Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Nu­teis­tas ŽŪB va­do­va­vęs ir į fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas įklim­pęs mi­la­šai­tiš­kis

Nu­teis­tas ŽŪB va­do­va­vęs ir į fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas įklim­pęs mi­la­šai­tiš­kis

Tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas, ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas, ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mas bei ap­lai­dus ap­skai­tos tvar­ky­mas – pa­gal šiuos ke­tu­ris bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius Mi­la­šai­čių kai­mo gy­ven­to­ją Ge­or­gi­jų Il­ji­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu ir šį mė­ne­sį pa­skel­bė nuosp­ren­dį. Pra­ei­ty­je jau teis­tas vy­riš­kis fi­nan­si­nė­mis ma­chi­na­ci­jo­mis už­si­ė­mė 2011–2014 me­tais, kuo­met va­do­va­vo Var­ka­liuo­se re­gist­ruo­tai (da­bar jau ban­kru­ta­vu­siai) že­mės ūkio ben­dro­vei „Opė“ ir iš sa­vo dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vi­no net ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų.

Teis­mas nu­sta­tė, jog kal­ti­na­ma­sis G. Il­ji­nas, bū­da­mas ŽŪB pir­mi­nin­ku, at­sa­kin­gu už įmo­nės tur­tą, 2011 me­tais ūkio iš­lai­doms pa­ė­mė 59 660 li­tų (17,2 tūkst. Eur), ta­čiau jų pa­nau­do­ji­mo ne­pa­grin­dė jo­kiais bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tais ir ne­grą­ži­no į ben­dro­vės ka­są.
Tęs­da­mas nu­si­kals­ta­mą veik­lą, 2012–2014 me­tais pa­si­sa­vi­no į bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ne­įtrauk­tą ben­dro­vės tur­tą – pi­ni­gi­nes lė­šas (iš vi­so 26 832 li­tus ar­ba 7771 Eur) už par­duo­tus gy­vu­lius.
Vy­riš­kis iš ben­dro­vės ban­ko ir kre­di­to uni­jos są­skai­tų ėmė gry­nuo­sius pi­ni­gus, taip pat per­ve­di­nė­jo lė­šas į sa­vo žmo­nos są­skai­tą. Tik da­lies pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą pa­grin­dė ap­skai­tos do­ku­men­tais, o ki­tų lė­šų į ben­dro­vės ka­są ne­grą­ži­no ir pa­nau­do­ji­mo ne­pa­grin­dė jo­kiais bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tais. To­kiu bū­du pa­si­sa­vi­no di­de­lės ver­tės ben­dro­vės tur­tą – 86 492 Lt (25 049 Eur).
Kal­ti­na­ma­sis ne­iš­sau­go­jo pi­ni­gų pri­ėmi­mo kvi­tų ir do­ku­men­tų, pa­tvir­ti­nan­čių san­do­rius, o siek­da­mas iš­veng­ti mo­kes­čių, įra­šė į de­kla­ra­ci­jas ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie įmo­nės pa­ja­mas, pel­ną, tur­tą ar jų pa­nau­do­ji­mą. G. Il­ji­nas iš­ven­gė 4329 Lt (1253 Eur) pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio ir 29 300 Lt (8485 Eur) pel­no mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mo.
G. Il­ji­nas kal­tu pri­si­pa­ži­no iš da­lies. Pa­tvir­ti­no, jog nuo įre­gist­ra­vi­mo bu­vo ŽŪB „Opė“ pir­mi­nin­ku. Ben­dro­vė už­si­ė­mė gy­vu­lių pir­ki­mu–­par­da­vi­mu, au­gi­ni­mu bei tar­pi­nin­ka­vo per­ve­žant kro­vi­nius. Iki 2011 m. gruo­džio bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą tvar­kė bu­hal­te­rė L. N., vė­liau – jis pats. Vi­sus bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tus sa­kė per­da­vęs ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riui, da­lį do­ku­men­tų per kra­tą pa­ė­mė FNTT pa­rei­gū­nai. Ka­dan­gi jo as­me­ni­nės ban­ko są­skai­tos bu­vo areš­tuo­tos ant­sto­lių, nau­do­jo­si žmo­nos ban­ko są­skai­ta. Tei­gė, kad iš ŽŪB są­skai­tos per­ves­tas su­mas iš­si­gry­nin­da­vo ir nau­do­da­vo ben­dro­vės ūki­nė­je veik­lo­je. Jis su­ti­ko su kal­ti­ni­me nu­ro­dy­to­mis su­mo­mis, ta­čiau ne­su­ti­ko, jog pi­ni­gus pa­si­sa­vi­no – vi­sas lė­šas ti­ki­no pa­nau­do­jęs ben­dro­vės veik­lo­je: mo­kė­jo pi­ni­gus fi­zi­niams as­me­nims už iš jų įsi­gy­ja­mus gy­vu­lius, taip pat gry­nų­jų bu­vo įneš­ta į vie­nos ben­dro­vės są­skai­tą už kro­vi­nių per­ve­ži­mą, su­mo­kė­ti uos­to, kon­tei­ne­rių mo­kes­čiai, įsi­gyta ku­ro, mo­kėta už ry­šio prie­mo­nes. Pri­pa­ži­no, kad, tvar­ky­da­mas bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, pa­da­rė klai­dų.
Įver­ti­nęs su­rink­tus duo­me­nis ir spe­cia­lis­tų iš­va­das, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ge­gu­žės 9 die­ną pa­skel­bė, jog G. Il­ji­no kal­tė, pa­si­sa­vi­nus ben­dro­vės pi­ni­gi­nes lė­šas, vi­siš­kai įro­dy­ta. Kal­ti­na­ma­sis ty­čia pa­da­rė vie­ną sun­kų, vie­ną apy­sun­kį ir du ne­sun­kius nu­si­kal­ti­mus. Be­je, anks­čiau jau bu­vo teis­tas už pa­na­šaus po­bū­džio vei­kas.
G. Il­ji­nui skir­tos lais­vės at­ėmi­mo baus­mės už at­ski­ras vei­kas su­ben­drin­tos, ga­lu­ti­nė baus­mė – tre­ji me­tai lais­vės at­ėmi­mo. Tie­sa, baus­mės vyk­dy­mas ati­dė­tas dve­jiems me­tams. Taip pat pri­teis­ta iš kal­ti­na­mo­jo ban­kru­tuo­jan­čiai ben­dro­vei 25 049 eu­rai ir 9739 eu­rai vals­ty­bei. Nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama