Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Nuo po­li­ci­jos spru­kęs ir drau­gus su­ža­lo­jęs jau­nas vy­ras gai­lė­jo­si pats pra­bu­dęs...

Nuo po­li­ci­jos spru­kęs ir drau­gus su­ža­lo­jęs jau­nas vy­ras gai­lė­jo­si pats pra­bu­dęs...

Skau­di ava­ri­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, Ka­la­ku­tiš­kės kai­mo ri­bo­se, įvy­ko kiek se­niau nei prieš po­rą me­tų – 2015 me­tų lie­pos 5-osios nak­tį. Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis gir­tas Ed­ga­ras Sku­žins­kas (gim. 1993 m.) spru­ko nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir, nu­lė­kęs nuo ke­lio, ap­si­ver­tė. Li­go­ni­nė­je at­si­dū­rė ir pats, ir du drau­gai. Vos pa­svei­kęs, spru­ko į An­gli­ją, tad tei­sė­sau­gi­nin­kams te­ko jį par­si­vež­ti. Jau pen­kis kar­tus teis­tas ir re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas vy­ras spa­lio 6 die­ną dėl ava­ri­jos sto­jo prieš teis­mą Plun­gė­je.

Ly­di­mas kon­vo­jaus pa­rei­gū­nų, E. Sku­žins­kas į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą bu­vo at­ves­tas penk­ta­die­nio ry­te. Už gro­tų die­nas lei­džian­tis vy­ras mi­nė­jo iki su­ėmi­mo gy­ve­nęs An­gli­jo­je, anks­čiau bū­da­vo pas tė­vą Pa­lan­go­je, ta­čiau re­gist­ruo­tas yra Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Stumb­rių kai­me. Sa­vo kal­tę tei­sia­ma­sis iš­kart pri­pa­ži­no, tad by­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, nu­ken­tė­ju­sie­siems ne­da­ly­vau­jant.
E. Sku­žins­kas kal­tin­tas tuo, jog 2015 m. lie­pos 5-osios nak­tį, apie pu­sę pir­mos, ke­ly­je Rietavas–Judrėnai, ties Ka­la­ku­tiš­kės kai­mu, bū­da­mas gir­tas (1,84 prom.) ir ne­tu­rė­da­mas tei­sės vai­ruo­ti, pa­da­rė ava­ri­ją, dėl ko bu­vo su­ža­lo­ti žmo­nės (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 2 d.). Vai­ruo­da­mas ki­to žmo­gaus var­du re­gist­ruo­tą „To­y­o­ta Co­ro­la“, ne­su­val­dė šios ma­ši­nos, nu­lė­kė nuo ke­lio, rė­žė­si į san­ka­są ir ver­tė­si į grio­vį. Ne­lai­mės me­tu su­si­ža­lo­jo pats ir nu­ken­tė­jo du ke­lei­viai: Man­tas Šle­vins­kas bei Ole­gas So­ro­ki­nas. Jau­nuo­liai pa­ty­rė įvai­rius lū­žius, su­mu­ši­mus, stu­bu­ro ir gal­vos su­ža­lo­ji­mus. Tie­sa, abiem kon­sta­tuo­ti ne­sun­kūs svei­ka­tos su­trik­dy­mai.
Teis­me kal­ti­na­ma­sis pa­sa­ko­jo, jog ma­ši­ną bu­vo nu­si­pir­kęs iš vie­no žmo­gaus, ta­čiau sa­vo var­du ne­spė­jo įre­gist­ruo­ti. Nors vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­bu­vo įgi­jęs, vis tiek no­rė­jo pa­si­va­ži­nė­ti. Tą va­ka­rą sa­kė iš Pa­lan­gos va­žia­vę į Rie­ta­vą, var­to­jo al­ko­ho­lį, pas­kui ve­žė drau­gą M. Šle­vins­ką na­mo, juos ėmė vy­tis po­li­ci­ja, bė­go­si, ne­be­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir pa­da­rė ava­ri­ją.
„Taip ga­vo­si... La­bai blo­gai. Ga­lė­jo bū­ti dar bai­siau. Ge­rai, kad nie­ko ne­už­mu­šiau. Man pa­čiam bu­vo kau­ko­lės lū­žis, kai pra­bu­dau li­go­ni­nė­je, gai­lė­jau­si, kam iš­vis pra­bu­dau“, – dėl ava­ri­jos ap­gai­les­ta­vo kal­ti­na­ma­sis, ti­kin­da­mas, jog bi­čiu­liai pa­svei­ko ir pre­ten­zi­jų jam ne­tu­ri. Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) pa­reikš­tą ieš­ki­nį už drau­gų gy­dy­mą pri­pa­ži­no ir 697 eu­rus ža­dė­jo at­ly­gin­ti.
Pa­klaus­tas, ko­dėl pa­si­slė­pė nuo tei­sė­sau­gos, aiš­ki­no bu­vęs iš­si­gan­dęs. Tuo me­tu, kai pa­da­rė ava­ri­ją, bu­vo nu­teis­tas lyg­ti­nai, tad su­pra­to, kad teks sės­ti. Tai­gi, vos iš­ėjo iš li­go­ni­nės, spru­ko į An­gli­ją – ten tu­rė­jo pa­žįs­ta­mų.
Pro­ku­ro­rė at­krei­pė dė­me­sį, jog E. Sku­žins­kas jau yra re­ci­dy­vis­tas, mat teis­tas pen­kis kar­tus – ke­tu­ris kar­tus Lie­tu­vo­je ir kar­tą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Už ava­ri­ją, ku­rios me­tu bu­vo su­ža­lo­ti žmo­nės, pa­siū­lė skir­ti me­tus ne­lais­vės, o su­trum­pi­nus treč­da­liu – aš­tuo­nis mė­ne­sius. Su­ben­dri­nus su nuosp­ren­džiu, pa­skir­tu 2015 me­tų va­sa­rio 26-ąją Pa­lan­gos teis­me, siū­lė pa­so­din­ti tre­jiems me­tams. Taip pat – už­draus­ti vai­ruo­ti trejus me­tus, pri­teis­ti VLK ieš­ki­nį ir kon­fis­kuo­ti au­to­mo­bi­lį „To­y­o­ta Co­ro­la“, šiuo me­tu sau­go­mą aikš­te­lė­je Gargž­duo­se.
Teis­mo nuosp­ren­dis – spa­lio 20 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama