Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Dėl 60-me­čio nu­žu­dy­mo teismas už grotų pasiuntė jo sugėrovus

Dėl 60-me­čio nu­žu­dy­mo teismas už grotų pasiuntė jo sugėrovus

Pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 25 die­ną vie­na­me Plun­gės mies­to Tel­šių gat­vės na­me bu­vo ras­tas ne­gy­vas Bro­nius Mi­ku­žis (gim. 1956 m.). Pa­aiš­kė­jo, jog vy­rą už­mu­šė su­gė­ro­vai – plun­giš­kiai Pet­ras Pau­laus­kas (gim. 1991 m.) ir Žyd­rū­nas Dob­ro­vols­kis (gim. 1987 m.). Lie­pos 17 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas žmog­žu­džiams pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

P. Pau­laus­kas ir Ž. Dob­ro­vols­kis kal­tin­ti, jog, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, nu­žu­dė žmo­gų. Tra­ge­di­ja įvy­ko 2016 me­tų ba­lan­džio 24 die­ną per iš­ger­tu­ves Tel­šių gat­vė­je.
Pir­miau­sia, ki­lus žo­di­niam kon­flik­tui su B. Mi­ku­žiu, gir­tas P. Pau­laus­kas kumš­čiais bei del­nu tris kar­tus smo­gė 60-me­čiui į gal­vą, dėl ko šis nu­kri­to ant grin­dų. Nu­ken­tė­ju­sia­jam at­si­kė­lus, P. Pau­laus­kas nu­ė­jo į ki­tą kam­ba­rį ir ten bu­vu­siam ne­blai­viam Ž. Dob­ro­vols­kiui pa­sa­kė, kad su­mu­šė B. Mi­ku­žį, mat šis įskun­dęs po­li­ci­jai jo (Ž. Dob­ro­vols­kio) mo­ti­ną dėl par­da­vi­nė­ja­mos na­mi­nės deg­ti­nės. Pas­ta­ra­sis pa­si­pik­ti­no ir pats nu­ė­jo „pa­auk­lė­ti“ B. Mi­ku­žį – kumš­čiu smo­gė jam į gal­vą ir nu­kri­tu­siam dar spy­rė (try­pė iš vir­šaus) į gal­vą. Dėl pa­da­ry­tų su­ža­lo­ji­mų nu­ken­tė­ju­sia­jam po kie­tuo­ju gal­vos sme­ge­nų dan­ga­lu iš­si­lie­jo krau­jas, su­spau­dė gal­vos sme­ge­nis, vy­rą iš­ti­ko ko­ma, ir jis ba­lan­džio 25 die­ną, apie 15 va­lan­dą, nu­si­kal­ti­mo vie­to­je mi­rė.
Nė ku­ris kal­ti­na­ma­sis kal­tės ne­pri­pa­ži­no. P. Pau­laus­kas tei­gė, kad su Ž. Dob­ro­vols­kiu yra drau­gai, o su B. Mi­ku­žiu bu­vo iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mi – pas­ta­ra­sis ku­rį lai­ką gy­ve­no drau­go ma­mos, ku­ri esą par­da­vi­nė­jo na­mi­nę deg­ti­nę, na­muo­se. Ba­lan­džio 24 die­nos ry­tą sa­kė at­ėjęs pas juos „pa­tai­sy­ti svei­ka­tos“. Ki­lus kon­flik­tui, jis tren­kė B. Mi­ku­žiui vie­ną kar­tą del­nu į kai­rę gal­vos pu­sę. Šis nu­si­ri­to ant grin­dų ir ne­si­kė­lė. Ta­da už­li­po į vir­šų pas mie­gan­tį Ž. Dob­ro­vols­kį ir pa­sa­kė, kad Bro­nius pa­skun­dė jo mo­ti­ną po­li­ci­jai dėl pre­ky­bos na­mi­ne deg­ti­ne. Abu laip­tais nu­li­po į pir­mą aukš­tą, pa­ma­tė, kad vie­nas pa­žįs­ta­mas bu­vo pa­so­di­nęs B. Mi­ku­žį ant fo­te­lio, ir vi­si to­liau gė­rė. Ta­da Bro­niui tren­kė ir Ž. Dob­ro­vols­kis, vy­ras vėl nu­griu­vo ant že­mės. Iš­si­gan­dęs P. Pau­laus­kas sa­kė iš­ėjęs ki­tur ger­ti alaus, o ki­tą die­ną su­ži­no­jo apie Bro­niaus mir­tį.
Kal­ti­na­ma­sis Ž. Dob­ro­vols­kis sa­kė na­mo grį­žęs ba­lan­džio 24-osios ry­te. Pir­ma­me aukš­te sė­dė­jo B. Mi­ku­žis ir žiū­rė­jo te­le­vi­zo­rių, ki­tų žmo­nių ne­bu­vo. Ž. Dobrovolskis už­li­po į an­trą aukš­tą ir nu­ė­jo mie­go­ti. Po­piet į jo kam­ba­rį at­ėjo P. Pau­laus­kas ir pa­sa­kė, kad „dė­jo Bro­niui tris ban­kes už ba­za­rą“. Nu­ta­ręs „pa­tai­sy­ti svei­ka­tą“, nu­li­po že­myn ir jis. Su­da­vė Bro­niui į pe­tį. Esą to­kiu bū­du pa­si­svei­ki­no. Ta­čiau vy­ras bu­vo la­bai gir­tas ir po ku­rio lai­ko nu­griu­vo ant grin­dų. Kai Bro­niui at­ėjo ei­lė ger­ti, pa­spy­rė ko­ja ra­gin­da­mas im­ti tau­re­lę, bet vy­ras ne­re­a­ga­vo. Dau­giau jo­kių smū­gių ti­ki­no jam ne­su­da­vęs, o Bro­nius mie­go­jęs ant grin­dų ir knar­kęs. Mo­ti­na jam po gal­va net pa­dė­jo pa­gal­vę. Pas­kui kaltinamasis iš­ėjo ki­tur, o ba­lan­džio 25 die­ną, grį­žęs na­mo, ra­do iš­si­gan­du­sią mo­ti­ną – jau mi­ręs Bro­nius te­be­gu­lė­jo ant grin­dų to­je pa­čio­je vie­to­je.
Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas pa­tvir­ti­no, jog žmo­gus mi­rė nuo gal­vos su­ža­lo­ji­mų vi­su­mos
Du nu­žu­dy­to­jo vai­kai – duk­ra ir sū­nus – teis­me sa­kė, jog tė­vas jais ne­si­rū­pi­no, ben­dra­vo ma­žai. Vai­kai pa­lai­do­jo tė­vą, nei tur­ti­nės, nei ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gin­ti ne­pra­šė.
Teis­mas nu­spren­dė, jog kal­ti­na­mie­ji ty­čia nu­žu­dė žmo­gų. Su­rink­ti įro­dy­mai lei­džia ma­ny­ti, jog abu vy­rai smur­ta­vo prieš nu­ken­tė­ju­sį ir jį nu­žu­dė ben­drais veiks­mais. At­kreip­tas dė­me­sys, jog įvy­kio me­tu as­me­nys bu­vo ne­blai­vūs, be to, sie­kė su­klai­din­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mą at­lie­kan­čius pa­rei­gū­nus ir ne­at­skleis­ti tie­sos.
Abie­jų kal­ti­na­mų­jų gy­ve­ni­mo bū­das pa­na­šus, jie ne­ve­dę, vie­no­je dar­bo­vie­tė­je pa­dir­ba trum­pai ar­ba iš vi­so ne­dir­ba, gir­tuok­liau­ja. P. Pau­laus­kas aš­tuo­nis kar­tus baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, teis­tas lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­me už ad­mi­nist­ra­ci­nį nu­si­žen­gi­mą. Ž. Dob­ro­vols­kis teis­tas, teis­tu­mai iš­ny­kę, de­vy­nio­li­ka kar­tų baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka.
Teis­mas P. Pau­laus­ką pri­pa­ži­no kal­tu ir už žmog­žu­dys­tę sky­rė 9 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę pa­tai­sos na­muo­se. Ž. Dob­ro­vols­kis už tą pa­tį nu­si­kal­ti­mą ga­vo 8 me­tus. Vy­rai su­im­ti teis­mo po­sė­džių sa­lė­je.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama