Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » „Jei įma­no­ma, ne­baus­ki­te ma­nęs griež­tai“

„Jei įma­no­ma, ne­baus­ki­te ma­nęs griež­tai“

To Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­šė plun­giš­kė Re­gi­na Ta­mo­šaus­kie­nė, ku­ri kal­ti­na­ma mė­gi­nu­si pa­rei­gū­nams įpirš­ti dar ne­re­gė­tą ky­šį: bu­tą, BMW ir po­il­sį Tur­ki­jo­je.

To­kias „do­va­nas“ 47 me­tų mo­te­ris siū­lė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (KAVPK) ty­rė­jams už tai, kad šie at­lai­džiau ver­tin­tų už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą su­im­to jos sū­naus pra­žan­gas.
Pri­min­si­me (apie tai „Plun­gės ži­nios“ ra­šė sau­sio mė­ne­sį straips­ny­je „Dėl sū­naus nu­si­kal­ti­mų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja ty­rė­jai siū­lė bu­tą, au­to­mo­bi­lį, ke­lio­nę...“), kad per­nai Klai­pė­do­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių me­džia­gų pla­ti­ni­mo. Tai su­kė­lė di­de­lį ne­ri­mą kai ku­riems su­im­tie­siems. Su­pra­tę, kad už nu­si­kals­ta­mą veik­lą gre­sia ne­men­kos baus­mės, įta­ria­mie­ji pra­dė­jo ieš­ko­ti ke­lių, kaip iš­si­suk­ti ar bent pa­leng­vin­ti sa­vo da­lią.
KAVPK Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo ty­ri­mų val­dy­bos sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­sa Bru­žie­nė su­lau­kė kvai­ša­lų pla­ti­ni­mu įta­ria­mų as­me­nų tar­pi­nin­kų pra­šy­mų už tam tik­rą at­ly­gį at­lik­ti veiks­mus, ku­rie su­švel­nin­tų jiems gre­sian­čias baus­mes, o gal net pa­dė­tų iš­veng­ti bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės.
Plun­giš­kė R. Ta­mo­šaus­kie­nė ir jos sū­naus žmo­na I. B. iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čią R. Bru­žie­nę mė­gi­no su­gun­dy­ti ne­tra­di­ci­niu ky­šiu – už įta­ria­mų­jų nau­dai at­lik­tus ne­tei­sė­tus veiks­mus siū­lė pa­rei­gū­nei nuo­sa­vy­bės tei­se per­leis­ti bu­tą vie­na­me Že­mai­ti­jos mies­te­ly­je ir au­to­mo­bi­lį BMV. Pa­rei­gū­nė ky­šiu ne­su­si­gun­dė, bet R. Ta­mo­šaus­kie­nė vis­ką su­pra­to ki­taip – pra­dė­jo kal­bė­ti, kad už pa­lan­ku­mą R. Bru­žie­nė ga­lin­ti su­lauk­ti dar vie­nos do­va­nos – ap­mo­kė­to skry­džio į Tur­ki­ją ir po­il­sio ge­ra­me vieš­bu­ty­je.
Iš­pra­šy­ta iš ka­bi­ne­to Plun­gės gy­ven­to­ja ne­nu­ri­mo – ir to­liau įky­riai skam­bi­nė­jo R. Bru­žie­nei tar­ny­bi­niu te­le­fo­nu, kal­bė­jo apie do­va­nas. Tuo­met pa­rei­gū­nė apie jai bru­ka­mą ky­šį pra­ne­šė po­li­ci­jos Imu­ni­te­to sky­riui.
Pa­rei­gū­nei pirš­tas 30 tūkst. eu­rų ver­tės ky­šis įvar­di­ja­mas kaip vie­nas di­džiau­sių ša­lies po­li­ci­jos is­to­ri­jo­je.
Pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nu­sta­ty­ta, kad R. Ta­mo­šaus­kie­nė iš tik­rų­jų siū­lė ma­te­ria­li­nių gė­ry­bių pa­rei­gū­nei už tai, kad ši, pa­si­nau­do­da­ma sa­vo pa­rei­go­mis ir įta­ka, R. Ta­mo­šaus­kie­nės sū­naus by­lą pa­suk­tų jam pa­lan­kia lin­kme. Už­fik­suo­ti fak­tai ir ap­lin­ky­bės su­gu­lė į kal­ti­ni­mo ak­tą. Abiem mo­te­rims įteik­ti pra­ne­ši­mai apie įta­ri­mus dėl pa­pir­ki­mo, skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas be po­li­ci­jos lei­di­mo nie­kur ne­iš­vyk­ti.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me apy­gar­dos teis­me tei­sia­mo­ji ap­gai­les­ta­vo dėl sa­vo el­ge­sio ir pra­šė at­lai­džiau ver­tin­ti jos nu­si­kals­ta­mą vei­ką.
Ka­dan­gi R. Ta­mo­šaus­kie­nė sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, teis­mo pro­ce­sas vyks­ta su­pap­ras­tin­ta tvar­ka: į po­sė­džius ne­rei­kia kvies­ti liu­di­nin­kų.
Vals­ty­bės kal­ti­ni­mą pa­lai­kan­ti pro­ku­ro­ras Li­nas Kiau­ra­kis, Įver­ti­nęs by­los ap­lin­ky­bes ir tei­sia­mo­sios at­gai­lą, siū­lė jai skir­ti lyg­ti­nę dvie­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.
R. Ta­mo­šaus­kie­nei gre­sia baus­mė ir už nar­ko­ti­kų lai­ky­mą. Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dar ne­baig­tas. Ki­to­je by­lo­je įta­ri­mai pa­teik­ti jos sū­nui – už ka­na­pių lai­ky­mą ir pla­ti­ni­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama