Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

„Ten bu­vo žmog­žu­dys­tė, ir už tai ga­vo tik lyg­ti­nai...“

Pra­ėjus dvejims me­tams po ne­lai­mės, kai Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jai Sta­nis­lo­vas ir Ja­ni­na Mi­ku­čiai pa­lai­do­jo 31 me­tų sū­nų To­mą Mi­ku­tį, iš Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo juos pa­sie­kė kiek ge­res­nės nau­jie­nos, nei bu­vo pa­skel­bęs šio mies­to apy­lin­kės teis­mas. Žu­vu­sio­jo darb­da­vys – Ri­čar­das Ši­lei­ka (gim. 1977 m.) – anks­čiau bu­vo iš­tei­sin­tas, o lap­kri­čio 17-ąją dėl dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų nu­teis­tas lyg­ti­ne baus­me, iš jo įmo­nės UAB „Eci­dė“ nu­ken­tė­ju­sie­siems pri­teis­ta ne­tur­ti­nė ža­la.

Par­ke žmogų sun­kiai su­ža­lojo už tuš­čią ta­rą ir už gai­dį...

„Pa­sa­kiau jam, kad ne­rink­tų čia bu­te­lių, nes tai ma­no vie­ta! O jis man – „Eik tu na..., gai­dy!“. Už tai jam taip ir bai­gė­si“, – ant­ra­die­nį teis­me dės­tė Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.), pa­klaus­tas, ko­dėl sun­kiai su­ža­lo­jo iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mą Al­fri­dą Dauk­šą (gim. 1949 m.). Nu­ken­tė­jęs žmo­gus mu­šei­kos pa­si­tei­si­ni­mo grei­čiau­siai net ne­iš­gir­do – sė­dė­jo pa­si­rė­męs laz­de­le ir vis kar­to­jo, jog nie­ko ne­gir­di. Po įvy­kio, kuo­met jam nuo smū­gių bu­vo su­lau­žy­ti aki­duo­bės ir kau­ko­lės pa­ma­to kau­lai, jis li­ko ne­įga­lus.

Ar­šus plun­giš­kis „pa­auk­lė­jo“ drau­gą, su­gy­ven­ti­nę ir prie­ši­no­si pa­rei­gū­nui

Ko pri­sip­ra­šė, tą ir ga­vo. Daug kar­tų teis­tas plun­giš­kis Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.) jau anks­čiau bu­vo sa­kęs, jog „jo vie­ta yra zo­no­je“, o lap­kri­čio 10 dieną teis­mas už blo­gus dar­bus ten jį ir iš­siun­tė. Muš­tis mėgs­tan­tis vy­ras tal­žė sa­vo su­gy­ven­ti­nę, pa­ga­liu pri­mu­šė su­gė­ro­vą, prie­ši­no­si pa­rei­gū­nui – už tai teks pa­sė­dė­ti už gro­tų dau­giau nei pus­an­trų me­tų.

Par­duo­tu­ves ir žmo­nes api­plė­ši­nė­ju­si plun­giš­kių gau­ja sto­jo prieš teis­mą

Anks­čiau ar vė­liau, bet liep­to ga­lą vis tiek pri­ei­si. Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­ti ke­tu­ri Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, kal­ti­na­mi api­plė­šę Glau­džių ir Sta­ne­lių mais­to pre­kių par­duo­tu­ves bei įsi­bro­vę į žmo­nių na­mus, da­bar už sa­vo nu­si­kal­ti­mus tu­rės at­sa­ky­ti. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me at­vers­ta Au­ri­mo Gau­du­čio (gim. 1986 m.), Po­vi­lo Pal­či­ko (gim. 1994 m.) bei bro­lių Sau­liaus Jo­nai­čio (gim. 1979 m.) ir Vla­do Šim­kaus (gim. 1975 m.) bau­džia­mo­ji by­la. Šios or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riams iš vi­so in­kri­mi­nuo­ta 10 nu­si­kals­ta­mos vei­kos epi­zo­dų.

Ko­kį pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo me­cha­niz­mą bu­vo su­gal­vo­ju­si bu­hal­te­rė?

Lap­kri­čio 3 d. po per­trau­kos bu­vo tę­sia­ma Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų bu­hal­te­rės, plun­giš­kės Ra­mu­tės Sa­ka­laus­kai­tės (gim. 1990 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir tur­to iš­švais­ty­mo. Mi­nė­ta įstai­ga kal­ti­na­ma­jai yra pa­reiš­ku­si di­des­nį nei 5 tūkst. eu­rų ieš­ki­nį dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ket­vir­ta­die­nį ap­klaus­ta iš­va­das tei­ku­si spe­cia­lis­tė Ire­na Vir­gi­ni­ja La­pie­nie­nė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, jog bu­hal­te­ri­nių pa­žei­di­mų tik­rai bu­vo.

Smur­tau­to­jui kliu­vo per ki­še­nę ir teks mo­ky­tis ge­res­nio el­ge­sio

Spa­lio pa­bai­go­je ra­šė­me apie teis­me nag­ri­nė­tą bau­džia­mą­ją by­lą, kuo­met plun­giš­kis Sau­lius Ka­vec­kis (gim. 1977 m.) kal­tin­tas smur­ta­vi­mu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Vy­ras nu­skriau­dė žmo­ną ir siau­tė­jo uoš­vių kie­me Al­sė­džiuo­se – gra­si­no su­de­gin­ti au­to­mo­bi­lį. Spa­lio 28 die­ną smur­tau­to­jui pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Vog­ti alks­niai pa­so­di­no į tei­sia­mų­jų suo­lą

Vla­das Ežers­kis, Vy­tau­tas Gau­čys ir Vla­das Dauk­ša su­gal­vo­jo pra­lob­ti iš sve­ti­mo tur­to. Abu Vla­dai, klau­sy­da­mi V. Gau­čio nu­ro­dy­mų, pa­si­kin­kė ar­klį, „ap­si­gin­kla­vo“ mo­to­ri­niu pjūk­lu ir iš­va­žia­vo į miš­ką kirs­ti me­džių. Kad miš­kas – ki­to žmo­gaus nuo­sa­vy­bė, ne­la­bai rū­pė­jo. Su­si­rū­pin­ta tik da­bar, kai už vyk­dy­tą ne­tei­sė­tą kir­ti­mą teko at­si­sės­ti į tei­sia­mų­jų suo­lą. „Į ka­lė­ji­mą ne­no­riu“, – ne­aiš­kiai teis­me pra­ėju­sią sa­vai­tę veb­le­no V. Ežers­kis.

No­rė­jo „at­si­pa­lai­duo­ti“ – tren­kė žmo­nai, ke­ti­no pa­deg­ti au­to­mo­bi­lį

Keis­to­kai kai ku­rie vy­rai su­pran­ta at­si­pa­lai­da­vi­mą – tiek pri­si­ge­ria, kad ima „auk­lė­ti“ my­li­mus žmo­nes, gąs­din­ti ma­če­te, pil­ti ben­zi­ną ant au­to­mo­bi­lio, gra­sin­ti pa­de­gi­mu... Bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, jog žmo­ge­liui tie­siog „nu­va­žia­vo sto­gas“, bet to­kie da­ly­kai ne­pa­tei­si­na­mi – už sa­vo klai­das rei­kia at­sa­ky­ti. To­dėl plun­giš­kis Sau­lius Ka­vec­kis (gim. 1977 m.) spa­lio 19 d. į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – tren­kė žmo­nai – ir dėl pa­si­kė­si­ni­mo su­nai­kin­ti sve­ti­mą tur­tą vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du – Al­sė­džiuo­se, uoš­vio ga­ra­že, ke­ti­no su­de­gin­ti au­to­mo­bi­lį.

Kai­my­ną pri­mu­šę ir api­plė­šę vy­rai su­lau­kė at­pil­do

Per­nai gruo­dį vie­no pus­am­žio plun­giš­kio na­muo­se pa­si­ro­dę trys vy­rai – Arū­nas Mo­lis (gim. 1991 m.), jo bro­lis Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) ir Vla­di­miras Jac­ka­ničius (gim. 1965 m.) – pri­mu­šė šei­mi­nin­ką ir jį api­plė­šė. Ka­dan­gi N. Že­mec­kas tuo me­tu bu­vo dar ne­pil­na­me­tis, teis­mas šią by­lą iš­nag­ri­nė­jo už už­da­rų du­rų, ta­čiau nuosp­ren­dį spa­lio 10-ąją pa­skel­bė vie­šai.

No­rė­jo pa­deg­ti skriau­di­ko pa­ta­lus – su­pleš­ki­no du ga­ra­žus

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio die­ną va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne de­gė du ša­lia sto­vė­ję ga­ra­žai. Ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė trys mo­te­rys. Tei­sė­sau­gi­nin­kai iš­si­aiš­ki­no, jog pa­de­gi­mą su­kė­lė plun­giš­kis Ro­mas Pet­ri­kas (gim. 1974 m.). Spa­lio 12 die­ną dėl ty­či­nio tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du jis bu­vo iš­kvies­tas į teis­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama