Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Au­to­mo­bi­lį nuo rie­ta­viš­kio pa­vo­gęs vy­ras to­li ne­nu­va­žia­vo – at­si­dū­rė grio­vy­je

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros ry­tą rie­ta­viš­kis Val­das Mi­šei­kis ne­be­ra­do sa­vo au­to­mo­bi­lio „Au­di 100“. Su­dau­žy­ta ma­ši­na bu­vo pa­ste­bė­ta „be­si­il­sin­ti“ grio­vy­je prie Tve­rų. Kal­ti­nin­kas – 13-ika kar­tų teis­tas Ro­lan­das Pranc­kus ba­lan­džio 26 die­ną bu­vo at­vež­tas į teis­mą tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos.

Plun­giš­kiai sva­jo­jo pra­lob­ti pri­si­deng­da­mi fik­ty­viais re­mon­tais

Už be­veik 140 tūks­tan­čių eu­rų ty­či­nį sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą, tu­rint iš­anks­ti­nį tiks­lą, ba­lan­džio 8 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas griež­tai nu­tei­sė pen­kis plun­giš­kius. Pa­grin­di­niu ini­cia­to­riu­mi įvar­dy­tas už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Avik­ta“ va­do­vas Po­vi­las Po­cius (gim. 1973 m.).

Nu­skriaus­ta mo­ky­to­ja ne­su­tin­ka, kad di­rek­to­rius bū­tų at­leis­tas nuo baus­mės

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas (gim. 1960 m.) apie sa­ve, ko ge­ro, se­niai be­bu­vo gir­dė­jęs tiek blo­gų da­ly­kų, kaip pas­ku­ti­nia­me teis­mo po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me ba­lan­džio 12 die­ną. Nu­ken­tė­ju­si pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Edi­ta Mor­kie­nė rė­žė tie­siai švie­siai – iš­va­di­no mo­kyk­los va­do­vą ir me­la­giu, ir smur­tau­to­ju, de­monst­ra­vu­siu chu­li­ga­niš­kus veiks­mus, o jos ad­vo­ka­tas pa­ta­rė di­rek­to­riui ge­riau ieš­ko­tis ki­to dar­bo...

Mo­kyk­los di­rek­to­rius: „Aš juk ne­su re­ci­dy­vis­tas!“

Ko­vo 23 die­ną to­liau nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, ku­rio­je „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas (gim. 1960 m.) kal­ti­na­mas nu­skriau­dęs pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją Edi­tą Mor­kie­nę. Ap­klau­sia­mas mo­kyk­los va­do­vas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, ta­čiau pe­da­go­gės ti­ki­no ne­stum­dęs, o tik pa­trau­kęs link du­rų, kad ši iš­ei­tų.

Elek­tri­kus sunk­ve­ži­miu par­tren­kęs prū­sa­liš­kis nuo baus­mės grei­čiau­siai iš­si­suks

At­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir bau­džia­mą­ją by­lą nu­trauk­ti – to pir­ma­die­nį teis­me pra­šė Prū­sa­lių kai­mo gy­ven­to­jas Ka­zi­mie­ras Ju­re­vi­čius (gim. 1960 m.), ku­ris 2014 me­tų spa­lio 29-osios ry­te įsi­rė­žė į dar­bams be­si­ruo­šian­čius du elek­tri­kus ir juos su­ža­lo­jo. Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo nei pro­ku­ro­rė, nei abu nu­ken­tė­ju­sie­ji.

Su­gy­ven­ti­nių cir­ką teis­mas nu­ta­rė nu­trauk­ti – vy­riš­kis bus su­im­tas

„Ar 70 me­tų žmo­gus ne­ga­li nei sirg­ti, nei mir­ti, nei gy­ven­ti? Gal ta­da im­ki­te ir nu­šau­ki­te Pa­li­ką!“ – ko­vo 10-ąją teis­me šir­do dau­gia­vai­kė Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­lū­kal­nio kai­mo gy­ven­to­ja Jur­gi­ta Še­rei­ky­tė (gim. 1980 m.). Tą­dien ji su su­gy­ven­ti­niu Vin­cu Pa­li­ku (gim. 1947 m.) tu­rė­jo bū­ti tei­sia­mi dėl vie­šo­sios tvar­kos pe­žei­di­mo, ta­čiau jos vy­riš­kis, at­va­žia­vęs iki teis­mo, vi­dun taip ir ne­už­ėjo.

Po bar­nio dėl meš­ke­rių sun­kiai su­luo­ši­no pa­tė­vį

Pla­te­lių se­niū­ni­jos Gin­ta­liš­kės kai­me krau­jas lie­jo­si vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros va­ka­rą. Kal­ti­nin­kas – Sta­sys Lu­ka­vi­čius (gim. 1993 m.) taip pri­mu­šė sa­vo pa­tė­vį Juo­zą Nar­bu­tą, kad žmo­gus dėl kau­ko­lės pa­ma­to lū­žio, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo ir dau­gy­bi­nių vei­do kau­lų lū­žių at­si­dū­rė Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė­je li­go­ni­nė­je. Ko­vo 8 die­ną mu­šei­ką į teis­mą at­ly­dė­jo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Jau­nuo­liui gre­sia ke­le­ri me­tai ka­lė­ji­mo.

Kaltę dėl dokumentų klastojimo prisiėmė pavaldinys

UAB „VVARFF“, už­si­i­man­ti sta­ty­bo­mis ir lei­džian­ti laik­raš­tį „Plun­gė“, ga­li at­si­pa­lai­duo­ti: teis­mas by­lo­je dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ją iš­tei­si­no, nes kal­tę pri­si­ė­mė dar­bų vyk­dy­to­jas To­mas Kim­bi­raus­kas. Įmo­nė bei jos va­do­vas Vil­man­tas Bu­čius dėl to ne­ta­po kal­ti. To­dėl nie­kas ser­ti­fi­ka­tų ne­atims ir įmo­nė ga­lės to­liau re­kla­muo­tis, kaip są­ži­nin­gai ir ge­rai dir­ba...

Mo­ky­to­ja prieš di­rek­to­rių

Ne­ma­žas pe­da­go­gų bū­re­lis teis­mo sa­lė­je at­ro­dė kiek ne­įpras­tai. Vie­ni at­ėjo pa­lai­ky­ti nu­ken­tė­ju­sio­sios – pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jos Edi­tos Mor­kie­nės, ki­ti – tei­sia­mo­jo di­rek­to­riaus Sta­nis­lo­vo Iva­naus­ko (gim. 1960 m.). Pas­ta­ra­sis ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė po to, kai šiurkš­čiai su­spau­dęs ran­ką iš­stū­mė mo­ky­to­ją pro du­ris.

Į elek­tri­kus įsi­rė­žęs prū­sa­liš­kis sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą

Ne­lai­mė Prū­sa­lių kai­me, kuo­met sunk­ve­ži­mį vai­ra­vęs už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Kju­ras“ va­do­vas, prū­sa­liš­kis Ka­zi­mie­ras Ju­re­vi­čius (gim. 1960 m.) rė­žė­si į sto­vin­čius elek­tri­kus, įvy­ko be­veik prieš pus­an­trų me­tų. Va­sa­rio 23 die­ną, ly­di­mas ad­vo­ka­to, kal­ti­nin­kas pa­si­ro­dė teis­mo sa­lė­je.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama