Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Ki­li­mo de­tek­ty­vas: pa­vog­tas, iš­mes­tas, ar tai iš anks­to ap­gal­vo­ta afe­ra?

Ki­li­mo de­tek­ty­vas: pa­vog­tas, iš­mes­tas, ar tai iš anks­to ap­gal­vo­ta afe­ra?

Veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je pa­gro­bė 400 eu­rų ver­tės ki­li­mą. Toks kal­ti­ni­mas pa­reikš­tas Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) šach­ma­tų tre­ne­riui Si­gi­tui Kal­vaičiui (gim. 1987 m.) ir jo drau­gei Ir­mai Šim­ku­tei (gim. 1984 m.). Spa­lio 18 die­ną prieš teis­mą sto­ju­si su­gy­ven­ti­nių po­ra pik­ti­no­si pa­kliu­vu­si į afe­ris­tų pin­kles ir sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė. Tuo tar­pu nu­ken­tė­ju­sy­sis To­mas Sa­ka­laus­kas ir liu­dy­ti pa­kvies­ta jo su­gy­ven­ti­nė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė aiš­ki­no, kad ki­li­mas tik­rai bu­vo, ta­čiau vė­liau, iš­si­kraus­čius mi­nė­tiems nuo­mi­nin­kams, pra­puo­lė...

Il­gai ne­si­ro­dė nu­ken­tė­jusysis
Bau­džia­mą­ją by­lą dėl va­gys­tės Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ban­dy­ta at­vers­ti jau nuo pa­va­sa­rio, ta­čiau vis ne­pa­si­ro­dy­da­vo už­sie­ny­je dir­ban­tis nu­ken­tė­ju­sy­sis T. Sa­ka­laus­kas. Pra­ėju­sios sa­vai­tės tre­čia­die­nį nag­ri­nė­ji­mas pra­si­dė­jo, nors pa­si­li­go­jęs ne­be­at­vy­ko ad­vo­ka­tas Eval­das Jo­nas Šo­rius. Nu­ken­tė­jęs su­ti­ko by­lą pra­dė­ti, ta­čiau, ją bai­giant, sa­kė no­rė­sian­tis ad­vo­ka­to da­ly­va­vi­mo.
Kal­ti­ni­mas
Pro­ku­ro­ro kal­ti­ni­mas S. Kal­vai­čiui ir I. Šim­ku­tei la­bai trum­pas: 2016 me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je, gy­ven­da­mi iš­nuo­mo­ta­me T. Sa­ka­laus­ko bu­te Prū­sa­lių kai­me, pa­gro­bė 400 eu­rų ver­tės ki­li­mą. Nu­si­kal­ti­mas ati­tin­ka Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 str. 1 da­lį (va­gys­tė). Bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ta po­ra ka­te­go­riš­kai nei­gė sa­vo kal­tę ir pa­ro­dy­mus su­ti­ko duo­ti tik po vi­sų ki­tų teis­mo pro­ce­so da­ly­vių ap­klau­sos. Anks­čiau į tei­sia­mų­jų suo­lą jie­du ne­bu­vo pa­kliu­vę.
Ki­li­mą pir­ko sa­vo bu­tui, ku­rį vė­liau iš­nuo­mo­jo
T. Sa­ka­laus­kas pa­sa­ko­jo, jog na­tū­ra­laus pluoš­to ki­li­mą nu­si­pir­ko vie­no­je Klai­pė­dos par­duo­tu­vė­je 2013 me­tų pa­bai­go­je. Mo­kė­jo apie pus­an­tro tūks­tan­čio li­tų. Par­si­ve­žė į sa­vo bu­tą Prū­sa­liuo­se ir pa­si­tie­sė sve­tai­nė­je. Bu­vo gan di­de­lis, be­veik per vi­są kam­ba­rį. Iš pra­džių bu­te gy­ve­no pa­tys, vė­liau pra­dė­jo ruoš­tis na­mą Glau­džiuo­se, tad iš­nuo­mo­jo bu­tą Eg­lei Vai­no­rie­nei. Pas­ta­ro­ji ki­li­mą ne­tru­kus su­vy­nio­jo ir iš­ne­šė į įstik­lin­tą bal­ko­ną. 2015 m. lap­kri­tį ji iš­si­kraus­tė, gruo­džio mė­ne­sį čia pra­dė­jo gy­ven­ti S. Kal­vai­tis su I. Šim­ku­te. Ši po­ra pa­no­ro bu­tą įsi­gy­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du. T. Sa­ka­laus­kas su­ti­ko. Kai gruo­džio vi­du­ry­je vi­si su­si­ti­ko apie tai pa­si­kal­bė­ti ir iš­ger­ti ar­ba­tos, ki­li­mas sve­tai­nė­je jau bu­vo iš­ties­tas. Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis pa­tvir­tin­ta pas no­ta­rą. Su­tar­ty­je nu­ro­dy­ta, jog vi­si daik­tai (ir bal­dai, ir ki­li­mas) liks jiems, jei tik ne­bus sko­lų. Nuo­mi­nin­kai kas mė­ne­sį tu­rė­jo mo­kė­ti po 200 eu­rų.
Pra­dė­jo kaup­tis sko­los, nu­ta­rė su­tar­tį nu­trauk­ti
Po ku­rio lai­ko, jau 2016-ai­siais, pra­si­dė­jo pro­ble­mos. T. Sa­ka­laus­kas tei­gė, jog at­si­ra­do sko­lų už šiukš­les, ben­dri­jai, už elek­trą, van­de­nį. S. Kal­vai­čiui bu­vo pa­siū­ly­ta su­tar­tį keis­ti ir bu­tą tik nuo­mo­tis. Jis ne­su­ti­ko. Pas­kui ne­be­at­si­lie­pė te­le­fo­nu, ne­įsi­lei­do į bu­tą. Ga­liau­siai vie­ną rug­pjū­čio mė­ne­sio die­ną pa­vy­ko ras­ti I. Šim­ku­tę, ši pa­sa­kė, kad jie grei­tai iš­si­kraus­tys. Ki­li­mo ant grin­dų ne­be­bu­vo. Kai pa­klau­sė, kur pa­dė­jo, mo­te­ris at­sa­kė, jog iš­me­tė.
Pri­da­rė ir dau­giau nuos­to­lių
Nu­ken­tė­ju­sy­sis pik­ti­no­si, jog rug­pjū­čio pa­bai­go­je iš­si­kraus­tę nuo­mi­nin­kai ne tik pra­dan­gi­no 400 eu­rų ver­tės ki­li­mą, bet ir pa­li­ko di­de­lę ne­tvar­ką: įstik­lin­ta­me bal­ko­ne bu­vo pil­na nuo­rū­kų ir pra­de­gin­ta ten pa­ties­ta ki­li­mi­nė dan­ga, vi­sur pil­na alaus „bam­be­lių“, stal­čiai iš­lau­žy­ti, du­rys su­dau­žy­tos. Dar bu­vo li­ku­si pil­na dė­žė S. Kal­vai­čio ap­do­va­no­ji­mų, ku­riuos tre­ne­ris vė­liau at­si­ė­mė. T. Sa­ka­laus­kas sa­kė, jog jam te­ko net spy­ną keis­ti, mat vi­sų rak­tų ne­at­ga­vo. Vi­sus šiuos nuos­to­lius vy­ras mi­nė­jo pra­šy­sian­tis at­ly­gin­ti ci­vi­li­ne tvar­ka.
Pi­ni­gus už iš­per­ka­mą­ją nu­omą grą­žins po nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo
Kal­ti­na­mų­jų ad­vo­ka­tas Ma­rius Gri­cius at­krei­pė dė­me­sį, jog T. Sa­ka­laus­kas iš S. Kal­vai­čio pa­gal iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį ga­vo 1600 eu­rų ir kaž­ko­dėl tos su­mos ne­grą­ži­no. Esą, at­ėmus nuos­to­lius už ki­li­mą, pats nu­ken­tė­ju­sy­sis S. Kal­vai­čiui dar lik­tų 1200 eu­rų sko­lo­je. T. Sa­ka­laus­kas dėl gau­tos su­mos ne­si­gin­či­jo ir ža­dė­jo ją grą­žin­ti, bet bu­vęs nuo­mi­nin­kas pir­miau tu­rin­tis at­ly­gin­ti vi­sus nuos­to­lius. Dar pik­ti­no­si iš S. Kal­vai­čio ga­vęs vi­so­kių įžei­džian­čio po­bū­džio ži­nu­čių, ku­rias iš­sau­go­jo ir pa­tei­kė teis­mui.
Nu­ken­tė­ju­sio­jo su­gy­ven­ti­nė kal­bė­jo tą pa­tį
Nu­ken­tė­ju­sio­jo po­zi­ci­ją pa­lai­kė ir jo su­gy­ven­ti­nė R. Sa­ka­laus­kai­tė, sa­ky­da­ma, jog S. Kal­vai­tis su I. Šim­ku­te bu­tą pa­ver­tė lan­dy­ne. Pa­tvir­ti­no, jog ki­li­mas bu­vo, bet pra­din­go.
Liu­di­nin­kė ki­li­mą ir­gi ma­tė
Nu­ken­tė­ju­sių­jų nau­dai kal­bė­jo ir liu­di­nin­kė E. Vai­no­rie­nė, ku­ri anks­čiau nuo­mo­jo­si tą bu­tą. Ji pa­tvir­ti­no, jog ki­li­mas bu­vo, teis­mui pa­tei­kė ir nuo­trau­ką iš sa­vo šei­mos al­bu­mo, kur ma­tė­si ki­li­mas. Ka­dan­gi lau­kė­si vai­ke­lio, mo­te­ris tą ki­li­mą sa­kė su­vy­nio­ju­si ir pa­dė­ju­si bal­ko­ne. Kai iš­si­kraus­tė, vėl pa­dė­jo kam­ba­ry­je, bet ne­iš­vy­nio­jo. At­ne­šu­si I. Šim­ku­tei rak­te­lį, skir­tą ra­dia­to­riams orin­ti, pro pra­vi­ras du­ris ma­tė, jog ki­li­mas te­be­bu­vo su­vy­nio­tas. Dar pa­klau­sė, ar ža­da ties­ti? I. Šim­ku­tė at­sa­kė ne­ži­nan­ti.
Kal­ti­na­ma­sis si­tu­a­ci­ją va­di­no ap­gal­vo­ta afe­ra
Kal­ti­na­ma­sis S. Kal­vai­tis pa­si­sa­ky­mą pra­dė­jo to­kiais žo­džiais: „Esu įvel­tas į to­kią afe­rą, ku­rios tik­rai ne­si­ti­kė­jau! To ki­li­mo nie­ka­da ten ne­bu­vo!“. Vy­ras tuoj pat pri­mi­nė, kad pa­ti R. Sa­ka­laus­kai­tė už sa­vo dar­be­lius yra teis­ta (apie šią už fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas jau nu­teis­tą kle­bo­no bu­hal­te­rę ra­šė­me ne kar­tą – aut. past.). Tai, kad ne­bu­vo jo­kio ki­li­mo, anot S. Kal­vai­čio, ga­lė­tų pa­liu­dy­ti ir du dar­bi­nin­kai, ku­rie jam pa­dė­jo at­si­kraus­ty­ti, o pas­kui ir iš­si­kraus­ty­ti. Be­je, vė­liau teis­mas šį pra­šy­mą ten­ki­no ir į ki­tą po­sė­dį mi­nė­ti vy­rai bus iš­kvies­ti.
Jau­čia­si pats nu­ken­tė­jęs
Vi­sus mo­kes­čius kal­ti­na­ma­sis ti­ki­no mo­kė­jęs są­ži­nin­gai ir nie­ka­da ne­vė­la­vęs. Bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog tai jis yra nu­ken­tė­jęs, nes T. Sa­ka­laus­kas jam ne­grą­ži­no įmo­kė­tų 1600 eu­rų. Iš­si­kraus­tė esą to­dėl, jog su­si­ra­do ge­res­nę vie­tą ir bu­vo pri­vers­ti. „Čia bu­vo iš anks­to ap­gal­vo­ta afe­ra. Tai aš tu­rė­čiau sė­dė­ti nu­ken­tė­ju­sių­jų, o jie – kal­ti­na­mų­jų pu­sė­je! Aš nuo jų nu­ken­tė­jau, jie ne­grą­ži­no man pi­ni­gų“ – pik­ti­no­si tei­sia­ma­sis. Pa­sak S. Kal­vai­čio, jie­du tik­rai ten ke­ti­no gy­ven­ti, bū­tų tą bu­tą iš­si­pir­kę, ta­čiau T. Sa­ka­laus­kas su R. Sa­ka­laus­kai­te su­gal­vo­jo afe­rą. „Vos mes iš­si­kraus­tė­me rug­pjū­čio mė­ne­sį, rug­sė­jį jau jie pa­tys ten par­si­kraus­tė. Ne­su­ta­rė T. Sa­ka­laus­kas su uoš­ve, tai rei­kė­jo kaž­kur gy­ven­ti – grį­žti at­gal į tą bu­tą. To­dėl nu­ta­rė mums pa­kenk­ti, ap­gau­ti, iš­krapš­ty­ti lauk ir ne­grą­žin­ti pi­ni­gų. Jie mus tie­siog iš­me­tė iš to bu­to!“ – ap­mau­dą lie­jo S. Kal­vai­tis. Pa­klaus­tas, ko­dėl liu­di­nin­kė apie ki­li­mo bu­vi­mą pa­tvir­ti­no, at­sa­kė ne­ži­nan­tis. Pa­gal pa­ro­dy­tą nuo­trau­ką spren­dė, jog toks ki­li­mas ga­lė­tų bū­ti ver­tas ko­kių 5 eu­rų...
„Ne­bu­vo jo­kio ki­li­mo“, –
teis­me ti­ki­no ir kal­ti­na­mo­ji I. Šim­ku­tė, svars­ty­da­ma, jog liu­dy­to­ja E. Vai­no­rie­nė grei­čiau­siai bu­vo pa­pirk­ta ir da­bar juos ap­kal­ba. R. Sa­ka­laus­kai­tei už­da­vus klau­si­mą, ko­dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu kal­bė­jo ki­taip, t. y. jog ki­li­mas bu­vo, bet jį iš­me­tė, tei­sia­mo­ji tai nei­gė, sa­ky­da­ma, jog nie­ko ne­ži­no, nie­ko pa­na­šaus ne­sa­kė. I. Šim­ku­tė iš­vis pik­ti­no­si, ko­dėl ji įvel­ta į šią by­lą, nes ne­si­ra­šė jo­kios su­tar­ties ir esan­ti „nė prie ko“. Kal­bė­jo pa­na­šiai, kaip ir S. Kal­vai­tis, pa­tvir­ti­no, jog T. Sa­ka­laus­kas su su­gy­ven­ti­ne jiems siū­lė keis­ti su­tar­tį į pa­pras­tą nuo­mos su­tar­tį, o ne­su­ti­kus pa­sa­kė ei­ti lauk.
Ap­klaus ki­tus liu­di­nin­kus ir įver­tins bu­to su­pla­na­vi­mą
Teis­mas nu­ta­rė šio­je by­lo­je da­ry­ti per­trau­ką ir iš­kvies­ti dar du liu­di­nin­kus, ku­rie pa­dė­jo kraus­ty­tis S. Kal­vai­čiui. Taip pat ten­kin­tas tei­sia­mų­jų ad­vo­ka­to pra­šy­mas – T. Sa­ka­laus­kas tu­rės pa­teik­ti bu­to kam­ba­rių iš­dės­ty­mo pla­ną. Su­abe­jo­ta, ar, pra­vė­rus bu­to du­ris, ga­lė­jo ma­ty­tis sve­tai­nė ir ant grin­dų pa­ties­tas ne­lem­ta­sis ki­li­mas...

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama