Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Ar­šus plun­giš­kis „pa­auk­lė­jo“ drau­gą, su­gy­ven­ti­nę ir prie­ši­no­si pa­rei­gū­nui

Ko pri­sip­ra­šė, tą ir ga­vo. Daug kar­tų teis­tas plun­giš­kis Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.) jau anks­čiau bu­vo sa­kęs, jog „jo vie­ta yra zo­no­je“, o lap­kri­čio 10 dieną teis­mas už blo­gus dar­bus ten jį ir iš­siun­tė. Muš­tis mėgs­tan­tis vy­ras tal­žė sa­vo su­gy­ven­ti­nę, pa­ga­liu pri­mu­šė su­gė­ro­vą, prie­ši­no­si pa­rei­gū­nui – už tai teks pa­sė­dė­ti už gro­tų dau­giau nei pus­an­trų me­tų.

Par­duo­tu­ves ir žmo­nes api­plė­ši­nė­ju­si plun­giš­kių gau­ja sto­jo prieš teis­mą

Anks­čiau ar vė­liau, bet liep­to ga­lą vis tiek pri­ei­si. Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­ti ke­tu­ri Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, kal­ti­na­mi api­plė­šę Glau­džių ir Sta­ne­lių mais­to pre­kių par­duo­tu­ves bei įsi­bro­vę į žmo­nių na­mus, da­bar už sa­vo nu­si­kal­ti­mus tu­rės at­sa­ky­ti. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me at­vers­ta Au­ri­mo Gau­du­čio (gim. 1986 m.), Po­vi­lo Pal­či­ko (gim. 1994 m.) bei bro­lių Sau­liaus Jo­nai­čio (gim. 1979 m.) ir Vla­do Šim­kaus (gim. 1975 m.) bau­džia­mo­ji by­la. Šios or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riams iš vi­so in­kri­mi­nuo­ta 10 nu­si­kals­ta­mos vei­kos epi­zo­dų.

Ko­kį pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo me­cha­niz­mą bu­vo su­gal­vo­ju­si bu­hal­te­rė?

Lap­kri­čio 3 d. po per­trau­kos bu­vo tę­sia­ma Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų bu­hal­te­rės, plun­giš­kės Ra­mu­tės Sa­ka­laus­kai­tės (gim. 1990 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir tur­to iš­švais­ty­mo. Mi­nė­ta įstai­ga kal­ti­na­ma­jai yra pa­reiš­ku­si di­des­nį nei 5 tūkst. eu­rų ieš­ki­nį dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ket­vir­ta­die­nį ap­klaus­ta iš­va­das tei­ku­si spe­cia­lis­tė Ire­na Vir­gi­ni­ja La­pie­nie­nė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, jog bu­hal­te­ri­nių pa­žei­di­mų tik­rai bu­vo.

Smur­tau­to­jui kliu­vo per ki­še­nę ir teks mo­ky­tis ge­res­nio el­ge­sio

Spa­lio pa­bai­go­je ra­šė­me apie teis­me nag­ri­nė­tą bau­džia­mą­ją by­lą, kuo­met plun­giš­kis Sau­lius Ka­vec­kis (gim. 1977 m.) kal­tin­tas smur­ta­vi­mu ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Vy­ras nu­skriau­dė žmo­ną ir siau­tė­jo uoš­vių kie­me Al­sė­džiuo­se – gra­si­no su­de­gin­ti au­to­mo­bi­lį. Spa­lio 28 die­ną smur­tau­to­jui pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Vog­ti alks­niai pa­so­di­no į tei­sia­mų­jų suo­lą

Vla­das Ežers­kis, Vy­tau­tas Gau­čys ir Vla­das Dauk­ša su­gal­vo­jo pra­lob­ti iš sve­ti­mo tur­to. Abu Vla­dai, klau­sy­da­mi V. Gau­čio nu­ro­dy­mų, pa­si­kin­kė ar­klį, „ap­si­gin­kla­vo“ mo­to­ri­niu pjūk­lu ir iš­va­žia­vo į miš­ką kirs­ti me­džių. Kad miš­kas – ki­to žmo­gaus nuo­sa­vy­bė, ne­la­bai rū­pė­jo. Su­si­rū­pin­ta tik da­bar, kai už vyk­dy­tą ne­tei­sė­tą kir­ti­mą teko at­si­sės­ti į tei­sia­mų­jų suo­lą. „Į ka­lė­ji­mą ne­no­riu“, – ne­aiš­kiai teis­me pra­ėju­sią sa­vai­tę veb­le­no V. Ežers­kis.

No­rė­jo „at­si­pa­lai­duo­ti“ – tren­kė žmo­nai, ke­ti­no pa­deg­ti au­to­mo­bi­lį

Keis­to­kai kai ku­rie vy­rai su­pran­ta at­si­pa­lai­da­vi­mą – tiek pri­si­ge­ria, kad ima „auk­lė­ti“ my­li­mus žmo­nes, gąs­din­ti ma­če­te, pil­ti ben­zi­ną ant au­to­mo­bi­lio, gra­sin­ti pa­de­gi­mu... Bū­tų ga­li­ma sa­ky­ti, jog žmo­ge­liui tie­siog „nu­va­žia­vo sto­gas“, bet to­kie da­ly­kai ne­pa­tei­si­na­mi – už sa­vo klai­das rei­kia at­sa­ky­ti. To­dėl plun­giš­kis Sau­lius Ka­vec­kis (gim. 1977 m.) spa­lio 19 d. į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do dėl smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je – tren­kė žmo­nai – ir dėl pa­si­kė­si­ni­mo su­nai­kin­ti sve­ti­mą tur­tą vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du – Al­sė­džiuo­se, uoš­vio ga­ra­že, ke­ti­no su­de­gin­ti au­to­mo­bi­lį.

Kai­my­ną pri­mu­šę ir api­plė­šę vy­rai su­lau­kė at­pil­do

Per­nai gruo­dį vie­no pus­am­žio plun­giš­kio na­muo­se pa­si­ro­dę trys vy­rai – Arū­nas Mo­lis (gim. 1991 m.), jo bro­lis Ne­ri­jus Že­mec­kas (gim. 1998 m.) ir Vla­di­miras Jac­ka­ničius (gim. 1965 m.) – pri­mu­šė šei­mi­nin­ką ir jį api­plė­šė. Ka­dan­gi N. Že­mec­kas tuo me­tu bu­vo dar ne­pil­na­me­tis, teis­mas šią by­lą iš­nag­ri­nė­jo už už­da­rų du­rų, ta­čiau nuosp­ren­dį spa­lio 10-ąją pa­skel­bė vie­šai.

No­rė­jo pa­deg­ti skriau­di­ko pa­ta­lus – su­pleš­ki­no du ga­ra­žus

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio die­ną va­di­na­ma­ja­me ka­rei­vi­nių ra­jo­ne de­gė du ša­lia sto­vė­ję ga­ra­žai. Ne­ma­žų nuos­to­lių pa­ty­rė trys mo­te­rys. Tei­sė­sau­gi­nin­kai iš­si­aiš­ki­no, jog pa­de­gi­mą su­kė­lė plun­giš­kis Ro­mas Pet­ri­kas (gim. 1974 m.). Spa­lio 12 die­ną dėl ty­či­nio tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du jis bu­vo iš­kvies­tas į teis­mą.

Bu­hal­te­rė ti­ki­no su­si­dū­ru­si su kle­bo­no te­ro­ru, nes jam „ne­at­si­ly­gi­no“ už dar­bo vie­tą...

Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų bu­hal­te­rė plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) to­liau mi­na teis­mo slenks­čius dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir tur­to iš­švais­ty­mo. Bir­že­lio pa­bai­go­je at­vers­ta bau­džia­mo­ji by­la po per­trau­kos to­liau nag­ri­nė­ta spa­lio 6 d. Ap­klaus­ti dar ke­li liu­di­nin­kai ir kal­ti­na­mo­ji. Be­je, pas­ta­ro­ji, duo­da­ma pa­ro­dy­mus, sa­vo kal­tės be­veik ne­pri­pa­ži­no ir ga­na dvi­pras­miš­kai kal­bė­jo apie glo­bos na­mams va­do­vau­jan­tį Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­ną An­ta­ną Gut­kaus­ką.

Api­plė­ši­mas „pa­si­vi­jo“ po ket­ve­rių me­tų

Nuo pra­ei­ties ne­pa­bėg­si. Nors nuo die­nos, kai su ki­tais dviem ben­dra­am­žiais 18-me­čiais mies­te už­puo­lė ir api­plė­šė iš­gė­ru­sį žmo­gų, pra­ėjo ket­ve­ri me­tai, plun­giš­kis Gil­ber­tas Leist­ru­mas (gim. 1994 m.) nuo at­sa­ko­my­bės vis tiek ne­iš­si­su­ko – daug lai­ko pra­si­slaps­tęs už­sie­ny­je, spa­lio 4-ąją kon­vo­jaus pa­rei­gū­nų bu­vo at­vež­tas į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama