Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Mo­te­ris 80-me­tį kai­my­ną kal­ti­na ty­či­niu jos tur­to su­ga­di­ni­mu

Kai­my­nų ne­san­tai­ka prie ge­ro ne­pri­ve­da. Ne­re­tai – prie teis­mo du­rų. Ši­taip nu­ti­ko Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me esan­čios so­dų ben­dri­jos „Svei­ka­ta“ dviem kai­my­nams iš Tu­jų gat­vės: Bi­ru­tė Kle­naus­kie­nė ap­kal­ti­no ke­lio­li­ka me­tų už ją vy­res­nį An­ta­ną Ja­nu­lį ty­či­niu tur­to su­ga­di­ni­mu. Esą se­no­lis siau­tė­jo su­dau­žy­da­mas ūki­nio pa­sta­to lan­gą, plėš­da­mas pa­sta­to len­tas, su­ga­din­da­mas liet­vamz­džius, su­lanks­ty­da­mas tvo­ros da­lį ir krės­da­mas ki­to­kias ei­bes. Ta­čiau 80-me­tis vy­ras die­va­go­jo­si nie­ko ne­pa­da­ręs ir net ne­si­ruo­šian­tis at­si­pra­šy­ti!

Už va­gys­tę Plun­gė­je nu­teis­ta po­re­lė su­lau­kė nuosp­ren­džio ir Gargž­duo­se

Bir­že­lio pa­bai­go­je va­gys­tė­mis įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se pa­gar­sė­ję va­gi­šiai Gin­ta­ras (gim. 1981 m.) ir Alio­na (gim. 1972 m.) Gu­mia­no­vai bu­vo tei­sia­mi Plun­gė­je, mat „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“. O rug­pjū­čio 17 die­ną ta pa­ti su­tuok­ti­nių po­ra kar­tu su dar vie­na pa­žįs­ta­ma iš­gir­do nuosp­ren­dį ir Gargž­duo­se, Klai­pė­dos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, nes vi­si bu­vo ap­vo­gę vais­ti­nę De­cek­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, Prie­ku­lės se­niū­ni­jo­je. Su­tuok­ti­niai – dar iš­ne­šę kom­piu­te­rį iš kny­gy­no Gargž­duo­se.

Ver­sli­nin­kams ir jiems tal­ki­nu­siam vals­ty­bės tar­nau­to­jui pa­skelb­tas nuosp­ren­dis 

Rug­pjū­čio 11 die­ną Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė 116 la­pų ap­im­ties nuosp­ren­dį do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, tiks­li­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mu ne pa­gal pa­skir­tį, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu, pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, dėl ko vals­ty­bei pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la, kal­tin­tiems ke­tu­riems as­me­nims – bu­vu­siam Plun­gės te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jui Sta­nis­lo­vui Striau­kui (gim. 1955 m.) ir trims ver­sli­nin­kams – plun­giš­kiams Da­riui Jan­kaus­kui, Re­gi­nai Re­ce­pie­nei bei rie­ta­viš­kei Re­gi­nai Le­o­nie­nei.

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Iš­dur­tos akies kai­na – 10 tūks­tan­čių eu­rų

Ko­jų ne­tu­rin­čiam vy­rui pirš­tu į akį dū­ręs Arū­nas Ur­bo­nas (gim. 1975 m.) lie­pos 19 die­ną iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį. Nors už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 135 straips­nio 1 da­lį jam grė­sė lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų, ta­čiau už gro­tų sė­dė­ti jam ne­rei­kės.

Dėl 60-me­čio nu­žu­dy­mo teismas už grotų pasiuntė jo sugėrovus

Pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 25 die­ną vie­na­me Plun­gės mies­to Tel­šių gat­vės na­me bu­vo ras­tas ne­gy­vas Bro­nius Mi­ku­žis (gim. 1956 m.). Pa­aiš­kė­jo, jog vy­rą už­mu­šė su­gė­ro­vai – plun­giš­kiai Pet­ras Pau­laus­kas (gim. 1991 m.) ir Žyd­rū­nas Dob­ro­vols­kis (gim. 1987 m.). Lie­pos 17 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas žmog­žu­džiams pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Tę­sia­ma mu­zi­kan­tų kon­flik­to by­la, vie­ną liu­di­nin­kę teks at­ves­din­ti

Lie­pos 13 die­ną po per­trau­kos to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo kal­ti­na­mas gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), anks­čiau dai­na­vęs gru­pė­je „Du Do­na­tai“. Nuo šio smar­kaus mu­zi­kan­to, gy­ve­nan­čio Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) yra nu­ken­tė­jęs ki­tas dai­ni­nin­kas – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Va­gys­te kal­ti­na­mai tri­ju­lei pir­miau­sia pa­tik­rin­tas gir­tu­mas. Blai­vių ne­bu­vo...

Lie­pos 12-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­ma­ty­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo. Ta­čiau šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mu kal­ti­na­mi trys plun­giš­kiai – Dei­man­tė Mit­ke­vi­čiū­tė (gim. 1989 m.), Gir­man­tas Braz­dei­kis (gim. 1983 m.) ir Aud­rius Anu­žis (gim. 1981 m.) į teis­mo po­sė­džių sa­lę „už­ne­šė“ to­kių kva­pų, kad tei­sė­jui iš­kart ki­lo įta­ri­mas dėl jų blai­vu­mo. Kai kiek­vie­nas pa­pū­tė į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį, nie­ko ki­to ne­be­li­ko, kaip by­los nag­ri­nė­ji­mą ati­dė­ti ki­tam kar­tui – vi­si bu­vo gir­ti.

Ape­lia­ci­nis teis­mas kle­bo­no bu­hal­te­rei baus­mę su­ma­ži­no

Dėl fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se pa­gar­sė­ju­si ir už tai jau nu­teis­ta plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) bir­že­lio pa­bai­go­je su­lau­kė kiek pa­lan­kes­nio ape­lia­ci­nio spren­di­mo: Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ke­lis kal­ti­na­mus epi­zo­dus pa­ša­li­no, dėl vie­no bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nio ją iš­vis iš­tei­si­no, o pa­skir­tą bau­dą ir pri­teis­tus nuos­to­lius su­ma­ži­no.

Pa­vo­gė ir po va­lan­dos grą­ži­no, bet teis­tu­mo ne­iš­ven­gė

Vie­nam še­šio­lik­me­čiui plun­giš­kiui, liau­diš­kai ta­riant, niež­ti na­gai. Ne pir­mą kar­tą rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga tu­rin­tis vai­ki­nas ir vėl at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le, ir vėl už va­gys­tę. Sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis va­gys­tę įvyk­dė dar ne­iš­ny­kus anks­tes­niam teis­tu­mui.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama