Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Žad­vai­nių par­duo­tu­vę ap­vo­gę jau­nuo­liai įkal­čius nai­ki­no lie­da­mi pie­ną ir dau­žy­da­mi kiau­ši­nius...

Prieš me­tus – 2016-ųjų spa­lio 21-osios nak­tį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Žad­vai­nių kai­mo par­duo­tu­vę nu­siau­bė tri­ju­lė jau­nuo­lių: To­mas Kar­pys (gim. 1983 m.) ir bro­liai Man­tas Dul­cas (gim. 1996 m.) bei Da­rius Dul­cas (gim. 1997 m.). Gir­ti vai­ki­nai taip pa­siau­tė­jo par­duo­tu­vė­je, kad nu­ken­tė­jęs sa­vi­nin­kas Arū­nas Mons­ta­vi­čius po to ne­dir­bo ir tvar­kė­si net mė­ne­sį. Bau­džia­mo­ji by­la dėl va­gys­tės ir sve­ti­mo tur­to su­ga­di­ni­mo bu­vo nag­ri­nė­ja­ma lap­kri­čio 9 die­ną.

Pri­klau­so­my­bė nuo azar­ti­nių žai­di­mų vy­rą pa­so­di­no į tei­sia­mų­jų suo­lą

Plun­gės ra­jo­no Ke­tu­ra­kių kai­mo gy­ven­to­jas Vid­man­tas Venc­kus (gim. 1992 m.) bu­vo taip įni­kęs į azar­ti­nius žai­di­mus, kad min­ty­se nuo­lat su­ko­si tik vie­nin­te­lis klau­si­mas – kur gau­ti pi­ni­gų, kad vėl ga­lė­tų nu­ei­ti į ka­zi­no pa­loš­ti. Jau­nas vy­ras ėmė­si suk­čia­vi­mo – iš­si­nuo­mo­jo iš įmo­nės „Ine­ga“ sta­ty­bi­nių įran­kių, nu­ne­šė juos į lom­bar­dą, ga­vo pi­ni­gų ir vėl vis­ką pra­švil­pė lo­ši­mo na­muo­se...

Nu­stū­mė nuo laip­tų žmo­gų – il­giau sė­dės už gro­tų

Plun­giš­kis Ar­tū­ras Mo­lis (gim. 1991 m.) už vie­ną nu­si­kal­ti­mą bu­vo nu­teis­tas prieš me­tus, ga­lė­jo su­si­im­ti ir gy­ven­ti tvar­kin­gai, nes ta­da ga­vo tik lyg­ti­nę baus­mę. Ta­čiau il­giau kaip pus­me­tį ne­iš­ken­tė – šių me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį nu­stū­mė nuo laip­tų žmo­gų, šis su­si­lau­žė ran­ką. Te­ko va­žiuo­ti į pa­tai­sos na­mus. Da­bar rei­kės at­sė­dė­ti jau už du nu­si­kal­ti­mus. Kiek iš vi­so – pa­aiš­kė­jo spa­lio 25 die­ną.

Ki­li­mo de­tek­ty­vas: pa­vog­tas, iš­mes­tas, ar tai iš anks­to ap­gal­vo­ta afe­ra?

Veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pė­je pa­gro­bė 400 eu­rų ver­tės ki­li­mą. Toks kal­ti­ni­mas pa­reikš­tas Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) šach­ma­tų tre­ne­riui Si­gi­tui Kal­vaičiui (gim. 1987 m.) ir jo drau­gei Ir­mai Šim­ku­tei (gim. 1984 m.). Spa­lio 18 die­ną prieš teis­mą sto­ju­si su­gy­ven­ti­nių po­ra pik­ti­no­si pa­kliu­vu­si į afe­ris­tų pin­kles ir sa­vo kal­tę ka­te­go­riš­kai nei­gė. Tuo tar­pu nu­ken­tė­ju­sy­sis To­mas Sa­ka­laus­kas ir liu­dy­ti pa­kvies­ta jo su­gy­ven­ti­nė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė aiš­ki­no, kad ki­li­mas tik­rai bu­vo, ta­čiau vė­liau, iš­si­kraus­čius mi­nė­tiems nuo­mi­nin­kams, pra­puo­lė...

Al­sė­diš­kei teks mo­kėti bau­dą

Rug­sė­jo pa­bai­go­je straips­ny­je „Al­sė­diš­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­su­ko dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų mo­kes­čių“ ra­šė­me apie Ge­no­vai­tės Jo­nu­šie­nės (gim. 1972 m.) bau­džia­mą­ją by­lą. Mo­te­ris bu­vo tei­sia­ma pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 222 str. 1 d.), dėl ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 223 str. 1 d.) ir dėl ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo (BK 220 str. 1 d.). Spa­lio 13 die­ną teis­mas jai pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Vy­rai ne­pra­si­len­kė: pa­stum­ta­sis griu­vo nuo laip­tų ir su­si­ža­lo­jo, kal­ti­nin­kas at­si­dū­rė teis­me

Vie­ną šių me­tų pa­va­sa­rio va­ka­rą Bi­ru­tės gat­vės 27-aja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, dviem ap­svai­gu­siems vy­rams laip­ti­nė­je ne­už­te­ko vie­tos – pra­si­lenk­da­mi su­kon­flik­ta­vo ir vie­nas jų nu­dar­dė­jo laip­tais že­myn. Dėl to, kad nu­ken­tė­ju­sy­sis pa­ty­rė ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, spa­lio 12 die­ną į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do plun­giš­kis Ar­tū­ras Mo­lis (gim. 1991 m.). Pra­ei­ty­je jau du kar­tus teis­tas vy­ras bu­vo at­vež­tas iš Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų, kur šiuo me­tu die­nas lei­džia už ki­tą nu­si­kal­ti­mą.

Nuo po­li­ci­jos spru­kęs ir drau­gus su­ža­lo­jęs jau­nas vy­ras gai­lė­jo­si pats pra­bu­dęs...

Skau­di ava­ri­ja Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je, Ka­la­ku­tiš­kės kai­mo ri­bo­se, įvy­ko kiek se­niau nei prieš po­rą me­tų – 2015 me­tų lie­pos 5-osios nak­tį. Vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rin­tis gir­tas Ed­ga­ras Sku­žins­kas (gim. 1993 m.) spru­ko nuo po­li­ci­jos, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio ir, nu­lė­kęs nuo ke­lio, ap­si­ver­tė. Li­go­ni­nė­je at­si­dū­rė ir pats, ir du drau­gai. Vos pa­svei­kęs, spru­ko į An­gli­ją, tad tei­sė­sau­gi­nin­kams te­ko jį par­si­vež­ti. Jau pen­kis kar­tus teis­tas ir re­ci­dy­vis­tu pri­pa­žin­tas vy­ras spa­lio 6 die­ną dėl ava­ri­jos sto­jo prieš teis­mą Plun­gė­je.

Su­ra­kin­tas ant­ran­kiais ne­nu­ri­mo – spy­rė pa­rei­gū­nui į nu­ga­rą

Paukš­ta­kių se­niū­ni­jos Kuls­kių kai­mo gy­ven­to­jas An­drius Žy­lė (gim. 1983 m.) ra­miai gy­ven­ti ne­ga­li. Per­nai ru­de­nį, kai bu­vo lyg­ti­nai pa­leis­tas iš įka­li­ni­mo įstai­gos, ne tik ne­vyk­dė teis­mo įpa­rei­go­ji­mų, bet ir prie­ši­no­si pa­rei­gū­nams. Net „su­žie­duo­tas“ ant­ran­kiais dras­kė­si ir spar­dė­si, dėl ko kliu­vo sa­vo pa­rei­gas vyk­džiu­siam pa­rei­gū­nui To­mui Lau­čiui. Rug­sė­jo 28 die­ną smar­ku­sis vy­riš­kis bu­vo at­vež­tas į teis­mą.

Al­sė­diš­kė par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė nu­su­ko dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų mo­kes­čių

„Su vis­kuo su­tin­ku. Gai­liuo­si. Pra­šau skir­ti švel­nes­nę baus­mę“, – ga­vu­si pas­ku­ti­nio žo­džio tei­sę, trum­pai pa­sa­kė Ge­no­vai­tė Jo­nu­šie­nė (gim. 1972 m.). Rug­sė­jo 21 die­ną ši al­sė­diš­kė, anks­čiau mies­te­ly­je tu­rė­ju­si par­duo­tu­vę, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo tei­sia­ma pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 222 str. 1 d.), dėl ap­lai­daus ap­skai­tos tvar­ky­mo (BK 223 str. 1 d.) ir dėl ne­tei­sin­gų duo­me­nų apie pa­ja­mas, pel­ną ar tur­tą pa­tei­ki­mo (BK 220 str. 1 d.).

UAB „Pals­ka“ iš­kel­ta re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­la

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas Plun­gė­je vei­kian­čiai už­da­ra­jai ak­ci­nei ben­dro­vei „Pals­ka“, re­gist­ruo­tai Sto­ties gat­vė­je, iš­kė­lė re­struk­tū­ri­za­vi­mo by­lą. Ši įmo­nė dau­giau­sia tei­kia sta­ty­bos dar­bų pa­slau­gas.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama