Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Tę­sia­ma auk­so dir­bi­nių va­gys­tės by­la

Prieš tris sa­vai­tes ra­šė­me apie bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je jau­ni su­tuok­ti­niai iš Plun­gės – In­gri­da (gim. 1992 m.) ir Pau­lius (gim. 1991 m.) Ba­za­rai kal­tin­ti ap­vo­gę lom­bar­dą. Rug­pjū­čio 30 d. ap­klaus­tos dar dvi liu­di­nin­kės – tei­sia­mo­jo ma­ma ir pa­tik­ri­ni­mą at­li­ku­si lom­bar­do va­dy­bi­nin­kė.

Jau­ni su­tuok­ti­niai įta­ria­mi iš lom­bar­do pa­vo­gę auk­so dir­bi­nių

Rug­pjū­čio 8 d. dėl va­gys­tės į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kiai In­gri­da (gim. 1992 m.) ir Pau­lius (gim. 1991 m.) Ba­za­rai. Nie­kur ne­dir­ban­tys, ne­teis­ti, vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys jau­ni žmo­nės kal­ti­na­mi iš lom­bar­do, esan­čio J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. 35, nu­gvel­bę tris auk­si­nes gran­di­nė­les, ku­rių ver­tė – dau­giau nei 700 eu­rų.

Žmo­gaus ne­mu­šė – tai bu­vu­si sa­vi­gy­na?

Teis­mo po­sė­džių sa­lė­je pra­ėju­sį tre­čia­die­nį, lie­pos 27 die­ną, nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je Ma­rius Skrip­kiū­nas (g. 1983 m.) kal­ti­na­mas ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu. Pra­ėju­sia­me teis­mo po­sė­dy­je, bir­že­lio 13 d., kal­ti­na­ma­sis iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą pro­ku­ro­re ir pa­pra­šė ją nu­ša­lin­ti nuo by­los. Teis­mas šį pra­šy­mą ten­ki­no. Vals­ty­bės kal­ti­ni­mą by­lo­je da­bar pa­lai­ko nau­ja pro­ku­ro­rė, jos veiks­mai ar žo­džiai M. Skrip­kiū­nui ne­už­kliu­vo. By­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­sas pa­ju­dė­jo – iš­klau­sy­ti vi­si tu­rė­ję pa­si­sa­ky­ti as­me­nys. Kal­ti­na­ma­sis sa­vo kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir su­mu­ši­mą lai­ko sa­vi­gy­na.

Vy­ras – į ka­lė­ji­mą, o žmo­na – į ka­pi­nes

Be­veik dvi­de­šimt dū­rių pei­liu į įvai­rias kū­no vie­tas. To­kio mir­ti­no iš­puo­lio su­lau­kė Plun­gės gy­ven­to­ja, nu­spren­du­si ne­be­gy­ven­ti su su­tuok­ti­niu ir kel­tis į ki­tą bu­tą. Da­bar ji – ka­pi­nė­se, o 54-erių Artū­ras Aka­vic­kas 10 me­tų pra­leis pa­tai­sos na­muo­se.

Kal­ti­na­mi al­sė­diš­kiai ti­ki­no, kad ty­rė­ja pri­si­gal­vo­jo...

Bir­že­lio 23 die­ną bu­vo tę­sia­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo ir ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų. Tei­sia­mų­jų suo­le sė­dė­ję ke­tu­ri al­sė­diš­kiai – Egi­di­jus Rau­do­nius (gim. 1986 m.), Ge­di­mi­nas Be­re­nis (gim. 1982 m.), Kęs­tu­tis Be­re­nis (gim. 1978 m.) ir pas­ta­rų­jų tė­vas Po­vi­las Be­re­nis (gim. 1959 m.) sa­vo kal­tę nei­gė ti­kin­da­mi, kad ty­rė­ja po įvy­kio „pri­ra­šė vė­jų“.

Ne­pil­na­me­tę iš­prie­var­ta­vęs ša­tei­kiš­kis su­im­tas teis­mo sa­lė­je

Kai prieš pat nuosp­ren­džio pa­skel­bi­mą į teis­mo sa­lę įžen­gė du kon­vo­jaus pa­rei­gū­nai, Ša­tei­kių kai­mo gy­ven­to­jas Os­val­das Jo­nu­šas (gim. 1997 m.) pra­dė­jo dre­bė­ti kaip epu­šės la­pas. Iš­kart ta­po aiš­ku – jau­nuo­lis bus čia pat su­im­tas ir iš­vež­tas į įka­li­ni­mo įstai­gą. Ši­to jis tik­rai ne­si­ti­kė­jo. Ta­čiau už ne­pil­na­me­tės iš­nie­ki­ni­mą ki­to­kios baus­mės, kaip lais­vės at­ėmi­mas, įsta­ty­mas ne­nu­ma­to. Už tai, ką 2015-ųjų sau­sį, bū­da­mas 17-ikos, pa­da­rė 14-me­tei, šie­met dvy­lik­tą kla­sę be­bai­gian­tis vai­ki­nas už gro­tų tu­rės at­sė­dė­ti tre­jus me­tus.

Dėl žmo­gaus su­mu­ši­mo kal­ti­na­mas plun­giš­kis pa­pra­šė nu­ša­lin­ti pro­ku­ro­rę

Kar­tais žmo­gui at­ro­do, kad kal­ti vi­si ap­lin­ki­niai, bet ne jis pats. Pras­ti pa­rei­gū­nai, dir­ban­tys sa­vo dar­bą, ga­li­mai ša­liš­ka pro­ku­ro­rė, siū­liu­si su­si­tai­ky­ti su nu­ken­tė­ju­siuo­ju, ir ap­skri­tai, šlykš­tus tas Plun­gės mies­tas... Ne­sun­kiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis Ma­rius Skrip­kiū­nas (gim. 1983 m.) kaž­ko pyks­ta ant vi­so pa­sau­lio, o ypač – ant tei­sė­sau­gos sis­te­mos dar­buo­to­jų. Bir­že­lio 13 die­ną teis­mo jis pa­pra­šė pro­ku­ro­rę Ele­o­no­rą Kud­riav­ce­vą nu­ša­lin­ti nuo jo by­los.

Smurtas prieš Tve­rų se­niū­ną atsirūgo

Bir­že­lio 8 d. Tve­rų se­niū­ni­jos Pa­lū­kal­nio kai­mo gy­ven­to­jams Jur­gi­tai Še­rei­ky­tei (gim. 1980 m.) ir Vin­cui Pa­le­kui (gim. 1947 m.) teis­mas pa­skel­bė nuos­pren­dį. Ši keis­ta po­ra, kar­tu au­gi­nan­ti 9 vai­kus, „ko­šės pri­si­vi­rė“ prieš tre­jus me­tus, kai su­kė­lė er­ze­lį Tve­rų se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te – vy­riš­kis rė­ka­vo, kei­kė­si ir mo­sa­vo kumš­čiais se­niū­nui An­ta­nui Za­le­pū­gui prieš akis, o jo mo­te­riš­kė, ma­tant so­cia­li­nei dar­buo­to­jai Vi­dai Meš­kaus­kie­nei, du kar­tus del­nu tren­kė se­niū­nui į vei­dą.

Už pa­ra­ką, dvi­vamz­dį ir šo­vi­nius – lyg­ti­nė baus­mė

Dau­gė­dų se­niū­ni­jos Kun­gių kai­mo gy­ven­to­jui Al­vy­dui Gau­die­šiui (gim. 1967 m.) va­sa­ra pra­si­dė­jo leng­ves­niu ato­dū­siu – bir­že­lio 1 die­ną jis iš­gir­do nuosp­ren­dį, jog už ne­tei­sė­tą pa­ra­ko, šo­vi­nių ir šau­tu­vo lai­ky­mą jis ne­bus siun­čia­mas už gro­tų. Teis­mas anks­čiau ne­teis­tam vy­riš­kiui sky­rė lyg­ti­nę baus­mę.

Di­rek­to­riaus S. Iva­naus­ko ge­rą el­ge­sį ga­ran­tuos Č. Ker­paus­kas

Pri­va­taus kal­ti­ni­mo bau­džia­mo­ji by­la, iš­kel­ta Plun­gės „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­riui Sta­nis­lo­vui Iva­naus­kui (gim. 1960 m.) dėl ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, bai­gė­si. Tiks­liau – bu­vo nu­trauk­ta. Teis­mas nu­spren­dė, kad pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ją Edi­tą Mor­kie­nę nu­skriau­dęs di­rek­to­rius da­bar bus ge­ras ir nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės jį at­lei­do. Už ne­pri­ekaiš­tin­gą mo­kyk­los va­do­vo el­ge­sį me­tus lai­ko bus at­sa­kin­gas lai­duo­to­jas – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Čes­lo­vas Ker­paus­kas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama