Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Per Ka­lė­das žmo­ną smau­gęs ir mu­šęs vieš­to­vė­niš­kis mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio

Per Ka­lė­das žmo­ną smau­gęs ir mu­šęs vieš­to­vė­niš­kis mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio

Šven­ti­nis Ka­lė­dų va­ka­ras vie­nai Vieš­to­vė­nų kai­mo šei­mai bai­gė­si iš­kvie­tus po­li­ci­ją ir iš­ve­žus vy­riš­kį į areš­ti­nę. Mu­šei­ka S. S. (gim. 1971 m.) bu­vo ap­kal­tin­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas šei­mos na­riui) ir la­bai grei­tai – jau sau­sio 3 die­ną – teis­mas jo at­žvil­giu pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.

Gruo­džio 25-osios va­ka­rą, apie 20.30 va­lan­dą, po­li­ci­ja ga­vo pra­ne­ši­mą dėl ga­li­mo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je Vieš­to­vė­nų kai­me. Nu­sta­ty­ta, jog S. S., bū­da­mas ne­blai­vus (2,09 prom. gir­tu­mas), sa­vo na­muo­se ki­lu­sio kon­flik­to me­tu pa­stū­mė žmo­ną I. S. (gim. 1977 m.), nu­kri­tu­sią ant lo­vos smau­gė bei tri­skart su­da­vė kumš­čiu į pe­tį. Mo­te­ris taip pat bu­vo ne­blai­vi (1,87 prom. gir­tu­mas). At­vy­kę pa­rei­gū­nai ma­tė ant mo­ters pe­ties pa­rau­di­mą, tad S. S. bu­vo su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į il­ga­lai­kio su­lai­ky­mo pa­tal­pas.
Pa­aiš­kė­jo, jog su­tuok­ti­niai su vy­ro bro­lie­ne J. Š. tą­dien var­to­jo al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus. Va­ka­re vi­si iš­si­skirs­tė – vy­ras nu­ė­jo pri­gul­ti, o mo­te­rys iš­ėjo pas kai­my­nus to­liau švęs­ti. Po ku­rio lai­ko I. S. par­ėjo na­mo ir snū­du­riuo­jan­čiam vy­rui lie­pė iš­jung­ti te­le­vi­zo­rių. Šis ne­su­ti­ko. Ki­lo kon­flik­tas. Mo­te­ris iš­trau­kė lai­dą, ban­dė at­im­ti te­le­vi­zo­riaus val­dy­mo pul­te­lį. Su­py­kęs vy­ras ją „pa­auk­lė­jo“.
Kal­ti­na­ma­sis kal­tę pri­pa­ži­no, bet ne vis­ką pri­si­mi­nė. Tei­gė, jog žmo­ną pa­stū­mė, kad ši ap­si­ra­min­tų, o kad smau­gė ir mu­šė – ne­pri­si­mi­nė. Esą jų šei­mo­je to­kių kon­flik­tų anks­čiau ne­bu­vo, dėl sa­vo veiks­mų gai­lė­jo­si.
Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­tvir­ti­no, jog grį­žu­si no­rė­jo mie­go­ti, tad pra­šė, kad vy­ras iš­jung­tų te­le­vi­zo­rių. Šis ne­su­ti­ko, tad ji pa­ti iš­jun­gė. Ta­da pa­šo­kęs S. S. ran­ko­mis su­ėmė už pe­čių, pa­stū­mė, o kai ji nu­kri­to ant lo­vos, gu­lin­čiai smo­gė į pe­tį bei smau­gė. Vieš­to­vė­niš­kė pa­ti nu­stū­mė vy­rą ir pra­dė­jo šauk­ti vai­ką, kad kvies­tų po­li­ci­ją. At­va­žia­vo pa­rei­gū­nai ir smur­tau­to­ją iš­si­ve­žė.
Dėl pa­tir­to smur­to I. S. į me­di­kus ne­si­krei­pė, nors dėl vy­ro smū­gių jai skau­dė­jo pe­tys, bu­vo su­brai­žy­tas kak­las. Nu­ken­tė­ju­sio­ji nu­ro­dė, jog S. S. prieš ją yra smur­ta­vęs ir anks­čiau, tik po­li­ci­jai ne­bu­vo pra­ne­šu­si.
Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­ma­sis pa­da­rė ne­sun­kų ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą. Anks­čiau jis teis­tas ne­bu­vo, tik baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka. Dėl smur­to prieš žmo­ną vieš­to­vė­niš­kis pri­pa­žin­tas kal­tu, jam pa­skir­ta 6 mė­ne­sių (jau su­ma­žin­ta treč­da­liu) lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė. Dėl kal­ti­na­mo­jo ag­re­sy­vaus ir smur­ti­nio el­ge­sio taip pat skir­tas įpa­rei­go­ji­mas da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je, iš vi­so – tris mė­ne­sius.
Jei su to­kiu bau­džia­muo­ju teis­mo įsa­ky­mu S. S. ne­su­tiks, per 14 die­nų ga­lės pa­duo­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama