Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

No­rė­jo pa­deg­ti skriau­di­ko pa­ta­lus – su­pleš­ki­no du ga­ra­žus

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio die­ną va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne de­gė du ša­lia sto­vė­ję ga­ra­žai. Ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė trys mo­te­rys. Tei­sė­sau­gi­nin­kai iš­si­aiš­ki­no, jog pa­de­gi­mą su­kė­lė plun­giš­kis Ro­mas Pet­ri­kas (gim. 1974 m.). Spa­lio 12 die­ną dėl ty­či­nio tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du jis bu­vo iš­kvies­tas į teis­mą.

Bu­hal­te­rė ti­ki­no su­si­dū­ru­si su kle­bo­no te­ro­ru, nes jam „ne­at­si­ly­gi­no“ už dar­bo vie­tą...

Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų bu­hal­te­rė plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) to­liau mi­na teis­mo slenks­čius dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir tur­to iš­švais­ty­mo. Bir­že­lio pa­bai­go­je at­vers­ta bau­džia­mo­ji by­la po per­trau­kos to­liau nag­ri­nė­ta spa­lio 6 d. Ap­klaus­ti dar ke­li liu­di­nin­kai ir kal­ti­na­mo­ji. Be­je, pas­ta­ro­ji, duo­da­ma pa­ro­dy­mus, sa­vo kal­tės be­veik ne­pri­pa­ži­no ir ga­na dvi­pras­miš­kai kal­bė­jo apie glo­bos na­mams va­do­vau­jan­tį Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­ną An­ta­ną Gut­kaus­ką.

Api­plė­ši­mas „pa­si­vi­jo“ po ket­ve­rių me­tų

Nuo pra­ei­ties ne­pa­bėg­si. Nors nuo die­nos, kai su ki­tais dviem ben­dra­am­žiais 18-me­čiais mies­te už­puo­lė ir api­plė­šė iš­gė­ru­sį žmo­gų, pra­ėjo ket­ve­ri me­tai, plun­giš­kis Gil­ber­tas Leist­ru­mas (gim. 1994 m.) nuo at­sa­ko­my­bės vis tiek ne­iš­si­su­ko – daug lai­ko pra­si­slaps­tęs už­sie­ny­je, spa­lio 4-ąją kon­vo­jaus pa­rei­gū­nų bu­vo at­vež­tas į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

„Ma­no vie­ta – zo­no­je“, –

teis­mo po­sė­džio me­tu pa­reiš­kė iš Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus at­ga­ben­tas plun­giš­kis Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.) ir dar pri­dė­jo, jog jam čia ne­bė­ra ką veik­ti, tad no­ri grei­čiau bū­ti nu­teis­tas ir iš­va­žiuo­ti. Ta­čiau dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ir pa­si­prie­ši­ni­mo pa­rei­gū­nui tu­rė­jęs bū­ti nu­teis­tas vy­ras tu­rės pa­lauk­ti ki­to kon­vo­jaus eta­po – rug­sė­jo 29 d. by­los nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas, mat po­li­ci­ja ne­ra­do dvie­jų nu­ken­tė­ju­sių­jų ir ne­įtei­kė šau­ki­mų į teis­mą.

Plė­ši­kų tri­ju­lė pa­bū­go vie­šu­mo

Kai ėjo api­plėš­ti pus­am­žio vy­riš­kio, bu­vo la­bai drą­sūs, o kai te­ko sto­ti prieš teis­mą – pa­si­pra­šė už­da­ro teis­mo po­sė­džio – ne­va spau­dos at­sto­vai „pri­ra­šys vė­jų“. Rug­sė­jo 26 d. trys plun­giš­kiai – Arū­nas Mo­lis (gim. 1991 m.), jo bro­lis Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) ir Vla­di­mir Jac­ka­nič (gim. 1965 m.) – bu­vo tei­sia­mi dėl plė­ši­mo įsi­bro­vus į pa­tal­pą.

Nu­baus­tas plun­giš­kis, bro­liui su­lau­žęs skruos­ti­kau­lį

Dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nu­teis­tas plun­giš­kis Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) ka­lė­ji­mo iš­ven­gė, ta­čiau ku­rį lai­ką bus tar­si po pa­di­di­na­muo­ju stik­lu – jam skir­ta po­ros me­tų lyg­ti­nė baus­mė ir me­tus už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus.

Spar­dė ir dau­žė vy­res­nį bro­lį, šiam lū­žo skruos­ti­kau­lis

Apie tai, kaip vie­ną pa­va­sa­rio sa­vait­ga­lį su­si­plie­kė du plun­giš­kiai bro­liai, trum­pai ra­šė­me straips­ny­je „Jau­nes­nis bro­lis pri­mu­šė vy­res­nį“. Šios sa­vai­tės ant­ra­die­nį jau­nė­lis mu­šei­ka – Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) – sė­dė­jo tei­sia­mų­jų, o vy­res­ny­sis – Ar­tū­ras Mo­lis (gim. 1991 m.) – nu­ken­tė­ju­sių­jų suo­le.

Tę­sia­ma auk­so dir­bi­nių va­gys­tės by­la

Prieš tris sa­vai­tes ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je jau­ni su­tuok­ti­niai iš Plun­gės – In­gri­da (gim. 1992 m.) ir Pau­lius (gim. 1991 m.) Ba­za­rai kal­tin­ti ap­vo­gę lom­bar­dą. Rug­pjū­čio 30 d. ap­klaus­tos dar dvi liu­di­nin­kės – tei­sia­mo­jo ma­ma ir pa­tik­ri­ni­mą at­li­ku­si lom­bar­do va­dy­bi­nin­kė.

Jau­ni su­tuok­ti­niai įta­ria­mi iš lom­bar­do pa­vo­gę auk­so dir­bi­nių

Rug­pjū­čio 8 d. dėl va­gys­tės į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kiai In­gri­da (gim. 1992 m.) ir Pau­lius (gim. 1991 m.) Ba­za­rai. Nie­kur ne­dir­ban­tys, ne­teis­ti, vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys jau­ni žmo­nės kal­ti­na­mi iš lom­bar­do, esan­čio J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 35, nu­gvel­bę tris auk­si­nes gran­di­nė­les, ku­rių ver­tė – dau­giau nei 700 eu­rų.

Žmo­gaus ne­mu­šė – tai bu­vu­si sa­vi­gy­na?

Teis­mo po­sė­džių sa­lė­je pra­ėju­sį tre­čia­die­nį, lie­pos 27 die­ną, nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je Ma­rius Skrip­kiū­nas (g. 1983 m.) kal­ti­na­mas ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu. Pra­ėju­sia­me teis­mo po­sė­dy­je, bir­že­lio 13 d., kal­ti­na­ma­sis iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą pro­ku­ro­re ir pa­pra­šė ją nu­ša­lin­ti nuo by­los. Teis­mas šį pra­šy­mą ten­ki­no. Vals­ty­bės kal­ti­ni­mą by­lo­je da­bar pa­lai­ko nau­ja pro­ku­ro­rė, jos veiks­mai ar žo­džiai M. Skrip­kiū­nui ne­už­kliu­vo. By­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas pa­ju­dė­jo – iš­klau­sy­ti vi­si tu­rė­ję pa­si­sa­ky­ti as­me­nys. Kal­ti­na­ma­sis sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir su­mu­ši­mą lai­ko sa­vi­gy­na.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama