Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Plun­giš­kis nu­teis­tas už por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio me­džia­gos pla­ti­ni­mą

Plun­giš­kis nu­teis­tas už por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio me­džia­gos pla­ti­ni­mą

Rug­sė­jo 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl ma­ža­me­čio as­mens tvir­ti­ni­mo ir dėl dis­po­na­vi­mo por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kais. Pir­muo­ju nu­si­kal­ti­mu kal­tin­tas L. V. (gim. 1997 m.) nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas dėl psi­chi­nių pro­ble­mų, o por­nog­ra­fi­nės me­džia­gos pla­ti­ni­mu kal­tin­tas Genadijus Krikotinas (gim. 1995 m.) su­lau­kė lyg­ti­nės baus­mės.

Ši bau­džia­mo­ji by­la bu­vo at­vers­ta dar pra­ėju­sių me­tų lap­kri­čio 24 die­ną, ta­čiau dėl psi­chiat­ri­nių eks­per­ti­zių už­si­tę­sė ko­ne me­tus. Į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do du jau­ni vy­ru­kai – Var­ka­lių kai­me tuo me­tu gy­ve­nęs G. Krikotinas ir Plun­gė­je tada ap­si­sto­jęs iš Ra­sei­nių ra­jo­no ki­lęs L. V.
Jau pir­mo teis­mo po­sė­džio me­tu by­lą bu­vo nu­spręs­ta nag­ri­nė­ti už už­da­rų du­rų, tik nuosp­ren­dis pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį pa­skelb­tas vie­šai.
Nie­kur ne­dir­ban­tis ir ne­si­mo­kan­tis, pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis L. V. kal­ti­ntas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 153 str. 1 d. (ma­ža­me­čio as­mens tvir­ki­ni­mas), o 8 kla­sių iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis, vie­no­je už­da­ro­jo­je ak­ci­nė­je ben­dro­vė­je dir­ban­tis G. Krikotinas – pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 309 str. 2 d. (dis­po­na­vi­mas por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kais).
Nu­ken­tė­ju­sios šio­je by­lo­je bu­vo dvi: ne­pil­na­me­tė ir ma­ža­me­tė. Mer­gai­tės yra vie­no iš tei­sia­mų­jų gi­mi­nai­tės – se­suo ir duk­te­rė­čia. Jų aki­vaiz­do­je L. V. nu­si­ren­gęs ne­pa­do­riai šo­ko, o G. Krikotinas vis­ką fil­ma­vo ir pa­vie­ši­no so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se.
Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, rem­da­ma­sis eks­per­tų iš­va­do­mis, L. V. nu­spren­dė at­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės. Šiam jau­nuo­liui nu­spręs­ta tai­ky­ti pri­ver­čia­mą­ją me­di­ci­nos prie­mo­nę – am­bu­la­to­ri­nį ste­bė­ji­mą psi­chi­kos ka­bi­ne­te.
Tuo tar­pu G. Krikotinas pri­pa­žin­tas pa­kal­ti­na­mu, jam skir­ta baus­mė – ter­mi­nuo­tas lais­vės at­ėmi­mas vie­ne­riems me­tams ir še­šiems mė­ne­siams. Tie­sa, baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas me­tams – per tą lai­ką nu­teis­ta­sis ne­ga­lės pa­da­ry­ti jo­kių nu­si­kal­ti­mų ar ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų, ki­taip teks ke­liau­ti už gro­tų. Taip pat G. Krikotinas įpa­rei­go­tas du mė­ne­sius da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­je ir vi­są baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo lai­ką ne­iš­vyk­ti už gy­ve­na­mo­sios vie­tos ra­jo­no ri­bų be nu­teis­to­jo prie­žiū­rą vyk­dan­čios ins­ti­tu­ci­jos lei­di­mo.
Per 20 die­nų nuosp­ren­dis dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.
Ci­vi­li­nis ieš­ki­nys šio­je by­lo­je pa­lik­tas ne­nag­ri­nė­tas. Kom­pak­ti­niai dis­kai ir at­min­ties jung­tis su sau­go­tais duo­me­ni­mis bus su­nai­kin­ti pa­si­bai­gus nuosp­ren­džio ka­sa­ci­nio ap­skun­di­mo ter­mi­nui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama