Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Vy­rai ne­pra­si­len­kė: pa­stum­ta­sis griu­vo nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, kal­ti­nin­kas at­si­dū­rė teis­me

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio va­ka­rą Bi­ru­tės gat­vės 27-aja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, dviem ap­svai­gu­siems vy­rams laip­ti­nė­je ne­už­te­ko vie­tos – pra­si­lenk­da­mi su­kon­flik­ta­vo ir vie­nas jų nu­dar­dė­jo laip­tais že­myn. Dėl to, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, spa­lio 12 die­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kis Ar­tū­ras Mo­lis (gim. 1991 m.). Pra­ei­ty­je jau du kar­tus teis­tas vy­ras bu­vo at­vež­tas iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų, kur šiuo me­tu die­nas lei­džia už ki­tą nu­si­kal­ti­mą.

Nuo po­li­ci­jos spru­kęs ir drau­gus su­ža­lo­jęs jau­nas vy­ras gai­lė­jo­si pats pra­bu­dęs...

Skau­di ava­ri­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, Ka­la­ku­tiš­kės kai­mo ri­bo­se, įvy­ko kiek se­niau nei prieš po­rą me­tų – 2015 me­tų lie­pos 5-osios nak­tį. Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis gir­tas Ed­ga­ras Sku­žins­kas (gim. 1993 m.) spru­ko nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir, nu­lė­kęs nuo ke­lio, ap­si­ver­tė. Li­go­ni­nė­je at­si­dū­rė ir pats, ir du drau­gai. Vos pa­svei­kęs, spru­ko į An­gli­ją, tad tei­sė­sau­gi­nin­kams te­ko jį par­si­vež­ti. Jau pen­kis kar­tus teis­tas ir re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas vy­ras spa­lio 6 die­ną dėl ava­ri­jos sto­jo prieš teis­mą Plun­gė­je.

Su­ra­kin­tas ant­ran­kiais ne­nu­ri­mo – spy­rė pa­rei­gū­nui į nu­ga­rą

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Kuls­kių kai­mo gy­ven­to­jas An­drius Žy­lė (gim. 1983 m.) ra­miai gy­ven­ti ne­ga­li. Per­nai ru­de­nį, kai bu­vo lyg­ti­nai pa­leis­tas iš įka­li­ni­mo įstai­gos, ne tik ne­vyk­dė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų, bet ir prie­ši­no­si pa­rei­gū­nams. Net „su­žie­duo­tas“ ant­ran­kiais dras­kė­si ir spar­dė­si, dėl ko kliu­vo sa­vo pa­rei­gas vyk­džiu­siam pa­rei­gū­nui To­mui Lau­čiui. Rug­sė­jo 28 die­ną smar­ku­sis vy­riš­kis bu­vo at­vež­tas į teis­mą.

Al­sė­diš­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­su­ko dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų mo­kes­čių

„Su vis­kuo su­tin­ku. Gai­liuo­si. Pra­šau skir­ti švel­nes­nę baus­mę“, – ga­vu­si pas­ku­ti­nio žo­džio tei­sę, trum­pai pa­sa­kė Ge­no­vai­tė Jo­nu­šie­nė (gim. 1972 m.). Rug­sė­jo 21 die­ną ši al­sė­diš­kė, anks­čiau mies­te­ly­je tu­rė­ju­si par­duo­tu­vę, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo tei­sia­ma pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 222 str. 1 d.), dėl ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 223 str. 1 d.) ir dėl ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo (BK 220 str. 1 d.).

UAB „Pals­ka“ iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas Plun­gė­je vei­kian­čiai už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Pals­ka“, re­gist­ruo­tai Sto­ties gat­vė­je, iš­kė­lė re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą. Ši įmo­nė dau­giau­sia tei­kia sta­ty­bos dar­bų pa­slau­gas.

Plun­giš­kis nu­teis­tas už por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio me­džia­gos pla­ti­ni­mą

Rug­sė­jo 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl ma­ža­me­čio as­mens tvir­ti­ni­mo ir dėl dis­po­na­vi­mo por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kais. Pir­muo­ju nu­si­kal­ti­mu kal­tin­tas L. V. (gim. 1997 m.) nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas dėl psi­chi­nių pro­ble­mų, o por­nog­ra­fi­nės me­džia­gos pla­ti­ni­mu kal­tin­tas Genadijus Krikotinas (gim. 1995 m.) su­lau­kė lyg­ti­nės baus­mės.

Dėl pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo tei­sia­ma gi­ne­ko­lo­gė

Dau­gu­mai Plun­gės mo­te­rų pui­kiai ži­no­ma il­ga­me­tė gy­dy­to­ja gi­ne­ko­lo­gė Jū­ra­tė Vil­kie­nė (gim. 1961 m.) rug­sė­jo 7 die­ną sto­jo prieš teis­mą. Jau ke­le­tą mė­ne­sių pa­gal pro­fe­si­ją ne­be­dir­ban­ti ir į už­sie­nį emig­ra­vu­si me­di­kė kal­ti­na­ma do­ku­men­tų klas­to­ji­mu bei tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mu. Dėl pas­ta­ro­jo at­ve­jo nu­ken­tė­ju­siais pri­pa­žin­ta plun­giš­kių šei­ma, ku­riai gi­mė ge­ne­ti­nį su­tri­ki­mą tu­rin­ti mer­gy­tė. Su­tuok­ti­niai įsi­ti­ki­nę, jog gy­dy­to­ja kal­ta, kad be­si­lau­kian­čios 35 me­tų mo­ters ne­siun­tė pa­si­da­ry­ti ge­ne­ti­nio ty­ri­mo, ku­ris iš anks­to bū­tų pa­ro­dęs, kad vai­kas gims su Dau­no sin­dro­mu.

Žmo­ną gra­si­no ir pa­kar­ti, ir pa­pjau­ti...

Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas nuo­lat „se­mia“ mu­šei­kas bei gra­sin­to­jus nu­žu­dy­ti, jiems teis­mas la­bai grei­tai pa­ski­ria baus­mes. Vie­nas iš to­kių smar­kuo­lių – plun­giš­kis Ro­mas Liau­gau­das (gim. 1982 m.). Rug­pjū­čio mė­ne­sį sa­vo mo­te­riš­kei su­si­do­ro­ji­mu gra­si­nęs vy­ras da­bar veiks­mus ga­lės ap­gal­vo­ti at­lik­da­mas areš­to baus­mę.

Su­gy­ven­ti­nę spar­dė, dau­žė ir prie vai­kų gra­si­no už­muš­ti...

Paukš­ta­kių kai­mo gy­ven­to­jui Lau­ry­nui Adom­kui (gim. 1987 m.) la­bai niež­ti na­gus pri­muš­ti sa­vo ben­dra­am­žę gy­ve­ni­mo mo­te­rį. Nors jau bu­vo teis­tas už smur­tą, ta­čiau ne­pa­si­mo­kė – rug­pjū­čio 13-osios va­ka­re jis su­gy­ven­ti­nę pri­kū­lė, o rug­pjū­čio 14-ąją pa­gra­si­no už­muš­ti ir dar pa­deg­ti na­mą. Pir­ma­die­nį šiam „smar­kuo­liui“ teis­mas sky­rė baus­mę.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vo šach­ma­tų tre­ne­ris ir jo drau­gė

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me jau nuo pa­va­sa­rio ban­do­ma at­vers­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je kal­ti­na­muo­ju yra Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vai­tis (gim. 1987 m.) ir jo drau­gė Ir­ma Šim­ku­tė (gim. 1984 m.). Ant­ra­die­nį teis­mo po­sė­dį te­ko dar kar­tą ati­dė­ti, mat ne­at­vy­ko nu­ken­tė­ju­sy­sis To­mas Sa­ka­laus­kas. Mi­nė­ta po­ra į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po dėl... ki­li­mo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama