Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » At­vers­ta tra­giš­kos ava­ri­jos by­la: tris žmo­nes pra­žu­dęs vy­ras kal­tės ne­pri­pa­žįsta, bet at­si­pra­šė

At­vers­ta tra­giš­kos ava­ri­jos by­la: tris žmo­nes pra­žu­dęs vy­ras kal­tės ne­pri­pa­žįsta, bet at­si­pra­šė

Skau­dūs pri­si­mi­ni­mai ar­ti­mų­jų ne­te­ku­sius žmo­nes ver­tė dar kar­tą pa­tir­ti iš­gy­ve­ni­mus ir brauk­ti aša­ras, o tris ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dęs klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) pa­reiš­kė, kad kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir pa­ro­dy­mus duos pas­ku­ti­nis. Ne­to­li Plun­gės, ties Nu­ga­rių kai­mu, įvy­ku­sios ava­ri­jos by­la ket­vir­ta­die­nį at­vers­ta mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės teis­me.

Dėl šios tra­ge­di­jos nu­ken­tė­ju­siais pri­pa­žin­ti net de­vy­ni as­me­nys, teis­me da­ly­va­vo sep­ty­ni. Žu­vu­sio­jo ma­ma gy­ve­na už­sie­ny­je, o vie­nin­te­lė li­ku­si gy­va mer­gai­tė dėl skau­džių iš­gy­ve­ni­mų į teis­mą ne­kvie­čia­ma.
Į kal­ti­na­mų­jų suo­lą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 straips­nio 6 da­lį sė­dęs I. Cvet­ko­vas nu­spren­dė kal­bė­ti pas­ku­ti­nis, tad teis­mas pir­miau ap­klau­sė liu­di­nin­kus ir nu­ken­tė­ju­siuo­sius.
Di­džiu­lė eis­mo ne­lai­mė įvy­ko 2015 me­tų spa­lio 4-osios va­ka­re, maž­daug du ki­lo­met­rai nuo Plun­gės, va­žiuo­jant Tel­šių link, ties Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Nu­ga­rių kai­mu, 91-aja­me ke­lio Šiauliai–Palanga ki­lo­met­re. Pa­aiš­kė­jo, jog kal­ti­nin­kas vai­ra­vo gir­tas (krau­jy­je ras­ta 1,68 pro­mi­lės al­ko­ho­lio).
Vi­su­rei­gis „Hy­un­dai Gal­lo­per“, vai­ruo­ja­mas I. Cvet­ko­vo, va­žia­vo iš Kur­šė­nų Plun­gės link, o „BMW 520“, vai­ruo­ja­mas Rad­vi­liš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jo Ra­mū­no Dar­gu­žo (gim. 1979 m.) – iš Pa­lan­gos Šiau­lių kryp­ti­mi. Pas­ta­ra­sis vy­ras, dir­bęs ug­nia­ge­siu gel­bė­to­ju, lais­vą die­ną su šei­ma grį­žo iš pa­jū­rio, kur vi­si pra­mo­ga­vo vy­res­nio­sios duk­ros 11-ojo gim­ta­die­nio pro­ga. Prieš pat 19 va­lan­dą mi­nė­ti au­to­mo­bi­liai su­si­dū­rė kak­to­mu­ša.
Nu­sta­ty­ta, jog vi­su­rei­gio vai­ruo­to­jas kir­to iš­ti­si­nę eis­mo li­ni­ją ir iš­va­žia­vo į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, taip su­da­ry­da­mas kliū­tį BMW vai­ruo­to­jui. Šis, veng­da­mas su­si­dū­ri­mo, taip pat pa­su­ko į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, ta­čiau „Hy­un­dai“ ta­da stai­giai me­tė­si at­gal, į sa­vo juos­tą, ir rė­žė­si į BMW.
Žu­vo R. Dar­gu­žas, jo 31-erių žmo­na Mil­da bei tre­jų me­tu­kų duk­ry­tė. Gy­va li­ko tik vy­res­nio­ji duk­ra, 11-me­tė. Mer­gai­tė bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta, bet iš­gy­ve­no. Da­bar ją au­gi­na mo­čiu­tė Ni­jo­lė Na­vic­kie­nė Rad­vi­liš­ky­je. Su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė ir I. Cvet­ko­vas bei su juo va­žia­vę ke­lei­viai – žmo­na, duk­ra ir jos drau­gas.
Pir­mie­ji šio­je by­lo­je pa­ro­dy­mus da­vė liu­di­nin­kai Sva­jū­nas Mi­la­šius ir Sta­sys Braz­dei­kis, tą pa­tį va­ka­rą kar­tu va­žia­vę link Tel­šių. Prieš juos va­žia­vo „VW Golf“, o dar prieš jį – mi­nė­tas rad­vi­liš­kie­čių BMW.
„Vai­ra­vo pus­se­se­rės vy­ras Sta­sys, aš žval­giau­si per lan­gą. Stai­ga Sta­sys su­šu­ko „Ką jis da­ro!?“, ir vi­du­ry­je ke­lio pa­ma­tė­me, kaip su­si­du­ria du au­to­mo­bi­liai, ver­čia­si, pa­žy­ra stik­lai, kaž­kas iš­le­kia per lan­gą...“ – bai­sią aki­mir­ką pri­si­mi­nė S. Mi­la­šius. Jie­du grei­tai su­sto­jo, iš­kvie­tė pa­gal­bą, nu­bė­go prie su­mai­to­tų ma­ši­nų. Vi­su­rei­gis gu­lė­jo ant šo­no, BMW bu­vo nu­lė­kęs į grio­vį, vi­sas jo prie­kis at­ro­dė „su­stum­tas“, vi­sur skli­do ai­ma­nos, pri­si­rin­ko dau­giau žmo­nių. Ne­tru­kus pa­ma­tė, kaip vie­nas vy­ras nuo že­mės pa­kė­lė mer­gai­tę be gy­vy­bės žen­klų... Su­pra­to, kad tai ją ma­tė iš­le­kiant per lan­gą... Vaiz­das bu­vo šiur­pus.
Ne­tru­kus at­lė­kė me­di­kai ir ug­nia­ge­siai, pra­dė­jo va­duo­ti nu­ken­tė­ju­siuo­sius. Kai pa­si­ro­dė pa­rei­gū­nai, S. Mi­la­šius, pats daug me­tų iš­dir­bęs po­li­ci­jo­je, pri­si­mi­nė la­bai ste­bė­ję­sis jų dar­bu, mat šie nei liu­di­nin­kais do­mė­jo­si, nei eis­mą re­gu­lia­vo. Pa­na­šiai kal­bė­jo ir S. Braz­dei­kis. Jis pa­tvir­ti­no ma­tęs, kaip prie­šais ar­tė­jan­tis vi­su­rei­gis bu­vo iš­va­žia­vęs į jų juos­tą, ta­da BMW me­tė­si kiek de­ši­niau, pas­kui – į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, bet tuo me­tu vi­su­rei­gis ir­gi pa­su­ko į sa­vo juos­tą ir įvy­ko su­si­dū­ri­mas.
Iš­kart už BMW automobiliu „VW Golf“ va­žia­vu­si Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė vis­ką ma­tė dar aiš­kiau. Ji pri­si­mi­nė, jog už Trui­kių žie­do BMW ją bu­vo ką tik ap­len­kęs ir va­žia­vo prie­ky­je, ta­čiau leis­ti­no grei­čio, jos ma­ny­mu, ne­vir­ši­jo. Pa­tvir­ti­no, jog ar­tė­jan­tis vi­su­rei­gis bu­vo iš­va­žia­vęs prieš eis­mą, nors nie­ko lenk­ti jam ne­rei­kė­jo.
Nu­ken­tė­ju­sy­sis 17-me­tis L. Č. pa­ty­rė ne­žy­mų svei­ka­tos su­trik­dy­mą. Jis va­žia­vo su sa­vo drau­gės tė­vais. Tvir­ti­no, jog I. Cvet­ko­vas ne­at­ro­dė gir­tas. Kai pa­ste­bė­jo, jog au­to­mo­bi­lis pra­dė­jo to­ly­giai va­žiuo­ti į prie­šin­gą eis­mo juos­tą, dar iš­gir­do, kaip vai­ruo­to­jo žmo­na šūk­te­lė­jo „tė­ve­li!“, vai­ruo­to­jas stai­giai suk­te­lė­jo at­gal ir ta­da – smū­gis... Iš ap­vir­tu­sio vi­su­rei­gio per iš­du­žu­sį lan­gą iš­si­ropš­tė pats. Svars­tė, jog drau­gės tė­tis ga­lė­jo trum­pam už­snūs­ti. Pre­ten­zi­jų kal­ti­na­ma­jam jau­nuo­lis ne­reiš­kė.
Ieš­ki­nio ne­pa­tei­kė ir tei­sia­mo­jo duk­ra 16-me­tė A. C. bei jau bu­vu­si žmo­na Lai­ma Cvet­ko­va – po ava­ri­jos su­tuok­ti­niai iš­si­sky­rė. Kaip pa­ti ti­ki­no – dėl anks­tes­nių pro­ble­mų, o ava­ri­ja bu­vu­si „pas­ku­ti­niu la­šu“.
Mer­gi­na iš­vis nie­ko ne­pri­si­mi­nė. Ava­ri­jos me­tu mie­go­jo, o pra­bu­do tik li­go­ni­nė­je. Jos su­ža­lo­ji­mas ne­sun­kus, lū­žo du stu­bu­ro slanks­te­liai, ji pa­svei­ko.
L. Cvet­ko­va pa­sa­ko­jo, jog jie ke­tu­rie­se grį­žo iš Kur­šė­nų, kur lan­kė te­tą. Pas ją nak­vo­jo, dar­ba­vo­si, gry­ba­vo, va­ka­re iš­gė­rė po ke­le­tą stik­liu­kų bren­džio, bet nė bu­te­lio esą ne­iš­tuš­ti­no. Kai va­žia­vo na­mo į Klai­pė­dą, vy­ras ne­at­ro­dė gir­tas, gal tik pa­var­gęs. Į klau­si­mą, ar ne­ga­lė­jo vie­nas pats pa­si­slė­pęs ko iš­ger­ti, mo­te­ris at­sa­ky­mo ne­ži­no­jo, tik pa­tvir­ti­no, kad anks­čiau taip yra bu­vę.
Kai po su­si­dū­ri­mo L. Cvet­ko­va at­si­ga­vo, sa­kė iš­vy­du­si pa­lin­ku­sius me­di­kus. Jos su­ža­lo­ji­mas sun­kus: lū­žo skruos­ti­kau­lis, bu­vo pa­žeis­ta aki­duo­bė.
Sū­naus ne­te­kęs Al­gir­das Dar­gu­žas teis­me sun­kiai rin­ko žo­džius, grau­de­no­si, skun­dė­si ne­be­ga­lin­tis ra­miai mie­go­ti. Ne­to­lie­se gy­ve­nu­si sū­naus šei­ma jam, ne­įga­liam žmo­gui, bu­vo di­džiau­sias rams­tis. Nu­ken­tė­ju­sy­sis pra­šė at­ly­gin­ti 100 tūkst. eu­rų mo­ra­li­nę ža­lą. To­kį pat ieš­ki­nį pa­reiš­kė ir už­sie­ny­je dir­ban­ti jo žmo­na Vi­ta­li­ja Dar­gu­žie­nė, taip pat – žu­vu­sio­jo se­suo ir žu­vu­sio­sios bro­lis.
Sun­kiai žo­džius rin­ko ir žu­vu­sio­sios ma­ma N. Na­vic­kie­nė. Ją pa­lai­ky­ti į teis­mą bu­vo at­vy­ku­si ir ži­no­ma pa­jū­rio ver­sli­nin­kė Dai­na Bo­sas, ku­ri po ne­lai­mės vi­so­ke­rio­pai pa­de­da nu­ken­tė­ju­siai mer­gai­tei bei jos mo­čiu­tei.
Pro aša­ras N. Na­vic­kie­nė kal­bė­jo, jog jos gy­ve­ni­mas su­griau­tas, gy­ve­na tik dėl li­ku­sios gy­vos anū­kės. Su duk­ros šei­ma mo­te­ris sa­kė bu­vu­si ypač ar­ti­ma, kas­dien su­si­skam­bin­da­vu­si ar su­si­tik­da­vu­si, la­bai džiau­gė­si gra­žiais jų san­ty­kiais. Tė­čio, ma­mos ir se­sės ne­te­ku­si mer­gai­tė bu­vo sun­kiai su­žeis­ta, iki šiol jai rei­kia psi­cho­lo­gų pa­gal­bos, šau­kia per sap­nus ma­mą.
Li­go­ni­nė­je prie anū­kės N. Na­vic­kie­nė sa­kė bu­vo su­lau­ku­si L. Cvet­ko­vos. Mo­te­ris at­si­pra­šė už sa­vo vy­rą, o štai kal­ti­nin­kas ne­pa­ro­dė jo­kio žmo­giš­ku­mo. Nu­ken­tė­ju­sio­ji sa­kė siek­sian­ti iš jo pri­si­teis­ti ieš­ki­nius mo­ra­li­nei ža­lai at­ly­gin­ti ir sau, ir anū­kei. Per vi­sus žu­vu­sių­jų ar­ti­muosius ben­dra ieš­ki­nių su­ma sieks 750 tūkst. eu­rų.
Po N. Na­vic­kie­nės pa­si­sa­ky­mo kal­ti­na­ma­sis vis­gi ry­žo­si at­si­sto­ti ir tar­ti ke­le­tą žo­džių. „La­bai at­si­pra­šau. Nė vie­nas teis­mas ma­nęs taip ne­nu­baus kaip są­ži­nė“, – pa­sa­kė I. Cvet­ko­vas. Be­je, jo gy­ve­ni­mas da­bar taip pat ki­toks – vy­ras li­ko be kai­rės ran­kos.
To­liau ši by­la bus nag­ri­nė­ja­ma va­sa­rio 22 die­ną. Dar pla­nuo­ja­ma į ap­klau­są kvies­ti eis­mo įvy­kio sche­mą su­da­riu­sią pa­rei­gū­nę, eks­per­tus, ap­klaus­ti kal­ti­na­mą­jį.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama