Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Iš­dur­tos akies kai­na – 10 tūks­tan­čių eu­rų

Iš­dur­tos akies kai­na – 10 tūks­tan­čių eu­rų

Ko­jų ne­tu­rin­čiam vy­rui pirš­tu į akį dū­ręs Arū­nas Ur­bo­nas (gim. 1975 m.) lie­pos 19 die­ną iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį. Nors už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 135 straips­nio 1 da­lį jam grė­sė lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų, ta­čiau už gro­tų sė­dė­ti jam ne­rei­kės.

Apie šios bau­džia­mo­sios by­los nag­ri­nė­ji­mą ra­šė­me lie­pos 11 die­nos laik­raš­ty­je, straips­ny­je „Ko­jų ne­tu­rin­čiam plun­giš­kiui su­gė­ro­vas iš­dū­rė akį“.
Teis­mo po­sė­džių sa­lė­je, nu­ken­tė­ju­sių­jų pu­sė­je, ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­ly­je, sė­dė­jęs 33 me­tų Min­dau­gas Sta­nys sa­kė, jog iš­dur­ta kai­re aki­mi ne­be­ma­tan­tis vi­siš­kai, nors iki ne­lem­to įvy­kio jo re­gė­ji­mas bu­vo kuo pui­kiau­sias.
Vis­kas įvy­ko 2016 me­tų sau­sio 4 die­ną Plun­gė­je, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės 41-aja­me na­me. Vie­nos mo­ters bu­te bu­vo iš­ger­tu­vės, ku­rio­se da­ly­va­vo ir ne­įga­lus M. Sta­nys bei A. Ur­bo­nas. Pas­ta­ra­jam nu­ė­jus į ki­tą kam­ba­rį mie­go­ti, ne­tru­kus ten pat ve­ži­mė­liu įrie­dė­jo ir M. Sta­nys.
Kas čia įvy­ko, abie­jų pa­ro­dy­mai kiek sky­rė­si. Pa­sak A. Ur­bo­no, M. Sta­nys taip pat no­rė­jo at­si­gul­ti, tam­pė jį už rū­bų ir net­gi su­da­vė. Su­py­kęs nu­stū­mė jį ša­lin. Ka­dan­gi trys pirš­tai ne­si­lanks­to, grei­čiau­siai ne­ty­čia ir pa­tai­kė į akį. M. Sta­nys ti­ki­no ža­di­nęs A. Ur­bo­ną tik dėl to, jog trū­ko deg­ti­nės, kvie­tė at­ei­ti prie sta­lo temp­da­mas už rū­bų. Ta­da ga­vo pirš­tu į akį.
Tą pa­tį va­ka­rą nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­te­ko į li­go­ni­nę, bu­vo iš­vež­tas į Klai­pė­dą, vė­liau – į Kau­ną. De­ja, jo akies me­di­kams iš­gel­bė­ti ne­pa­vy­ko.
Teis­mas pri­pa­ži­no A. Ur­bo­ną kal­tu, ta­čiau griež­tos baus­mės ne­sky­rė. Be­je, to pa­ties bu­vo pra­šęs ir pro­ku­ro­ras, ak­cen­tuo­da­mas, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis sa­vo el­ge­siu pats jį pro­vo­ka­vo.
Už akies iš­dū­ri­mą A. Ur­bo­nui skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė me­tams ir še­šiems mė­ne­siams su įpa­rei­go­ji­mu per 3 mė­ne­sius įsi­dar­bin­ti ar bū­ti re­gist­ruo­tam dar­bo bir­žo­je.
Taip pat nu­teis­ta­sis tu­rės at­ly­gin­ti nu­ken­tė­ju­sio­jo gy­dy­mo iš­lai­das Vals­ty­bi­nei li­go­nių ka­sai – 2327 eu­rus.
Iš kal­ti­nin­ko M. Sta­nys sie­kė pri­si­teis­ti 30 tūks­tan­čių eu­rų ne­tur­ti­nei ir 300 eu­rų tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Jo ieš­ki­nys ten­kin­tas iš da­lies – pri­teis­ti vi­si 300 eu­rų tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti ir 10 000 eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, taip pat 300 eu­rų iš­lai­dos už ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jo pa­gal­bą.
Nuo­spren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama