Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Teismai

„Vi­du­ri­nė­je Azi­jo­je la­biau įpras­ta iš gal­vos muš­tis...“

„Pa­si­žy­mė­ju­sia­me“ A. Vaiš­vi­los gat­vės 33-ia­ja­me na­me, va­di­na­ma­ja­me ben­dra­bu­ty­je, per­nai ge­gu­žę Al­fre­dui Kup­šiui (gim. 1970 m.) bu­vo su­lau­žy­tas kai­rės pu­sės ket­vir­tas šon­kau­lis. Dėl to į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­te­ko šio na­mo gy­ven­to­jas An­ta­nas Gry­baus­kas (gim. 1953 m.). Nu­ken­tė­ju­sy­sis tei­gė ga­vęs smū­gį kaž­ko­kiu daik­tu, tuo tar­pu kal­ti­na­ma­sis ti­ki­no tik gy­nę­sis – pa­si­len­kęs ir trink­te­lė­jęs anam iš gal­vos į pil­vą, tad su­ža­lo­ti ne­ga­lė­jęs. Sau­sio 10 die­ną į šį klau­si­mą tu­rė­jęs at­sa­ky­ti teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas Dio­me­nas Vit­kus ir pats ste­bė­jo­si, nes su to­kiu at­ve­ju su­si­dū­ręs pir­mą kar­tą – esą jo prak­ti­ko­je dar taip ne­bu­vo, kad, su­da­vus gal­va į krū­ti­nę, lūž­tų šon­kau­lis...

Per Ka­lė­das žmo­ną smau­gęs ir mu­šęs vieš­to­vė­niš­kis mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio

Šven­ti­nis Ka­lė­dų va­ka­ras vie­nai Vieš­to­vė­nų kai­mo šei­mai bai­gė­si iš­kvie­tus po­li­ci­ją ir iš­ve­žus vy­riš­kį į areš­ti­nę. Mu­šei­ka S. S. (gim. 1971 m.) bu­vo ap­kal­tin­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas šei­mos na­riui) ir la­bai grei­tai – jau sau­sio 3 die­ną – teis­mas jo at­žvil­giu pri­ėmė bau­džia­mą­jį įsa­ky­mą.

Ty­či­niu tur­to su­ga­di­ni­mu ap­kal­tin­tas se­nu­kas bu­vo iš­tei­sin­tas

Prieš pat šven­tes, gruo­džio 20 die­ną, plun­giš­kį An­ta­ną Ja­nu­lį (gim. 1937 m.) pa­sie­kė ge­ra ži­nia – gar­baus am­žiaus se­nu­kas bu­vo iš­tei­sin­tas dėl ty­či­nio tur­to su­ga­di­ni­mo. So­dų ben­dri­jos kai­my­ną bu­vo ap­kal­ti­nu­si ke­lio­li­ka me­tų jau­nes­nė Bi­ru­tė Kle­naus­kie­nė.

Eg­ze­ku­ci­ją dar­bi­nin­kui vyk­dęs ūki­nin­kas ir jo pa­žįs­ta­mas vy­rą no­rė­jo tik pa­gąs­din­ti...

Šią va­sa­rą per vi­są ša­lį pla­čiai nu­skam­bė­jo įvy­kis apie žiau­rų el­ge­sį su dar­bi­nin­ku, kai žmo­gus bu­vo vež­tas au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je, su­riš­tas, pa­ka­bin­tas ant vir­vės, su­muš­tas ir kan­kin­tas elek­tra. Dėl šio nu­si­kal­ti­mo gruo­džio 18 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me at­si­dū­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų se­niū­ni­jos Ska­bo­rų kai­mo ūki­nin­kas To­mas Stan­ce­lis (gim. 1979 m.) ir jo ben­dri­nin­kas iš Va­tu­šių kai­mo – daug kar­tų teis­tas Vai­das Ver­sec­kas (gim. 1991 m.).

In­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kė na­mi­nu­kę lai­kė duo­bė­je

Pas­ku­ti­nę ru­dens die­ną po­li­ci­ja ap­si­lan­kė plun­giš­kės Vi­dos Pi­le­lie­nės (gim. 1952 m.) kie­me, Lais­vės gat­vė­je. Pa­aiš­kė­jo, jog in­di­vi­du­a­lios įmo­nės sa­vi­nin­kė prie kie­mo tvo­ros bu­vo iš­si­ka­su­si duo­bę, ku­rio­je lai­kė plas­ti­ki­nius in­dus, skli­di­nus na­mi­nės deg­ti­nės. Iš vi­so – be­veik dvi­de­šimt lit­rų. Už šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką gruo­džio 13 die­ną plun­giš­kei bau­džia­muo­ju teis­mo įsa­ky­mu bu­vo skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė, taip pat jai teks da­ly­vau­ti el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je.

Su­gy­ven­ti­nę už­mu­šęs Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas ka­lės de­šimt me­tų

Prieš dve­jus me­tus Plun­gės ra­jo­no Al­sė­džių se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­me Ado­mas Vait­kus (gim. 1961 m.) stip­riai su­mu­šė sa­vo ben­dra­am­žę su­gy­ven­ti­nę Ani­ce­tą Za­bu­lie­nę. Mo­te­ris dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų ne­iš­gy­ve­no. Gruo­džio 7 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas žmog­žu­dį il­giems me­tams pa­siun­tė už gro­tų.

Ava­ri­jo­je su­ža­lo­tai plun­giš­kei kal­ti­nin­kas mo­kės di­des­nę mo­ra­li­nę ža­lą

Maž­daug prieš me­tus pės­čių­jų per­ėjo­je prie „Se­nu­kų“ plun­giš­kis Čes­lo­vas Pui­do­kas (gim. 1951 m.) par­tren­kė ir sun­kiai su­ža­lo­jo mo­te­rį – 57 me­tų Sta­sę Šliuo­žie­nę. Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas šią va­sa­rą kal­ti­nin­ką nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do pa­gal lai­da­vi­mą ir pri­tei­sė nu­ken­tė­ju­sia­jai at­ly­gin­ti 5 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nę ža­lą. Mo­te­ris nuosp­ren­dį ap­skun­dė – pra­šė tris kar­tus di­des­nės su­mos. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas prieš po­rą sa­vai­čių nu­spren­dė, jog mo­ra­li­nę ža­lą rei­kia šiek tiek pa­di­din­ti.

Smar­ku­sis mu­zi­kan­tas tu­rės at­ly­gin­ti ža­lą ir mo­ky­tis ge­ro el­ge­sio

Lap­kri­čio 27 die­ną Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo nu­tei­sė gru­pės „Ko­ve­ris“ dai­ni­nin­ką Do­na­tą Bal­vo­čių (gim. 1987 m.). Per­nai va­sa­rą šis smar­kus mu­zi­kan­tas gra­si­no už­muš­ti gru­pės „Ban­glai“ at­li­kė­ją Arū­ną Jo­cį ir ap­spar­dė du jo au­to­mo­bi­lius.

Ki­li­mo de­tek­ty­vas bai­gė­si: kal­ti­na­mieji... nekalti

Spa­lio vi­du­ry­je prieš teis­mą sto­ju­si po­ra – Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) šach­ma­tų tre­ne­ris Si­gi­tas Kal­vaitis (gim. 1987 m.) ir jo drau­gė Ir­ma Šim­ku­tė (gim. 1984 m.) ga­li leng­viau at­si­kvėp­ti – lap­kri­čio 14 die­ną jie abu bu­vo iš­tei­sin­ti dėl ki­li­mo va­gys­tės.

Pa­kvie­tė į sve­čius ir plak­tu­ku su­skal­dė žan­di­kau­lį

Prieš me­tus Pla­te­liuo­se nu­ti­kęs įvy­kis, kai Vid­man­tas Šim­kus (gim. 1976 m.) plak­tu­ku su­ža­lo­jo su­gy­ven­ti­nės se­sers vy­rą Ro­lan­dą Za­vec­ką, lap­kri­čio 16 die­ną bu­vo pri­si­min­tas Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me. Dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kal­ti­na­mas pla­te­liš­kis plak­tu­ku ti­ki­no ne­mo­sa­vęs, tik kumš­čiais, ta­čiau nu­ken­tė­ju­sy­sis ir jo žmo­na kal­bė­jo prie­šin­gai.

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama