Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Pa­vo­gė ir po va­lan­dos grą­ži­no, bet teis­tu­mo ne­iš­ven­gė

Pa­vo­gė ir po va­lan­dos grą­ži­no, bet teis­tu­mo ne­iš­ven­gė

Vie­nam še­šio­lik­me­čiui plun­giš­kiui, liau­diš­kai ta­riant, niež­ti na­gai. Ne pir­mą kar­tą rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga tu­rin­tis vai­ki­nas ir vėl at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le, ir vėl už va­gys­tę. Sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis va­gys­tę įvyk­dė dar ne­iš­ny­kus anks­tes­niam teis­tu­mui.

Kaip Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me kal­bė­jo vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo pa­lai­kan­tis pro­ku­ro­ras Min­dau­gas Vil­nius, še­šio­lik­me­čio įvyk­dy­ta va­gys­tė – ele­men­ta­ri, ta­čiau dar kar­tą įro­do, kad jau­nuo­lis lin­kęs da­ry­ti nu­si­kal­ti­mus ir ati­tin­ka­mų iš­va­dų ne­da­ro. Pas­ta­rą­jį kar­tą jis teis­me lan­kė­si ne taip ir se­niai: ba­lan­džio 28 die­ną Plun­gės teis­me jam skelb­tas nuosp­ren­dis dėl nu­si­kal­ti­mo nuo­sa­vy­bei. Ki­to nu­si­kal­ti­mo tei­sia­mo­jo po­sė­džio il­gai lauk­ti ne­rei­kė­jo.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę mi­nė­tas jau­nuo­lis vėl my­nė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo slenks­tį. Šį kar­tą te­ko aiš­kin­tis dėl šių me­tų ko­vo 28 die­ną įvyk­dy­tos va­gys­tės. Nu­si­kals­ta A. Ju­cio g. 7 esan­čio­je pi­ce­ri­jo­je „Piz­za Ex­press“.
Tą­kart apie pu­sę dvie­jų die­nos jis su drau­gais už­su­ko į šią mai­ti­ni­mo įstai­gą ir pa­ste­bė­jo ant pre­kys­ta­lio gu­lė­ju­sius du te­le­fo­nai. „Nie­kas ne­ma­tė, tai ir pa­ė­miau“, – įvy­kio ap­lin­ky­bes aiš­ki­no kal­ti­na­ma­sis. Vis­gi pa­vog­tais mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, ku­rie įver­tin­ti 638 eu­rais, il­gai džiaug­tis ne­te­ko. Jie bu­vo grą­žin­ti nu­ken­tė­ju­sie­siems. Kaip sa­kė tei­sia­mas plun­giš­kis, iš­si­gan­dęs, jog apie jo įvyk­dy­tą va­gys­tę bus pra­neš­ta po­li­ci­jai, pa­li­ko vog­tus te­le­fo­nus su­tar­to­je vie­to­je, kad šei­mi­nin­kai juos ga­lė­tų pa­si­im­ti. Su nu­ken­tė­ju­siais trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis ben­dra­vo nau­do­da­ma­sis pa­grob­tais te­le­fo­nais.
Už in­kri­mi­nuo­ja­mą nu­si­kal­ti­mą jau­na­jam va­gi­šiui gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai. Įver­ti­nus dar ne­iš­ny­ku­sį teis­tu­mą, siū­lo­ma jį baus­ti 6 mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me, ją ati­de­dant 2 me­tų lai­ko­tar­piui. Taip pat 12 mė­ne­sių bū­ti na­muo­se nuo 24.00 iki 6.00 val. Tiek pat lai­ko įpa­rei­go­ti dirb­ti ar­ba mo­ky­tis bei su­mo­kė­ti 4 MGL (150 eu­rų) bau­dą. Sep­ty­nias kla­ses bai­gęs še­šio­lik­me­tis tei­gia šiuo me­tu dir­ban­tis vie­no­je įmo­nė­je, tad įvyk­dy­ti bent pas­ta­rą­ją siū­lo­mo nuosp­ren­džio da­lį grei­čiau­siai su­ge­bė­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama