Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Dėl pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo tei­sia­ma gi­ne­ko­lo­gė

Dėl pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo tei­sia­ma gi­ne­ko­lo­gė

Dau­gu­mai Plun­gės mo­te­rų pui­kiai ži­no­ma il­ga­me­tė gy­dy­to­ja gi­ne­ko­lo­gė Jū­ra­tė Vil­kie­nė (gim. 1961 m.) rug­sė­jo 7 die­ną sto­jo prieš teis­mą. Jau ke­le­tą mė­ne­sių pa­gal pro­fe­si­ją ne­be­dir­ban­ti ir į už­sie­nį emig­ra­vu­si me­di­kė kal­ti­na­ma do­ku­men­tų klas­to­ji­mu bei tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mu. Dėl pas­ta­ro­jo at­ve­jo nu­ken­tė­ju­siais pri­pa­žin­ta plun­giš­kių šei­ma, ku­riai gi­mė ge­ne­ti­nį su­tri­ki­mą tu­rin­ti mer­gy­tė. Su­tuok­ti­niai įsi­ti­ki­nę, jog gy­dy­to­ja kal­ta, kad be­si­lau­kian­čios 35 me­tų mo­ters ne­siun­tė pa­si­da­ry­ti ge­ne­ti­nio ty­ri­mo, ku­ris iš anks­to bū­tų pa­ro­dęs, kad vai­kas gims su Dau­no sin­dro­mu.

J. Vil­kie­nės bau­džia­mo­ji by­la, ko ge­ro, truks ne­trum­pai – dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo yra net 48 epi­zo­dai. Bū­tent tiek liu­di­nin­kių ke­ti­na­ma ap­klaus­ti by­los ei­go­je. Dėl pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo me­di­kė sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta.
Rug­sė­jo 7 die­ną teis­mo po­sė­dy­je su ad­vo­ka­tais da­ly­va­vo kal­ti­na­mo­ji ir nu­ken­tė­ju­si su­tuok­ti­nių po­ra, taip pat Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės at­sto­vas Vid­man­tas Ston­kus ir vie­nos Plun­gės kli­ni­kos in­te­re­sus gi­nan­tis tei­si­nin­kas Gy­tis Me­kio­nis. Nei eks­per­tai, nei liu­di­nin­kai kol kas ne­bu­vo kvies­ti.
Nu­ken­tė­ju­sios po­ros ad­vo­ka­tui pa­pra­šius pri­jung­ti ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, ki­lo svars­ty­mų, ar pra­šy­mas tu­rė­tų bū­ti ten­kin­tas. Es­mė to­kia, jog ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka teik­tą ieš­ki­nį bu­vo at­si­sa­ky­ta pri­im­ti, toks spren­di­mas šiuo me­tu yra ap­skųs­tas. Taip pat tas pats ieš­ki­nys dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo yra pa­teik­tas Pa­cien­tų svei­ka­tai pa­da­ry­tos ža­los nu­sta­ty­mo ko­mi­si­jai, vei­kian­čiai prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Ten spren­di­mas ir­gi dar ne­pri­im­tas. To­dėl kal­ti­na­mo­ji pu­sė ir gy­dy­mo įstai­gų at­sto­vai siū­lė ieš­ki­nio į šią by­lą ne­pri­im­ti, kad ne­si­dub­liuo­tų. Tei­sė­ja nu­spren­dė ieš­ki­nio ne­pri­jung­ti. Ka­dan­gi šią nu­tar­tį ga­li­ma ap­skųs­ti, by­la iš es­mės ne­bu­vo pra­dė­ta nag­ri­nė­ti.
Su­tuok­ti­nių po­ra sa­vo ieš­ki­ny­je pra­šo at­ly­gin­ti 1879 eu­rų tur­ti­nę ir 60 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę (kiek­vie­nam po 30 tūkst. eu­rų) ža­las bei by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. At­sa­ko­vu yra nu­ro­dy­ta me­di­ci­nos kli­ni­ka, ku­rio­je J. Vil­kie­nė dir­bo. Iš gy­dy­to­jos pi­ni­gų pri­teis­ti ne­pra­šo­ma, ji ieš­ki­ny­je nu­ro­dy­ta tre­čiuo­ju as­me­niu.
Taip pat bu­vo spren­džia­mas klau­si­mas dėl vie­šu­mo. Tiek tei­sia­mo­sios ad­vo­ka­tas, tiek pro­ku­ro­ras, tiek gy­dy­mo įstai­gų at­sto­vai pra­šė už­da­ro teis­mo po­sė­džio. Ak­cen­tuo­ta, jog tai – mo­ra­liai su­dė­tin­ga by­la, ku­rios me­tu ga­li bū­ti at­skleis­ti duo­me­nys apie pri­va­tų as­me­nų gy­ve­ni­mą, apie liu­di­nin­kių svei­ka­tos būk­lę bei pa­tik­ri­ni­mo pro­ce­dū­ras, su­teik­tas me­di­ci­nos pa­slau­gas. Nu­ken­tė­ju­sios po­ros po­zi­ci­ja bu­vo prie­šin­ga: vy­riš­kio tei­gi­mu, tiek pa­ty­čių iš­ken­tė­jus, vie­šu­mas ne­be­pa­kenks. Vis­gi tei­sė­ja pri­ėmė spren­di­mą by­lą ves­ti už­da­ruo­se po­sė­džiuo­se. Tik nuosp­ren­dis bus pa­skelb­tas vie­šai.
Kiek te­ko su­ži­no­ti per­trau­kos me­tu, 2013 me­tais su­tuok­ti­nių po­ra pra­dė­jo lauk­ti tre­čio vai­ko. Va­di­na­mo­jo „ne­ty­čiu­ko“. Mo­te­ris bu­vo 35 me­tų ir abe­jo­jo, ar gim­dy­ti. Ta­čiau pa­si­klio­vė gy­dy­to­ja, jog vis­kas bus ge­rai ir 2014 me­tais pa­gim­dė mer­gai­tę. De­ja, iš­kart iš­gir­do skaus­min­gą ži­nią, jog vai­kas gi­mė su Dau­no sin­dro­mu. Mo­te­ris kal­ti­no gi­ne­ko­lo­gę, kad ši jai ne­pa­siū­lė lai­ku pa­si­da­ry­ti ge­ne­ti­nio ty­ri­mo, ku­ris jos jau ri­zi­kin­ga­me am­žiu­je bū­tų bu­vęs at­lik­tas ne­mo­ka­mai. Ty­ri­mas bū­tų pa­ro­dęs, kad vai­kas gims ne­svei­kas. Šei­ma esą bū­tų lai­ku ga­lė­ju­si pri­im­ti spren­di­mą nu­trauk­ti nėš­tu­mą.
Dėl šio kal­ti­ni­mo gy­dy­to­ja J. Vil­kie­nė sa­kė ne­ma­tan­ti sa­vo kal­tės. Tvir­ti­no, jog ge­ne­ti­niams ty­ri­mams siųs­ti mo­te­rų ne­pri­va­lo, ta­čiau vi­sa­da re­ko­men­duo­ja. Šiuo at­ve­ju ti­ki­no taip pat in­for­ma­vu­si nėš­či­ą­ją. Ko­dėl ji ne­vy­ko at­lik­ti ty­ri­mo – ne­ži­no. Gal dėl to, jog bū­tų rei­kė­ję va­žiuo­ti į ki­tą mies­tą. Me­di­kė pri­si­mi­nė, jog mo­te­ris abe­jo­jo, ar jai gim­dy­ti, bet vė­liau ap­si­spren­dė, kad gim­dys.
Dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo J. Vil­kie­nė kal­tę mi­nė­jo pri­pa­žįs­tan­ti. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog ir li­go­ni­nė­je, ir pri­va­čiai dir­bu­si gy­dy­to­ja mo­te­ris echos­ko­pi­jai tu­rė­jo siųs­ti į ant­ri­nio ly­gio įstai­gą (li­go­ni­nę). Už­pil­dy­da­vo do­ku­men­tus, jog siun­čia, bet tą pa­slau­gą su­teik­da­vo ta­me ka­bi­ne­te, kur mo­te­ris pri­im­da­vo.Tai vyko 2013–2014 metais.
Iš kli­ni­kos gi­ne­ko­lo­gė iš­ėjo šių me­tų ko­vo mė­ne­sį. Taip pat su šiuo dar­bu at­si­svei­ki­no ir ki­to­se įstai­go­se – tvir­ti­no, jog dirb­da­vo net ke­tu­rio­se vie­to­se. At­si­sa­kiu­si me­di­kės dar­bo, iš­vy­ko į Šve­di­ją. Iš­si­sky­ru­si mo­te­ris sa­kė iš­vy­ko „į nie­kur“, ne­tu­rė­da­ma nei kur dirb­ti, nei pas ką gy­ven­ti. Mi­nė­jo dar­bo šiuo me­tu ne­tu­rin­ti. Pa­klaus­ta, kaip dėl šios si­tu­a­ci­jos jau­čia­si, at­sa­kė: „Kaip dėl teis­mo jau­čiuo­si, tai nie­ko, iš­gy­ven­siu. Nu­si­ve­šiu da­bar bul­vių į Šve­di­ją, vai­kus kie­no nors pri­žiū­rė­siu... Ta­čiau ko­dėl ma­nęs nie­kas ne­klau­sia, kaip aš dėl tų mo­te­rų jau­čiuo­si, ku­rios bu­vo ma­no pa­cien­tės? Aš iš­gy­ven­da­vau dėl kiek­vie­nos, vi­sa­da ne­ri­ma­vau la­biau už jas“, – sa­kė 32 me­tus mo­te­rų dak­ta­re ­dir­bu­si J. Vil­kie­nė.
Pa­gal BK 229 straips­nį (Tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mas) gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų, o pa­gal BK 300 straips­nio 1 da­lį (Do­ku­men­to su­klas­to­ji­mas ar dis­po­na­vi­mas su­klas­to­tu do­ku­men­tu) – bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama