Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Plun­giš­kių links­my­bės: „Įdū­riau su pei­liu ir to­liau gė­rėm“

Plun­giš­kių links­my­bės: „Įdū­riau su pei­liu ir to­liau gė­rėm“

„Ne­no­rė­čiau, kad jį nu­skriaus­tu­mėt. Ne­baus­ki­te jo ...“ – to­kiais žo­džiais į teis­mą krei­pė­si nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis Kor­ne­li­jus Bo­ru­se­vi­čius (gim. 1963 m.), gai­lė­da­mas tei­sia­mo­jo Arū­no Ta­mo­šaus­ko (gim. 1970 m.), nors pas­ta­ra­sis ir su­va­rė jam į šlau­nį pei­lį. Iš­ger­ti mėgs­tan­čių vy­rų links­my­bės per­nai lap­kri­tį vy­ko vie­na­me bu­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, o va­sa­rio 28 die­ną teis­me jau kal­bė­ta apie pa­sek­mes.

Smur­ti­nė by­la dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, ap­klau­sus tik kal­ti­na­mą­jį, ku­ris vis­ką pri­si­pa­ži­no.
Nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2016 me­tų lap­kri­čio 17-osios po­pie­tę, apie 16 va­lan­dą. Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės 47-aja­me na­me, vie­na­me bu­te, ku­ris pri­klau­so Eu­ge­ni­jui Alek­nai, vy­ko iš­ger­tu­vės. Ten, kur al­ko­ho­lis lie­ja­si lais­vai, daž­niau­siai pra­de­da lie­tis ir krau­jas. Taip ir bu­vo: A. Ta­mo­šaus­kas grie­bė pei­lį ir vien iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų su­va­rė ge­lež­tę K. Bo­ru­se­vi­čiui į kai­rę ko­ją. Šis pa­te­ko į li­go­ni­nę, jam nu­sta­ty­ta dur­ti­nė-pjau­ti­nė žaiz­da ir šlau­nies rau­mens pa­žei­di­mas.
Po­li­ci­ją dėl triukš­mau­jan­čių gir­tuok­lių tą­syk iš­kvie­tė ne­ap­si­ken­tę kai­my­nai. Iš­kart po įvy­kio areš­ti­nė­je at­si­dū­rė trys ne­blai­vūs vy­rai, bet kal­ti­ni­mai bu­vo pa­reikš­ti tik A. Ta­mo­šaus­kui. Jam ta­da nu­sta­ty­tas 2,48 pro­mi­lių gir­tu­mas.
Tei­sia­ma­sis pa­sa­ko­jo, jog bu­vo at­ėjęs pas pa­žįs­ta­mą E. Alek­ną. Iš pra­džių gė­rė dvie­se, pas­kui pri­si­jun­gė K. Bo­ru­se­vi­čius, vė­liau dar ke­li drau­gai. A. Ta­mo­šaus­ko tei­gi­mu, toks Juo­zas pra­dė­jo „va­ryt“ ant Kor­ne­li­jaus, tas – at­gal, bet ne­pa­gai­lė­jo keiks­ma­žo­džių ir ki­tų su­si­rin­ku­sių­jų at­žvil­giu, ir jį vi­saip iš­va­di­no. A. Ta­mo­šaus­kui tai la­bai ne­pa­ti­ko, tad nu­ta­rė kei­kū­ną ap­ra­min­ti: „Ant sta­lo bu­vo pa­dė­tas pei­lis. Pa­grie­biau ir dū­riau Kor­ne­li­jui į ko­ją. Pa­sa­kiau jam, kad ty­lė­tų! Taip vis­kas ir bai­gė­si. Pa­dė­jau pei­lį at­gal, gė­rėm to­liau“, – tvir­ti­no tei­sia­ma­sis.
Tie­sa, pa­ma­tęs krau­juo­jan­čią K. Bo­ru­se­vi­čiaus ko­ją, A. Ta­mo­šaus­kas ją nu­plo­vė, ža­dė­jo ap­tvars­ty­ti, bet nu­ken­tė­ju­sy­sis ne­su­ti­ko. Dėl sa­vo po­el­gio smur­tau­to­jas sa­kė la­bai ap­gai­les­tau­jan­tis.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis taip pat už­jau­tė kal­ti­na­mą­jį, pra­šė teis­mo jo pa­gai­lė­ti ir ne­baus­ti, ti­ki­no, kad A. Ta­mo­šaus­kas ir taip gy­ve­ni­me esąs nu­skriaus­tas, ne­no­rė­jo iš jo jo­kio ža­los at­ly­gi­ni­mo.
Pa­klaus­tas, kuo už­si­i­ma, tei­sia­ma­sis sa­kė esan­tis re­gist­ruo­tas dar­bo bir­žo­je ir „kar­tais ati­dir­bi­nė­jan­tis už pa­šal­pas“. Iš­si­sky­ręs, gy­ve­na pas ma­mą Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.
Teis­mo me­tu bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys į tai, kad A. Ta­mo­šaus­kas jau ne kar­tą baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, taip pat yra nuteistas bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu per­nai ir už­per­nai – vi­sos vei­kos su­si­ju­sios su al­ko­ho­liu ir su smur­tu. Net ma­ma bu­vo nuo jo nu­ken­tė­ju­si, teis­tu­mas dar nė­ra iš­ny­kęs.
Su pa­ste­bė­ji­mu, kad gal­būt per daug ge­ria, A. Ta­mo­šaus­kas ne­no­rė­jo su­tik­ti, jam at­ro­dė, kad pro­ble­mų dėl al­ko­ho­lio ne­tu­ri, iš­ge­ria ta­da, kai rei­kia. Pa­na­šu, kad rei­kia daž­nai...
Pro­ku­ro­rė pa­siū­lė skir­ti jam pus­tre­čių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, ma­žin­ti ją treč­da­liu – iki 1 m. 8 mė­ne­sių ir ati­dė­ti vyk­dy­mą me­tams. Taip pat siū­lė skir­ti įpa­rei­go­ji­mą 3 mė­ne­sius ne­ger­ti ir da­ly­vau­ti pa­tai­sos el­ge­sio pro­gra­mo­je. Dar A. Ta­mo­šaus­kas tu­rė­tų at­ly­gin­ti nuos­to­lius vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai už su­ža­lo­to K. Bo­ru­se­vi­čiaus gy­dy­mą – 622 eu­rus. Kaip nu­spręs teis­mas, pa­aiš­kės ko­vo 15 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama