Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Vai­kų žiau­ru­mas: ne­to­li mo­kyk­los 13-me­tę spar­dė kla­sio­kas ir trys jo drau­gai

Vai­kų žiau­ru­mas: ne­to­li mo­kyk­los 13-me­tę spar­dė kla­sio­kas ir trys jo drau­gai

Ke­tu­ri prieš vie­ną. Pa­si­ty­čio­ti, par­griau­ti ir su­spar­dy­ti. Ši­taip Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­jos auk­lė­ti­niai spa­lio 5 die­ną nu­ta­rė „pa­mo­ky­ti“ svei­ka­tos pro­ble­mų tu­rin­čią 13-me­tę, ku­ri vie­nam iš jų brūkš­te­lė­jo mai­še­liu per no­sį.

Šeš­ta­die­nį, spa­lio 7-ąją, apie 16 va­lan­dą, į Plun­gės li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo sky­rių at­vy­ko al­sė­diš­kė mo­te­ris su mer­gai­te, gi­mu­sia 2004 m. Ne­pil­na­me­tė bu­vo „pa­gra­žin­ta“ mė­ly­nė­mis, skun­dė­si, jog prie mo­kyk­los už­puo­lė ir su­spar­dė ber­niu­kai. Nu­ken­tė­ju­si­ą­ją ap­žiū­rė­jo trau­ma­to­lo­gas, bu­vo pa­da­ry­ta rent­ge­no nuo­trau­ka, ir, ne­nu­sta­čius pa­vo­jin­gų svei­ka­tai su­žei­di­mų, ji iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
Apie šį at­ve­jį me­di­kai iš­kart in­for­ma­vo po­li­ci­ją, į pa­rei­gū­nus su pa­reiš­ki­mu krei­pė­si ir mer­gai­tės ma­ma.
Pa­sak Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­jo ty­rė­jo Rai­mon­do Apon­kaus, pa­rei­gū­nams pra­neš­ta, jog ne­pil­na­me­tė nu­ken­tė­jo nuo ben­dra­moks­lių spa­lio 5 die­ną, apie 15.30 va­lan­dą, Drau­gys­tės gat­vė­je (ten pat yra ir Al­sė­džių Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus gim­na­zi­ja – aut. past.). Mer­gai­tei me­di­kai diag­no­za­vo de­ši­nio klu­ba­kau­lio ir šlau­nies su­mu­ši­mus, mė­ly­nes įvai­rio­se vie­to­se. Pa­rei­gū­no tei­gi­mu, šiuo at­ve­ju iki­teis­mi­nis ty­ri­mas grei­čiau­siai ne­bus pra­dė­tas dėl jau­no mu­šei­kų am­žiaus, ta­čiau in­for­ma­ci­ja bus per­duo­ta į Sa­vi­val­dy­bės vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­ją.
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Auš­ra Vyš­niaus­kie­nė pa­tvir­ti­no, jog to­kius at­ve­jus nag­ri­nė­ja Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos pa­ko­mi­sė, su­da­ry­ta ne­pil­na­me­čių (iki 16 me­tų) ad­mi­nist­ra­ci­niams nu­si­žen­gi­mams ver­tin­ti. Ko­mi­si­jos na­rė mi­nė­jo, jog po­sė­dis ren­gia­mas kar­tą ket­vir­ty­je, o kar­tais ir daž­niau, pri­klau­so­mai nuo gau­tų pra­ne­ši­mų. Apie mi­nė­tą at­ve­jį A. Vyš­niaus­kie­nė sa­kė kol kas nie­ko ne­ži­nan­ti, ta­čiau įvy­kis, be abe­jo, bus nag­ri­nė­ja­mas, į po­kal­bį teks at­vyk­ti ir mu­šei­koms, ir jų tė­vams. Daž­niau­siai ne­pil­na­me­čių el­ge­sio svars­ty­mas po­kal­biu ir pa­si­bai­gia, ta­čiau, jei vai­kas ne­tin­ka­mai el­gia­si ne pir­mą kar­tą, tė­vams ga­li bū­ti ski­ria­mos ir ad­mi­nist­ra­ci­nės nuo­bau­dos, šei­ma ga­li bū­ti įtrauk­ta į so­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pę.
Apie tai, kas vy­ko jo va­do­vau­ja­mos gim­na­zi­jos pa­šo­nė­je, di­rek­to­rius Le­o­nas Moc­kū­nas sa­kė su­ži­no­jęs penk­ta­die­nį, spa­lio 6-ąją. Mer­gai­tė at­ėjo į mo­kyk­lą su mė­ly­nė­mis, sė­dė­jo pa­mo­ko­se. Pa­si­kal­bė­jus su 13-me­tės ar­ti­mai­siais ir pa­aiš­kė­jus prie­žas­čiai, pa­tar­ta kreip­tis į me­di­kus.
Di­rek­to­riaus ži­nio­mis, ket­vir­ta­die­nį sep­tin­to­kė su­kon­flik­ta­vo su kla­sio­ku iš Grum­blių – už­brau­kė mai­še­liu, kuriame ne­šio­ja­ma kū­no kul­tū­rai skir­ta ap­ran­ga, jam per no­sį. Mer­gai­tė, pa­sak mo­kyk­los va­do­vo, tik­rai nė­ra pik­ty­biš­ka – tai ne­ga­lią tu­rin­ti sep­tin­to­kė su kal­bos ir ju­dė­ji­mo su­tri­ki­mais. Ma­žai drau­gų tu­rin­ti 13-me­tė grei­čiau­siai ne­tin­ka­mai iš­reiš­kė no­rą ben­drau­ti, at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį. Nors jos kla­sio­kas tai pui­kiau­siai ži­no­jo, ta­čiau no­ras kerš­tau­ti bu­vo stip­res­nis. Jis pa­pra­šė dar tri­jų drau­gų pa­gal­bos – sep­tin­to­kų ir šeš­to­ko. Vi­si lau­kė už mo­kyk­los, o kai mer­gai­tė ėjo na­mo, ją už­puo­lė: stum­dė, par­grio­vė ant že­mės ir vi­si ke­tu­ri spar­dė...
Ne­ži­nia, kaip vis­kas bū­tų pa­si­bai­gę, jei ne vy­res­ni mo­ki­niai. Jie iš­gel­bė­jo skriau­džia­mą 7-okę. L. Moc­kū­nas mi­nė­jo, jog spar­do­mą mer­gai­tę pa­ma­tė ke­li de­vin­to­kai. Jie iš­kart puo­lė į pa­gal­bą. Mu­šei­kos dė­jo į ko­jas, tik vie­nam pa­čiam te­ko „pa­ra­gau­ti“ vy­res­nio moks­lei­vio spy­rio į už­pa­ka­lį.
„Tai bai­su. Nuo­lat kal­ba­me su mo­ki­niais apie pa­ty­čias, apie to­le­ran­ci­ją, ben­dra­vi­mą su ki­tais, pats daž­nai žings­niuo­ju mo­kyk­los ko­ri­do­riais žiū­rė­da­mas tvar­kos, bet vis kas nors „iš­len­da“. Šie­met vai­kai kaž­ko­dėl la­bai pik­ti, lyg bū­tų blo­gų gry­bų pri­si­val­gę“, – liūd­nai juo­ka­vo di­rek­to­rius, čia pat pri­dur­da­mas, jog vi­siems tu­ri užtekti vie­tos po sau­le! Be abe­jo, šis at­ve­jis bus svars­to­mas vai­ko ge­ro­vės ko­mi­si­jos po­sė­dy­je, vyks po­kal­biai su mo­ki­niais ir jų tė­vais. Ne­įga­li mer­gai­tė tiems kla­sio­kams už­kliū­da­vo ir anks­čiau, tik smur­to, kiek pri­si­mi­nė di­rek­to­rius, ne­bu­vo. Kar­tais pa­si­šai­py­da­vo, kar­tais liep­da­vo ty­lė­ti, bet šis at­ve­jis iš­ties per žiau­rus.
Be­je, šie­met tai jau ne pir­mas at­ve­jis, kai nu­ken­čia mi­nė­tos mo­kyk­los moks­lei­vis. Pa­va­sa­rį taip nu­ti­ko ir ki­tam 13-me­čiui. Ko­vo mė­ne­sį straips­ny­je „Kas Al­sė­džiuo­se su­mu­šė 13-me­tį?“ ra­šė­me, jog ko­vo 2-osios va­ka­re, prieš 19 va­lan­dą, į Klai­pė­dos mies­to vai­kų li­go­ni­nę su ma­ma krei­pė­si ne­pil­na­me­tis. Jis pa­aiš­ki­no, kad ko­vo 1 die­ną, apie 20 va­lan­dą, Al­sė­džių mo­kyk­los ben­dra­bu­ty­je jį su­mu­šė pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai. Try­li­ka­me­čiui bu­vo nu­sta­ty­ti pa­vir­ši­niai vi­so kū­no su­ža­lo­ji­mai, ap­iman­tys krū­ti­nės sri­tį, pil­vą, nu­ga­rą, du­be­nį. Nu­ken­tė­jęs vai­kas ta­da pa­gul­dy­tas į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama