Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Ap­gau­lės bū­du pre­kes iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žęs suk­čius iš­siųs­tas į pa­tai­sos na­mus

Ap­gau­lės bū­du pre­kes iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žęs suk­čius iš­siųs­tas į pa­tai­sos na­mus

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Na­vas­ta“ sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę ap­vo­gęs Al­gis An­dri­jai­tis (gim. 1970 m.) sa­vo po­el­gį ga­lės ap­gal­vo­ti už gro­tų. Plun­giš­kius ap­ga­vęs ma­žei­kiš­kis ba­lan­džio 6 die­ną iš­gir­do „ju­bi­lie­ji­nį“ – de­šim­tą nuosp­ren­dį.

Apie šią by­lą ra­šė­me prieš po­rą sa­vai­čių straips­ny­je „De­vy­nis­kart teis­tas plun­giš­kius ap­ga­vęs ma­žei­kiš­kis teis­me įro­di­nė­jo, kad nė­ra... suk­čius“.
Pri­me­na­me, jog A. An­dri­jai­čio teis­mas Plun­gė­je vy­ko ko­vo 30 die­ną, jis bu­vo at­vež­tas su­im­tas. Ar­ti­miau­siu me­tu šio vy­riš­kio dar lau­kia by­la Ak­me­nės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me dėl ne­tik­rų pi­ni­gų lai­ky­mo ar re­a­li­za­vi­mo.
Plun­gė­je, Sto­ties gat­vė­je, A. An­dri­jai­tis pra­si­su­ko per­nai. Ap­mul­ki­nęs sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vės dar­buo­to­jus, ma­žei­kiš­kis per tris kar­tus iš­si­ve­žė ne­ma­žą kie­kį da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, ce­men­to ir ki­to­kių sta­ty­bo­se rei­ka­lin­gų prie­mo­nių. Nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės UAB „Na­vas­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Na­va­lins­kas tei­gė, jog jiems bu­vo pa­da­ry­ta apie 1596 eu­rų ža­la.
Par­duo­tu­vės dar­buo­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mą A. An­dri­jai­tis įgi­jo dėl to, jog įti­ki­no esan­tis įmo­nės „Saus­lau­kio sta­ty­ba“ su­bran­go­vas. Mi­nė­tai įmo­nei UAB „Na­vas­ta“ iš­ties tiek­da­vo įvai­rias sta­ty­bi­nes pre­kes, tad net ne­abe­jo­jo, kad su­bran­go­vas at­si­skai­tys. Juo­lab, kad pa­tei­kė ver­slo liu­di­ji­mą, nu­ro­dė, koks dau­gia­bu­tis Plun­gė­je re­no­vuo­ja­mas, ko­kias tvar­kys laip­ti­nes.
Ta­čiau suk­čius pre­kes tik ėmė, o at­si­skai­ty­ti nė ne­ma­nė. Per tris kar­tus – nuo rug­sė­jo iki spa­lio pa­bai­gos – jis iš­si­ve­žė ne­ma­žai da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, glais­to, glais­tyk­lių, pirš­ti­nių, šli­fa­vi­mo prie­mo­nių, ce­men­to ir kt., vis ža­dė­da­mas at­si­skai­ty­ti, kai jam už­mo­kės ran­go­vas. Kai V. Na­va­lins­kas su­pra­to esan­tis ap­gau­tas, ta­ria­mas sta­ty­bi­nin­kas iš­vis pra­puo­lė, pri­da­ręs par­duo­tu­vei 1596,5 eu­ro nuos­to­lių.
Pa­reikš­tus kal­ti­ni­mus dėl suk­čia­vi­mo, t. y., kad ap­gau­lės bū­du įgi­jo pre­kių ir už jas ne­su­mo­kė­jo, A. An­dri­jai­tis su­pra­to, ta­čiau ne­no­rė­jo su­tik­ti, jog tai bu­vo suk­čia­vi­mas ty­čia. Jis ti­ki­no papras­čiau­siai „pa­ve­dęs“ žmo­gų, 50 eu­rų grą­ži­no, ki­tus pi­ni­gus ža­dė­jo ati­duo­ti vė­liau.
Ba­lan­džio 6 die­ną teis­mas pri­pa­ži­no A. An­dri­jai­tį kal­tu ir pa­sky­rė jam ter­mi­nuo­tą lais­vės at­ėmi­mą 1 me­tams ir 3 mė­ne­siams, baus­mę at­lie­kant pa­tai­sos na­muo­se. Taip pat nu­teis­ta­sis tu­rės at­ly­gin­ti ben­dro­vei „Na­vas­ta“ 1546,50 eu­rų tur­ti­nę ža­lą ir 200 eu­rų ad­vo­ka­to at­sto­va­vi­mo iš­lai­das.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama