Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Vog­tų įran­kių mai­šus slė­pė miš­ke, gin­klą pa­ka­bi­no me­dy­je

Įpras­ta, kad tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­rę nu­si­kal­tė­liai dėl vi­sų bė­dų kal­ti­na deg­ti­nę. Ne iš­im­tis bu­vo ir bau­džia­mo­ji by­la, ku­rią Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Jo­je Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas ir Ri­man­tas Ra­da­vi­čius tei­sia­mi už pa­da­ry­tas va­gys­tes. „Čia šnap­sas vis­ką pa­da­rė“, – tei­si­no­si kal­ti­na­ma­sis Mi­la­šaus­kas, ku­riam bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ten­ka aiš­kin­ti dėl vie­no įvy­kio. Jo „ko­le­gai“ in­kri­mi­nuo­ja­mų nu­si­kal­ti­mų ir kri­mi­na­li­nių nu­si­žen­gi­mų ei­lė il­ges­nė: be dvie­jų va­gys­čių, R. Ra­da­vi­čiui teis­me te­ko at­sa­ky­ti ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis.

„Se­niai bu­vo lai­kas mes­ti ger­ti“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­me kal­bė­jo pla­te­liš­kis To­mas Mar­kaus­kas. Bū­tent vel­nio la­šai ir at­ve­dė jį į kal­ti­na­mų­jų suo­lą. T. Mar­kaus­kas (gim. 1976 m.) kal­ti­na­mas pa­gal LR BK 135 str. 1 da­lį – sun­kus ki­to as­mens svei­ka­tos su­trik­dy­mas. „Esa­me pa­žįs­ta­mi, iki tol nie­ka­da ne­si­pyk­da­vo­me, ne­ži­nau, dėl ko taip pa­si­el­giau, ne­pri­si­me­nu“, – by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu kal­bė­jo tei­sia­ma­sis, ku­ris nie­kaip ne­ra­do pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl su­va­rė pei­lį ki­tam pla­te­liš­kiui į nu­ga­rą.

Su­gy­ven­ti­nę mu­šu­siam vy­rui ku­rį lai­ką už­draus­ta var­to­ti svai­ga­lus

Prū­sa­liuo­se su­gy­ven­ti­niai taip šven­tė Ve­ly­kas, kad mo­te­riš­kei vei­do sri­ty­je at­si­ra­do su­mu­ši­mas, o vy­riš­kis at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le. Ge­gu­žės 29 die­ną mi­nė­to kai­mo gy­ven­to­jas Pet­ras Auš­ra (gim. 1962 m.) už sa­vo smar­kų el­ge­sį iš­gir­do nuosp­ren­dį.

Va­gys­čių „re­kor­di­nin­kė“ su vy­ru at­vež­ta ir į Plun­gės teis­mą

Nu­si­kal­tė­lių po­re­lė, ku­rių pra­gy­ve­ni­mo bū­das yra va­gys­tės. Tai – Gargž­dų mies­to gy­ven­to­jai Alio­na (gim. 1972 m.) ir Gin­ta­ras (gim. 1981 m.) Gu­mia­no­vai. Mo­te­ris teis­ta dau­giau nei tris­de­šimt kar­tų, jos vy­ras – per­pus ma­žiau. Ge­gu­žės 30 die­ną į Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mą juos abu at­ve­žė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Per­nai gruo­dį jie­du „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“.

Nu­teis­tas ŽŪB va­do­va­vęs ir į fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas įklim­pęs mi­la­šai­tiš­kis

Tur­to pa­si­sa­vi­ni­mas, ap­gau­lin­gas ap­skai­tos tvar­ky­mas, ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mas bei ap­lai­dus ap­skai­tos tvar­ky­mas – pa­gal šiuos ke­tu­ris bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius Mi­la­šai­čių kai­mo gy­ven­to­ją Ge­or­gi­jų Il­ji­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas pri­pa­ži­no kal­tu ir šį mė­ne­sį pa­skel­bė nuosp­ren­dį. Pra­ei­ty­je jau teis­tas vy­riš­kis fi­nan­si­nė­mis ma­chi­na­ci­jo­mis už­si­ė­mė 2011–2014 me­tais, kuo­met va­do­va­vo Var­ka­liuo­se re­gist­ruo­tai (da­bar jau ban­kru­ta­vu­siai) že­mės ūkio ben­dro­vei „Opė“ ir iš sa­vo dar­bo­vie­tės pa­si­sa­vi­no net ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių eu­rų.

Už tai, kad kė­lė ran­ką prieš sa­vo vai­ką, plun­giš­kei kliu­vo per ki­še­nę

Ne­se­niai ra­šė­me apie plun­giš­kės A. R. (gim. 1976 m.) bau­džia­mą­ją by­lą dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo sa­vo vai­kui. Vie­nuo­lik­me­tį ber­niu­ką skriau­du­si mo­te­ris ge­gu­žės 17 die­ną iš­gir­do nuosp­ren­dį: ji nu­baus­ta pus­aš­tun­to šim­to eu­rų bau­da.

Bu­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas tei­sia­mas dėl ava­ri­jos

Ge­gu­žės 12 die­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kis Čes­lo­vas Pui­do­kas (gim. 1951 m.). Da­bar jau pen­si­jo­je esan­tis vy­ras anks­čiau bu­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, at­sa­kin­gas už ci­vi­li­nę sau­gą. Ne­ma­lo­nu­mų jis pri­si­da­rė per­nai gruo­dį, kai pės­čių­jų per­ėjo­je prie „Se­nu­kų“ par­duo­tu­vės par­tren­kė 57 me­tų mo­te­rį.

Aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas, dar­bas vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je ir... smur­tas prieš sa­vo vai­ką

Už tai, kad du kar­tus smur­ta­vo prieš ma­ža­me­tį sū­nų ir su­kė­lė jam fi­zi­nį skaus­mą, me­niš­kos sie­los vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įstai­go­je vy­riau­si­ą­ja spe­cia­lis­te dir­ban­čiai plun­giš­kei A. R. (gim. 1976 m.) ge­gu­žės 3 die­ną pro­ku­ro­rė pa­siū­lė skir­ti bau­dą. Tuo tar­pu kal­ti­na­mo­ji lai­kė­si sa­vo po­zi­ci­jos, jog vai­kas tu­ri klau­sy­ti ma­mos, ir ne­ma­nė, kad pa­da­rė ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą. Ta­čiau, teis­mo po­sė­džio me­tu nu­skam­bė­jęs tei­gi­nys, kad „ma­ma lie­pė lai­žy­ti šuns my­ža­lus“, iš­ties su­kre­čia ir ver­čia abe­jo­ti mo­ti­nos el­ge­siu.

Muzikantų byla: taip „su­ėmė ner­vai“, kad pa­gra­si­no ko­le­gą nudaužti...

Emo­cin­gi žmo­nės tie mu­zi­kan­tai. Vie­nas bu­vo taip su­si­ner­vi­nęs dėl pi­ni­gų, kad gra­si­no ki­tą už­muš­ti ir nu­spy­rė „To­y­o­ta“ mar­kės au­to­mo­bi­liui veid­ro­dė­lį bei iš­kū­lė „Nis­san“ ži­bin­tus. Ki­tas po to­kių veiks­mų krei­pė­si į tei­sė­sau­gą ir teis­me pa­pra­šė at­ly­gin­ti ne tik ma­te­ria­li­nę, bet ir mo­ra­li­nę ža­lą. To­dėl ge­gu­žės 4 die­ną dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo tei­sia­mų­jų suo­le sė­dėjo gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), o nu­ken­tė­ju­sių­jų – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Į ava­ri­jos by­lą liu­dy­ti ne­at­vy­kęs pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas

Pa­ma­žu į prie­kį stu­mia­si žiau­rios ava­ri­jos by­la, ku­rio­je klai­pė­die­tis Igo­ris Cvet­ko­vas (gim. 1971 m.) tei­sia­mas už tai, jog gir­tas su­kė­lė eis­mo įvy­kį ir pra­žu­dė tris vie­nos šei­mos na­rius iš Rad­vi­liš­kio. Ka­dan­gi ne­lai­mė nu­ti­ko mū­sų ra­jo­no ke­ly­je, by­la nag­ri­nė­ja­ma Plun­gės teis­me. Ba­lan­džio 20 die­ną ap­klaus­ta dar vie­na nu­ken­tė­ju­sio­ji – iš už­sie­nio grį­žu­si žu­vu­sio vy­riš­kio ma­ma – ir trys liu­di­nin­kai – vi­si pa­rei­gū­nai. Dar vie­nas pa­rei­gū­nas bus at­ves­din­tas, mat pats at­vyk­ti ne­si­tei­kė.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama