Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Va­gys­te kal­ti­na­mai tri­ju­lei pir­miau­sia pa­tik­rin­tas gir­tu­mas. Blai­vių ne­bu­vo...

Lie­pos 12-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­ma­ty­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo. Ta­čiau šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mu kal­ti­na­mi trys plun­giš­kiai – Dei­man­tė Mit­ke­vi­čiū­tė (gim. 1989 m.), Gir­man­tas Braz­dei­kis (gim. 1983 m.) ir Aud­rius Anu­žis (gim. 1981 m.) į teis­mo po­sė­džių sa­lę „už­ne­šė“ to­kių kva­pų, kad tei­sė­jui iš­kart ki­lo įta­ri­mas dėl jų blai­vu­mo. Kai kiek­vie­nas pa­pū­tė į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį, nie­ko ki­to ne­be­li­ko, kaip by­los nag­ri­nė­ji­mą ati­dė­ti ki­tam kar­tui – vi­si bu­vo gir­ti.

Ape­lia­ci­nis teis­mas kle­bo­no bu­hal­te­rei baus­mę su­ma­ži­no

Dėl fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se pa­gar­sė­ju­si ir už tai jau nu­teis­ta plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) bir­že­lio pa­bai­go­je su­lau­kė kiek pa­lan­kes­nio ape­lia­ci­nio spren­di­mo: Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ke­lis kal­ti­na­mus epi­zo­dus pa­ša­li­no, dėl vie­no bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nio ją iš­vis iš­tei­si­no, o pa­skir­tą bau­dą ir pri­teis­tus nuos­to­lius su­ma­ži­no.

Pa­vo­gė ir po va­lan­dos grą­ži­no, bet teis­tu­mo ne­iš­ven­gė

Vie­nam še­šio­lik­me­čiui plun­giš­kiui, liau­diš­kai ta­riant, niež­ti na­gai. Ne pir­mą kar­tą rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga tu­rin­tis vai­ki­nas ir vėl at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le, ir vėl už va­gys­tę. Sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis va­gys­tę įvyk­dė dar ne­iš­ny­kus anks­tes­niam teis­tu­mui.

Va­gi­šių šei­my­nė­lė: žmo­na teis­ta 32 kar­tus, vy­ras – 15 kar­tų

Ėjo pirk­ti plau­kų da­žų, bet iš par­duo­tu­vės grį­žo su „ne­pla­nuo­tais pir­ki­niais“, ku­rių ver­tė 252 eu­rai. „Apie va­gys­tę iš anks­to ne­bu­vom su­si­ta­rę, pa­si­tai­kė ga­li­my­bė, ir pa­ė­mėm tuos daik­tus“, – Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ant­ra­die­nį aiš­ki­no gargž­diš­kis Gin­ta­ras Gu­mia­no­vas (gim. 1981 m.). Jis į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do kar­tu su žmo­na Alio­na Gu­mia­no­va (gim. 1972 m.). At­ro­do, kad to­kios „spon­ta­niš­kos“ va­gys­tės šiai po­rai – ne nau­jie­na, grei­čiau jau gy­ve­ni­mo bū­das, nes kal­ti­na­mų­jų cha­rak­te­ris­ti­ka dau­giau nei iš­kal­bin­ga: G. Gu­mia­no­vas teis­tas 15 kar­tų, A. Gu­mia­no­va – net 32 kar­tus!

Vog­tų įran­kių mai­šus slė­pė miš­ke, gin­klą pa­ka­bi­no me­dy­je

Įpras­ta, kad tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­rę nu­si­kal­tė­liai dėl vi­sų bė­dų kal­ti­na deg­ti­nę. Ne iš­im­tis bu­vo ir bau­džia­mo­ji by­la, ku­rią Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Jo­je Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas ir Ri­man­tas Ra­da­vi­čius tei­sia­mi už pa­da­ry­tas va­gys­tes. „Čia šnap­sas vis­ką pa­da­rė“, – tei­si­no­si kal­ti­na­ma­sis Mi­la­šaus­kas, ku­riam bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ten­ka aiš­kin­ti dėl vie­no įvy­kio. Jo „ko­le­gai“ in­kri­mi­nuo­ja­mų nu­si­kal­ti­mų ir kri­mi­na­li­nių nu­si­žen­gi­mų ei­lė il­ges­nė: be dvie­jų va­gys­čių, R. Ra­da­vi­čiui teis­me te­ko at­sa­ky­ti ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis.

„Se­niai bu­vo lai­kas mes­ti ger­ti“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­me kal­bė­jo pla­te­liš­kis To­mas Mar­kaus­kas. Bū­tent vel­nio la­šai ir at­ve­dė jį į kal­ti­na­mų­jų suo­lą. T. Mar­kaus­kas (gim. 1976 m.) kal­ti­na­mas pa­gal LR BK 135 str. 1 da­lį – sun­kus ki­to as­mens svei­ka­tos su­trik­dy­mas. „Esa­me pa­žįs­ta­mi, iki tol nie­ka­da ne­si­pyk­da­vo­me, ne­ži­nau, dėl ko taip pa­si­el­giau, ne­pri­si­me­nu“, – by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu kal­bė­jo tei­sia­ma­sis, ku­ris nie­kaip ne­ra­do pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl su­va­rė pei­lį ki­tam pla­te­liš­kiui į nu­ga­rą.

Su­gy­ven­ti­nę mu­šu­siam vy­rui ku­rį lai­ką už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus

Prū­sa­liuo­se su­gy­ven­ti­niai taip šven­tė Ve­ly­kas, kad mo­te­riš­kei vei­do sri­ty­je at­si­ra­do su­mu­ši­mas, o vy­riš­kis at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le. Ge­gu­žės 29 die­ną mi­nė­to kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Auš­ra (gim. 1962 m.) už sa­vo smar­kų el­ge­sį iš­gir­do nuosp­ren­dį.

Va­gys­čių „re­kor­di­nin­kė“ su vy­ru at­vež­ta ir į Plun­gės teis­mą

Nu­si­kal­tė­lių po­re­lė, ku­rių pra­gy­ve­ni­mo bū­das yra va­gys­tės. Tai – Gargž­dų mies­to gy­ven­to­jai Alio­na (gim. 1972 m.) ir Gin­ta­ras (gim. 1981 m.) Gu­mia­no­vai. Mo­te­ris teis­ta dau­giau nei tris­de­šimt kar­tų, jos vy­ras – per­pus ma­žiau. Ge­gu­žės 30 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą juos abu at­ve­žė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Per­nai gruo­dį jie­du „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“.

Nu­teis­tas ŽŪB va­do­va­vęs ir į fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas įklim­pęs mi­la­šai­tiš­kis

Tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas, ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas, ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mas bei ap­lai­dus ap­skai­tos tvar­ky­mas – pa­gal šiuos ke­tu­ris bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius Mi­la­šai­čių kai­mo gy­ven­to­ją Ge­or­gi­jų Il­ji­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu ir šį mė­ne­sį pa­skel­bė nuosp­ren­dį. Pra­ei­ty­je jau teis­tas vy­riš­kis fi­nan­si­nė­mis ma­chi­na­ci­jo­mis už­si­ė­mė 2011–2014 me­tais, kuo­met va­do­va­vo Var­ka­liuo­se re­gist­ruo­tai (da­bar jau ban­kru­ta­vu­siai) že­mės ūkio ben­dro­vei „Opė“ ir iš sa­vo dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vi­no net ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų.

Už tai, kad kė­lė ran­ką prieš sa­vo vai­ką, plun­giš­kei kliu­vo per ki­še­nę

Ne­se­niai ra­šė­me apie plun­giš­kės A. R. (gim. 1976 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo vai­kui. Vie­nuo­lik­me­tį ber­niu­ką skriau­du­si mo­te­ris ge­gu­žės 17 die­ną iš­gir­do nuosp­ren­dį: ji nu­baus­ta pus­aš­tun­to šim­to eu­rų bau­da.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama