Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Į ava­ri­jos by­lą liu­dy­ti ne­at­vy­kęs pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas

Pa­ma­žu į prie­kį stu­mia­si žiau­rios ava­ri­jos by­la, ku­rio­je klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) tei­sia­mas už tai, jog gir­tas su­kė­lė eis­mo įvy­kį ir pra­žu­dė tris vie­nos šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio. Ka­dan­gi ne­lai­mė nu­ti­ko mū­sų ra­jo­no ke­ly­je, by­la nag­ri­nė­ja­ma Plun­gės teis­me. Ba­lan­džio 20 die­ną ap­klaus­ta dar vie­na nu­ken­tė­ju­sio­ji – iš už­sie­nio grį­žu­si žu­vu­sio vy­riš­kio ma­ma – ir trys liu­di­nin­kai – vi­si pa­rei­gū­nai. Dar vie­nas pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas, mat pats at­vyk­ti ne­si­tei­kė.

„Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ iš bu­vu­sio va­do­vo pri­si­tei­sė 28,5 tūkst. eu­rų

Bio­ku­ru ši­lu­mą ga­mi­nan­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės bio­e­ner­gi­ja“ pa­da­vė į teis­mą bu­vu­sį di­rek­to­rių Ri­man­tą Ša­daus­ką dėl nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mo. Jis kal­tin­tas su­da­ręs fik­ty­vius san­do­rius ir jų pa­grin­du at­li­kęs ne­pa­grįs­tus mo­kė­ji­mus ki­tai ben­dro­vei. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš me­tus ieš­ki­nį pa­ten­ki­no ir pri­tei­sė iš bu­vu­sio va­do­vo net 82,7 tūkst. eu­rų bei areš­ta­vo tur­tą, ta­čiau prieš tris sa­vai­tes Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas spren­di­mą pa­kei­tė, mi­nė­tą su­mą su­ma­žin­da­mas be­veik dviem treč­da­liais.

Ap­gau­lės bū­du pre­kes iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žęs suk­čius iš­siųs­tas į pa­tai­sos na­mus

Už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Na­vas­ta“ sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę ap­vo­gęs Al­gis An­dri­jai­tis (gim. 1970 m.) sa­vo po­el­gį ga­lės ap­gal­vo­ti už gro­tų. Plun­giš­kius ap­ga­vęs ma­žei­kiš­kis ba­lan­džio 6 die­ną iš­gir­do „ju­bi­lie­ji­nį“ – de­šim­tą nuosp­ren­dį.

Mu­zi­kan­tai į teis­mą bus at­ves­din­ti su po­li­ci­ja

Ba­lan­džio 3 die­ną tei­sia­mų­jų suo­le tu­rė­jo sė­dė­ti gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (bu­vęs gru­pės „2 Do­na­tai“ na­rys, ku­ris anks­čiau dai­na­vo kar­tu su Do­na­tu Či­žaus­ku – aut. past.), o nu­ken­tė­ju­sių­jų – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys. Pir­ma­jam yra iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo, mat yra įta­ria­mas iš­kū­lęs pas­ta­ro­jo au­to­mo­bi­lių lan­gus... Ta­čiau pir­ma­die­nio ry­tą va­di­na­mųjų ves­tu­vių mu­zi­kan­tų teis­me ne­bu­vo. Ma­tyt, po sa­vait­ga­lio gro­jo ir dai­na­vo kaž­kur tre­čią die­ną...

De­vy­niskar­t teis­tas plungiškius apgavęs mažeikiškis teisme įrodinėjo, kad nėra... sukčius

Ko­vo 30 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą pa­rei­gū­nai at­ly­dė­jo su­im­tą ma­žei­kiš­kį Al­gį An­dri­jai­tį (gim. 1970 m.). Ne kar­tą su tei­sė­sau­ga rei­ka­lų tu­rė­jęs vy­ras per­nai ru­de­nį bu­vo „įsi­su­kęs“ ir į plun­giš­kių sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vę, esan­čią Sto­ties gat­vė­je. Ap­mul­ki­nęs dar­buo­to­jus, vy­ras per tris kar­tus iš par­duo­tu­vės iš­si­ve­žė ne­ma­žą kie­kį da­žų, gi­lu­mi­nio grun­to, ce­men­to ir ki­to­kių sta­ty­bo­se rei­ka­lin­gų prie­mo­nių. Nu­ken­tė­ju­sios įmo­nės UAB „Na­vas­ta“ di­rek­to­rius Vy­tau­tas Na­va­lins­kas tei­gė, jog jiems bu­vo pa­da­ry­ta 1596 eu­rų ža­la.

Pra­džia – įžei­džian­čios ži­nu­tės, pa­bai­ga – už ger­klės ir į no­sį...

„Sa­kiau jam, kad at­eis to­kia die­na, kai gaus. Ir ga­vo...“ – ši­taip ant­ra­die­nį teis­me aiš­ki­no­si nie­kur ne­dir­ban­tis, Kar­klė­nuo­se pas se­se­rį gy­ve­nan­tis Re­mi­gi­jus Ka­li­naus­kas (gim. 1992 m.). Jau­nas vy­ras per­nai lap­kri­tį ta­da dar ne­pil­na­me­čiui vieš­to­vė­niš­kiui K. D. (gim. 1999 m.) už įžei­di­nė­ji­mus su­lau­žė no­sį.

Pen­si­nin­kės smū­giai bu­vu­siam vy­rui: pra­kirs­tas pa­kau­šis, su­spar­dy­tos ko­jos

Žli­bi­nų se­niū­ni­jos Pur­vai­čių kai­me gy­ve­nan­ti pen­si­nin­kė Re­gi­na An­ta­na­vi­čie­nė (gim. 1951 m.) – la­bai smar­ki mo­te­riš­kė. Ga­li taip „už­va­žiuo­ti“ ko­kiam vy­rui per gal­vą, kad ma­ža ne­pa­si­ro­dys. Tuo įsi­ti­ki­no ir jos bu­vu­sy­sis, ku­riam per­nai gruo­dį kliu­vo ir į pa­kau­šį, ir į ko­jas. Ne­se­niai Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas smur­tau­to­jai sky­rė baus­mę.

Plun­giš­kių links­my­bės: „Įdū­riau su pei­liu ir to­liau gė­rėm“

„Ne­no­rė­čiau, kad jį nu­skriaus­tu­mėt. Ne­baus­ki­te jo ...“ – to­kiais žo­džiais į teis­mą krei­pė­si nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis Kor­ne­li­jus Bo­ru­se­vi­čius (gim. 1963 m.), gai­lė­da­mas tei­sia­mo­jo Arū­no Ta­mo­šaus­ko (gim. 1970 m.), nors pas­ta­ra­sis ir su­va­rė jam į šlau­nį pei­lį. Iš­ger­ti mėgs­tan­čių vy­rų links­my­bės per­nai lap­kri­tį vy­ko vie­na­me bu­te Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je, o va­sa­rio 28 die­ną teis­me jau kal­bė­ta apie pa­sek­mes.

Tragiškos ava­ri­jos by­la: eks­per­tai žu­vu­sio­jo veiks­mų ne­ver­ti­no

Va­sa­rio 22 die­ną, po per­trau­kos, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo tę­sia­ma tra­giš­kos ava­ri­jos by­la, dėl ku­rios į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) – vy­ras kal­ti­na­mas ne­blai­vus pa­da­ręs eis­mo įvy­kį, ku­rio me­tu mū­sų ra­jo­ne, ties Nu­ga­rių kai­mu, žu­vo trys vie­nos šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio. Tre­čia­die­nį ap­klaus­ti dar ke­tu­ri as­me­nys: du eks­per­tai, pa­rei­gū­nė ir su­si­dū­ri­mą ma­tęs liu­di­nin­kas.

„Pro­fi­le­na“ su Sa­vi­val­dy­be by­li­nė­sis iš nau­jo

Už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Pro­fi­le­na“ teis­mo ke­liu ti­kė­jo­si iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pri­si­teis­ti 372 511 eu­rų nuos­to­lių at­ly­gi­ni­mą, pro­ce­si­nes pa­lū­ka­nas ir by­li­nė­ji­mo­si iš­lai­das. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ieš­ki­nį bu­vo ten­ki­nęs iš da­lies – mū­sų Sa­vi­val­dy­bė mi­nė­tai įmo­nei tu­rė­jo at­ly­gin­ti 160 tūkst. eu­rų. Ta­čiau toks spren­di­mas ne­ten­ki­no nei vie­nos, nei ki­tos pu­sės, tad ne­se­niai by­la bu­vo nag­ri­nė­ja­ma Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama