Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Al­sė­diš­kei teks mo­kėti bau­dą

Al­sė­diš­kei teks mo­kėti bau­dą

Rug­sė­jo pa­bai­go­je straips­ny­je „Al­sė­diš­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­su­ko dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų mo­kes­čių“ ra­šė­me apie Ge­no­vai­tės Jo­nu­šie­nės (gim. 1972 m.) bau­džia­mą­ją by­lą. Mo­te­ris bu­vo tei­sia­ma pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 222 str. 1 d.), dėl ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 223 str. 1 d.) ir dėl ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo (BK 220 str. 1 d.). Spa­lio 13 die­ną teis­mas jai pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Pri­me­na­me, jog al­sė­diš­kė G. Jo­nu­šie­nė anks­čiau mies­te­ly­je tu­rė­jo par­duo­tu­vę. Pre­kia­vo mais­to pro­duk­tais, pa­ša­rais, ce­men­tu, amo­nio sa­liet­ra ir ki­to­kiais da­ly­kais. Prieš ke­le­tą me­tų jos veik­la už­kliu­vo fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus ti­rian­čioms tar­ny­boms, pra­si­dė­jo ty­ri­mas, 2013 me­tais par­duo­tu­vei bu­vo pa­skelb­tas ban­kro­tas.
G. Jo­nu­šie­nė kal­tin­ta tuo, jog bū­da­ma sa­vo įmo­nės va­do­vė, nuo 2010 m. ba­lan­džio iki 2013 m. sau­sio ap­skai­tą tvar­kė ap­gau­lin­gai: ne­įtrau­kė į ap­skai­tą tūks­tan­čių to­nų pa­ša­rų, ce­men­to ir amo­nio sa­liet­ros įsi­gi­ji­mo, ne­už­re­gist­ra­vo PVM są­skai­tų-fak­tū­rų, dėl ko iš da­lies ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti įmo­nės veik­los, tur­to ir pa­ja­mų. Be to, ap­skai­tą tvar­kė ap­lai­džiai, t. y. ne­iš­sau­go­jo da­lies bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tų ir PVM są­skai­tų-fak­tū­rų, ku­rio­mis tu­rė­jo bū­ti pa­grįs­tas pa­ša­rų įsi­gi­ji­mas bei par­da­vi­mas. Ne­iš­sau­go­ta ir da­lis pi­ni­gų pri­ėmi­mo kvi­tų. O siek­da­ma iš­veng­ti mo­kes­čių mo­kė­ji­mo, į de­kla­ra­ci­jas įra­šė ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie tur­tą, pa­ja­mas ir klai­din­gus duo­me­nis pa­tei­kė mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. To­kiu bū­du iš­ven­gė 10 339 eu­rų mo­kes­čių (ne­įtrauk­ta į ap­skai­tą ir ne­su­mo­kė­ta 8810 eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čių ir 1528 eu­rų pel­no mo­kes­čių).
Tei­sia­mo­ji kal­tę pri­pa­ži­no, su vis­kuo su­ti­ko ir gai­lė­jo­si sa­vo po­el­gio. Tei­si­no­si, jog tu­rė­jo as­me­ni­nių pro­ble­mų ir ne­be­su­spė­jo vis­ko tin­ka­mai „su­žiū­rė­ti“, o rū­sy­je lai­ky­ti bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tai bu­vo už­pil­ti.
Pa­gal vi­sus tris BK straips­nius teis­mas G. Jo­nu­šie­nę pri­pa­ži­no kal­ta ir sky­rė bau­das, ku­rias iš­kart su­ma­žino treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė baus­mė – 140 MGL dy­džio bau­da (5272 eu­rai), taip pat pri­teis­tas 10 339 eu­rų ieš­ki­nys mo­kes­čių ins­pek­ci­jai.
Pa­skir­tą bau­dą nu­teis­to­ji tu­rės su­mo­kė­ti per 12 mė­ne­sių. Nuo­sprendis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama