Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

At­vers­ta tra­giš­kos ava­ri­jos by­la: tris žmo­nes pra­žu­dęs vy­ras kal­tės ne­pri­pa­žįsta, bet at­si­pra­šė

Skau­dūs pri­si­mi­ni­mai ar­ti­mų­jų ne­te­ku­sius žmo­nes ver­tė dar kar­tą pa­tir­ti iš­gy­ve­ni­mus ir brauk­ti aša­ras, o tris ug­nia­ge­sio šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio pra­žu­dęs klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) pa­reiš­kė, kad kal­tės ne­pri­pa­žįs­ta ir pa­ro­dy­mus duos pas­ku­ti­nis. Ne­to­li Plun­gės, ties Nu­ga­rių kai­mu, įvy­ku­sios ava­ri­jos by­la ket­vir­ta­die­nį at­vers­ta mū­sų ra­jo­no apy­lin­kės teis­me.

Smūgis alaus bo­ka­lu į gal­vą kainavo brangiai

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų va­sa­ros va­ka­rą jau­ni­mo links­my­bės nak­ti­nia­me ba­re „Bil­du­kas“ bai­gė­si krau­jo pra­lie­ji­mu – į lau­ką su alaus bo­ka­lu iš­ėjęs 19-me­tis var­ka­liš­kis Eval­das Ma­te­vi­čius ne­ži­nia už ką tren­kė ne­pa­žįs­ta­mam ben­dra­am­žiui Ju­liui Pet­ri­kui į gal­vą. Nu­ken­tė­jęs plun­giš­kis at­si­dū­rė Re­a­ni­ma­ci­jos sky­riu­je ir li­ko ran­duo­tu vei­du, o kal­ti­nin­kas sė­do į tei­sia­mų­jų suo­lą ir pra­ėju­sią sa­vai­tę iš­gir­do nuosp­ren­dį.

Plun­giš­kių plė­ši­kų gau­ja pa­so­din­ta už gro­tų

Sau­sio 30 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį ke­tu­riems plun­giš­kiams, ku­rie 2015 me­tais api­plė­šė Sta­ne­lių ir Glau­džių par­duo­tu­ves, įsi­bro­vė į žmo­nių na­mus, kė­si­no­si įvyk­dy­ti tur­to prie­var­ta­vi­mą, ne­tei­sė­tai dis­po­na­vo šau­na­mai­siais gin­klais. Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tiems Au­ri­mui Gau­du­čiui (gim. 1986 m.), Po­vi­lui Pal­či­kui (gim. 1994 m.) bei bro­liams Sau­liui Jo­nai­čiui (gim. 1979 m.) ir Vla­dui Šim­kui (gim. 1975 m.) ka­lė­ji­mo du­rys už­si­vė­rė ke­le­riems me­tams.

Į par­duo­tu­vę at­si­tren­kęs plun­giš­kis: „Drau­gų kar­tu va­žiuo­ti ne­ver­čiau...“

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą, vie­ną anks­ty­vą rug­pjū­čio ry­tą, Sto­ties gat­ve kaip pa­klai­kęs lė­kė au­to­mo­bi­lis „To­y­o­ta Aven­sis“. Po­sū­ky­je gir­tas vai­ruo­to­jas ne­su­val­dė ma­ši­nos ir tėš­kė­si į par­duo­tu­vės sie­ną. Eis­mo įvy­kio me­tu su­ža­lo­ti trys ke­lei­viai. Sau­sio 19-ąją dėl šio nu­si­kal­ti­mo į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­dęs plun­giš­kis Kęs­tu­tis Stong­vi­las (gim. 1991 m.) ti­ki­no, jog vi­si drau­gai ži­no­jo, kad jis iš­gė­ręs, bet nė vie­nas ne­at­si­sa­kė kar­tu pa­si­va­ži­nė­ti.

Bau­džia­mą­ją by­lą dėl gir­tu­mo „už­si­dir­bo“ Bab­run­go kai­mo gy­ven­to­jas

Sa­vait­ga­lį Plun­gės ra­jo­ne pa­rei­gū­nams „ki­bo“ pir­mas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas, ku­riam pa­gal su­griež­tin­tą at­sa­ko­my­bę jau teks at­sa­ky­ti ne ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka, o sės­ti į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­gal Bau­džia­mą­jį ko­dek­są. Vy­riš­kiui nu­sta­ty­tas di­des­nis nei pus­an­tros pro­mi­lės gir­tu­mas.

Pa­rei­gū­nu ap­si­me­tu­siam suk­čiui plun­giš­kė pi­ni­gų ne­ati­da­vė kai­my­nų dė­ka

Vie­ną pra­ėju­sių me­tų ge­gu­žės die­ną A. Ju­cio gat­vės gy­ven­to­jai su­si­dū­ri­mas su ap­si­me­tė­liu, ku­ris bu­vo per­si­ren­gęs pa­rei­gū­nu, ga­lė­jo baig­tis la­bai liūd­nai – jei ne kai­my­nai, mo­te­ris grei­čiau­siai bū­tų pra­ra­du­si vi­sus sa­vo pi­ni­gus, mat suk­čius no­rė­jo jos ban­kno­tus „pa­tik­rin­ti“. Ta­čiau ne­abe­jin­gų žmo­nių dė­ka vis­kas bai­gė­si sėk­min­gai – nu­si­kal­tė­lis jau po ke­lių mi­nu­čių bu­vo su­lai­ky­tas. Pa­aiš­kė­jo, jog tai – daug kar­tų pra­ei­ty­je teis­tas kau­nie­tis Sau­lius Stri­pei­kis (gim. 1988 m.). Sau­sio 10 die­ną iš įka­li­ni­mo įstai­gos jis bu­vo at­vež­tas į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą.

Tak­si vai­ruo­to­ją nu­žu­dę plun­giš­kiai ma­lo­nės ne­su­lau­kė

Ti­kė­ję­si, kad Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bus gai­les­tin­ges­nis, trys tak­si vai­ruo­to­jo žu­di­kai – Vy­tau­tas Jog­mi­nas, Vi­lius Uz­nys ir Ju­lius Ge­čas tu­rė­jo nu­si­vil­ti. Pir­ma­die­nį šio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­skel­bė, kad tri­ju­lė už gro­tų liks sė­dė­ti tiek me­tų, tiek anks­čiau sky­rė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas.

Ne­pri­klau­so­ma au­di­to­rė kle­bo­no bu­hal­te­rės ne­pa­gai­lė­jo

„Tai jau pik­tnau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, o ne ap­lai­du­mas“, – pa­reiš­kė ne­pri­klau­so­ma au­di­to­rė Lo­re­ta Ru­pei­kie­nė, ku­ri 2014 me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų di­rek­to­riaus kle­bo­no An­ta­no Gut­kaus­ko pra­šy­mu šio­je įstai­go­je at­li­ko fi­nan­si­nę per­žval­gą. Spe­cia­lis­tė la­bai ste­bė­jo­si bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ne­tvar­ka, ku­rią pa­li­ko ta­da stai­giai su­sir­gu­si bu­hal­te­rė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.). Sau­sio 4 die­ną teis­mas bai­gė šios mo­ters bau­džia­mą­ją by­lą dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo bei tur­to iš­švais­ty­mo ir jau po mė­ne­sio skelbs nuosp­ren­dį.

Plun­gės plė­ši­kų gau­jai ar­tė­ja fi­na­las

Prieš sa­vai­tę, gruo­džio 16-ąją, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti ke­tu­rių plun­giš­kių bau­džia­mą­ją by­lą dėl par­duo­tu­vių ir žmo­nių api­plė­ši­nė­ji­mo. Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tiems Au­ri­mui Gau­du­čiui (gim. 1986 m.), Po­vi­lui Pal­či­kui (gim. 1994 m.) bei bro­liams Sau­liui Jo­nai­čiui (gim. 1979 m.) ir Vla­dui Šim­kui (gim. 1975 m.) gre­sia il­gi me­tai ka­lė­ji­mo.

Ug­nia­ge­sio šei­mą pra­žu­dęs klai­pė­diškis teis­me ne­pa­si­ro­dė

Pra­ėjus kiek dau­giau nei me­tams po di­džiu­lės ne­lai­mės, kai mū­sų ra­jo­ne, ke­lio Šiauliai–Palanga 91-aja­me ki­lo­met­re, ava­ri­jo­je žu­vo trys ug­nia­ge­sio šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio, gruo­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pla­na­vo pra­dė­ti šios bai­sios tra­ge­di­jos kal­ti­nin­ko – Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jo Igo­rio Cvet­ko­vo (gim. 1971 m.) – bau­džia­mą­ją by­lą. De­ja, dėl mir­ti­nos ava­ri­jos kal­ti­na­mas vy­ras teis­me taip ir ne­pa­si­ro­dė – jo ad­vo­ka­tas tvir­ti­no, kad gi­na­ma­sis su­sir­go.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama