Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se baus­mę at­lie­kan­tis plun­giš­kis P. Jo­nu­šas pra­šė pri­teis­ti iš ant­sto­lės I. Gir­de­nie­nės 75 eu­rus tur­ti­nei ir 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti. Nu­ro­dė, jog į jo as­me­ni­nę są­skai­tą gau­tas pi­ni­gi­nes lė­šas ant­sto­lė areš­ta­vo ir nu­ra­šė. P. Jo­nu­šas bu­vo įsi­ti­ki­nęs, jog ant­sto­lės veiks­mai – ne­tei­sė­ti. Ak­cen­ta­vo, jog, vyk­dant iš­ieš­ko­ji­mą iš fi­zi­nių as­me­nų, iš­ieš­ko­ji­mas ne­ga­li bū­ti nu­krei­pia­mas į pi­ni­gų su­mą, ne­vir­ši­jan­čią MMA (380 eu­rų). Pik­ti­no­si, jog ant­sto­lė iš­ieš­ko­jo vi­sas lė­šas, esan­čias as­me­ni­nė­je są­skai­to­je, tad jam ne­li­ko jo­kių pa­ja­mų. To­dėl ant­sto­lės nu­ra­šy­tas pi­ni­gi­nes lė­šas (75 eu­rų) įver­ti­no kaip tur­ti­nę ža­lą.
Mo­ra­li­nė ža­la – 10 tūkst. eu­rų
Dėl anks­čiau mi­nė­tų ant­sto­lės veiks­mų P. Jo­nu­šas nu­ro­dė pa­ty­ręs 10 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Esą, areš­ta­vus lė­šas, jis ne­be­tu­rė­jo ga­li­my­bės įsi­gy­ti bū­ti­niau­sių reik­me­nų (paš­to žen­klų, kan­ce­lia­ri­nių pre­kių, tak­so­fo­no kor­te­lių, ta­ba­ko ga­mi­nių, bal­ti­nių, hi­gie­nos prie­mo­nių, mais­to pro­duk­tų ir kt.). Ak­cen­ta­vo, jog bu­vo su­var­žy­ta jo kon­sti­tu­ci­nė tei­sė skųs­ti vals­ty­bės įstai­gų pa­rei­gū­nų, teis­mų spren­di­mus bei tei­sė ben­drau­ti su ar­ti­mai­siais. Taip pat už­si­mi­nė, jog rū­ko 20 me­tų be per­trau­kos, tad, ne­ga­lė­da­mas įsi­gy­ti ta­ba­ko ga­mi­nių, bu­vo pri­vers­tas ken­tė­ti ni­ko­ti­no sty­giaus or­ga­niz­me su­kel­tą abs­ti­nen­ci­ją! Tai, ieš­ko­vo nuo­mo­ne, pri­ly­gin­ti­na kan­ki­ni­mui Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių ir pa­grin­di­nių lais­vių ap­sau­gos kon­ven­ci­jos 3 str. pras­me! Ant­sto­lės veiks­mai jam su­kė­lė ner­vi­nę įtam­pą, dva­si­nius iš­gy­ve­ni­mus, dep­re­si­ją, pa­blo­gė­jo gy­ve­ni­mo ko­ky­bė, bu­vo pri­vers­tas ta­ba­ko pra­ši­nė­ti pas ki­tus nu­teis­tuo­sius, taip bu­vo pa­že­min­tas oru­mas...
Plun­gės teis­mas ieš­ki­nį at­me­tė
Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šių me­tų pra­džio­je P. Jo­nu­šo ieš­ki­nį at­me­tė. Nu­ro­dė, jog įsta­ty­mas lei­džia nu­kreip­ti iš­ieš­ko­ji­mą į sko­li­nin­ko pi­ni­gų su­mas ir ki­to­kį tur­tą, esan­čius pas ki­tus as­me­nis, taip pat į pi­ni­gų su­mas ir ki­to­kį tur­tą, pri­klau­san­čius sko­li­nin­kui iš ki­tų as­me­nų. Iš ieš­ko­vo są­skai­tos iš­ra­šo ma­ty­ti, kad lė­šos, ku­rios bu­vo nu­ra­šy­tos ir per­ves­tos į ant­sto­lės kon­to­ros de­po­zi­ti­nę są­skai­tą, į ieš­ko­vo są­skai­tą per­ves­tos ki­tų as­me­nų (vyras buvo gavęs 250 Lt – aut. pastaba), to­dėl šios per­ves­tos pi­ni­gų su­mos trak­tuo­ti­nos kaip sko­li­nin­kui pri­klau­san­čios lė­šos, iš ku­rių ga­li bū­ti at­lie­ka­mi iš­skai­ty­mai. Teis­mas pa­da­rė iš­va­dą, jog ant­sto­lės veiks­mai bu­vo tei­sė­ti.
Po ape­lia­ci­nio skun­do spren­di­mas iš da­lies pa­keis­tas
P. Jo­nu­šas su Plun­gės teis­mo spren­di­mu ne­su­ti­ko, tad krei­pė­si į Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mą, pra­šy­da­mas jo ieš­ki­nį vis­gi ten­kin­ti. Maž­daug prieš mė­ne­sį nu­teis­ta­sis su­ži­no­jo, jog ape­lia­ci­nis skun­das ten­kin­ti­nas iš da­lies, ta­čiau fi­nan­si­ne pras­me jis vis tiek pa­ty­rė dau­giau ža­los nei nau­dos.
Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, jog iš ieš­ko­vo są­skai­tos bu­vo nu­ra­šy­ta 71,29 Eur (246,15 Lt) ir per­ves­ta į ant­sto­lės są­skai­tą. Šiuos pi­ni­gus P. Jo­nu­šui, kaip jau minėta, per­ve­dė ki­ti as­me­nys. Pi­ni­gų su­ma trak­tuo­ti­na kaip sko­li­nin­kui pri­klau­san­čios lė­šos, iš ku­rių ga­lė­jo bū­ti at­lie­ka­mi iš­skai­ty­mai. Ta­čiau ant­sto­lė tu­rė­jo va­do­vau­tis patvir­tin­tais iš­skai­tų dy­džiais, t. y. iš su­mos, ne­vir­ši­jan­čios 1 MMA, ga­lė­jo nu­skai­ty­ti 50 proc. Va­di­na­si, tu­rė­jo nu­skai­čiuo­ti 125 Lt, t. y. 36,20 eu­rus, nors nu­skai­čia­vo 71,29 Eur. Iš­va­da – ant­sto­lė ne­pa­grįs­tai nu­skai­čia­vo iš ieš­ko­vo są­skai­tos 35,09 Eur. Dėl pra­šo­mos ne­tur­ti­nės ža­los ak­cen­tuo­ta, jog rei­ka­la­vi­mas at­mes­ti­nas kaip ne­pa­grįs­tas.
Teks su­si­mo­kė­ti už ieš­ki­nį ir ape­lia­ci­nį skun­dą
Tei­sė­jų ko­le­gi­ja nu­ta­rė Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo 2017 m. sau­sio 3 d. spren­di­mą iš da­lies pa­keis­ti – ieš­ko­vui P. Jo­nu­šui iš at­sa­ko­vės ant­sto­lės I. Gir­de­nie­nės pri­tei­sė 35,09 Eur tur­ti­nę ža­lą. Ta­čiau vals­ty­bės nau­dai nu­teis­ta­sis pats tu­rės su­mo­kė­ti kur kas di­des­nę su­mą: 301 eu­rą – už ieš­ki­nį ir dar 301 eu­rą – žyminį mokestį už ape­lia­ci­nį skun­dą.
Nu­teis­tas dėl nar­ko­ti­kų ir žmog­žu­dys­tės
2011 me­tais Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis pen­kio­li­kai as­me­nų, kal­ti­na­miems di­de­lio kie­kio nar­ko­ti­nių ir psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mu, lai­ky­mu ir pla­ti­ni­mu. Di­džio­ji da­lis nu­si­kal­tė­lių – anks­čiau ne kar­tą teis­ti plun­giš­kiai. Tarp jų bu­vo ir P. Jo­nu­šas.
Jau sė­dė­da­mas už gro­tų, 2007-ai­siais, P. Jo­nu­šas su drau­gais su­gal­vo­jo pra­si­ma­ny­ti pi­ni­gų. Per pa­žįs­ta­mus jie or­ga­ni­za­vo ir ko­or­di­na­vo kvai­ša­lų įgi­ji­mą ir per­da­vi­mą į ne­lais­vę. Ta­čiau nar­ko­ti­kai pa­te­ko pa­rei­gū­nams į ran­kas.
Vie­nas pa­grin­di­nių nar­ko­ti­kų ga­be­ni­mo į įka­li­ni­mo įstai­gas or­ga­ni­za­to­rių bu­vo pri­pa­žin­tas P. Jo­nu­šas, ku­ris die­nas ne­lais­vė­je lei­do dėl žmog­žu­dys­tės: 2007 me­tų ge­gu­žės 21-osios nak­tį Plun­gė­je, bū­da­mas gir­tas, jis su­si­ki­vir­či­jo su ge­ro­kai vy­res­niu at­si­tik­ti­niu pra­ei­viu Ar­vy­du Rau­džiu ir jį už­mu­šė. Po to žu­di­kas spru­ko į už­sie­nį – Pran­cū­zi­ją, ta­čiau pa­rei­gū­nai jį ne­tru­kus par­si­ga­be­no. Teis­mas nu­žu­dy­to­jo naš­lei iš P. Jo­nu­šo pri­tei­sė 100 tūkst. li­tų ne­tur­ti­nei ža­lai at­ly­gin­ti, o iš vi­so plun­giš­kis nu­teis­tas ka­lė­ti sep­ty­nio­li­ka me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama