Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ iš bu­vu­sio va­do­vo pri­si­tei­sė 28,5 tūkst. eu­rų

„Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ iš bu­vu­sio va­do­vo pri­si­tei­sė 28,5 tūkst. eu­rų

Bio­ku­ru ši­lu­mą ga­mi­nan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­da­vė į teis­mą bu­vu­sį di­rek­to­rių Ri­man­tą Ša­daus­ką dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo. Jis kal­tin­tas su­da­ręs fik­ty­vius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­li­kęs ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus ki­tai ben­dro­vei. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš me­tus ieš­ki­nį pa­ten­ki­no ir pri­tei­sė iš bu­vu­sio va­do­vo net 82,7 tūkst. eu­rų bei areš­ta­vo tur­tą, ta­čiau prieš tris sa­vai­tes Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas spren­di­mą pa­kei­tė, mi­nė­tą su­mą su­ma­žin­da­mas be­veik dviem treč­da­liais.

Šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas (LAT) nu­tar­tį pa­skel­bė ko­vo 29 die­ną.
Nu­sta­ty­ta, jog ieš­ko­vė – UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ – 2015 m. bir­že­lio 22 d. krei­pė­si į teis­mą su ieš­ki­niu, pra­šė pri­teis­ti iš at­sa­ko­vo R. Ša­daus­ko 82 785 Eur nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, 5 pro­cen­tų dy­džio me­ti­nes pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.
Ben­dro­vė nu­ro­dė, jog bu­vęs va­do­vas R. Ša­daus­kas įmo­nės var­du su­da­rė fik­ty­vius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­li­ko ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus tre­čia­jam as­me­niui – UAB „EPDT“, t. y., nuo 2000 m. spa­lio 2 d. iki 2006 m. ge­gu­žės 18 d. R. Ša­daus­kui ei­nant va­do­vo pa­rei­gas, su UAB „EPDT“ bu­vo su­da­ry­tos ke­tu­rios su­tar­tys, ku­rių pa­grin­du ben­dro­vė UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ at­si­skai­tė už su­teik­tas pa­slau­gas: už op­ti­mi­zuo­jan­čių pa­ra­met­rų pa­ren­gi­mą; ikip­ro­jek­ti­nės do­ku­men­ta­ci­jos ruo­ši­mą; už ka­ti­lo ava­ri­nio ge­di­mo ša­li­ni­mo dar­bus ir už įran­gos re­mon­to pa­slau­gų tei­ki­mą. Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­tei­kė iš­va­dą, kad įmo­nė UAB „EPDT“ pa­ti fak­tiš­kai at­lik­ti dar­bų ir su­teik­ti pa­slau­gų ne­ga­lė­jo, nes tam ne­tu­rė­jo tech­ni­nių ir ga­my­bi­nių są­ly­gų.
UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ tei­gė, jog di­rek­to­rius ne­įsi­ti­ki­no, ar UAB „EPDT“ yra re­a­liai vei­kian­ti įmo­nė, ne­pa­si­do­mė­jo jos tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis ir ko­ky­be, tad už su­mo­kė­tą 78 586 Eur su­mą ne­ga­vo jo­kios nau­dos. Ka­dan­gi iš­im­tos pi­ni­gi­nės lė­šos į ben­dro­vę ne­bu­vo su­grą­žin­tos, jos tu­rin­čios bū­ti pri­teis­tos iš mo­kė­ji­mus vyk­džiu­sio ir kon­tro­lia­vu­sio va­do­vo. Be to, dėl ne­pa­grįs­tos PVM ata­skai­tos ir są­nau­dų su­kū­ri­mo UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ bu­vo pa­skir­ta 1 940 Eur mo­kes­ti­nių bau­dų, o už vė­la­vi­mą su­mo­kė­ti mo­kes­čius pri­skai­čiuo­ta 2 259 Eur dels­pi­ni­gių.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas 2016 m. ba­lan­džio 11 die­ną ieš­ki­nį pa­ten­ki­no: pri­tei­sė iš at­sa­ko­vo ieš­ko­vei 82 785 Eur nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, 5 pro­cen­tų dy­džio me­ti­nes pa­lū­ka­nas ir 400 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.
Su to­kiu spren­di­mu R. Ša­daus­kas ne­su­ti­ko. Ape­lia­ci­nia­me skun­de uos­ta­mies­čio tei­sė­jų pra­šė spren­di­mą pa­nai­kin­ti ir pri­im­ti nau­ją – ieš­ki­nį at­mes­ti dėl pra­leis­to ieš­ki­nio se­na­ties ter­mi­no ar­ba kaip ne­pa­grįs­tą ar­ba grą­žin­ti by­lą pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mui nag­ri­nė­ti iš nau­jo, taip pat pri­teis­ti by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das.
Bu­vęs va­do­vas tei­gė, kad už ben­dro­vei „EPDT“ su­mo­kė­tą 78 586 Eur su­mą nau­da bu­vo, kad by­lo­je pa­teik­ta Ener­ge­ti­nė ir eko­no­mi­nė ana­li­zė, Op­ti­mi­za­vi­mo stu­di­ja, taip pat at­lik­tų dar­bų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­tas ir kt. Ta­čiau UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ su tuo ne­su­ti­ko, ak­cen­ta­vo, jog UAB „EPDT“ ob­jek­ty­viai ne­ga­lė­jo (ne­tu­rė­jo re­sur­sų, kva­li­fi­ka­ci­jos, ne­sam­dė tre­čių­jų as­me­nų) pa­reng­ti ir per­duo­ti to­kio po­bū­džio do­ku­men­to, kaip op­ti­mi­za­vi­mo stu­di­ja, o eko­no­mi­nė ir ener­ge­ti­nė ana­li­zė taip pat ne­gau­ta.
LAT tei­sė­jų ko­le­gi­ja šio­je by­lo­je nu­ta­rė uos­ta­mies­čio tei­sė­jų spren­di­mą pa­keis­ti. Kon­sta­ta­vo, jog Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ne vi­siš­kai tin­ka­mai iden­ti­fi­ka­vo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes ir neat­si­žvel­gė į jų tei­si­nę reikš­mę ža­los at­ly­gi­ni­mo ins­ti­tu­to ju­ri­di­nio as­mens va­do­vui tai­ky­mo kon­teks­te, dėl to iš da­lies ne­tei­sin­gai nu­spren­dė dėl ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mo pri­teis­ti ža­los at­ly­gi­ni­mą pa­grįs­tu­mo. To­dėl spren­di­mas iš da­lies keis­ti­nas: ieš­ko­vei iš ape­lian­to pri­teis­ta nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo su­ma ma­ži­na­ma iki 28 529 eu­rų. Iki to­kios pa­čios su­mos su­ma­žin­ta ir R. Ša­daus­ko areš­tuo­to tur­to.
Ka­dan­gi ieš­ko­vės rei­ka­la­vi­mas pa­ten­kin­tas iš da­lies, abie­jų ša­lių by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dos taip pat pa­skirs­ty­tos pro­por­cin­gai: iš R. Ša­daus­ko ben­dro­vei pri­teis­ta 1360 ir 904 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų, iš UAB „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ at­sa­ko­vui – 690 ir 2197 eu­rų. Taip pat abiem pu­sėms teks su­mo­kė­ti žy­mi­nį mo­kes­tį vals­ty­bei: ben­dro­vei pri­teis­ti 962 eu­rai, R. Ša­daus­kui – 296 eu­rai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama