Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Su­gy­ven­ti­nių cir­ką teis­mas nu­ta­rė nu­trauk­ti – vy­riš­kis bus su­im­tas

„Ar 70 me­tų žmo­gus ne­ga­li nei sirg­ti, nei mir­ti, nei gy­ven­ti? Gal ta­da im­ki­te ir nu­šau­ki­te Pa­li­ką!“ – ko­vo 10-ąją teis­me šir­do dau­gia­vai­kė Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­lū­kal­nio kai­mo gy­ven­to­ja Jur­gi­ta Še­rei­ky­tė (gim. 1980 m.). Tą­dien ji su su­gy­ven­ti­niu Vin­cu Pa­li­ku (gim. 1947 m.) tu­rė­jo bū­ti tei­sia­mi dėl vie­šo­sios tvar­kos pe­žei­di­mo, ta­čiau jos vy­riš­kis, at­va­žia­vęs iki teis­mo, vi­dun taip ir ne­už­ėjo.

Po bar­nio dėl meš­ke­rių sun­kiai su­luo­ši­no pa­tė­vį

Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­me krau­jas lie­jo­si vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros va­ka­rą. Kal­ti­nin­kas – Sta­sys Lu­ka­vi­čius (gim. 1993 m.) taip pri­mu­šė sa­vo pa­tė­vį Juo­zą Nar­bu­tą, kad žmo­gus dėl kau­ko­lės pa­ma­to lū­žio, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo ir dau­gy­bi­nių vei­do kau­lų lū­žių at­si­dū­rė Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je. Ko­vo 8 die­ną mu­šei­ką į teis­mą at­ly­dė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jau­nuo­liui gre­sia ke­le­ri me­tai ka­lė­ji­mo.

Kaltę dėl dokumentų klastojimo prisiėmė pavaldinys

UAB „VVARFF“, už­si­i­man­ti sta­ty­bo­mis ir lei­džian­ti laik­raš­tį „Plun­gė“, ga­li at­si­pa­lai­duo­ti: teis­mas by­lo­je dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ją iš­tei­si­no, nes kal­tę pri­si­ė­mė dar­bų vyk­dy­to­jas To­mas Kim­bi­raus­kas. Įmo­nė bei jos va­do­vas Vil­man­tas Bu­čius dėl to ne­ta­po kal­ti. To­dėl nie­kas ser­ti­fi­ka­tų ne­atims ir įmo­nė ga­lės to­liau re­kla­muo­tis, kaip są­ži­nin­gai ir ge­rai dir­ba...

Mo­ky­to­ja prieš di­rek­to­rių

Ne­ma­žas pe­da­go­gų bū­re­lis teis­mo sa­lė­je at­ro­dė kiek ne­įpras­tai. Vie­ni at­ėjo pa­lai­ky­ti nu­ken­tė­ju­sio­sios – pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos Edi­tos Mor­kie­nės, ki­ti – tei­sia­mo­jo di­rek­to­riaus Sta­nis­lo­vo Iva­naus­ko (gim. 1960 m.). Pas­ta­ra­sis ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė po to, kai šiurkš­čiai su­spau­dęs ran­ką iš­stū­mė mo­ky­to­ją pro du­ris.

Į elek­tri­kus įsi­rė­žęs prū­sa­liš­kis sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą

Ne­lai­mė Prū­sa­lių kai­me, kuo­met sunk­ve­ži­mį vai­ra­vęs už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Kju­ras“ va­do­vas, prū­sa­liš­kis Ka­zi­mie­ras Ju­re­vi­čius (gim. 1960 m.) rė­žė­si į sto­vin­čius elek­tri­kus, įvy­ko be­veik prieš pus­an­trų me­tų. Va­sa­rio 23 die­ną, ly­di­mas ad­vo­ka­to, kal­ti­nin­kas pa­si­ro­dė teis­mo sa­lė­je.

Jau­nuo­liai sužvė­rė­jo: tak­sis­tas bu­vo žiau­riai kan­ki­na­mas, pa­smaug­tas ir nu­mes­tas pa­miš­kė­je

Žu­di­kas taip ko­ja spau­dė ant že­mės par­kri­tu­sios au­kos ger­klę, kad iš­si­gel­bė­ti ban­dęs už­pul­tas vy­ras be­si­spar­dy­da­mas iš­rau­sė net pu­sės met­ro gy­lio duo­bę. Ta­čiau mir­ties iš­veng­ti jam ne­pa­vy­ko, o prieš teis­mą sto­jo trys suž­vė­rė­ję jau­nuo­liai. Nė vie­nas jų ne­pri­pa­žįs­ta at­li­kę lem­tin­gą veiks­mą, ku­ris ir lė­mė 57 me­tų Ka­zio Be­se­vi­čiaus mir­tį.

Se­nu­čių na­muo­se plė­ši­ka­vo ke­lie­se, bet į teis­mą pa­te­ko tik vie­nas

Dėl api­plė­ši­mo įsi­bro­vus į pa­tal­pas va­sa­rio 10 die­ną tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­jo plun­giš­kis Ar­vy­das Sta­pon­kus (gim. 1964 m.). Dar 2014-ųjų ru­de­nį jis su ben­drais „pra­si­su­ko“ Stal­gė­nų ir Ka­dai­čių gy­ven­to­jų na­muo­se, ta­čiau ki­tų dvie­jų as­me­nų at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, mat ne­su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, įro­dan­čių jų kal­tę.

Kir­viu šu­nį už­ka­po­jęs vy­ras su­lau­kė at­pil­do

Koks bai­sus žvė­ris vie­to­je tai­kaus šu­ne­lio ga­lė­jo pa­si­vai­den­ti per­gė­ru­siam 35-erių Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jui Eli­gi­jui Rai­bu­žiui, kad jis grie­bė­si kir­vio, taip ir li­ko ne­aiš­ku. Grei­čiau­siai tai bu­vo bal­tas ar­klys...

Alek­san­dra­vo kai­mo ūki­nin­kė vy­ro se­se­riai ker­ši­jo fe­ka­li­jo­mis...

Aša­ros ir gra­si­ni­mai, vai­dy­ba ir ne­vil­tis, gė­da ir juo­kas – vis­kas kar­tu lie­jo­si Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me sau­sio 7 die­ną pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lo­je, kur su­si­ti­ko gi­mi­nės ir kai­my­nai. Dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo tą­dien prieš teis­mą sto­jo Alek­san­dra­vo kai­mo ūki­nin­kė Bro­nis­la­va Stan­kie­nė (gim. 1956 m.). Mo­te­ris ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė po to, kai vie­ną va­sa­ros va­ka­rą, pri­sik­ro­vu­si į plas­ti­ki­nį mai­še­lį š..., tėš­kė jo tu­ri­nį kar­vę mel­žu­siai sa­vo vy­ro se­se­riai Vir­gi­ni­jai Pet­kie­nei į vei­dą.

Kai­my­nai ner­vi­no, tad jų du­ris ap­lie­jo ben­zi­nu ir pa­de­gė, o į lan­gus py­lė iš me­džiok­li­nio...

Tu­rė­ti to­kį kai­my­ną kaip Pet­ras Ra­mo­nas (gim. 1948 m.) – la­bai pa­vo­jin­ga. Su­si­ner­vi­nęs var­ka­liš­kis tam­pa vi­siš­kai ne­prog­no­zuo­ja­mas – tai ga­li pa­liu­dy­ti ša­lia jo gy­ve­nan­tys Al­do­na ir Ar­vy­das Ka­ra­liai, pa­tys sa­vo kai­liu pa­ty­rę pen­si­nin­ko iš­puo­lius. Už tai, kad pa­de­gė kai­my­nų du­ris ir iš ne­le­ga­liai lai­ko­mo šau­tu­vo pyš­ki­no jiems į lan­gus, 67 me­tų vy­ras gruo­džio 15 die­ną sto­jo prieš teis­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama