Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Vieš­to­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jai įta­ria­mi smur­tu prieš ke­tu­ris vai­kus

Vieš­to­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jai įta­ria­mi smur­tu prieš ke­tu­ris vai­kus

Pa­rei­gū­nai aiš­ki­na­si, ar Vieš­to­vė­nų kai­me gy­ve­nan­tys su­tuok­ti­niai mu­šė sa­vo vai­kus. Prieš ke­le­tą die­nų ke­tu­rios šios šei­mos at­ža­los lai­ki­nai bu­vo at­si­dū­ru­sios Plun­gės vai­kų glo­bos na­muo­se.

Ko­vo 17 die­ną Plun­gės vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius po­li­ci­jai pra­ne­šė, kad vie­no­je mi­nė­to kai­mo šei­mo­je ga­li­mai smur­tau­ja­ma prieš vai­kus. Pa­rei­gū­nai bu­vo in­for­muo­ti, jog fi­zi­nį smur­tą nuo sa­vo tė­vų ga­lė­jo pa­tir­ti net ke­tu­ri ma­ža­me­čiai.
Sa­vo at­ža­lų ne­tin­ka­mu auk­lė­ji­mu įta­ria­ma 1983 m. gi­mu­si mo­ti­na ir 1974 m. gi­męs tė­vas. Jų vai­kai gi­mę 2006, 2007, 2010 ir 2012 me­tais.
Ko­vo 22 die­ną Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog prieš ke­le­tą die­nų vai­kai iš ne­tin­ka­mai be­si­el­gian­čios, gir­tau­jan­čios vieš­to­vė­niš­kių šei­mos bu­vo pa­im­ti ir iš­vež­ti į Plun­gės vai­kų glo­bos na­mus, ta­čiau tik trum­pam – ne­tru­kus vėl grą­žin­ti tė­vams.
Tik po to, kai ne­pil­na­me­čiai jau grį­žo na­mo, pa­rei­gū­nai su­lau­kė pra­ne­ši­mo, jog val­diš­kos įstai­gos dar­buo­to­jams vai­kų būk­lė vis­gi su­kė­lė įta­ri­mų – jie tei­gė, kad ma­ža­me­čiai ga­lė­jo bū­ti pa­ty­rę smur­tą. To­dėl ko­vo 21 die­ną po­li­ci­jo­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 3 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas ma­ža­me­čiui), vai­kai nu­vež­ti į me­di­ci­nos įstai­gą gy­dy­to­jų ap­žiū­rai.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, rim­tų su­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta, ta­čiau ga­lu­ti­nį at­sa­ky­mą pa­sa­kys teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai.
Pa­sak L. Ta­ma­liū­nai­tės, anks­čiau po­li­ci­ja apie smur­tą prieš vai­kus šio­je vieš­to­vė­niš­kių šei­mo­je pra­ne­ši­mų ne­bu­vo ga­vu­si.
Vai­kų glo­bos na­mų di­rek­to­rė Ge­no­vai­tė Ūsie­nė pa­tvir­ti­no, jog į jų įstai­gą šie ma­ža­me­čiai bu­vo at­vež­ti pir­mą kar­tą. Jie at­ro­dė la­bai už­gui­ti ir ap­leis­ti, su jais ben­dra­vo psi­cho­lo­gė. Ką vai­kai pa­sa­ko­jo, ar pa­ty­rė smur­tą, di­rek­to­rė ne­no­rė­jo at­skleis­ti, ta­čiau pri­si­pa­ži­no, kad pa­ti jų la­bai gai­lė­jo­si.
„Vai­kai ne­bu­vo la­vi­na­mi pa­gal am­žių, la­bai pras­ta jų kal­ba, trūks­ta so­cia­li­nių įgū­džių, rei­ka­lin­ga psi­cho­lo­gų ir me­di­kų pa­gal­ba. Bu­vo la­bai gai­la, kad jie taip grei­tai grą­žin­ti šei­mai. No­rė­jo­me jiems pa­gel­bė­ti dėl svei­ka­tos pro­ble­mų, nu­vež­ti pas spe­cia­lis­tus, bet ne­spė­jo­me“, – ap­gai­les­ta­vo G. Ūsie­nė.
At­vy­kę tė­vai, pa­sak di­rek­to­rės, el­gė­si iš­skir­ti­nai pik­tai, bu­vo vis­kuo ne­pa­ten­kin­ti, ne­lei­do vai­kams nei im­ti žais­lų, nei val­gy­ti, ieš­ko­jo prie­ka­bių. Įstai­gos va­do­vė sa­kė net ne­at­si­me­nan­ti to­kių pik­tų žmo­nių.
Vieš­to­vė­niš­kiai pa­ža­dė­jo pa­si­tai­sy­ti, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus spe­cia­lis­tai jais pa­ti­kė­jo ir vai­kus grą­ži­no. „Gal to­kio „su­pur­ty­mo“ jiems ir už­teks, nors ka­žin... Gai­la vai­kų...“ – kal­bė­jo di­rek­to­rė.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama