Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Pen­si­nin­kės smū­giai bu­vu­siam vy­rui: pra­kirs­tas pa­kau­šis, su­spar­dy­tos ko­jos

Pen­si­nin­kės smū­giai bu­vu­siam vy­rui: pra­kirs­tas pa­kau­šis, su­spar­dy­tos ko­jos

Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me gy­ve­nan­ti pen­si­nin­kė Re­gi­na An­ta­na­vi­čie­nė (gim. 1951 m.) – la­bai smar­ki mo­te­riš­kė. Ga­li taip „už­va­žiuo­ti“ ko­kiam vy­rui per gal­vą, kad ma­ža ne­pa­si­ro­dys. Tuo įsi­ti­ki­no ir jos bu­vu­sy­sis, ku­riam per­nai gruo­dį kliu­vo ir į pa­kau­šį, ir į ko­jas. Ne­se­niai Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas smur­tau­to­jai sky­rė baus­mę.

Bu­vu­sių su­tuok­ti­nių kon­flik­tas, per­au­gęs į muš­ty­nes, ki­lo 2016 me­tų gruo­džio 22-ąją. Tą po­pie­tę į Pur­vai­čių kai­mo vien­kie­mį lė­kė ir po­li­ci­ja, ir grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba. Pa­aiš­kė­jo, jog R. An­ta­na­vi­čie­nė pri­kū­lė K. An­ta­na­vi­čių.
Nu­sta­ty­ta, jog apie pu­sę dvie­jų sa­vo na­muo­se mo­te­ris smur­ta­vo prieš bu­vu­sį vy­rą – su­da­vė ran­ko­mis ne ma­žiau tris smū­gius į gal­vos sri­tį ir ne ma­žiau du kar­tus spy­rė į ko­jas.
R. An­ta­na­vi­čie­nė pri­si­pa­ži­no pa­da­riu­si nu­si­kals­ta­mą vei­ką ir pa­aiš­ki­no, kad gruo­džio 22 die­ną, apie pu­sę dvie­jų, kar­tu su K. An­ta­na­vi­čiu­mi bu­vo na­muo­se. Nors jie­du iš­si­tuo­kę prieš 7 me­tus, bet gy­ve­na kar­tu ir ve­da ben­drą ūkį. Tą­dien bu­vo ge­ro­kai ap­svai­gę nuo al­ko­ho­lio ir jau ne­sio­rien­ta­vo ap­lin­ko­je. Tei­gė, jog gė­rė ne pir­mą die­ną. Su bu­vu­siu vy­ru dėl kaž­ko su­si­gin­či­jo, pra­dė­jo vie­nas ki­tą va­din­ti ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais ir ga­lop su­si­mu­šė.
Pa­na­šu, kad ji bu­vo smar­kes­nė. Kiek kar­tų žie­bė į įvai­rias kū­no vie­tas ir spy­rė – tiks­liai ne­pri­si­mi­nė, bet ne­si­gin­či­jo, kad taip bu­vo. Ma­tė, kad K. An­ta­na­vi­čiui nuo kak­tos bė­go krau­jas. Kaip pra­skė­lė gal­vą – ne­ga­lė­jo pa­aiš­kin­ti.
R. An­ta­na­vi­čie­nė ti­ki­no, kad jie­du ge­ria re­tai, bet kai už­ge­ria, kon­flik­tuo­ja. Su K. An­ta­na­vi­čiu­mi sa­kė su­si­tai­kiu­si, abu ža­dė­jo to­liau gy­ven­ti gra­žiuo­ju.
Pa­na­šiai si­tu­a­ci­ją nu­pa­sa­ko­jo ir nu­ken­tė­ju­sy­sis. Jis ti­ki­no pre­ten­zi­jų mu­šei­kai mo­te­riš­kei ne­tu­rin­tis. Pri­si­mi­nė, jog su­si­ner­vi­nu­si mo­te­ris ke­lis kar­tus smo­gė jam į gal­vą, spy­rė į ko­jas. Ži­nia, ir jis gy­nė­si – taip pat jai su­da­vė.
Po įvy­kio bu­vo at­vy­ku­si grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­ba, ta­čiau nu­ken­tė­ju­sy­sis me­di­kų pa­gal­bos at­si­sa­kė. Vy­ro vei­das bu­vo kru­vi­nas, pa­kau­šio sri­ty­je ma­tė­si kirs­ti­nė žaiz­da, jis skun­dė­si de­ši­nės ko­jos bei gal­vos skaus­mu. Mo­te­ris bu­vo aki­vaiz­džiai ne­blai­vi, bet į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį pa­pūs­ti ne­be­su­ge­bė­jo. Pa­rei­gū­nai mu­šei­ką tą­syk iš­si­ve­žė į areš­ti­nę, ji bu­vo su­lai­ky­ta dviem pa­roms.
Už tai, kad smur­ta­vo ir su­kė­lė vy­riš­kiui fi­zi­nį skaus­mą, R. An­ta­na­vi­čie­nė bu­vo tei­sia­ma pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 2 d., by­la baig­ta bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu va­sa­rio 8 die­ną.
Anks­čiau ne­teis­tai Pur­vai­čių kai­mo gy­ven­to­jai už ne­sun­kų nu­si­kal­ti­mą pa­skir­ta baus­mė bu­vo su­ma­žin­ta treč­da­liu. Jai skir­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mas 4 mė­ne­siams, įpa­rei­go­jant 2 mė­ne­sius ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama