Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Pa­kvie­tė į sve­čius ir plak­tu­ku su­skal­dė žan­di­kau­lį

Pa­kvie­tė į sve­čius ir plak­tu­ku su­skal­dė žan­di­kau­lį

Prieš me­tus Pla­te­liuo­se nu­ti­kęs įvy­kis, kai Vid­man­tas Šim­kus (gim. 1976 m.) plak­tu­ku su­ža­lo­jo su­gy­ven­ti­nės se­sers vy­rą Ro­lan­dą Za­vec­ką, lap­kri­čio 16 die­ną bu­vo pri­si­min­tas Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me. Dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kal­ti­na­mas pla­te­liš­kis plak­tu­ku ti­ki­no ne­mo­sa­vęs, tik kumš­čiais, ta­čiau nu­ken­tė­ju­sy­sis ir jo žmo­na kal­bė­jo prie­šin­gai.

Dvi se­se­rys – Auš­ra Srė­ba­lie­nė ir Jo­lan­ta Za­vec­kie­nė, pas­ta­ro­sios vy­ras ir pir­mo­sios bu­vęs su­gy­ven­ti­nis – štai to­kia ket­ve­riu­kė pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­ko teis­me. Jiems te­ko pri­si­min­ti ir pa­pa­sa­ko­ti apie 2016 me­tų spa­lio 31-osios va­ka­ro įvy­kius, ku­rie nu­ti­ko Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je. Mo­te­rys bu­vo ap­klau­sia­mos kaip liu­di­nin­kės, V. Šim­kus sė­do į kal­ti­na­mų­jų, o R. Za­vec­kas – į nu­ken­tė­ju­sių­jų suo­lą.
Pa­gal pro­ku­ro­ro pa­skelb­tą kal­ti­ni­mą mi­nė­tą va­ka­rą, apie 18 va­lan­dą, V. Šim­kus sa­vo veiks­mais ne­sun­kiai su­trik­dė R. Za­vec­ko svei­ka­tą, t. y. Pla­te­liuo­se, Eže­ro gat­vė­je, smo­gė plak­tu­ku pas­ta­ra­jam į smak­rą, o vė­liau tuo pa­čiu plak­tu­ku tren­kė ir į pa­kau­šį. Nu­ken­tė­ju­sia­jam diag­no­zuo­ti gal­vos ir smak­ro su­ža­lo­ji­mai bei ske­vel­dri­nis žan­di­kau­lio lū­žis. R. Za­vec­kas bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nę, jo gy­dy­mas vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai kai­na­vo 1342 eu­rus.
Sa­vo kal­tę V. Šim­kus pri­pa­ži­no, ta­čiau plak­tu­ko sa­kė ne­nau­do­jęs. Pa­sa­ko­jo, jog su su­gy­ven­ti­ne bu­vo ka­pi­nė­se, ten su­ti­ko jos se­se­rį su vy­ru, pa­kvie­tė į sve­čius, tad par­ėjo vi­si pas juos, į Eže­ro gat­vę. Sė­dė­jo vir­tu­vė­je, kal­bė­jo­si, gė­rė alų ir deg­ti­nę, kol nei iš šio, nei iš to R. Za­vec­kas py­lė jam kumš­čiu į akį. Pa­si­pik­ti­nęs to­kiu sve­čio el­ge­siu, V. Šim­kus smo­gė at­gal. Vėl ga­vo, gy­nė­si, su­si­stum­dė. Vir­tu­vė­je ki­lęs kon­flik­tas bai­gė­si ko­ri­do­riu­je – mo­te­rys šo­ko į tar­pą ir juos iš­sky­rė. Plak­tu­ko, ku­ris bu­vo ko­ri­do­riu­je ant sta­lo, ti­ki­no ne­ėmęs. Tei­gė, jog ga­lė­jo bū­ti vi­du­ti­niš­kai ap­gir­tęs.
Tei­sė­jui pa­si­do­mė­jus, ko­dėl eks­per­tai ant plak­tu­ko ra­do R. Za­vec­ko krau­jo pėd­sa­kų, kal­ti­na­ma­sis į tai ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Ma­tė, kad R. Za­vec­kas bu­vo kru­vi­nas, su­ti­ko, kad tai dėl jo kal­tės, ir svars­tė, kad nuo kumš­čių smū­gių. Li­go­nių ka­sos ieš­ki­nį pri­pa­ži­no, o štai nu­ken­tė­ju­sio­jo pa­teik­tas ieš­ki­nys dėl 5 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo jam at­ro­dė kiek per di­de­lis. Pra­šė su­ma­žin­ti bent tūks­tan­čiu.
Tai, kad bu­vo vi­du­ti­niš­kai iš­gė­ręs, pri­pa­ži­no ir R. Za­vec­kas. Nu­ken­tė­ju­sy­sis pri­si­mi­nė, kad jį pa­pik­ti­no V. Šim­kaus el­ge­sys su šu­niu­ku – po kam­ba­rį bė­gio­ju­sį ke­tur­ko­jį anas vi­saip dras­kė ir tam­pė, tad su­py­kęs lie­pė liau­tis. „Ta­da jis nu­si­mo­vė megz­ti­nį, sa­ko: „Gai­dy, ką čia vai­di­ni?“. Tai aš at­si­sto­jau, pa­gąs­di­nau, kad smog­siu jam iš gal­vos, bet ne­dau­žiau. Su­si­stum­dė­me ir tiek, mo­te­rys iš­sky­rė“, – pra­džią pri­si­mi­nė vy­ras.
Po to jis ap­si­ren­gė ir iš­ėjo lauk, kvies­da­mas žmo­ną ei­ti lauk­ti au­to­bu­so na­mo. Ta­čiau, iš­ėjęs į gat­vę, nu­ė­jo ne­to­li – iš­gir­do šna­re­sį, at­si­su­ko ir nuo V. Šim­kaus ga­vo smū­gį plak­tu­ku į žan­di­kau­lį. Dar spė­jo trenk­ti jam kumš­čiu į vei­dą, ir už­puo­li­kas, ne­ši­nas plak­tu­ku, pa­si­ša­li­no. R. Za­vec­kas par­ėjo at­gal, čia te­be­bu­vu­si jo žmo­na puo­lė rankš­luos­čiu stab­dy­ti krau­ja­vi­mą, kvies­ti me­di­kus ir po­li­ci­ją. Po ke­lių mi­nu­čių su rankš­luos­čiu sė­din­tis nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ju­to dar vie­ną smū­gį – į tro­bą įpuo­lęs V. Šim­kus smo­gė jam į pa­kau­šį ir vėl pa­bė­go. Pra­kirs­tas pa­kau­šis taip pat pra­dė­jo krau­juo­ti.
Pas­kui mu­šei­ka į vi­dų įžen­gė jau su po­li­ci­ja, o R. Za­vec­kas ne­tru­kus bu­vo iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Nu­ken­tė­ju­sy­sis skun­dė­si, kad su­ža­lo­ji­mo pa­da­ri­nius jau­čia iki šiol, bu­vo įdė­ta plokš­te­lė, su­kan­di­mas ne­be toks, kaip bu­vo. At­si­pra­šy­mo sa­kė ne­su­lau­kęs. Iš­vis nuo to lai­ko jų ben­dra­vi­mas pa­si­bai­gė. Vy­ras su­ti­ko, kad mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti už­teks ir 4 tūks­tan­čių eu­rų.
Apie įvy­kio pra­džią pa­na­šiai kal­bė­jo ir liu­di­nin­kė J. Za­vec­kie­nė, tik mo­te­ris dar pri­si­mi­nė, kad jos vy­ras V. Šim­kui prie­kaiš­ta­vo ne tik dėl tam­po­mo šu­niu­ko, bet ir dėl skriau­džia­mos jos se­sers – A. Srė­ba­lie­nė daž­nai gau­da­vo muš­ti. Draus­mės ga­vęs V. Šim­kus pa­si­pik­ti­no, vy­rai su­si­stum­dė, jos šo­ko į tar­pą ir iš­sky­rė. Kai R. Za­vec­kas iš­ėjo, ji su­sku­bo krau­tis daik­tus ir pa­ma­tė, kaip se­sers su­gy­ven­ti­nis puo­lė iš pas­kos, sa­ky­da­mas, kad „da­bar jam bus!“. Po ke­lių mi­nu­čių vy­ras grį­žo jau kru­vi­nu, su­ža­lo­tu vei­du. Pa­tvir­ti­no, jog, lai­kant rankš­luos­tį, į vir­tu­vę įpuo­lęs V. Šim­kus smo­gė plak­tu­ku jos vy­rui ir į pa­kau­šį.
J. Za­vec­kie­nės tei­gi­mu, su­ža­lo­ji­mus vy­rui te­ko gy­dy­tis il­go­kai – de­šimt die­nų iš­gu­lė­jo li­go­ni­nė­je, bu­vo at­lik­ta ope­ra­ci­ja, ku­rį lai­ką te­ko mai­tin­tis per šiau­de­lį ir tik po ko­kio pus­me­čio ga­lė­jo nor­ma­liai val­gy­ti.
Liu­di­nin­kė A. Srė­ba­lie­nė „pri­dė­jo“ dar ki­to­kių de­ta­lių. Pa­tvir­ti­no, jog jos gy­ve­ni­me su V. Šim­ku­mi vis­ko bu­vo, kad iš­si­sky­rė prieš ko­kį mė­ne­sį, pra­gy­ve­nę še­še­rius me­tus. Tą va­ka­rą esą pir­ma­sis smo­gė R. Za­vec­kas, ta­da jie­du abu iš­ėjo į lau­ką ir pas­ta­ra­sis grį­žo kru­vi­nas, bet pats lai­kė ran­ko­je plak­tu­ką! To­kius žo­džius iš­gir­du­si J. Za­vec­kie­nė pik­ti­no­si, kad se­suo jau vi­sai nie­ko ne­be­pri­si­me­na...
Pla­te­liš­kis V. Šim­kus bu­vo teis­tas prieš de­šimt me­tų, teis­tu­mas jau iš­ny­kęs. Tu­ri vie­ną ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą – ba­lan­džio mė­ne­sį bu­vo nu­baus­tas už ne­di­de­lį kie­kį na­mi­nės deg­ti­nės. Vy­riš­kis dir­ba ap­dai­li­nin­ku vie­no­je ma­žo­jo­je ben­dri­jo­je.
Pro­ku­ro­ras už ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 138 str. 1 d.) mu­šei­kai siū­lė skir­ti vie­ne­rių me­tų lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę, įpa­rei­go­jant tą lai­ko­tar­pį tęs­ti dar­bą ir tris mė­ne­sius ne­var­to­ti al­ko­ho­lio. Taip pat V. Šim­kus tu­rė­tų at­ly­gin­ti ieš­ki­nius li­go­nių ka­sai ir nu­ken­tė­ju­sia­jam. Kaip nu­spręs teis­mas, pa­aiš­kės pir­mą­ją žie­mos die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama