Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Au­ką už­mu­šė, o jo na­mus – api­plė­šė

Au­ką už­mu­šė, o jo na­mus – api­plė­šė

Šiur­pus nu­si­kal­ti­mas 2016 me­tų pa­bai­go­je su­krė­tė Tau­ra­gės ra­jo­no Griež­pel­kių kai­mo gy­ven­to­jus – čia, sa­vo na­muo­se, ras­tas nu­žu­dy­tas pus­am­žis vy­ras Sau­lius Na­vic­kas, jo na­mai bu­vo iš­vers­ti. Po­li­ci­ja ne­tru­kus su­lai­kė ke­tu­ris anks­čiau teis­tus Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jus. Jie šių me­tų sau­sio 17 die­ną sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me: du iš jų – 39-erių Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas ir 38 me­tų Dai­nius Mi­la­šius kal­ti­na­mi nu­žu­dy­mu ir plė­ši­mu, 53 m. Vy­tau­tas Jo­nai­tis – plė­ši­mu, o 36 me­tų Ri­man­tas Sur­blys tu­rės at­sa­ky­ti už tai, kad žmo­nai do­va­nų nu­pir­ko vog­tą žie­dą, nors apie tai ži­no­jo.

Ne­be­gy­vą žmo­gų ra­do gi­mi­nai­čiai
Apie žmog­žu­dys­tę mi­nė­ta­me Griež­pel­kių kai­me po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta 2016 m. gruo­džio 26 die­ną. An­trą Ka­lė­dų die­ną S. Na­vic­ko at­vy­kę ap­lan­ky­ti gi­mi­nai­čiai jau ku­rį lai­ką bu­vo su­ne­ri­mę, jog šei­mi­nin­kui kaž­kas ne­ge­rai, mat jis ne­be­at­si­lie­pė te­le­fo­nu. Tą­dien, nu­vy­kę į na­mus, jie iš­vy­do pra­vi­rus var­tus. Tai su­kė­lė dar dau­giau įta­ri­mų – žmo­gus juos vi­sa­da lai­ky­da­vo už­ra­kin­tus, kad ne­pa­bėg­tų ne­pri­riš­ti šu­nys. Vos įžen­gę į na­mus, gi­mi­nai­čiai pa­ma­tė šiur­pų vaiz­dą – vy­ras gu­lė­jo ne­be­gy­vas, su smur­to žy­mė­mis, dir­žu su­riš­to­mis ran­ko­mis, o kam­ba­riai bu­vo iš­vers­ti.
Dėl nu­žu­dy­mo su­lai­ky­ti plun­giš­kiai
Vos tik ga­vo pra­ne­ši­mą, į įvy­kio vie­tą at­vy­ko gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos. Ne­per­trau­kia­mas dar­bas ir gau­sy­bė at­lik­tų iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mų pa­rei­gū­nams lei­do nu­sta­ty­ti net ke­tu­ris ga­li­mus įta­ria­muo­sius iš Plun­gės ra­jo­no, ku­rie anks­čiau jau tu­rė­jo rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga: tai – ben­dri­nin­kai E. Mi­la­šaus­kas, D. Mi­la­šius, V. Jo­nai­tis ir vog­tą daik­tą pir­kęs R. Sur­blys. At­lik­da­mi iki­teis­mi­nio ty­ri­mo veiks­mus, pa­rei­gū­nai su­ra­do daug pa­vog­tų daik­tų.
Ti­kė­jo­si šei­mi­nin­ką nu­gir­dy­ti, bet jis „ne­smi­go“
Teis­me aiš­kė­jo šiur­pios de­ta­lės, kaip pa­ty­rę nu­si­kal­tė­liai nu­si­žiū­rė­jo au­ką ir pla­na­vo api­plė­ši­mą. Ta­čiau ne vis­kas vy­ko pa­gal jų su­ma­ny­mą, nes šei­mi­nin­ko al­ko­ho­lis „ne­įvei­kė“. Ta­da tie­siog už­mu­šė... Teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai su­skai­čia­vo, kad nu­žu­dy­ta­jam smog­ta ne ma­žiau kaip 16 kar­tų. Žmo­gui bu­vo su­lau­žy­ti šon­kau­liai, o mir­tis jį iš­ti­ko nuo sun­kios gal­vos trau­mos, krau­jui iš­si­lie­jus į sme­ge­nis. Žiau­riai su­muš­tą ir su­riš­tą vy­rą nu­si­kal­tė­liai pa­li­ko na­muo­se mir­ti. S. Na­vic­kas bu­vo pa­lai­do­tas per sa­vo gim­ta­die­nį, kai jam tu­rė­jo su­kak­ti 53 me­tai.
Lem­tin­ga klai­da – įli­po į nu­si­kal­tė­lių ma­ši­ną
Tą žie­mą S. Na­vic­kas gy­ve­no vie­nas – žmo­na bu­vo po sun­kios ope­ra­ci­jos ir die­nas lei­do re­a­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nė­je Pa­lan­go­je. Vy­ras gruo­džio 22-ąją bu­vo Tau­ra­gė­je, o grįž­ti į kai­mą su­gal­vo­jo ne au­to­bu­su, bet su­stab­dęs pa­ke­lei­vin­gą au­to­mo­bi­lį. Tai ir nu­lė­mė jo li­ki­mą – S. Na­vic­kas įli­po į ne kar­tą teis­to plun­giš­kio V. Jo­nai­čio ma­ši­ną. Ša­lia sė­dė­jo ir ki­tas ka­lė­ji­mo sen­bu­vis – E. Mi­la­šaus­kas. Tą­dien V. Jo­nai­tis ve­žė E. Mi­la­šaus­ką pas šio mo­čiu­tę į Pa­gė­gius pa­im­ti pi­ni­gų. S. Na­vic­kas per daug at­vi­rai jiems iš­si­pa­sa­ko­jo, jog žmo­na ser­ga, gy­ve­na vie­nas, pa­kvie­tė jį pa­ve­žu­sius „ge­ra­da­rius“ į na­mus iš­lenk­ti po tau­re­lę... Jau va­žiuo­da­mi link Plun­gės, tą­dien nu­si­kal­tė­liai ėmė regz­ti api­plė­ši­mo pla­ną.
Grį­žo ir nu­žu­dė ki­tą die­ną
E. Mi­la­šaus­kas pa­pra­šė V. Jo­nai­čio ki­tą die­ną jį su ki­tu drau­gu nu­vež­ti pas tą pa­tį žmo­gų. Vy­ras ne­slė­pė su­gal­vo­jęs jį ap­vog­ti. Iš anks­to pla­na­vo nu­si­kal­ti­mą. Gruo­džio 23-iąją į Griež­pel­kius va­žia­vo jau trys vy­rai: E. Mi­la­šaus­kas, V. Jo­nai­tis ir D. Mi­la­šius. Su­ta­rė, jog V. Jo­nai­tis lauks ben­dri­nin­kų au­to­mo­bi­ly­je, ato­kiau nuo au­kos na­mų. Ki­ti du nu­si­ne­šė bu­te­lį deg­ti­nės ir ti­kė­jo­si, jog tiek už­teks, kad S. Na­vic­kas pa­si­ger­tų ir už­mig­tų. Ta­čiau taip ne­bu­vo: šei­mi­nin­kas „ne­nu­lū­žo“, ban­dė šauk­tis pa­gal­bos, ne­si­da­vė su­ri­ša­mas, to­dėl nu­til­dė jį smū­giais. Kai ben­dri­nin­kai pa­skam­bi­nę lie­pė V. Jo­nai­čiui įva­žiuo­ti į kie­mą, šis dar gir­dė­jo na­mo vi­du­je triukš­mą. Ne­tru­kus į ma­ši­ną ben­dri­nin­kai tem­pė pa­grob­tą tur­tą: bran­ge­ny­bes, te­le­vi­zo­rių, la­ga­mi­ną, fo­to­apa­ra­tą, kom­piu­te­rį, ke­tu­rias šal­dy­tas an­tis, 11 ki­log­ra­mų avie­nos, 15 ki­log­ra­mų viš­tie­nos ir daug ki­tų daik­tų. Iš vi­so – už 4,6 tūkst. eu­rų. Ta­da tri­ju­lė nu­va­žia­vo pas bi­čiu­lį, gy­ve­nan­tį Plun­gė­je, Eže­ro gat­vė­je, ir su­kro­vė gro­bį ga­ra­že.
Vog­tą žie­dą nu­si­pir­ko ka­lė­ji­mo drau­gas
Ki­tą die­ną po nu­si­kal­ti­mo E. Mi­la­šaus­kas pa­skam­bi­no plun­giš­kiui R. Sur­bliui, su ku­riuo su­si­pa­ži­no įka­li­ni­mo įstai­go­je, ir pa­siū­lė pirk­ti te­le­vi­zo­rių bei žie­dą. Šis su­pra­to, kad vis­kas vog­ta, mat prieš ke­lias die­nas tas pats as­muo jam siū­lė nu­vež­ti juos į Tau­ra­gės ra­jo­ną, kur ke­ti­no ap­vog­ti nu­gir­dy­tą žmo­gų, bet jis at­si­sa­kęs. Pa­grob­tą ke­lių šim­tų eu­rų ver­tės auk­si­nį žie­dą sa­vo žmo­nai jis vis dėl­to nu­pir­ko. Mo­kė­jo 50 eu­rų, dar 30 li­ko sko­lin­gas.
Naš­lė iki šiol var­to­ja vais­tus
Siau­bin­gų iš­gy­ve­ni­mų pa­ty­ru­si nu­žu­dy­to­jo žmo­na po li­go­ni­nės na­mus ra­do už­plom­buo­tus. Vi­du­je vis­kas bu­vo iš­var­ty­ta. Vaiz­das mo­te­rį la­bai su­krė­tė – su­pra­to, ko­kias kan­čias tu­rė­jo pa­tir­ti jos vy­ras. Net ir pra­ėjus me­tams, ji ne­ga­li gy­ven­ti be ra­mi­na­mų­jų vais­tų ir an­ti­dep­re­san­tų, bi­jo bū­ti vie­na. Mo­te­ris li­ko ta­me pa­čia­me na­me, nes jis pirk­tas už ban­ko pa­sko­lą. Naš­lė da­lį pa­grob­tų daik­tų at­ga­vo, jos ci­vi­li­nis ieš­ki­nys su­da­ro 3,6 tūkst. eu­rų. Ne­tur­ti­nę ža­lą mo­te­ris įver­ti­no 50 tūkst. eu­rų.
Dėl nu­žu­dy­mo kal­tę pri­si­ė­mė D. Mi­la­šius
E. Mi­la­šaus­kas nei­gė žu­dęs, jis sakė tik ap­vo­gęs nu­ken­tė­ju­sį­jį. D. Mi­la­šius pri­si­pa­ži­no ir vo­gęs, ir žu­dęs. Tie­sa, tvir­ti­no ne­la­bai ką at­si­me­nąs, nes tą va­ka­rą bu­vo ap­svai­gęs. Ta­čiau ne­nei­gė, jog S. Na­vic­kui dau­žė į gal­vą ir su­ri­šo jam ran­kas. Esą žmo­gų pa­li­ko na­muo­se dar gy­vą, gu­lin­tį ant že­mės.
Ap­klaus liu­di­nin­kus
To­liau Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ši by­la bus nag­ri­nė­ja­ma sau­sio 23–24 die­no­mis, nu­ma­ty­ta ap­klaus­ti liu­di­nin­kus, iš­tir­ti ki­tą by­lo­je su­rink­tą me­džia­gą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama