Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Ape­lia­ci­nis teis­mas kle­bo­no bu­hal­te­rei baus­mę su­ma­ži­no

Ape­lia­ci­nis teis­mas kle­bo­no bu­hal­te­rei baus­mę su­ma­ži­no

Dėl fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se pa­gar­sė­ju­si ir už tai jau nu­teis­ta plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) bir­že­lio pa­bai­go­je su­lau­kė kiek pa­lan­kes­nio ape­lia­ci­nio spren­di­mo: Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ke­lis kal­ti­na­mus epi­zo­dus pa­ša­li­no, dėl vie­no bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nio ją iš­vis iš­tei­si­no, o pa­skir­tą bau­dą ir pri­teis­tus nuos­to­lius su­ma­ži­no.

Straips­ny­je „Nu­teis­tai kle­bo­no bu­hal­te­rei teks mo­kė­ti bau­dą ir at­ly­gin­ti nuos­to­lius“ ra­šė­me, jog mi­nė­to­je įstai­go­je bu­hal­te­re dir­bu­siai R. Sa­ka­laus­kai­tei Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas nuosp­ren­dį pa­skel­bė va­sa­rio 6 die­ną. Se­ne­lių glo­bos na­mų fi­nan­si­nius rei­ka­lus tvar­kiu­si dar­buo­to­ja bu­vo pri­pa­žin­ta kal­ta dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo, sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo ir tur­to iš­švais­ty­mo. Teis­mas dėl vi­sų tri­jų nu­si­kals­ta­mų vei­kų jai sky­rė 4519 eu­rų bau­dą, taip pat vi­siš­kai ten­ki­no Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų ieš­ki­nį – pri­tei­sė iš R. Sa­ka­laus­kai­tės mi­nė­tai įstai­gai 5154 eu­rus ir dar 780 eu­rų už ad­vo­ka­to pa­slau­gas.
Su to­kiu ver­dik­tu R. Sa­ka­laus­kai­tė ne­su­ti­ko ir ap­skun­dė jį Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui. Šio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja bir­že­lio 26 die­ną pa­skel­bė, jog nuosp­ren­dis kei­čia­mas.
Uos­ta­mies­čio tei­sė­jai kon­sta­ta­vo, jog da­lis R. Sa­ka­laus­kai­tei in­kri­mi­nuo­tų nu­si­kals­ta­mų vei­kų epi­zo­dų nepa­si­tvir­ti­no.
Nu­sta­ty­ta, jog kal­ti­na­mo­ji, dirb­da­ma vie­šo­sios įstai­gos bu­hal­te­re, nuo 2011 m. lap­kri­čio 1 d. iki 2013 m. gruo­džio 31 d. ty­čia ap­gau­lin­gai tvar­kė tei­sės ak­tų rei­ka­lau­ja­mą bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ir ty­čia pa­slė­pė ap­skai­tos do­ku­men­tus (įstai­gos bu­hal­te­ri­nė­je ap­skai­to­je ap­skai­tos do­ku­men­tais ne­pa­grin­dė ūki­nių ope­ra­ci­jų ir ūki­nių įvy­kių, su­si­ju­sių su 2000 Lt (579,24 Eur) dar­bo už­mo­kes­čio pri­skai­ty­mu ir iš­mo­kė­ji­mu jai pa­čiai).
Be to, nuo 2013 m. lie­pos 22 iki gruo­džio 18 die­nos gau­tus už vie­no as­mens glo­bą pi­ni­gus iš­ra­šė ka­sos pa­ja­mų or­de­rius ir kvi­tus, ta­čiau šių iš­ra­šy­tų ka­sos pa­ja­mų or­de­rių 9200 Lt (2664,50 Eur) su­mai bu­hal­te­ri­nė­je ap­skai­to­je ne­už­re­gist­ra­vo – ka­sos pa­ja­mų or­de­rius pa­slė­pė, o mi­nė­tą su­mą pa­si­sa­vi­no.
Teis­mas nu­spren­dė, kad pa­gal bau­džia­mo­jo ko­dek­so 222 straips­nio 1 da­lį (Ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas) iš kal­ti­ni­mo tu­ri bū­ti pa­ša­lin­tas vie­nas epi­zo­das, o pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 183 straips­nio 1 d. (Tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas) – du epi­zo­dai. Dėl kal­ti­ni­mo pa­gal BK 184 straips­nio 1 d. (Tur­to iš­švais­ty­mas) R. Sa­ka­laus­kai­tė iš­vis iš­tei­sin­ta.
Su­ma­žė­jus kal­ti­ni­mų, pa­skir­ta ir ma­žes­nė baus­mė: kal­ti­na­mo­ji per pus­me­tį tu­rės su­mo­kė­ti 3765 eu­rų bau­dą, o Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mams tu­rės at­ly­gin­ti 2664 eu­rų ieš­ki­nį bei 200 eu­rų by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­dų.
Nuo­sprendis įsi­tei­sė­jo nuo pa­skel­bi­mo die­nos, ta­čiau per tris mė­ne­sius ka­sa­ci­ne tvar­ka dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama