Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Ava­ri­jo­je su­ža­lo­tai plun­giš­kei kal­ti­nin­kas mo­kės di­des­nę mo­ra­li­nę ža­lą

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­tai plun­giš­kei kal­ti­nin­kas mo­kės di­des­nę mo­ra­li­nę ža­lą

Maž­daug prieš me­tus pės­čių­jų per­ėjo­je prie „Se­nu­kų“ plun­giš­kis Čes­lo­vas Pui­do­kas (gim. 1951 m.) par­tren­kė ir sun­kiai su­ža­lo­jo mo­te­rį – 57 me­tų Sta­sę Šliuo­žie­nę. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šią va­sa­rą kal­ti­nin­ką nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do pa­gal lai­da­vi­mą ir pri­tei­sė nu­ken­tė­ju­sia­jai at­ly­gin­ti 5 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Mo­te­ris nuosp­ren­dį ap­skun­dė – pra­šė tris kar­tus di­des­nės su­mos. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš po­rą sa­vai­čių nu­spren­dė, jog mo­ra­li­nę ža­lą rei­kia šiek tiek pa­di­din­ti.

Bu­vęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Č. Pui­do­kas ava­ri­ją pa­da­rė jau bū­da­mas pen­si­jo­je. Jis 2016 m. gruo­džio 16 die­ną, apie pu­sę še­šių va­ka­ro, Plun­gės mies­te, Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, ties 30 na­mu, bū­da­mas blai­vus, au­to­mo­bi­liu „Au­di 80“ ar­tė­da­mas prie ne­re­gu­liuo­ja­mos pės­čių­jų per­ėjos, ne­su­lė­ti­no grei­čio ir par­tren­kė per per­ėją ėju­sią S. Šliuo­žie­nę. Mo­te­ris at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je: jai nu­sta­ty­ta kai­rio ant­akio ir kai­rio ke­lio są­na­rio žaiz­dos, vir­šu­ti­nės lū­pos su­ža­lo­ji­mas, bu­vo iš­muš­ti dan­tys, kon­sta­tuo­tas gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mas ir krau­jo iš­si­lie­ji­mas – vi­sa tai ati­ti­ko sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
Č. Pui­do­kas kal­tę pri­pa­ži­no, bir­že­lio 23 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas jį at­lei­do nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą be už­sta­to – per­da­vė žmo­nos at­sa­ko­my­bei pus­an­trų me­tų lai­ko­tar­piui ir bau­džia­mą­ją by­lą nu­trau­kė. Taip pat ava­ri­jos kal­ti­nin­kui bu­vo pa­skir­ta 10 MGL (380 Eur) dy­džio įmo­ka į Nu­ken­tė­ju­sių nuo nu­si­kal­ti­mų as­me­nų fon­dą, o su­ža­lo­tai mo­te­riš­kei tu­rė­jo at­ly­gin­ti 5 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą bei su­mo­kė­ti tūks­tan­tį už ad­vo­ka­to pa­gal­bą. Drau­di­mo ben­dro­vė nu­ken­tė­ju­sia­jai at­ly­gi­no tik kiek dau­giau nei pu­sę tūks­tan­čio eu­rų už ke­lio­nės iš­lai­das, su­ga­din­tus rū­bus, me­di­ka­men­tus. Dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo ieš­ki­nys per­duo­tas nag­ri­nė­ti ci­vi­li­nio pro­ce­so tvar­ka.
Ape­lia­ci­niu skun­du nu­ken­tė­ju­sio­ji pra­šė pa­keis­ti Plun­gės teis­mo nuosp­ren­džio da­lį dėl ne­tur­ti­nės ža­los – pra­šė pri­teis­ti iš Č. Pui­do­ko 15 000 eu­rų.
Lap­kri­čio 16 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas nu­spren­dė ape­lia­ci­nį skun­dą ten­kin­ti iš da­lies. At­si­žvelg­ta į šiuos reikš­min­gus kri­te­ri­jus: svei­ka­tos su­trik­dy­mo laips­nį ir po­bū­dį, svei­ka­tos su­trik­dy­mo pa­da­ri­nius, su­ža­lo­ji­mo bū­dą, ža­lą pa­da­riu­sio as­mens kal­tę, ki­tas ap­lin­ky­bes. Ak­cen­tuo­ta, jog aki­vaiz­du, kad nu­ken­tė­ju­sio­ji, be pa­tir­to fi­zi­nio skaus­mo ir sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, dėl Č. Pui­do­ko veiks­mų pa­ty­rė dva­si­nį su­krė­ti­mą ir ki­tus ne­pa­to­gu­mus, su­si­ju­sius su gy­dy­mo­si pro­ce­su ir by­los nag­ri­nė­ji­mu. Mo­ters svei­ka­tos būk­lė ne­bė­ra to­kia ge­ra, ko­kia bu­vo iki ne­lai­mės, – da­bar ri­bo­tas ju­dė­ji­mas, ji ne­te­ko 75 proc. dar­bin­gu­mo, po gal­vos trau­mos nu­sta­ty­ti lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai, rei­ka­lin­ga re­a­bi­li­ta­ci­ja.
Apy­gar­dos teis­mas kon­sta­ta­vo, jog Plun­gės teis­mas, pri­teis­da­mas ne­tur­ti­nę ža­lą, vi­sų ap­lin­ky­bių tin­ka­mai ne­įver­ti­no, tad su­ma tu­ri bū­ti di­di­na­ma. To­dėl, va­do­vau­jan­tis tei­sin­gu­mo, są­ži­nin­gu­mo ir pro­tin­gu­mo prin­ci­pais, nu­ken­tė­ju­sia­jai iš Č. Pui­do­ko bu­vo pri­teis­ta tri­mis tūks­tan­čiais dau­giau, t. y. 8000 eu­rų. Taip pat iš kal­ti­nin­ko jai pri­teis­ti 500 eu­rų pro­ce­so iš­lai­dų ape­lia­ci­nės ins­tan­ci­jos teis­me.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama