Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Iš­dur­tos akies kai­na – 10 tūks­tan­čių eu­rų

Ko­jų ne­tu­rin­čiam vy­rui pirš­tu į akį dū­ręs Arū­nas Ur­bo­nas (gim. 1975 m.) lie­pos 19 die­ną iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį. Nors už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 135 straips­nio 1 da­lį jam grė­sė lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų, ta­čiau už gro­tų sė­dė­ti jam ne­rei­kės.

Dėl 60-me­čio nu­žu­dy­mo teismas už grotų pasiuntė jo sugėrovus

Pra­ėju­sių me­tų ba­lan­džio 25 die­ną vie­na­me Plun­gės mies­to Tel­šių gat­vės na­me bu­vo ras­tas ne­gy­vas Bro­nius Mi­ku­žis (gim. 1956 m.). Pa­aiš­kė­jo, jog vy­rą už­mu­šė su­gė­ro­vai – plun­giš­kiai Pet­ras Pau­laus­kas (gim. 1991 m.) ir Žyd­rū­nas Dob­ro­vols­kis (gim. 1987 m.). Lie­pos 17 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas žmog­žu­džiams pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Tę­sia­ma mu­zi­kan­tų kon­flik­to by­la, vie­ną liu­di­nin­kę teks at­ves­din­ti

Lie­pos 13 die­ną po per­trau­kos to­liau bu­vo nag­ri­nė­ja­ma bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo kal­ti­na­mas gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­kas Do­na­tas Bal­vo­čius (gim. 1987 m.), anks­čiau dai­na­vęs gru­pė­je „Du Do­na­tai“. Nuo šio smar­kaus mu­zi­kan­to, gy­ve­nan­čio Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) yra nu­ken­tė­jęs ki­tas dai­ni­nin­kas – gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­jas Arū­nas Jo­cys.

Va­gys­te kal­ti­na­mai tri­ju­lei pir­miau­sia pa­tik­rin­tas gir­tu­mas. Blai­vių ne­bu­vo...

Lie­pos 12-osios ry­tą Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo nu­ma­ty­ta nag­ri­nė­ti bau­džia­mą­ją by­lą dėl ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo. Ta­čiau šio bau­džia­mo­jo nu­si­žen­gi­mo pa­da­ry­mu kal­ti­na­mi trys plun­giš­kiai – Dei­man­tė Mit­ke­vi­čiū­tė (gim. 1989 m.), Gir­man­tas Braz­dei­kis (gim. 1983 m.) ir Aud­rius Anu­žis (gim. 1981 m.) į teis­mo po­sė­džių sa­lę „už­ne­šė“ to­kių kva­pų, kad tei­sė­jui iš­kart ki­lo įta­ri­mas dėl jų blai­vu­mo. Kai kiek­vie­nas pa­pū­tė į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį, nie­ko ki­to ne­be­li­ko, kaip by­los nag­ri­nė­ji­mą ati­dė­ti ki­tam kar­tui – vi­si bu­vo gir­ti.

Ape­lia­ci­nis teis­mas kle­bo­no bu­hal­te­rei baus­mę su­ma­ži­no

Dėl fi­nan­si­nių ma­chi­na­ci­jų Rie­ta­vo pa­ra­pi­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se pa­gar­sė­ju­si ir už tai jau nu­teis­ta plun­giš­kė Ra­mu­tė Sa­ka­laus­kai­tė (gim. 1990 m.) bir­že­lio pa­bai­go­je su­lau­kė kiek pa­lan­kes­nio ape­lia­ci­nio spren­di­mo: Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas ke­lis kal­ti­na­mus epi­zo­dus pa­ša­li­no, dėl vie­no bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nio ją iš­vis iš­tei­si­no, o pa­skir­tą bau­dą ir pri­teis­tus nuos­to­lius su­ma­ži­no.

Pa­vo­gė ir po va­lan­dos grą­ži­no, bet teis­tu­mo ne­iš­ven­gė

Vie­nam še­šio­lik­me­čiui plun­giš­kiui, liau­diš­kai ta­riant, niež­ti na­gai. Ne pir­mą kar­tą rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga tu­rin­tis vai­ki­nas ir vėl at­si­dū­rė tei­sia­mų­jų suo­le, ir vėl už va­gys­tę. Sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mu kal­ti­na­mas plun­giš­kis va­gys­tę įvyk­dė dar ne­iš­ny­kus anks­tes­niam teis­tu­mui.

Va­gi­šių šei­my­nė­lė: žmo­na teis­ta 32 kar­tus, vy­ras – 15 kar­tų

Ėjo pirk­ti plau­kų da­žų, bet iš par­duo­tu­vės grį­žo su „ne­pla­nuo­tais pir­ki­niais“, ku­rių ver­tė 252 eu­rai. „Apie va­gys­tę iš anks­to ne­bu­vom su­si­ta­rę, pa­si­tai­kė ga­li­my­bė, ir pa­ė­mėm tuos daik­tus“, – Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me ant­ra­die­nį aiš­ki­no gargž­diš­kis Gin­ta­ras Gu­mia­no­vas (gim. 1981 m.). Jis į tei­sia­mų­jų suo­lą sė­do kar­tu su žmo­na Alio­na Gu­mia­no­va (gim. 1972 m.). At­ro­do, kad to­kios „spon­ta­niš­kos“ va­gys­tės šiai po­rai – ne nau­jie­na, grei­čiau jau gy­ve­ni­mo bū­das, nes kal­ti­na­mų­jų cha­rak­te­ris­ti­ka dau­giau nei iš­kal­bin­ga: G. Gu­mia­no­vas teis­tas 15 kar­tų, A. Gu­mia­no­va – net 32 kar­tus!

Vog­tų įran­kių mai­šus slė­pė miš­ke, gin­klą pa­ka­bi­no me­dy­je

Įpras­ta, kad tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­rę nu­si­kal­tė­liai dėl vi­sų bė­dų kal­ti­na deg­ti­nę. Ne iš­im­tis bu­vo ir bau­džia­mo­ji by­la, ku­rią Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas at­ver­tė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį. Jo­je Egi­di­jus Mi­la­šaus­kas ir Ri­man­tas Ra­da­vi­čius tei­sia­mi už pa­da­ry­tas va­gys­tes. „Čia šnap­sas vis­ką pa­da­rė“, – tei­si­no­si kal­ti­na­ma­sis Mi­la­šaus­kas, ku­riam bau­džia­mo­jo­je by­lo­je ten­ka aiš­kin­ti dėl vie­no įvy­kio. Jo „ko­le­gai“ in­kri­mi­nuo­ja­mų nu­si­kal­ti­mų ir kri­mi­na­li­nių nu­si­žen­gi­mų ei­lė il­ges­nė: be dvie­jų va­gys­čių, R. Ra­da­vi­čiui teis­me te­ko at­sa­ky­ti ir dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo šau­na­muo­ju gin­klu bei šaud­me­ni­mis.

„Se­niai bu­vo lai­kas mes­ti ger­ti“

Taip pra­ėju­sią sa­vai­tę teis­me kal­bė­jo pla­te­liš­kis To­mas Mar­kaus­kas. Bū­tent vel­nio la­šai ir at­ve­dė jį į kal­ti­na­mų­jų suo­lą. T. Mar­kaus­kas (gim. 1976 m.) kal­ti­na­mas pa­gal LR BK 135 str. 1 da­lį – sun­kus ki­to as­mens svei­ka­tos su­trik­dy­mas. „Esa­me pa­žįs­ta­mi, iki tol nie­ka­da ne­si­pyk­da­vo­me, ne­ži­nau, dėl ko taip pa­si­el­giau, ne­pri­si­me­nu“, – by­los nag­ri­nė­ji­mo me­tu kal­bė­jo tei­sia­ma­sis, ku­ris nie­kaip ne­ra­do pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl su­va­rė pei­lį ki­tam pla­te­liš­kiui į nu­ga­rą.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama