Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Nu­stū­mė nuo laip­tų žmo­gų – il­giau sė­dės už gro­tų

Nu­stū­mė nuo laip­tų žmo­gų – il­giau sė­dės už gro­tų

Plun­giš­kis Ar­tū­ras Mo­lis (gim. 1991 m.) už vie­ną nu­si­kal­ti­mą bu­vo nu­teis­tas prieš me­tus, ga­lė­jo su­si­im­ti ir gy­ven­ti tvar­kin­gai, nes ta­da ga­vo tik lyg­ti­nę baus­mę. Ta­čiau il­giau kaip pus­me­tį ne­iš­ken­tė – šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį nu­stū­mė nuo laip­tų žmo­gų, šis su­si­lau­žė ran­ką. Te­ko va­žiuo­ti į pa­tai­sos na­mus. Da­bar rei­kės at­sė­dė­ti jau už du nu­si­kal­ti­mus. Kiek iš vi­so – pa­aiš­kė­jo spa­lio 25 die­ną.

Apie šią bau­džia­mą­ją by­lą jau ra­šė­me straips­ny­je „Vy­rai ne­pra­si­len­kė: pa­stum­ta­sis griu­vo nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, kal­ti­nin­kas at­si­dū­rė teis­me“.
Trum­pai pri­me­na­me, jog nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas 2017 me­tų ba­lan­džio 16-osios va­ka­re, apie 18 va­lan­dą, Bi­ru­tės gat­vės 27-aja­me na­me, va­di­na­ma­me ben­dra­bu­ty­je. Ten ne­su­til­po du iš­gė­rę vy­rai. Pra­si­lenk­da­mas laip­ti­nė­je su Jo­nu Mi­la­šiu­mi (gim. 1969 m.), A. Mo­lis ty­čia grie­bė jį už rū­bų ir stū­mė že­myn. Žmo­gus griu­vo ir su­si­ža­lo­jo: lū­žo de­ši­nės ran­kos dil­bis (sti­pin­kau­lis ir al­kūn­kau­lis), taip pat pa­ty­rė gal­vos nu­broz­di­ni­mus. Nu­ken­tė­ju­sia­jam diag­no­zuo­tas ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Pra­ei­ty­je jau du kar­tus teis­tas vy­ras kal­tės ne­nei­gė. Pa­sa­ko­jo, jog J. Mi­la­šius jį stab­dė no­rė­da­mas iš­si­aiš­kin­ti se­nas pro­ble­mas, o jis kal­bė­tis ne­no­rė­jo. Pa­stū­mė aną ša­lin, šis nu­dar­dė­jo nuo laip­tų.
Prieš me­tus A. Mo­lis su ki­tais dviem as­me­ni­mis bu­vo nu­teis­tas už tai, jog 2015 m. gruo­dį pri­mu­šė ir api­plė­šė žmo­gų. Jis ga­vo lyg­ti­nę me­tų ir ke­tu­rių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. Da­bar ją at­lie­ka Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se.
Už tai, jog nuo laip­tų nu­stū­mė J. Mi­la­šių ir kal­tę pri­pa­ži­no, kal­ti­na­ma­jam skir­ta su­ma­žin­ta vie­ne­rių me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mė. Su­dė­jus abi baus­mes, A. Mo­lis ne­lais­vė­je pra­leis 2 me­tus ir 4 mė­ne­sius.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama