Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Dėl žmo­gaus su­mu­ši­mo kal­ti­na­mas plun­giš­kis pa­pra­šė nu­ša­lin­ti pro­ku­ro­rę

Kar­tais žmo­gui at­ro­do, kad kal­ti vi­si ap­lin­ki­niai, bet ne jis pats. Pras­ti pa­rei­gū­nai, dir­ban­tys sa­vo dar­bą, ga­li­mai ša­liš­ka pro­ku­ro­rė, siū­liu­si su­si­tai­ky­ti su nu­ken­tė­ju­siuo­ju, ir ap­skri­tai, šlykš­tus tas Plun­gės mies­tas... Ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis Ma­rius Skrip­kiū­nas (gim. 1983 m.) kaž­ko pyks­ta ant vi­so pa­sau­lio, o ypač – ant tei­sė­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų. Bir­že­lio 13 die­ną teis­mo jis pa­pra­šė pro­ku­ro­rę Ele­o­no­rą Kud­riav­ce­vą nu­ša­lin­ti nuo jo by­los.

Smurtas prieš Tve­rų se­niū­ną atsirūgo

Bir­že­lio 8 d. Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­lū­kal­nio kai­mo gy­ven­to­jams Jur­gi­tai Še­rei­ky­tei (gim. 1980 m.) ir Vin­cui Pa­le­kui (gim. 1947 m.) teis­mas pa­skel­bė nuos­pren­dį. Ši keis­ta po­ra, kar­tu au­gi­nan­ti 9 vai­kus, „ko­šės pri­si­vi­rė“ prieš tre­jus me­tus, kai su­kė­lė er­ze­lį Tve­rų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te – vy­riš­kis rė­ka­vo, kei­kė­si ir mo­sa­vo kumš­čiais se­niū­nui An­ta­nui Za­le­pū­gui prieš akis, o jo mo­te­riš­kė, ma­tant so­cia­li­nei dar­buo­to­jai Vi­dai Meš­kaus­kie­nei, du kar­tus del­nu tren­kė se­niū­nui į vei­dą.

Už pa­ra­ką, dvi­vamz­dį ir šo­vi­nius – lyg­ti­nė baus­mė

Dau­gė­dų se­niū­ni­jos Kun­gių kai­mo gy­ven­to­jui Al­vy­dui Gau­die­šiui (gim. 1967 m.) va­sa­ra pra­si­dė­jo leng­ves­niu ato­dū­siu – bir­že­lio 1 die­ną jis iš­gir­do nuosp­ren­dį, jog už ne­tei­sė­tą pa­ra­ko, šo­vi­nių ir šau­tu­vo lai­ky­mą jis ne­bus siun­čia­mas už gro­tų. Teis­mas anks­čiau ne­teis­tam vy­riš­kiui sky­rė lyg­ti­nę baus­mę.

Di­rek­to­riaus S. Iva­naus­ko ge­rą el­ge­sį ga­ran­tuos Č. Ker­paus­kas

Pri­va­taus kal­ti­ni­mo bau­džia­mo­ji by­la, iš­kel­ta Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui Sta­nis­lo­vui Iva­naus­kui (gim. 1960 m.) dėl ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, bai­gė­si. Tiks­liau – bu­vo nu­trauk­ta. Teis­mas nu­spren­dė, kad pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją Edi­tą Mor­kie­nę nu­skriau­dęs di­rek­to­rius da­bar bus ge­ras ir nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės jį at­lei­do. Už ne­pri­ekaiš­tin­gą mo­kyk­los va­do­vo el­ge­sį me­tus lai­ko bus at­sa­kin­gas lai­duo­to­jas – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas.

„Ar su­pran­ta­te, kad se­niū­ni­ja – ne tvar­tas, o val­diš­ka įstai­ga?“

Toks klau­si­mas bu­vo už­duo­tas su­gy­ven­ti­niams Jur­gi­tai Še­rei­ky­tei (gim. 1980 m.) ir Vin­cui Pa­le­kui (gim. 1947 m.), ku­rie ge­gu­žės 24-ąją sto­jo prieš teis­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Nors jie­du ir link­sė­jo gal­vo­mis, kad vi­sa tai su­pran­ta, ta­čiau kal­tę pri­pa­ži­no tik iš da­lies. Ši keis­ta po­ra, kar­tu au­gi­nan­ti 9 vai­kus, „pa­si­žy­mė­jo“ prieš tre­jus me­tus, kai su­kė­lė er­ze­lį Tve­rų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te – vy­riš­kis rė­ka­vo, kei­kė­si ir mo­sa­vo kumš­čiais se­niū­nui An­ta­nui Za­le­pū­gui prieš akis, o jo mo­te­riš­kė, ma­tant so­cia­li­nei dar­buo­to­jai Vi­dai Meš­kaus­kie­nei, du kar­tus del­nu tren­kė se­niū­nui į vei­dą.

Pasipelnyti iš vogtų vinių nepavyko

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bai­gė­si va­di­na­moji „Lit­nag­lio“ by­la – ge­gu­žės 12 d. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pa­skelb­tas nuosp­ren­dis trims, su vi­nių va­gys­te su­si­ju­siems, vy­rams: Ma­riui Ne­stec­kiui (gim. 1978 m.), Ri­čar­dui Ži­le­vi­čiui (gim. 1974 m.) ir Val­dui Bui­vy­dui (gim. 1970 m.). Šie asmenys, veikdami kaip bendrininkų grupė, 2014 ir 2015 metais vogė vinis iš UAB „Litnaglis“ gamyklos.

Ne­įga­lų vy­rą du­si­no pa­gal­ve, pa­vo­gė du te­le­fo­nus, deš­rą ir šo­ko­la­dą...

„Aš ir da­bar vie­nas bi­jau bū­ti na­muo­se“, – teis­me kal­bė­jo nu­ken­tė­jęs 60-me­tis plun­giš­kis Juo­zas Moc­kus, pri­si­min­da­mas, kaip vie­ną šių me­tų sau­sio die­ną į jo bu­tą pro ne­už­ra­kin­tas du­ris įžen­gė du plė­ši­kai ir už­spau­dė jam bur­ną. Ne­įga­lus vy­ras bu­vo nu­temp­tas į kam­ba­rį, jam ant gal­vos už­spaus­ta pa­gal­vė, rei­ka­lau­ta pi­ni­gų. Vie­nas iš už­puo­li­kų – Er­lan­das Kvei­nys (gim. 1991 m.) – ge­gu­žės 11-ąją į teis­mą bu­vo at­vež­tas tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos, o ki­tas slaps­to­si, tad jo by­la at­skir­ta.

Al­sė­džių gy­ven­to­jų ir jų sve­čių „ap­gul­tis“: nak­tį du­žo lan­gai, vi­dun skri­do ak­me­nys

„Du­žo lan­gai, vi­dun lė­kė ak­me­nys, iš mie­go pa­šo­kę kly­kė vai­kai“, – tai tik da­lis nu­ken­tė­ju­sių­jų žo­džių, pa­sa­ky­tų Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ket­vir­ta­die­nį, kai bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­ję ke­tu­ri al­sė­diš­kiai – Egi­di­jus Rau­do­nius (gim. 1986 m.), Ge­di­mi­nas Be­re­nis (gim. 1982 m.), Kęs­tu­tis Be­re­nis (gim. 1978 m.) ir pas­ta­rų­jų dvie­jų tė­vas Po­vi­las Be­re­nis (gim. 1959 m.) ne­pri­si­pa­ži­no, jog vie­ną pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio nak­tį siau­tė­jo pil­na­me sve­čių Edi­tos Kniukš­tie­nės na­mų kie­me.

Ke­tu­rio­lik­tas teis­tu­mas – dėl au­to­mo­bi­lio va­gys­tės – dar pri­dė­jo die­nų už gro­tų

Ne­se­niai ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą dėl au­to­mo­bi­lio va­gys­tės: rie­ta­viš­kio Val­do Mi­šei­kio au­to­mo­bi­lį „Au­di 100“ nu­va­rė dau­gy­bę kar­tų teis­tas Ro­lan­das Pranc­kus. Iš Kre­tin­gos ra­jo­no Sa­lan­tų mies­te­lio ki­lęs vy­ras ge­gu­žės 10 die­ną iš­gir­do dar vie­ną nuosp­ren­dį.

Au­to­mo­bi­lį nuo rie­ta­viš­kio pa­vo­gęs vy­ras to­li ne­nu­va­žia­vo – at­si­dū­rė grio­vy­je

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros ry­tą rie­ta­viš­kis Val­das Mi­šei­kis ne­be­ra­do sa­vo au­to­mo­bi­lio „Au­di 100“. Su­dau­žy­ta ma­ši­na bu­vo pa­ste­bė­ta „be­si­il­sin­ti“ grio­vy­je prie Tve­rų. Kal­ti­nin­kas – 13-ika kar­tų teis­tas Ro­lan­das Pranc­kus ba­lan­džio 26 die­ną bu­vo at­vež­tas į teis­mą tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama