Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Mu­zi­kan­tai į teis­mą bus at­ves­din­ti su po­li­ci­ja

Mu­zi­kan­tai į teis­mą bus at­ves­din­ti su po­li­ci­ja

Ba­lan­džio 3 die­ną tei­sia­mų­jų suo­le tu­rė­jo sė­dė­ti gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (bu­vęs gru­pės „2 Do­na­tai“ na­rys, ku­ris anks­čiau dai­na­vo kar­tu su Do­na­tu Či­žaus­ku – aut. past.), o nu­ken­tė­ju­sių­jų – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys. Pir­ma­jam yra iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, mat yra įta­ria­mas iš­kū­lęs pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lių lan­gus... Ta­čiau pir­ma­die­nio ry­tą va­di­na­mųjų ves­tu­vių mu­zi­kan­tų teis­me ne­bu­vo. Ma­tyt, po sa­vait­ga­lio gro­jo ir dai­na­vo kaž­kur tre­čią die­ną...

Nors mi­nė­tą ry­tą teis­mo sa­lė­je tu­rė­jo pa­si­ro­dy­ti ne tik kal­ti­na­ma­sis ir nu­ken­tė­jęs, bet ir ke­li įvy­kio liu­di­nin­kai, ta­čiau pir­ma­die­nis, ko ge­ro, vi­siems bu­vo sun­ki die­na – iš­sky­rus vie­ną pa­rei­gū­nę, dau­giau nie­kas at­ei­ti ne­si­tei­kė.
Teis­mo šau­ki­mas bent jau D. Bal­vo­čių tu­rė­jo pa­siek­ti – už jį bu­vo pa­si­ra­šiu­si ma­ma. Ar šau­ki­mą ga­vo A. Jo­cys, apie tai tiks­lių duo­me­nų ne­bu­vo. Ban­dy­ta jam pri­sis­kam­bin­ti, bet mu­zi­kan­tas ne­at­si­lie­pė. Tei­sė­jas pyk­te­lė­jo ir nu­spren­dė su dai­ni­nin­kais elg­tis griež­čiau – pri­ėmė nu­tar­tį į ki­tą teis­mo po­sė­dį, ku­ris nu­ma­ty­tas ge­gu­žę, juos at­ves­din­ti su po­li­ci­ja.
Po teis­mo trum­pai pa­kal­bin­ta pa­rei­gū­nė sa­kė, jog dėl šio in­ci­den­to jiems per­nai rug­pjū­tį te­ko va­žiuo­ti į Pa­pla­te­lės kai­mą. Po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta, jog prie Pla­te­lių eže­ro esan­čios vie­nos po­il­sia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je ap­ga­din­ti au­to­mo­bi­liai. Nu­ken­tė­ju­sių žmo­nių, kiek pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vė, ne­bu­vo.
Te­le­fo­nu pa­šne­kin­tas A. Jo­cys ti­ki­no, jog ne­ga­vo teis­mo šau­ki­mo, to­dėl by­los nag­ri­nė­ji­me ir ne­pa­si­ro­dė. Pa­pra­šy­tas pa­pa­sa­ko­ti apie kon­flik­tą su D. Bal­vo­čiu­mi, pir­miau­sia pri­si­mi­nė il­gą prie­šis­to­rę, dėl ko pra­si­dė­jo ne­su­ta­ri­mai. Tvir­ti­no, jog abu bu­vo „mir­ti­ni“ drau­gai, Do­na­tas esą bu­vęs jo mo­ki­nys, jie kar­tu gro­ję. Pa­sa­ko­jo, jog D. Bal­vo­čiui ne kar­tą sko­li­no pi­ni­gų, ne vie­ną au­to­mo­bi­lį jam par­da­vė, bet bu­vęs drau­gas ėmė tuo pik­tnau­džiau­ti ir neat­si­skai­tė už vie­ną apy­nau­jį „pa­sa­tą“. Ne­ga­na to, ir to­liau rei­ka­la­vo pa­sko­lin­ti pi­ni­gų.
Gru­pės „Ban­glai“ ly­de­ris tvir­ti­no, jog taip nu­ti­ko ir rug­pjū­čio 16-osios nak­tį. Tuo me­tu sa­kė bu­vęs Pa­pla­te­lės kai­me esan­čio­je sa­vo po­il­sia­vie­tė­je „Oda“. Svars­tė, jog D. Bal­vo­čiui vėl pri­trū­ko pi­ni­gų, mat šis mėg­da­vo ap­si­lan­ky­ti ka­zi­no. At­va­žia­vęs pra­šė, jog pa­sko­lin­tų. Ne­sko­li­no. Drau­gas su­py­ko, rė­ka­vo ei­da­mas ap­link po­il­sia­vie­tę, jog A. Jo­ciui blo­gai baig­sis, jog su­dau­žys jam vei­dą, už­muš ir t. t. Pa­šne­ko­vas sa­kė į lau­ką nė­jęs, iš­kvie­tęs po­li­ci­ją, mat įsi­siau­tė­jęs dai­ni­nin­kas iš­kū­lė dvie­jų jo au­to­mo­bi­lių lan­gų stik­lus.
„Ne­be­no­riu jo nė aky­se ma­ty­ti, ne­ža­du su juo tai­ky­tis. Pa­pra­šy­siu, kad at­ly­gin­tų ža­lą – ko­kius 20 tūks­tan­čių eu­rų, te­gu ži­no­si! Žmo­nės, bu­vę po­il­sia­vie­tė­je, bai­siau­siai per­si­gan­do, ne­be­no­rės pas ma­ne nie­kas nuo­mo­tis pa­tal­pų, ge­ras įvaiz­dis per jį bu­vo su­ga­din­tas!“ – nir­šo nu­ken­tė­jęs mu­zi­kan­tas.
D. Bal­vo­čius yra kal­ti­na­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 284 straips­nio 1 da­lį, kur sa­ko­ma, jog tas, kas vie­šo­je vie­to­je įžū­liais veiks­mais, gra­si­ni­mais ar­ba van­da­liš­kais veiks­mais de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį ar tvar­ką, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba bau­da, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama