Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Jau­nuo­liai sužvė­rė­jo: tak­sis­tas bu­vo žiau­riai kan­ki­na­mas, pa­smaug­tas ir nu­mes­tas pa­miš­kė­je

Žu­di­kas taip ko­ja spau­dė ant že­mės par­kri­tu­sios au­kos ger­klę, kad iš­si­gel­bė­ti ban­dęs už­pul­tas vy­ras be­si­spar­dy­da­mas iš­rau­sė net pu­sės met­ro gy­lio duo­bę. Ta­čiau mir­ties iš­veng­ti jam ne­pa­vy­ko, o prieš teis­mą sto­jo trys suž­vė­rė­ję jau­nuo­liai. Nė vie­nas jų ne­pri­pa­žįs­ta at­li­kę lem­tin­gą veiks­mą, ku­ris ir lė­mė 57 me­tų Ka­zio Be­se­vi­čiaus mir­tį.

Se­nu­čių na­muo­se plė­ši­ka­vo ke­lie­se, bet į teis­mą pa­te­ko tik vie­nas

Dėl api­plė­ši­mo įsi­bro­vus į pa­tal­pas va­sa­rio 10 die­ną tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­jo plun­giš­kis Ar­vy­das Sta­pon­kus (gim. 1964 m.). Dar 2014-ųjų ru­de­nį jis su ben­drais „pra­si­su­ko“ Stal­gė­nų ir Ka­dai­čių gy­ven­to­jų na­muo­se, ta­čiau ki­tų dvie­jų as­me­nų at­žvil­giu iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas, mat ne­su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų, įro­dan­čių jų kal­tę.

Kir­viu šu­nį už­ka­po­jęs vy­ras su­lau­kė at­pil­do

Koks bai­sus žvė­ris vie­to­je tai­kaus šu­ne­lio ga­lė­jo pa­si­vai­den­ti per­gė­ru­siam 35-erių Kan­tau­čių kai­mo gy­ven­to­jui Eli­gi­jui Rai­bu­žiui, kad jis grie­bė­si kir­vio, taip ir li­ko ne­aiš­ku. Grei­čiau­siai tai bu­vo bal­tas ar­klys...

Alek­san­dra­vo kai­mo ūki­nin­kė vy­ro se­se­riai ker­ši­jo fe­ka­li­jo­mis...

Aša­ros ir gra­si­ni­mai, vai­dy­ba ir ne­vil­tis, gė­da ir juo­kas – vis­kas kar­tu lie­jo­si Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me sau­sio 7 die­ną pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lo­je, kur su­si­ti­ko gi­mi­nės ir kai­my­nai. Dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo tą­dien prieš teis­mą sto­jo Alek­san­dra­vo kai­mo ūki­nin­kė Bro­nis­la­va Stan­kie­nė (gim. 1956 m.). Mo­te­ris ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė po to, kai vie­ną va­sa­ros va­ka­rą, pri­sik­ro­vu­si į plas­ti­ki­nį mai­še­lį š..., tėš­kė jo tu­ri­nį kar­vę mel­žu­siai sa­vo vy­ro se­se­riai Vir­gi­ni­jai Pet­kie­nei į vei­dą.

Kai­my­nai ner­vi­no, tad jų du­ris ap­lie­jo ben­zi­nu ir pa­de­gė, o į lan­gus py­lė iš me­džiok­li­nio...

Tu­rė­ti to­kį kai­my­ną kaip Pet­ras Ra­mo­nas (gim. 1948 m.) – la­bai pa­vo­jin­ga. Su­si­ner­vi­nęs var­ka­liš­kis tam­pa vi­siš­kai ne­prog­no­zuo­ja­mas – tai ga­li pa­liu­dy­ti ša­lia jo gy­ve­nan­tys Al­do­na ir Ar­vy­das Ka­ra­liai, pa­tys sa­vo kai­liu pa­ty­rę pen­si­nin­ko iš­puo­lius. Už tai, kad pa­de­gė kai­my­nų du­ris ir iš ne­le­ga­liai lai­ko­mo šau­tu­vo pyš­ki­no jiems į lan­gus, 67 me­tų vy­ras gruo­džio 15 die­ną sto­jo prieš teis­mą.

Smau­gė, mu­šė, api­plė­šė, pa­li­ko nu­mir­ti

Pas­ku­ti­nė tak­si vai­ruo­to­jo dar­bo die­na jam ta­po ir pas­ku­ti­ne gy­ve­ni­me, nes al­ko­ho­lio pri­trū­kę trys jau­nuo­liai tak­sis­tą smau­gė, mu­šė ir api­plė­šė, kad gau­tų nors šiek tiek pi­ni­gų svai­ga­lams. Šiur­pus nu­si­kal­ti­mas Plun­gės ra­jo­ną su­krė­tė šių me­tų bir­že­lį, o gruo­džio 15 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me pra­dė­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je 22 me­tų Vi­lius Uz­nys, jo ben­dra­am­žis Ju­lius Ge­čas ir 21 me­tų Vy­tau­tas Jog­mi­nas kal­ti­na­mi žmo­gaus nu­žu­dy­mu iš sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų ir plė­ši­mo.

„40 litrų deg­tinės sta­tis­ti­niam lie­tu­viui me­tams ne­pa­kaktų“

Praėju­sios sa­vaitės ket­vir­ta­dienį teis­mas baigė nag­rinėti baudžiamąją bylą, ku­rio­je du mūsų ra­jo­no gy­ven­to­jai – grum­bliškis Alek­san­dras Ano­chi­nas (gim. 1966 m.) ir raišai­tiškis Si­gi­tas Za­bi­tis (gim. 1987 m.) kal­tin­ti ne­teisėtu na­minės deg­tinės ga­mi­ni­mu. Pir­ma­sis kaltę pri­pažino iš da­lies ir ti­ki­no, kad Raišaičių kai­me na­mi­nukę varė tik sa­vo reikmėms, o pas­ta­ra­sis sakė į mišką ėjęs vi­sai ki­tu rei­ka­lu – ieško­ti pabėgu­sių kar­vių...

Į kitą teis­mo posėdį at­ves­dins

Plungės ra­jo­no apy­linkės teis­mas nie­kaip ne­ga­li pa­baig­ti nag­rinėti by­los, ku­rio­je nu­kentėju­siais pri­pažin­ti Tverų (Rie­ta­vo sa­vi­val­dybė) se­niūnas An­ta­nas Za­lepūgas ir so­cia­linė dar­buo­to­ja Vi­da Meškaus­kienė. Būtent jos ka­bi­ne­te prieš porą metų įvy­ko in­ci­den­tas, kai įsi­karščia­vu­si dau­gia­vaikė ma­ma Jur­gi­ta Šerei­kytė su­davė se­niūnui. Kon­flik­tas ne­va ki­lo dėl žemės nuo­mos ar dėl kažko­kio sandėlio, ku­rio mo­ters su­gy­ven­ti­nis Vin­cas Pa­li­kas griežtai iš se­niūno pa­rei­ka­la­vo už kolūky­je išdirb­tus me­tus.

Prieš pa­reigūnus „pa­sišako­ju­siems“ jau­nuo­liams už tai teks užsi­mokėti

Teis­mo salėje plun­giškis Re­mi­gi­jus Žilins­kas (gim. 1993 m.) ir trui­kiškis Mar­ty­nas Izi­do­rius Smil­ge­vičius (gim. 1991 m.) ne­be­bu­vo to­kie smarkūs kaip tą žie­mos naktį, kai gir­ti keikė ir kumščiais „auklėjo“ pa­reigūnus, trankė tar­ny­bi­nio po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lio lan­gus ir priešino­si su­lai­ko­mi. Nuo šių pi­liečių nu­kentėję pa­tru­liai Vla­das Pušins­kas ir Ramūnas Vai­nu­tis pa­prašė at­ly­gin­ti jiems ir mo­ra­linę, ir ma­te­ria­linę skriaudą.

San­kryžoje ne­su­sto­ju­siai ir ava­riją sukėlu­siai plun­giškei teis­mas kir­to per kišenę

Skau­di ava­ri­ja, ku­rio­je nu­kentėjo jau­na mo­te­ris ir jos mažametė duk­rytė, įvy­ko vieną praėju­sių metų pa­va­sa­rio po­pietę, kai du leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai su­sidūrė Rie­ta­vo ir Laisvės gat­vių san­kryžoje. Spa­lio 29 dieną teis­mas pri­pažino, kad dėl šio įvy­kio kal­ta plun­giškė Vi­da Za­liec­kienė (gim. 1964 m.).

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama