Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Ki­li­mo de­tek­ty­vas bai­gė­si: kal­ti­na­mieji... nekalti

Ki­li­mo de­tek­ty­vas bai­gė­si: kal­ti­na­mieji... nekalti

Spa­lio vi­du­ry­je prieš teis­mą sto­ju­si po­ra – Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) šach­ma­tų tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vaitis (gim. 1987 m.) ir jo drau­gė Ir­ma Šim­ku­tė (gim. 1984 m.) ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti – lap­kri­čio 14 die­ną jie abu bu­vo iš­tei­sin­ti dėl ki­li­mo va­gys­tės.

Trum­pai pri­me­na­me, jog apie šią bau­džia­mą­ją by­lą pla­čiai ra­šė­me straips­ny­je „Ki­li­mo de­tek­ty­vas: pa­vog­tas, iš­mes­tas ar tai iš anks­to ap­gal­vo­ta afe­ra?“. S. Kal­vai­tis ir I. Šim­ku­tė bu­vo ap­kal­tin­ti, jog, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je, 2016 me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį iš To­mo Sa­ka­laus­ko iš­si­nuo­mo­ta­me bu­te Prū­sa­lių kai­me pa­gro­bė 400 eu­rų ver­tės ki­li­mą.
Vi­są lai­ką, kol vy­ko bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mas, su­gy­ven­ti­nių po­ra pik­ti­no­si pa­kliu­vu­si į afe­ris­tų pin­kles ir sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė. Tuo tar­pu nu­ken­tė­ju­sy­sis T. Sa­ka­laus­kas ir liu­di­ju­si jo su­gy­ven­ti­nė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė aiš­ki­no, kad di­de­lis, na­tū­ra­laus pluoš­to ki­li­mas tik­rai bu­vo. Tą pa­tvir­ti­no ir anks­tes­nė bu­to nuo­mi­nin­kė, ku­ri teis­mui pa­tei­kė net nuo­trau­ką, kur ma­tė­si ki­li­mas.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis tvir­ti­no, jog 2015 m. gruo­dį čia pra­dė­ję gy­ven­ti S. Kal­vai­tis su I. Šim­ku­te bu­tą no­rė­jo įsi­gy­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du, T. Sa­ka­laus­kas su­ti­ko, su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta, bet 2016-ai­siais pra­dė­jo kaup­tis sko­los, tad su­tar­tį nu­ta­rė nu­trauk­ti. Kai po­ra rug­pjū­tį iš­si­kraus­tė, ki­li­mo ne­be­bu­vo.
Tei­sia­mie­ji kal­tės ne­pri­pa­ži­no, pik­ti­no­si su­si­dū­rę su afe­ris­tais, mat pa­gal iš­per­ka­mo­sios nuo­mos su­tar­tį T. Sa­ka­laus­kui per tą lai­ką su­mo­kė­jo 1600 eu­rų, bet šis jiems tos su­mos ne­grą­ži­no. S. Kal­vai­tis tvir­ti­no, jog ki­li­mo nie­ka­da ten ne­bu­vo, mo­kes­čius jis mo­kė­jo, bet T. Sa­ka­laus­kas su R. Sa­ka­laus­kai­te tie­siog su­gal­vo­jo juos ap­gau­ti – iš­krapš­ty­ti lauk ir ne­grą­žin­ti pi­ni­gų.
Abe­jo­da­mas, ar T. Sa­ka­laus­kas ga­lė­jo iš­si­gal­vo­ti va­gys­tę, pro­ku­ro­ras vis­gi siū­lė S. Kal­vai­tį ir I. Šim­ku­tę pri­pa­žin­ti kal­tais dėl pra­dan­gin­to ki­li­mo ir skir­ti jiems pi­ni­gi­nes baus­mes, t. y. bau­das po 60 MGL (po 2259 eu­rus). Ta­čiau teis­mas lap­kri­čio 14 die­ną pri­ėmė ki­to­kį ver­dik­tą – nu­spren­dė abu kal­ti­na­muo­sius iš­tei­sin­ti, ak­cen­tuo­da­mas, jog ne­pa­da­ry­ta vei­ka, tu­rin­ti nu­si­kal­ti­mo ar bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo po­žy­mių. At­mes­tas ir T. Sa­ka­laus­ko pra­šy­mas dėl iš­lai­dų pri­tei­si­mo.
Šis nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama