Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Vagys apšvarino „Maximoje“ esančią aukso dirbinių parduotuvę

Vagys apšvarino „Maximoje“ esančią aukso dirbinių parduotuvę

Nak­tį iš ge­gu­žės 30-osios į 31-ąją il­ga­pirš­čiai iš­lau­žė pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ du­ris ir, įsi­bro­vę vi­dun, puo­lė prie ap­sau­gi­nių ža­liu­zių, ku­rio­mis at­skir­ta ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vė. Su­ga­di­nę šias ža­liu­zes ir pa­te­kę vi­dun, įsi­bro­vė­liai „iš­šla­vė“ auk­so dir­bi­nius ir ki­to­kius pa­puo­ša­lus.

Va­gys­tė įvyk­dy­ta va­di­na­mo­je di­džio­jo­je „Ma­xi­mo­je“, esan­čio­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je. Ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja šia­me pre­ky­bos cen­tre su­vei­kė ge­gu­žės 31-osios nak­tį, prieš pat pu­sę ke­tu­rių. Ta­čiau il­ga­pirš­čių ne­su­stab­dė nei sig­na­li­za­ci­ja, nei tai, jog pa­tal­pos ste­bi­mos vaiz­do ka­me­ro­mis – ma­no­ma, jog tam jie bu­vo ge­rai pa­si­ruo­šę.
Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, prieš pat ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vės api­plė­ši­mą du­žo ki­ta­me mies­to ga­le esan­čios par­duo­tu­vės lan­gai. Grei­čiau­siai tam, kad bū­tų nu­kreip­tas „Ar­gus“ ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jų dė­me­sys į ki­tą ob­jek­tą.
Vaiz­do įra­še už­fik­suo­ta, jog pre­ky­bos cen­tro du­ris iš­lau­žė ir „Ma­xi­mos“ vi­dun pa­te­ko ka­muf­lia­ži­nė­mis uni­for­mo­mis vil­kin­tys as­me­nys. Jų tai­ki­nys bu­vo prie pat įė­ji­mo du­rų esan­ti už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „To­mas Gold“ par­duo­tu­vė „Gold&Sil­ver“. Įsi­brau­ti į vien ap­sau­gi­nė­mis ža­liu­zė­mis ati­tver­tą ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių par­duo­tu­vę jie il­gai ne­tru­ko.
Tre­čia­die­nio po­pie­tę kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog įta­ria­mų­jų dar nė­ra. Vaiz­do me­džia­go­je ma­ty­ti du įsi­bro­vė­liai, ta­čiau ne­at­me­ta­ma, jog su va­gys­te ga­li bū­ti su­si­ję ir dau­giau as­me­nų.
Kiek ir ko­kių pa­puo­ša­lų pa­vog­ta, taip pat dar ne­aiš­ku, nuos­to­liai skai­čiuo­ja­mi.
Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 straips­nio 2 da­lį (tas, kas pa­gro­bė sve­ti­mą tur­tą įsi­bro­vęs į pa­tal­pą ar sau­go­mą te­ri­to­ri­ją, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki pen­ke­rių me­tų).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama