Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Ver­sli­nin­kas iš Plun­gės įta­ria­mas iš­švais­tęs be­veik 60 tūkst. eu­rų

Ver­sli­nin­kas iš Plun­gės įta­ria­mas iš­švais­tęs be­veik 60 tūkst. eu­rų

„Ben­dro­vę nu­si­pir­kęs ver­sli­nin­kas iš­švais­tė 60 tūkst. eu­rų: ap­mo­kė­jo se­nas as­me­ni­nes sko­las, pra­dan­gi­no už eu­ro­pi­nę pa­ra­mą pirk­tą įran­gą“, – ge­gu­žės 9 die­ną pa­skel­bė Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT). Pra­ne­ša­ma, jog šis ver­sli­nin­kas – plun­giš­kis.

Skel­bia­ma, jog FNTT Vil­niaus apy­gar­dos val­dy­ba jau bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ver­sli­nin­ko iš Plun­gės. Vy­ras įta­ria­mas iš­švais­tęs be­veik 60 tūkst. eu­rų ben­dro­vės tur­to.
Ty­ri­mo me­tu iš­aiš­kin­ta, kad prieš ke­le­tą me­tų plun­giš­kis įsi­gi­jo 100 proc. Vil­niu­je re­gist­ruo­tos ir me­di­nių na­mų sta­ty­ba be­si­ver­čian­čios ben­dro­vės ak­ci­jų. Nau­ja­sis ben­dro­vės sa­vi­nin­kas tu­ri­mus me­die­nos ap­dir­bi­mo įren­gi­nius, ku­rie bu­vo anks­čiau įsi­gy­ti už Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­ra­mos lė­šas ir gau­tą pa­sko­lą, iš Vil­niaus at­ga­be­no į Plun­gę.
De­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­čius me­die­nos rąs­tų ap­dir­bi­mo įren­gi­nius ver­sli­nin­kas pa­li­ko Plun­gė­je, ne­sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je. Ty­ri­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad nau­ja­sis ben­dro­vės sa­vi­nin­kas ir va­do­vas į Plun­gę at­ga­ben­tų įren­gi­nių ne­su­mon­ta­vo ir jo­kios veik­los ne­vyk­dė.
Po ku­rio lai­ko­tar­pio ne­sau­go­mo­je te­ri­to­ri­jo­je pa­lik­ti įren­gi­niai din­go, bet plun­giš­kis dėl pra­ras­to ben­dro­vės tur­to į po­li­ci­ją ne­si­krei­pė.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl tur­to iš­švais­ty­mo, pa­aiš­kė­jo, kad ben­dro­vės sa­vi­nin­kas ne tik ne­iš­sau­go­jo tūks­tan­čius kai­nuo­jan­čių įren­gi­nių, bet ir tu­rė­tas ben­dro­vės lė­šas – dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų – pa­nau­do­jo se­noms as­me­ni­nėms sko­loms su­mo­kė­ti.
Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­za­vo ir jį kon­tro­lia­vo Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. By­la jau per­duo­ta nag­ri­nė­ti Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui. Už di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to iš­švais­ty­mą plun­giš­kiui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama