Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

Plun­giš­kis nu­teis­tas už por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio me­džia­gos pla­ti­ni­mą

Rug­sė­jo 6 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis bau­džia­mo­jo­je by­lo­je dėl ma­ža­me­čio as­mens tvir­ti­ni­mo ir dėl dis­po­na­vi­mo por­nog­ra­fi­nio tu­ri­nio da­ly­kais. Pir­muo­ju nu­si­kal­ti­mu kal­tin­tas L. V. (gim. 1997 m.) nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas dėl psi­chi­nių pro­ble­mų, o por­nog­ra­fi­nės me­džia­gos pla­ti­ni­mu kal­tin­tas Genadijus Krikotinas (gim. 1995 m.) su­lau­kė lyg­ti­nės baus­mės.

Dėl pa­rei­gų ne­at­li­ki­mo ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo tei­sia­ma gi­ne­ko­lo­gė

Dau­gu­mai Plun­gės mo­te­rų pui­kiai ži­no­ma il­ga­me­tė gy­dy­to­ja gi­ne­ko­lo­gė Jū­ra­tė Vil­kie­nė (gim. 1961 m.) rug­sė­jo 7 die­ną sto­jo prieš teis­mą. Jau ke­le­tą mė­ne­sių pa­gal pro­fe­si­ją ne­be­dir­ban­ti ir į už­sie­nį emig­ra­vu­si me­di­kė kal­ti­na­ma do­ku­men­tų klas­to­ji­mu bei tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mu. Dėl pas­ta­ro­jo at­ve­jo nu­ken­tė­ju­siais pri­pa­žin­ta plun­giš­kių šei­ma, ku­riai gi­mė ge­ne­ti­nį su­tri­ki­mą tu­rin­ti mer­gy­tė. Su­tuok­ti­niai įsi­ti­ki­nę, jog gy­dy­to­ja kal­ta, kad be­si­lau­kian­čios 35 me­tų mo­ters ne­siun­tė pa­si­da­ry­ti ge­ne­ti­nio ty­ri­mo, ku­ris iš anks­to bū­tų pa­ro­dęs, kad vai­kas gims su Dau­no sin­dro­mu.

Žmo­ną gra­si­no ir pa­kar­ti, ir pa­pjau­ti...

Ap­sau­gos nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je įsta­ty­mas nuo­lat „se­mia“ mu­šei­kas bei gra­sin­to­jus nu­žu­dy­ti, jiems teis­mas la­bai grei­tai pa­ski­ria baus­mes. Vie­nas iš to­kių smar­kuo­lių – plun­giš­kis Ro­mas Liau­gau­das (gim. 1982 m.). Rug­pjū­čio mė­ne­sį sa­vo mo­te­riš­kei su­si­do­ro­ji­mu gra­si­nęs vy­ras da­bar veiks­mus ga­lės ap­gal­vo­ti at­lik­da­mas areš­to baus­mę.

Su­gy­ven­ti­nę spar­dė, dau­žė ir prie vai­kų gra­si­no už­muš­ti...

Paukš­ta­kių kai­mo gy­ven­to­jui Lau­ry­nui Adom­kui (gim. 1987 m.) la­bai niež­ti na­gus pri­muš­ti sa­vo ben­dra­am­žę gy­ve­ni­mo mo­te­rį. Nors jau bu­vo teis­tas už smur­tą, ta­čiau ne­pa­si­mo­kė – rug­pjū­čio 13-osios va­ka­re jis su­gy­ven­ti­nę pri­kū­lė, o rug­pjū­čio 14-ąją pa­gra­si­no už­muš­ti ir dar pa­deg­ti na­mą. Pir­ma­die­nį šiam „smar­kuo­liui“ teis­mas sky­rė baus­mę.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vo šach­ma­tų tre­ne­ris ir jo drau­gė

Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me jau nuo pa­va­sa­rio ban­do­ma at­vers­ti bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je kal­ti­na­muo­ju yra Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vai­tis (gim. 1987 m.) ir jo drau­gė Ir­ma Šim­ku­tė (gim. 1984 m.). Ant­ra­die­nį teis­mo po­sė­dį te­ko dar kar­tą ati­dė­ti, mat ne­at­vy­ko nu­ken­tė­ju­sy­sis To­mas Sa­ka­laus­kas. Mi­nė­ta po­ra į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po dėl... ki­li­mo.

Mo­te­ris 80-me­tį kai­my­ną kal­ti­na ty­či­niu jos tur­to su­ga­di­ni­mu

Kai­my­nų ne­san­tai­ka prie ge­ro ne­pri­ve­da. Ne­re­tai – prie teis­mo du­rų. Ši­taip nu­ti­ko Nau­so­džio se­niū­ni­jos Kau­šė­nų kai­me esan­čios so­dų ben­dri­jos „Svei­ka­ta“ dviem kai­my­nams iš Tu­jų gat­vės: Bi­ru­tė Kle­naus­kie­nė ap­kal­ti­no ke­lio­li­ka me­tų už ją vy­res­nį An­ta­ną Ja­nu­lį ty­či­niu tur­to su­ga­di­ni­mu. Esą se­no­lis siau­tė­jo su­dau­žy­da­mas ūki­nio pa­sta­to lan­gą, plėš­da­mas pa­sta­to len­tas, su­ga­din­da­mas liet­vamz­džius, su­lanks­ty­da­mas tvo­ros da­lį ir krės­da­mas ki­to­kias ei­bes. Ta­čiau 80-me­tis vy­ras die­va­go­jo­si nie­ko ne­pa­da­ręs ir net ne­si­ruo­šian­tis at­si­pra­šy­ti!

Už va­gys­tę Plun­gė­je nu­teis­ta po­re­lė su­lau­kė nuosp­ren­džio ir Gargž­duo­se

Bir­že­lio pa­bai­go­je va­gys­tė­mis įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se pa­gar­sė­ję va­gi­šiai Gin­ta­ras (gim. 1981 m.) ir Alio­na (gim. 1972 m.) Gu­mia­no­vai bu­vo tei­sia­mi Plun­gė­je, mat „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Dro­gas“. O rug­pjū­čio 17 die­ną ta pa­ti su­tuok­ti­nių po­ra kar­tu su dar vie­na pa­žįs­ta­ma iš­gir­do nuosp­ren­dį ir Gargž­duo­se, Klai­pė­dos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, nes vi­si bu­vo ap­vo­gę vais­ti­nę De­cek­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, Prie­ku­lės se­niū­ni­jo­je. Su­tuok­ti­niai – dar iš­ne­šę kom­piu­te­rį iš kny­gy­no Gargž­duo­se.

Ver­sli­nin­kams ir jiems tal­ki­nu­siam vals­ty­bės tar­nau­to­jui pa­skelb­tas nuosp­ren­dis 

Rug­pjū­čio 11 die­ną Kre­tin­gos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas pa­skel­bė 116 la­pų ap­im­ties nuosp­ren­dį do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, tiks­li­nės pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mu ne pa­gal pa­skir­tį, ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu, pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi, dėl ko vals­ty­bei pa­da­ry­ta di­de­lė ža­la, kal­tin­tiems ke­tu­riems as­me­nims – bu­vu­siam Plun­gės te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Už­im­tu­mo rė­mi­mo įgy­ven­di­ni­mo sky­riaus ve­dė­jui Sta­nis­lo­vui Striau­kui (gim. 1955 m.) ir trims ver­sli­nin­kams – plun­giš­kiams Da­riui Jan­kaus­kui, Re­gi­nai Re­ce­pie­nei bei rie­ta­viš­kei Re­gi­nai Le­o­nie­nei.

Bandymas pasipelnyti iš antstolės neišdegė

Ka­lė­ji­me sė­din­tis plun­giš­kis iš ant­sto­lės no­rė­jo prisiteisti 10-ies tūks­tan­čių eu­rų neturtinę žalą.

Dėl žmog­žu­dys­tės ir nar­ko­ti­kų plun­giš­kis Pau­li­nas Jo­nu­šas (gim. 1982 m.) yra il­giems me­tams įklim­pęs už gro­tų, ta­čiau ir ne­lais­vės vie­to­je nu­teis­ta­sis ne­nu­obo­džiau­ja. Štai Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­me ne­se­niai nag­ri­nė­tas šio as­mens ape­lia­ci­nis skun­das dėl tur­ti­nės ir ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Pi­ni­gų jis ti­kė­jo­si iš ant­sto­lės Ilo­nos Gir­de­nie­nės.

Iš­dur­tos akies kai­na – 10 tūks­tan­čių eu­rų

Ko­jų ne­tu­rin­čiam vy­rui pirš­tu į akį dū­ręs Arū­nas Ur­bo­nas (gim. 1975 m.) lie­pos 19 die­ną iš­gir­do teis­mo nuosp­ren­dį. Nors už sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 135 straips­nio 1 da­lį jam grė­sė lais­vės at­ėmi­mas iki de­šim­ties me­tų, ta­čiau už gro­tų sė­dė­ti jam ne­rei­kės.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama