Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teismai » Al­sė­diš­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­su­ko dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų mo­kes­čių

Al­sė­diš­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­su­ko dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų mo­kes­čių

„Su vis­kuo su­tin­ku. Gai­liuo­si. Pra­šau skir­ti švel­nes­nę baus­mę“, – ga­vu­si pas­ku­ti­nio žo­džio tei­sę, trum­pai pa­sa­kė Ge­no­vai­tė Jo­nu­šie­nė (gim. 1972 m.). Rug­sė­jo 21 die­ną ši al­sė­diš­kė, anks­čiau mies­te­ly­je tu­rė­ju­si par­duo­tu­vę, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo tei­sia­ma pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 222 str. 1 d.), dėl ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 223 str. 1 d.) ir dėl ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo (BK 220 str. 1 d.).

Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­lai­kė Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Ali­ci­ja Pet­ke­vi­čiū­tė, taip pat da­ly­va­vo ci­vi­li­nio ieš­ko­vo at­sto­vė, t. y. Klai­pė­dos ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos Pa­žei­di­mų ver­ti­ni­mo ir teis­mų po­sky­rio vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Gied­rė Vė­be­ry­tė. Kal­ti­na­mo­ji G. Jo­nu­šie­nė at­vy­ko su klai­pė­die­čiu ad­vo­ka­tu Ir­man­tu Bal­čiū­nu. Liu­dy­to­jai į by­lą ne­kvies­ti – tei­sia­ma­jai kal­tę pri­pa­ži­nus ir jai pa­pra­šius, by­la nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka.
Vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti G. Jo­nu­šie­nė ne vie­ne­rius me­tus tu­rė­jo par­duo­tu­vę Al­sė­džių mies­te­lio cen­tre, Pla­te­lių g. 3. Pre­kia­vo mais­to pro­duk­tais, pa­ša­rais, ce­men­tu, amo­nio sa­liet­ra ir ki­to­kiais da­ly­kais. Prieš ke­le­tą me­tų jos veik­la už­kliu­vo fi­nan­si­nius nu­si­kal­ti­mus ti­rian­čioms tar­ny­boms, pra­si­dė­jo ty­ri­mas, 2013 me­tais par­duo­tu­vei bu­vo pa­skelb­tas ban­kro­tas.
Al­sė­diš­kė kal­tin­ta tuo, jog bū­da­ma sa­vo įmo­nės va­do­vė, sa­vi­nin­kė ir ka­si­nin­kė, at­sa­kin­ga už bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, nuo 2010 m. ba­lan­džio iki 2013 m. sau­sio ap­skai­tą tvar­kė ap­gau­lin­gai: ne­įtrau­kė į ap­skai­tą tūks­tan­čių to­nų pa­ša­rų, ce­men­to ir amo­nio sa­liet­ros įsi­gi­ji­mo, ne­už­re­gist­ra­vo PVM są­skai­tų-fak­tū­rų, dėl ko iš da­lies ne­ga­li­ma nu­sta­ty­ti įmo­nės veik­los, tur­to ir pa­ja­mų. Be to, ap­skai­tą tvar­kė ap­lai­džiai, t. y. ne­iš­sau­go­jo da­lies bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tų ir PVM są­skai­tų-fak­tū­rų, ku­rio­mis tu­rė­jo bū­ti pa­grįs­tas pa­ša­rų įsi­gi­ji­mas bei par­da­vi­mas, taip pat ne­iš­sau­go­ta ir da­lis pi­ni­gų pri­ėmi­mo kvi­tų. O siek­da­ma iš­veng­ti mo­kes­čių mo­kė­ji­mo, į de­kla­ra­ci­jas įra­šė ne­tei­sin­gus duo­me­nis apie tur­tą bei pa­ja­mas ir klai­din­gus duo­me­nis pa­tei­kė mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. To­kiu bū­du iš­ven­gė 10 339 eu­rų mo­kes­čių. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju, kaip pa­ste­bė­jo pro­ku­ro­rė, duo­me­nis į de­kla­ra­ci­jas įra­šė G. Jo­nu­šie­nės bu­hal­te­rė, ta­čiau ji va­do­va­vo­si sa­vi­nin­kės pa­teik­tais duo­me­ni­mis. Iš vi­so ne­įtrauk­ta į ap­skai­tą ir ne­su­mo­kė­ta 8810 eu­rų pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čių ir 1528 eu­rų pel­no mo­kes­čių.
G. Jo­nu­šie­nė teis­me kal­tę pri­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo, jog įmo­nė bu­vo įre­gist­ruo­ta 1993 me­tais, do­ku­men­tai vi­sa­da tvar­kyti ge­rai, ta­čiau, 2010-ai­siais pra­si­dė­jus as­me­ni­nėms pro­ble­moms, t. y. sky­ry­boms su vy­ru, tiek ūkio, tiek par­duo­tu­vės rei­ka­lai pra­dė­jo strig­ti. Tie­siog ne­be­su­spė­jo vis­ko „su­žiū­rė­ti“. Pa­vyz­džiui, at­ve­žus ūki­nin­kams to­nas pa­ša­rų, ku­riuos ji per­par­duo­da­vo, ne­iš­ra­šy­da­vo rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų, nes kar­tais bū­da­vo iš­vy­ku­si. Pro­ku­ro­rei nu­si­ste­bė­jus, kaip di­džiu­lius kie­kius pa­ša­rų įsi­gy­da­vo be do­ku­men­tų, o ki­tiems per­par­duo­da­vo jau iš­ra­šy­da­ma są­skai­tas-fak­tū­ras, kal­ti­na­mo­ji at­sa­kė trum­pai: „Taip iš­ėjo“. Pa­klaus­ta, ko­dėl ne­iš­sau­go­jo da­lies do­ku­men­tų, tei­si­no­si, jog nu­ken­tė­jo nuo va­gių ir nuo van­dens – esą rū­sy­je lai­ky­ti bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tai bu­vo už­pil­ti. Pa­tvir­ti­no, jog de­kla­ra­ci­jas pil­dė ir mo­kes­čių ins­pek­ci­jai tei­kė bu­hal­te­rė, bet pa­gal jos pa­čios nu­ro­dy­tus duo­me­nis.
Pa­klaus­ta, iš ko da­bar gy­ve­na, kal­ti­na­mo­ji mi­nė­jo dir­ban­ti ma­mos ūky­je, kur au­gi­na­mi ke­li šim­tai gal­vi­jų. Gau­na tris šim­tus eu­rų, taip pat – ali­men­tus iš bu­vu­sio vy­ro, tai ir pa­ti pra­gy­ve­na, ir ma­ža­me­čiu sū­nu­mi rū­pi­na­si. Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos pa­reikš­tą ieš­ki­nį sa­kė pri­pa­žįs­tan­ti ir siek­sian­ti ža­lą at­ly­gin­ti.
G. Jo­nu­šie­nė jau bu­vo teis­ta 2011 me­tais Šiau­liuo­se, šiuo me­tu tu­ri po­rą ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų.
Pa­gal vi­sus tris BK straips­nius pro­ku­ro­rė siū­lė G. Jo­nu­šie­nei skir­ti bau­das ir iš­kart su­ma­žin­ti treč­da­liu, nes al­sė­diš­kė kal­tę pri­pa­ži­no. Ga­lu­ti­nę baus­mę siū­lė 140 MGL dy­džio bau­dą (5272 eu­rus), taip pat pri­teis­ti 10 339 eu­rų ieš­ki­nį mo­kes­čių ins­pek­ci­jai. Tei­sia­mo­sios ad­vo­ka­tas I. Bal­čiū­nas ak­cen­ta­vo, jog tai – per di­de­lė baus­mė, pra­šė bau­dą ma­žin­ti, tvir­ti­no, jog G. Jo­nu­šie­nės el­ge­sys bu­vo tie­siog ne­ap­gal­vo­tas ir ap­lai­dus, o ne ty­či­nis. Pa­skir­tą bau­dą pra­šė iš­dės­ty­ti me­tų lai­ko­tar­piui.
Teis­mo nuosp­ren­dis – spa­lio 13 die­ną.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama