Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Eg­ze­ku­ci­ją dar­bi­nin­kui vyk­dęs ūki­nin­kas ir jo pa­žįs­ta­mas vy­rą no­rė­jo tik pa­gąs­din­ti...

Eg­ze­ku­ci­ją dar­bi­nin­kui vyk­dęs ūki­nin­kas ir jo pa­žįs­ta­mas vy­rą no­rė­jo tik pa­gąs­din­ti...

Šią va­sa­rą per vi­są ša­lį pla­čiai nu­skam­bė­jo įvy­kis apie žiau­rų el­ge­sį su dar­bi­nin­ku, kai žmo­gus bu­vo vež­tas au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je, su­riš­tas, pa­ka­bin­tas ant vir­vės, su­muš­tas ir kan­kin­tas elek­tra. Dėl šio nu­si­kal­ti­mo gruo­džio 18 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me at­si­dū­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo ūki­nin­kas To­mas Stan­ce­lis (gim. 1979 m.) ir jo ben­dri­nin­kas iš Va­tu­šių kai­mo – daug kar­tų teis­tas Vai­das Ver­sec­kas (gim. 1991 m.).

Skam­bu­tis į Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą
Šių me­tų rug­pjū­čio 3 die­ną į Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą pa­skam­bi­no 1993 m. gi­męs Kęs­tu­tis Stul­gys, Kė­dai­nių ra­jo­no gy­ven­to­jas, dir­bęs pas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ūki­nin­ką. Vy­ras nu­ro­dė, jog du as­me­nys, pa­nau­do­ję psi­chi­nę ir fi­zi­nę prie­var­tą, gra­sin­da­mi gin­klu, įki­šo jį į au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę bei, nu­ve­žę į ne­to­lie­se esan­tį grū­dų san­dė­lį, su­ri­šo, pa­ka­bi­no ant vir­vės, su­mu­šė bei kan­ki­no elek­tra. Pa­rei­gū­nai tą pa­čią die­ną nu­sta­tė ir su­lai­kė nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu įta­ria­mus as­me­nis – anks­čiau ne­teis­tą ūki­nin­ką T. Stan­ce­lį ir 9 kar­tus už va­gys­tes, plė­ši­mą bei vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą teis­tą ben­dri­nin­ką V. Ver­sec­ką. Su­lai­ky­mo me­tu pas įta­ria­muo­sius ap­tik­ti ir įkal­čiai, ku­rių vy­rai ban­dė at­si­kra­ty­ti juos su­de­gi­nant. Tei­sė­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė, kad žiau­rią eg­ze­ku­ci­ją or­ga­ni­za­vo ūki­nin­kas, no­rė­da­mas prie­var­ta iš­gau­ti au­kos pri­si­pa­ži­ni­mą dėl pi­ni­gų va­gys­tės.
Iš vi­so – ke­tu­ri BK straips­niai
Ne­tei­sė­tas lais­vės at­ėmi­mas (BK 146 str. 2 d.), sa­va­val­džia­vi­mas (BK 294 str. 2 d.), ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas šaud­me­ni­mis (BK 253 str. 1 d.) ir ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas ne­šau­na­muo­ju gin­klu (BK 258 str. 2 d.) – vi­si šie kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti ūki­nin­kui T. Stan­ce­liui. Jo bi­čiu­lis V. Ver­sec­kas kal­ti­na­mas tik pir­mais dve­jais nu­si­kal­ti­mais. Į teis­mą jie­du at­vy­ko ly­di­mi ad­vo­ka­to iš uos­ta­mies­čio Ir­man­to Bal­čiū­no. Nu­ken­tė­ju­sia­jam apie po­sė­dį bu­vo pra­neš­ta, bet jis ne­pa­si­ro­dė, o liu­di­nin­kai net ne­kvies­ti – ti­kė­ta­si, kad tei­sia­mie­ji vis­ką pri­si­pa­žins ir įro­dy­mų ty­ri­mas bus su­trum­pin­tas. Ad­vo­ka­tas net­gi pa­tei­kė pra­šy­mą, kad ūki­nin­kas nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės bū­tų at­leis­tas, mat už jį ga­lė­tų lai­duo­ti jo ma­ma Va­le­ri­ja Stan­ce­lie­nė. Ta­čiau, kaip pa­aiš­kė­jo by­los ei­go­je, su­trum­pin­to pro­ce­so ne­bus, mat kal­ti­na­mie­ji ne vis­ką pri­pa­ži­no.
Kal­ti­ni­mas
T. Stan­ce­lis kal­tin­tas tuo, jog sa­vo na­muo­se be lei­di­mo lai­kė vie­ną 12-ojo ka­lib­ro ir try­li­ka 16-ojo ka­lib­ro me­džiok­li­nių šo­vi­nių, taip pat ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo ne­šau­na­muo­ju gin­klu – lai­kė pa­si­ka­bi­nęs jį ant sie­nos. Abu su V. Ver­sec­ku kal­tin­ti, jog, nau­do­da­mi fi­zi­nį ir psi­cho­lo­gi­nį smur­tą, sa­va­val­džia­vo ir ne­tei­sė­tai at­ėmė lais­vę žmo­gui, t. y. rug­pjū­čio 2-osios va­ka­re, apie 22 va­lan­dą, ūki­nin­ko T. Stan­ce­lio kie­me su­si­ta­rė pa­gąs­din­ti K. Stul­gį už ga­li­mai pa­vog­tą pi­ni­gi­nę: V. Ver­sec­kas įrė­mė jam į gal­vą re­vol­ve­rį, lie­pė lip­ti į „Mer­ce­des“ au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nę, abu nu­ve­žė jį į Že­be­rių kai­me esan­tį grū­dų ma­lū­ną, su­ri­šo ran­kas lip­nia juos­ta ir dar vir­ve, ku­rią pa­ka­bi­no ant si­jos, gra­si­no su­lau­žy­ti kau­lus ar­ti­mie­siems, T. Stan­ce­lis smo­gė jam į vei­dą, o V. Ver­sec­kas, pa­ė­męs lai­dus ir įki­šęs juos elek­tros liz­dą, lie­tė ki­birkš­čiuo­jan­čius ga­lus prie K. Stul­gio įvai­rių kū­no vie­tų bei lie­pė pri­si­pa­žin­ti dėl va­gys­tės. Dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­tas ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Ūki­nin­kas dar­bi­nin­ką įta­rė va­gys­te
Pir­ma­sis teis­me kal­bė­jęs T. Stan­ce­lis kal­tę sa­kė pri­pa­žįs­tan­tis, ta­čiau pats dar­bi­nin­ko ti­ki­no ne­mu­šęs. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo to, jog din­go jo pi­ni­gi­nė su 2 tūkst. eurų. K. Stul­gys tą­dien sa­kė ei­nan­tis į va­sar­na­mį pa­si­im­ti ci­ga­re­čių, ta­čiau, kaip svars­tė ūki­nin­kas, grei­čiau­siai nu­ė­jo į jo kam­ba­rį ir įvyk­dė va­gys­tę. Ti­ki­no, jog jo drau­gė ma­tė jį iš ten iš­ei­nan­tį. Dar­bi­nin­kas kal­tės ne­pri­pa­ži­no, tad ūki­nin­kas pra­ne­šė Rie­ta­vo po­li­ci­jai. At­va­žia­vo pa­rei­gū­nai, ap­klau­sė dar­bi­nin­ką, bet šis vis tiek ne­pri­si­pa­ži­no. Ūki­nin­kas sa­kė no­rė­jęs ra­šy­ti pa­reiš­ki­mą dėl va­gys­tės, bet Rie­ta­vo pa­rei­gū­nas ne­pri­ėmė – pa­sa­kė, kad tai bus be­pras­miš­ka. Esą pa­lai­kys stal­čiu­je sa­vai­tę ir tuo vis­kas pa­si­baigs...
Nu­ta­rė pa­gąs­din­ti
Ka­dan­gi iš po­li­ci­jos pa­gal­bos ne­su­lau­kė, ūki­nin­kas sa­kė nu­spren­dęs pats im­tis „tei­sin­gu­mo“. Par­si­ve­žė pa­žįs­ta­mą V. Ver­sec­ką, pa­pa­sa­ko­jo jam sa­vo įta­ri­mus dėl va­gys­tės, ir abu nu­ta­rė K. Stul­gį pa­gąs­din­ti. Kie­me dar ke­lis kar­tus jo pa­klau­sė, kur yra pi­ni­gi­nė. Šis ne­va nie­ko ne­ži­no­jo. Ta­da jie­du įė­jo į na­mą, šei­mi­nin­kas pa­da­vė V. Ver­sec­kui su­ge­du­sį ori­nį šau­tu­vą, ku­ris ka­bo­jo ant sie­nos. Iš­ėję vėl į kie­mą, lie­pė dar­bi­nin­kui lip­ti į ba­ga­ži­nę. Esą juo­kais. Tas ir įli­po, nors, kaip svars­tė ūki­nin­kas, ga­lė­jo dė­ti į ko­jas. Gin­klas ne­va bu­vo nu­leis­tas, o ne nu­kreip­tas į žmo­gų. Ta­da už­da­rė ba­ga­ži­nę, nu­va­žia­vo prie ga­ra­žo, iš ten pa­ė­mė elek­tros lai­dus, lip­nią juos­tą, vir­vę, beis­bo­lo laz­dą ir nu­va­žia­vo į grū­dų san­dė­lį už ko­kių ke­tu­rių ki­lo­met­rų. Įve­dė vi­dun, jis pats ran­kas už nu­ga­ros su­vy­nio­jo lip­nia juos­ta ir su­ri­šo vir­ve, ki­tą ga­lą per­me­tė per si­ją ir pats lai­kė, o V. Ver­sec­kas esą ša­lia ki­birkš­čia­vo lai­dais. Ar kur pri­lie­tė lai­dus prie kū­no, sa­kė ne­ma­tęs, nes tas ki­birkš­čia­vi­mas jam pa­čiam bai­siai at­ro­dė... Tvir­ti­no ne­gra­si­nęs, ne­stum­dęs, ne­mu­šęs, laz­dos ne­nau­do­jęs ir iš­vis ne­ži­nan­tis, iš kur tie su­ža­lo­ji­mai dar­bi­nin­kui at­si­ra­do. Pa­li­ko jį ta­me san­dė­ly­je su­riš­tą, bet ne­stip­riai – no­rė­jo, kad pa­bėg­tų ir įsi­bai­mi­nęs ne­be­grįž­tų į jo ūkį nie­ka­da, mat bu­vo ne­pa­ti­ki­mas ir dar gra­si­no pa­de­gi­mu. Kai po pus­va­lan­džio jie­du grį­žo, dar­bi­nin­ko ne­be­bu­vo. Į tai, jog nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­reiš­kė 10-ies tūkst. eu­rų ieš­ki­nį ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, ūki­nin­kas svars­tė, jog per daug no­ri. Be­je, jo pi­ni­gi­nė taip ir ne­at­si­ra­do.
Elek­tros lai­dus ki­šo prie šo­nų

Pa­na­šiai vis­ką nu­pa­sa­ko­jo ir V. Ver­sec­kas, tik šau­tu­vu sa­kė šiaip mo­ja­vęs, o ne prie gal­vos rė­męs. „To­mas su­ri­šo jam ran­kas ir lai­kė, aš įjun­giau lai­dus, pa­kė­liau jam megz­ti­nį ir gal ne­ty­čia kar­tą ar du pri­lie­čiau prie šo­nų“, – teis­me aiš­ki­no kal­ti­na­ma­sis. Dar­bi­nin­kas esą ne­šau­kė, ne­si­prie­ši­no, tik pa­si­muis­tė ir iš­trau­kė lai­dą iš elek­tros liz­do. Pa­klaus­tas, ar gau­na elek­tros, ta­da są­ži­nin­gai pa­pur­tė gal­vą... Nie­kas esą jo ne­mu­šė, tik šiek tiek pa­gąs­di­no. Tad 10-ies tūkst. eu­rų ieš­ki­nys ir V. Ver­sec­kui at­ro­dė per di­de­lis.
Kvies nu­ken­tė­ju­sį­jį ir liu­di­nin­kus
Ka­dan­gi pa­gal pa­reikš­tą kal­ti­ni­mą tei­sia­mie­ji vis­ko ne­pri­si­pa­ži­no, teis­mas vis­gi ap­klaus nu­ken­tė­ju­sį­jį dar­bi­nin­ką ir liu­di­nin­kus. To­liau ši by­la bus nag­ri­nė­ja­ma pa­va­sa­rį, ko­vo pra­džio­je.
Už ne­tei­sė­tą lais­vės at­ėmi­mą nu­ma­ty­ta bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 4 me­tų. Už sa­va­val­džia­vi­mą bau­džia­ma areš­tu ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki 5 me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama