Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » In­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kė na­mi­nu­kę lai­kė duo­bė­je

In­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kė na­mi­nu­kę lai­kė duo­bė­je

Pas­ku­ti­nę ru­dens die­ną po­li­ci­ja ap­si­lan­kė plun­giš­kės Vi­dos Pi­le­lie­nės (gim. 1952 m.) kie­me, Lais­vės gat­vė­je. Pa­aiš­kė­jo, jog in­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kė prie kie­mo tvo­ros bu­vo iš­si­ka­su­si duo­bę, ku­rio­je lai­kė plas­ti­ki­nius in­dus, skli­di­nus na­mi­nės deg­ti­nės. Iš vi­so – be­veik dvi­de­šimt lit­rų. Už šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką gruo­džio 13 die­ną plun­giš­kei bau­džia­muo­ju teis­mo įsa­ky­mu bu­vo skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, taip pat jai teks da­ly­vau­ti el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je.

Į ne­ma­lo­nu­mus V. Pi­le­lie­nė įklim­po lap­kri­čio 30 die­ną. Šiek tiek po 11 va­lan­dos jos gy­ve­na­mo­jo na­mo te­ri­to­ri­ją ap­žiū­rin­tiems pa­rei­gū­nams į akis kri­to ne­to­li tvo­ros ma­to­ma len­ta, o ša­lia – me­ta­li­nis dang­tis. Po­li­ci­nin­kai kils­te­lė­jo dang­tį ir maž­daug pus­an­tro met­ro gy­lio duo­bė­je ap­ti­ko ne­le­ga­lų ra­di­nį – ke­tu­rias pen­kių lit­rų tal­pos plas­ti­ki­nes tal­pas, ku­rio­se te­liūš­ka­vo įtar­ti­nas skys­ti­mė­lis.
At­li­kus pa­tik­ri­ni­mus, pa­aiš­kė­jo, jog in­duo­se yra 19,5 lit­ro svai­ga­lų, ku­rių stip­ru­mas – apie 50 pro­cen­tų. Už tai V. Pi­le­lie­nei bu­vo iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 str. 3 da­lį (ne­tu­rė­da­ma tiks­lo re­a­li­zuo­ti ne­tei­sė­tai lai­kė dau­giau ne­gu de­šimt lit­rų na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų).
Mo­te­ris pa­aiš­ki­no, jog prieš ke­lias die­nas, va­ka­rop, jos na­muo­se bu­vo pa­si­ro­dęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras, ku­ris ir pa­siū­lė įsi­gy­ti na­mi­nu­kės. Svei­ka­tos pro­ble­mų dėl skau­dan­čių ko­jų tu­rin­ti plun­giš­kė 20 lit­rų „pik­to­sios“ ne­va nu­ta­rė nu­si­pirk­ti sa­vo reik­mėms. Ki­taip sa­kant – vais­tams, o par­da­vi­nė­ti ne­ke­ti­no. Už pus­lit­rį mo­kė­jo po eu­rą. Sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no ir dėl po­el­gio gai­lė­jo­si.
Teis­mas šią by­lą iš­nag­ri­nė­jo ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka ir už­bai­gė su­ra­šy­da­mas bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.
Be­je, V. Pi­le­lie­nė už ana­lo­giš­ką nu­si­kal­ti­mą baus­ta 2013 me­tais. Ta­da jai bu­vo skir­ta tri­jų mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, tad baus­mę jau yra at­li­ku­si. Taip pat bu­vo baus­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.
Šį­kart teis­mas jai sky­rė 9 mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę, ta­čiau su­ma­ži­no treč­da­liu, tad li­ko pus­me­tis. Tris mė­ne­sius jai skir­tas įpa­rei­go­ji­mas da­ly­vau­ti el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je.
Daik­ti­niai įro­dy­mai – be­veik 20 lit­rų „pik­to­sios“ su vi­so­mis tal­po­mis – bus su­nai­kin­ti įsi­tei­sė­jus teis­mo bau­džia­ma­jam įsa­ky­mui.
Jei mo­te­ris su pa­skir­ta baus­me ne­su­tiks, per 14 die­nų ga­lės pa­teik­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama