Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Tak­si vai­ruo­to­ją nu­žu­dę plun­giš­kiai ma­lo­nės ne­su­lau­kė

Ti­kė­ję­si, kad Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas bus gai­les­tin­ges­nis, trys tak­si vai­ruo­to­jo žu­di­kai – Vy­tau­tas Jog­mi­nas, Vi­lius Uz­nys ir Ju­lius Ge­čas tu­rė­jo nu­si­vil­ti. Pir­ma­die­nį šio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pa­skel­bė, kad tri­ju­lė už gro­tų liks sė­dė­ti tiek me­tų, tiek anks­čiau sky­rė Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas.

Ne­pri­klau­so­ma au­di­to­rė kle­bo­no bu­hal­te­rės ne­pa­gai­lė­jo

„Tai jau pik­tnau­džia­vi­mas tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, o ne ap­lai­du­mas“, – pa­reiš­kė ne­pri­klau­so­ma au­di­to­rė Lo­re­ta Ru­pei­kie­nė, ku­ri 2014 me­tų rug­pjū­čio mė­ne­sį Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų di­rek­to­riaus kle­bo­no An­ta­no Gut­kaus­ko pra­šy­mu šio­je įstai­go­je at­li­ko fi­nan­si­nę per­žval­gą. Spe­cia­lis­tė la­bai ste­bė­jo­si bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ne­tvar­ka, ku­rią pa­li­ko ta­da stai­giai su­sir­gu­si bu­hal­te­rė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.). Sau­sio 4 die­ną teis­mas bai­gė šios mo­ters bau­džia­mą­ją by­lą dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo bei tur­to iš­švais­ty­mo ir jau po mė­ne­sio skelbs nuosp­ren­dį.

Plun­gės plė­ši­kų gau­jai ar­tė­ja fi­na­las

Prieš sa­vai­tę, gruo­džio 16-ąją, Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas bai­gė nag­ri­nė­ti ke­tu­rių plun­giš­kių bau­džia­mą­ją by­lą dėl par­duo­tu­vių ir žmo­nių api­plė­ši­nė­ji­mo. Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­tiems Au­ri­mui Gau­du­čiui (gim. 1986 m.), Po­vi­lui Pal­či­kui (gim. 1994 m.) bei bro­liams Sau­liui Jo­nai­čiui (gim. 1979 m.) ir Vla­dui Šim­kui (gim. 1975 m.) gre­sia il­gi me­tai ka­lė­ji­mo.

Ug­nia­ge­sio šei­mą pra­žu­dęs klai­pė­diškis teis­me ne­pa­si­ro­dė

Pra­ėjus kiek dau­giau nei me­tams po di­džiu­lės ne­lai­mės, kai mū­sų ra­jo­ne, ke­lio Šiauliai–Palanga 91-aja­me ki­lo­met­re, ava­ri­jo­je žu­vo trys ug­nia­ge­sio šei­mos na­riai iš Rad­vi­liš­kio, gruo­džio 9 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pla­na­vo pra­dė­ti šios bai­sios tra­ge­di­jos kal­ti­nin­ko – Klai­pė­dos mies­to gy­ven­to­jo Igo­rio Cvet­ko­vo (gim. 1971 m.) – bau­džia­mą­ją by­lą. De­ja, dėl mir­ti­nos ava­ri­jos kal­ti­na­mas vy­ras teis­me taip ir ne­pa­si­ro­dė – jo ad­vo­ka­tas tvir­ti­no, kad gi­na­ma­sis su­sir­go.

Sa­vo kū­di­kio at­si­kra­čiu­si Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­ja už gro­tų sė­dės 5 me­tus

Nau­so­džio se­niū­ni­jos Ma­žia­vų kai­mo gy­ven­to­ja Ir­ma Bur­vie­nė (gim. 1971 m.) per­ėjo vi­sas įma­no­mas teis­mų ins­tan­ci­jas ir šių me­tų lap­kri­čio 22 die­ną iš­gir­do ga­lu­ti­nį, jau ne­be­skun­džia­mą nuosp­ren­dį – į pa­tai­sos na­mus ji siun­čia­ma 5 me­tams. Mo­te­ris ap­kal­tin­ta pa­si­kė­si­ni­mu nu­žu­dy­ti sa­vo nau­ja­gi­mį, ku­rio kū­ne­lis taip ir ne­bu­vo su­ras­tas.

„Ten bu­vo žmog­žu­dys­tė, ir už tai ga­vo tik lyg­ti­nai...“

Pra­ėjus dvejims me­tams po ne­lai­mės, kai Stal­gė­nų se­niū­ni­jos Luk­nė­nų kai­mo gy­ven­to­jai Sta­nis­lo­vas ir Ja­ni­na Mi­ku­čiai pa­lai­do­jo 31 me­tų sū­nų To­mą Mi­ku­tį, iš Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo juos pa­sie­kė kiek ge­res­nės nau­jie­nos, nei bu­vo pa­skel­bęs šio mies­to apy­lin­kės teis­mas. Žu­vu­sio­jo darb­da­vys – Ri­čar­das Ši­lei­ka (gim. 1977 m.) – anks­čiau bu­vo iš­tei­sin­tas, o lap­kri­čio 17-ąją dėl dar­bų sau­gos ir svei­ka­tos ap­sau­gos dar­be rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų nu­teis­tas lyg­ti­ne baus­me, iš jo įmo­nės UAB „Eci­dė“ nu­ken­tė­ju­sie­siems pri­teis­ta ne­tur­ti­nė ža­la.

Par­ke žmogų sun­kiai su­ža­lojo už tuš­čią ta­rą ir už gai­dį...

„Pa­sa­kiau jam, kad ne­rink­tų čia bu­te­lių, nes tai ma­no vie­ta! O jis man – „Eik tu na..., gai­dy!“. Už tai jam taip ir bai­gė­si“, – ant­ra­die­nį teis­me dės­tė Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.), pa­klaus­tas, ko­dėl sun­kiai su­ža­lo­jo iš ma­ty­mo pa­žįs­ta­mą Al­fri­dą Dauk­šą (gim. 1949 m.). Nu­ken­tė­jęs žmo­gus mu­šei­kos pa­si­tei­si­ni­mo grei­čiau­siai net ne­iš­gir­do – sė­dė­jo pa­si­rė­męs laz­de­le ir vis kar­to­jo, jog nie­ko ne­gir­di. Po įvy­kio, kuo­met jam nuo smū­gių bu­vo su­lau­žy­ti aki­duo­bės ir kau­ko­lės pa­ma­to kau­lai, jis li­ko ne­įga­lus.

Ar­šus plun­giš­kis „pa­auk­lė­jo“ drau­gą, su­gy­ven­ti­nę ir prie­ši­no­si pa­rei­gū­nui

Ko pri­sip­ra­šė, tą ir ga­vo. Daug kar­tų teis­tas plun­giš­kis Ro­lan­das Doč­kus (gim. 1968 m.) jau anks­čiau bu­vo sa­kęs, jog „jo vie­ta yra zo­no­je“, o lap­kri­čio 10 dieną teis­mas už blo­gus dar­bus ten jį ir iš­siun­tė. Muš­tis mėgs­tan­tis vy­ras tal­žė sa­vo su­gy­ven­ti­nę, pa­ga­liu pri­mu­šė su­gė­ro­vą, prie­ši­no­si pa­rei­gū­nui – už tai teks pa­sė­dė­ti už gro­tų dau­giau nei pus­an­trų me­tų.

Par­duo­tu­ves ir žmo­nes api­plė­ši­nė­ju­si plun­giš­kių gau­ja sto­jo prieš teis­mą

Anks­čiau ar vė­liau, bet liep­to ga­lą vis tiek pri­ei­si. Ne kar­tą pra­ei­ty­je teis­ti ke­tu­ri Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jai, kal­ti­na­mi api­plė­šę Glau­džių ir Sta­ne­lių mais­to pre­kių par­duo­tu­ves bei įsi­bro­vę į žmo­nių na­mus, da­bar už sa­vo nu­si­kal­ti­mus tu­rės at­sa­ky­ti. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me at­vers­ta Au­ri­mo Gau­du­čio (gim. 1986 m.), Po­vi­lo Pal­či­ko (gim. 1994 m.) bei bro­lių Sau­liaus Jo­nai­čio (gim. 1979 m.) ir Vla­do Šim­kaus (gim. 1975 m.) bau­džia­mo­ji by­la. Šios or­ga­ni­zuo­tos gru­pės na­riams iš vi­so in­kri­mi­nuo­ta 10 nu­si­kals­ta­mos vei­kos epi­zo­dų.

Ko­kį pi­ni­gų pa­si­sa­vi­ni­mo me­cha­niz­mą bu­vo su­gal­vo­ju­si bu­hal­te­rė?

Lap­kri­čio 3 d. po per­trau­kos bu­vo tę­sia­ma Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­mų bu­hal­te­rės, plun­giš­kės Ra­mu­tės Sa­ka­laus­kai­tės (gim. 1990 m.) bau­džia­mo­ji by­la dėl sve­ti­mo tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir tur­to iš­švais­ty­mo. Mi­nė­ta įstai­ga kal­ti­na­ma­jai yra pa­reiš­ku­si di­des­nį nei 5 tūkst. eu­rų ieš­ki­nį dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo. Ket­vir­ta­die­nį ap­klaus­ta iš­va­das tei­ku­si spe­cia­lis­tė Ire­na Vir­gi­ni­ja La­pie­nie­nė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, jog bu­hal­te­ri­nių pa­žei­di­mų tik­rai bu­vo.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama