Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » De­vy­niskar­t teis­tas plungiškius apgavęs mažeikiškis teisme įrodinėjo, kad nėra... sukčius

De­vy­niskar­t teis­tas plungiškius apgavęs mažeikiškis teisme įrodinėjo, kad nėra... sukčius

Ko­vo 30 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą pa­rei­gū­nai at­ly­dė­jo su­im­tą ma­žei­kiš­kį Al­gį An­dri­jai­tį (gim. 1970 m.). Ne kar­tą su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­rė­jęs vy­ras per­nai ru­de­nį bu­vo „įsi­su­kęs“ ir į plun­giš­kių sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę, esan­čią Sto­ties gat­vė­je. Ap­mul­ki­nęs dar­buo­to­jus, vy­ras per tris kar­tus iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žė ne­ma­žą kie­kį da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, ce­men­to ir ki­to­kių sta­ty­bo­se rei­ka­lin­gų prie­mo­nių. Nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės UAB „Na­vas­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Na­va­lins­kas tei­gė, jog jiems bu­vo pa­da­ry­ta 1596 eu­rų ža­la.

A. An­dri­jai­tis į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl suk­čia­vi­mo, t. y., kad ap­gau­lės bū­du įgi­jo pre­kių ir už jas ne­su­mo­kė­jo.
Pir­miau­sia UAB „Na­vas­ta“ par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Sto­ties g. 46, mi­nė­tas as­muo pa­si­ro­dė 2016 me­tų rug­sė­jo pra­džio­je. Pri­sis­ta­tė par­duo­tu­vė­je dir­bu­siam Lai­mo­nui Pui­do­kui sa­vo var­du ir pa­var­de, pa­sa­kė, kad dir­ba pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą, ta­čiau pa­me­la­vo, jog yra įmo­nės „Saus­lau­kio sta­ty­ba“ su­bran­go­vas ir kad at­liks re­no­vuo­ja­ma­me A. Vaiš­vi­los gat­vės 29-aja­me na­me laip­ti­nių re­mon­tą. Išvardijo, ko­kių jam rei­kės me­džia­gų ir po ke­lių die­nų at­vy­ko jų pa­si­im­ti.
Pir­mą­jį kar­tą pa­si­ė­mė pre­kių už 832 eu­rus: da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, glais­to, glais­tyk­lių, pirš­ti­nių ir t. t. Pa­si­ra­šė po iš­duo­tų pre­kių są­ra­šu, pa­ti­ki­no, jog pi­ni­gus su­mo­kės iš­kart, kai su juo at­si­skai­tys įmo­nė „Saus­lau­kio sta­ty­ba“.
Ne­il­gai tru­kus, tą pa­tį rug­sė­jo mė­ne­sį, vėl pa­si­ro­dė, pa­pra­šė są­skai­tos už pre­kes, ža­dė­da­mas jau ne­tru­kus at­si­skai­ty­ti ir dar pa­pra­šė pre­kių: da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, šli­fa­vi­mo prie­mo­nių ir kt., iš vi­so – už 426 eu­rus. Maž­daug po mė­ne­sio, spa­lio 25-ąją, at­vy­ko tre­čią kar­tą, įti­ki­no, kad jau tik­rai grei­tai at­si­skai­tys ir kad dar trūks­ta sta­ty­bi­nių me­džia­gų, tad V. Na­va­lins­kas iš­ra­šė są­skai­tą ir vėl iš­da­vė pre­kes: da­žus, ce­men­tą, plė­ve­lę, pirš­ti­nes – iš vi­so už 338 eu­rus. Ta­da A. An­dri­jai­tis din­go, pri­da­ręs par­duo­tu­vei 1596,5 eu­ro nuos­to­lių.
Teis­me A. An­dri­jai­tis kal­ti­ni­mus sa­kė su­pran­tan­tis, ta­čiau ne­no­rė­jo su­tik­ti, jog tai bu­vo suk­čia­vi­mas. Jo ma­ny­mu, jis pa­pras­čiau­siai „pa­ve­dė“ žmo­gų, t. y. V. Na­va­lins­ką, tad teis­mo sa­lė­je jo at­si­pra­šė, sa­kė 50 eu­rų jau ati­da­vęs, o vė­liau, kai iš­eis į lais­vę, grą­žins ir li­ku­sią su­mą.
Pa­sa­ko­jo, jog tik­rai dir­bo sta­ty­bos dar­bus pa­gal ver­slo liu­di­ji­mą. Ma­žei­kiuo­se. Vie­na­me na­me, bu­vo pri­da­ręs bro­ko, tad šei­mi­nin­kas ne­su­ti­ko at­si­skai­ty­ti, kol ne­bus vis­kas su­tvar­ky­ta. Ti­kė­jo­si gau­ti už­sa­ky­mą Plun­gė­je – da­žy­ti V. Ma­čer­nio gat­vės 6-ojo na­mo laip­ti­nes, bet vė­liau ob­jek­tą „nu­ne­šė“ kaž­kas ki­tas. Ka­dan­gi rei­kė­jo me­džia­gų, kad iš­tai­sy­tų bro­ką Ma­žei­kiuo­se, nu­vy­ko į par­duo­tu­vę Plun­gė­je, Sto­ties gat­vė­je. Pa­sa­kė, kad gaus už­sa­ky­mą Plun­gė­je, V. Ma­čer­nio g. 6-ame na­me, rei­kės pre­kių, at­si­skai­tys vė­liau. Apie ob­jek­tą A. Vaiš­vi­los gat­vė­je ir įmo­nę „Saus­lau­kio sta­ty­ba“ gy­nė­si nie­ko ne­ži­nan­tis, nei­gė pri­sis­ta­ti­nė­jęs tos ben­dro­vės su­bran­go­vu. Su V. Na­va­lins­ku ti­ki­no ža­dė­jęs at­si­skai­ty­ti, pla­na­vo vyk­ti už­si­dirb­ti į Šve­di­ją, bet ver­sli­nin­kas krei­pė­si į tei­sė­sau­gi­nin­kus, ir sta­ty­bi­nin­kas at­si­dū­rė teis­me. Dar pa­svars­tė, kad įmo­nės di­rek­to­rius ši­taip kerš­tau­ja ir no­ri su juo su­si­do­ro­ti pa­so­din­da­mas į ka­lė­ji­mą.
Nu­ken­tė­ju­sios UAB „Na­vas­ta“ at­sto­vas V. Na­va­lins­kas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad A. An­dri­jai­tis jį ap­ga­vo. Šiuo žmo­gu­mi pa­si­ti­kė­jo ir me­džia­gas iš­da­vė tik to­dėl, kad iš tie­sų dir­bo su įmo­ne „Saus­lau­kio sta­ty­ba“ ir tiek­da­vo mi­nė­tai ben­dro­vei sta­ty­bi­nes pre­kes. Bu­vo gir­dė­jęs, kad tik­rai ši įmo­nė dir­ba A. Vaiš­vi­los gat­vė­je, tad nė kiek ne­nu­ste­bo, kad yra pa­sam­dy­tas su­bran­go­vas laip­ti­nių da­žy­mui. Vis­kas tie­siog su­ta­po. Kai tre­čią kar­tą A. An­dri­jai­tis iš­vy­ko su pre­kė­mis ir neat­si­skai­tė, V. Na­va­lins­kas pats nuvažiavo į nu­ro­dy­tą ob­jek­tą ir ta­da su­ži­no­jo, kad čia toks pi­lie­tis ne­dir­ba. O suk­čius kaip ty­čia din­go ir ne­be­at­si­lie­pė te­le­fo­nu. Vė­liau per so­cia­li­nį tin­klą „Fa­ce­bo­ok“ jį vis­gi su­ra­do, bet A. An­dri­jai­tis tik pa­si­šai­pė, kad esą pi­ni­gų už pre­kes ne­mo­kės, ir ką tu pa­da­ry­si? Be to, iš ki­tų žmo­nių direktorius su­ži­no­jo, kad šis pi­lie­tis yra pa­ty­ręs ap­ga­vi­kas...
V. Na­va­lins­ko žo­džius teis­me pa­tvir­ti­no par­duo­tu­vės va­do­vas L. Pui­do­kas. Jis taip pat ti­ki­no, jog A. An­dri­jai­tis mi­nė­jo įmo­nę „Saus­lau­kio sta­ty­ba“ ir ob­jek­tą A. Vaiš­vi­los gat­vė­je, tu­rė­jo ver­slo liu­di­ji­mą, to­dėl ir pel­nė jų pa­si­ti­kė­ji­mą.
Pro­ku­ro­ras at­krei­pė dė­me­sį, jog kal­ti­na­ma­sis teis­tas jau de­vy­nis kar­tus, yra sė­dė­jęs už gro­tų ir už sun­kius nu­si­kal­ti­mus, taip pat lau­kia dar vie­na by­la Ak­me­nės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me dėl ne­tik­rų pi­ni­gų lai­ky­mo ar re­a­li­za­vi­mo, tad pa­siū­lė už suk­čia­vi­mą pa­siųs­ti jį į pa­tai­sos na­mus me­tams ir trims mė­ne­siams. Taip pat – at­ly­gin­ti par­duo­tu­vei nuos­to­lius ir ad­vo­ka­to iš­lai­das. Teis­mo nuosp­ren­dis – ba­lan­džio 6 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama