Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

„Ar su­pran­ta­te, kad se­niū­ni­ja – ne tvar­tas, o val­diš­ka įstai­ga?“

Toks klau­si­mas bu­vo už­duo­tas su­gy­ven­ti­niams Jur­gi­tai Še­rei­ky­tei (gim. 1980 m.) ir Vin­cui Pa­le­kui (gim. 1947 m.), ku­rie ge­gu­žės 24-ąją sto­jo prieš teis­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo. Nors jie­du ir link­sė­jo gal­vo­mis, kad vi­sa tai su­pran­ta, ta­čiau kal­tę pri­pa­ži­no tik iš da­lies. Ši keis­ta po­ra, kar­tu au­gi­nan­ti 9 vai­kus, „pa­si­žy­mė­jo“ prieš tre­jus me­tus, kai su­kė­lė er­ze­lį Tve­rų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te – vy­riš­kis rė­ka­vo, kei­kė­si ir mo­sa­vo kumš­čiais se­niū­nui An­ta­nui Za­le­pū­gui prieš akis, o jo mo­te­riš­kė, ma­tant so­cia­li­nei dar­buo­to­jai Vi­dai Meš­kaus­kie­nei, du kar­tus del­nu tren­kė se­niū­nui į vei­dą.

Pasipelnyti iš vogtų vinių nepavyko

Pra­ėju­sią sa­vai­tę bai­gė­si va­di­na­moji „Lit­nag­lio“ by­la – ge­gu­žės 12 d. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me pa­skelb­tas nuosp­ren­dis trims, su vi­nių va­gys­te su­si­ju­siems, vy­rams: Ma­riui Ne­stec­kiui (gim. 1978 m.), Ri­čar­dui Ži­le­vi­čiui (gim. 1974 m.) ir Val­dui Bui­vy­dui (gim. 1970 m.). Šie asmenys, veikdami kaip bendrininkų grupė, 2014 ir 2015 metais vogė vinis iš UAB „Litnaglis“ gamyklos.

Ne­įga­lų vy­rą du­si­no pa­gal­ve, pa­vo­gė du te­le­fo­nus, deš­rą ir šo­ko­la­dą...

„Aš ir da­bar vie­nas bi­jau bū­ti na­muo­se“, – teis­me kal­bė­jo nu­ken­tė­jęs 60-me­tis plun­giš­kis Juo­zas Moc­kus, pri­si­min­da­mas, kaip vie­ną šių me­tų sau­sio die­ną į jo bu­tą pro ne­už­ra­kin­tas du­ris įžen­gė du plė­ši­kai ir už­spau­dė jam bur­ną. Ne­įga­lus vy­ras bu­vo nu­temp­tas į kam­ba­rį, jam ant gal­vos už­spaus­ta pa­gal­vė, rei­ka­lau­ta pi­ni­gų. Vie­nas iš už­puo­li­kų – Er­lan­das Kvei­nys (gim. 1991 m.) – ge­gu­žės 11-ąją į teis­mą bu­vo at­vež­tas tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos, o ki­tas slaps­to­si, tad jo by­la at­skir­ta.

Al­sė­džių gy­ven­to­jų ir jų sve­čių „ap­gul­tis“: nak­tį du­žo lan­gai, vi­dun skri­do ak­me­nys

„Du­žo lan­gai, vi­dun lė­kė ak­me­nys, iš mie­go pa­šo­kę kly­kė vai­kai“, – tai tik da­lis nu­ken­tė­ju­sių­jų žo­džių, pa­sa­ky­tų Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ket­vir­ta­die­nį, kai bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­ję ke­tu­ri al­sė­diš­kiai – Egi­di­jus Rau­do­nius (gim. 1986 m.), Ge­di­mi­nas Be­re­nis (gim. 1982 m.), Kęs­tu­tis Be­re­nis (gim. 1978 m.) ir pas­ta­rų­jų dvie­jų tė­vas Po­vi­las Be­re­nis (gim. 1959 m.) ne­pri­si­pa­ži­no, jog vie­ną pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio nak­tį siau­tė­jo pil­na­me sve­čių Edi­tos Kniukš­tie­nės na­mų kie­me.

Ke­tu­rio­lik­tas teis­tu­mas – dėl au­to­mo­bi­lio va­gys­tės – dar pri­dė­jo die­nų už gro­tų

Ne­se­niai ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą dėl au­to­mo­bi­lio va­gys­tės: rie­ta­viš­kio Val­do Mi­šei­kio au­to­mo­bi­lį „Au­di 100“ nu­va­rė dau­gy­bę kar­tų teis­tas Ro­lan­das Pranc­kus. Iš Kre­tin­gos ra­jo­no Sa­lan­tų mies­te­lio ki­lęs vy­ras ge­gu­žės 10 die­ną iš­gir­do dar vie­ną nuosp­ren­dį.

Au­to­mo­bi­lį nuo rie­ta­viš­kio pa­vo­gęs vy­ras to­li ne­nu­va­žia­vo – at­si­dū­rė grio­vy­je

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros ry­tą rie­ta­viš­kis Val­das Mi­šei­kis ne­be­ra­do sa­vo au­to­mo­bi­lio „Au­di 100“. Su­dau­žy­ta ma­ši­na bu­vo pa­ste­bė­ta „be­si­il­sin­ti“ grio­vy­je prie Tve­rų. Kal­ti­nin­kas – 13-ika kar­tų teis­tas Ro­lan­das Pranc­kus ba­lan­džio 26 die­ną bu­vo at­vež­tas į teis­mą tie­siai iš įka­li­ni­mo įstai­gos.

Plun­giš­kiai sva­jo­jo pra­lob­ti pri­si­deng­da­mi fik­ty­viais re­mon­tais

Už be­veik 140 tūks­tan­čių eu­rų ty­či­nį sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą, tu­rint iš­anks­ti­nį tiks­lą, ba­lan­džio 8 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas griež­tai nu­tei­sė pen­kis plun­giš­kius. Pa­grin­di­niu ini­cia­to­riu­mi įvar­dy­tas už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Avik­ta“ va­do­vas Po­vi­las Po­cius (gim. 1973 m.).

Nu­skriaus­ta mo­ky­to­ja ne­su­tin­ka, kad di­rek­to­rius bū­tų at­leis­tas nuo baus­mės

Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas (gim. 1960 m.) apie sa­ve, ko ge­ro, se­niai be­bu­vo gir­dė­jęs tiek blo­gų da­ly­kų, kaip pas­ku­ti­nia­me teis­mo po­sė­dy­je, vy­ku­sia­me ba­lan­džio 12 die­ną. Nu­ken­tė­ju­si pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja Edi­ta Mor­kie­nė rė­žė tie­siai švie­siai – iš­va­di­no mo­kyk­los va­do­vą ir me­la­giu, ir smur­tau­to­ju, de­monst­ra­vu­siu chu­li­ga­niš­kus veiks­mus, o jos ad­vo­ka­tas pa­ta­rė di­rek­to­riui ge­riau ieš­ko­tis ki­to dar­bo...

Mo­kyk­los di­rek­to­rius: „Aš juk ne­su re­ci­dy­vis­tas!“

Ko­vo 23 die­ną to­liau nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, ku­rio­je „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Sta­nis­lo­vas Iva­naus­kas (gim. 1960 m.) kal­ti­na­mas nu­skriau­dęs pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją Edi­tą Mor­kie­nę. Ap­klau­sia­mas mo­kyk­los va­do­vas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, ta­čiau pe­da­go­gės ti­ki­no ne­stum­dęs, o tik pa­trau­kęs link du­rų, kad ši iš­ei­tų.

Elek­tri­kus sunk­ve­ži­miu par­tren­kęs prū­sa­liš­kis nuo baus­mės grei­čiau­siai iš­si­suks

At­leis­ti nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ir bau­džia­mą­ją by­lą nu­trauk­ti – to pir­ma­die­nį teis­me pra­šė Prū­sa­lių kai­mo gy­ven­to­jas Ka­zi­mie­ras Ju­re­vi­čius (gim. 1960 m.), ku­ris 2014 me­tų spa­lio 29-osios ry­te įsi­rė­žė į dar­bams be­si­ruo­šian­čius du elek­tri­kus ir juos su­ža­lo­jo. Tam ne­pri­eš­ta­ra­vo nei pro­ku­ro­rė, nei abu nu­ken­tė­ju­sie­ji.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama