Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Už la­kią vaiz­duo­tę teks su­si­mo­kė­ti teis­tu­mu

Už la­kią vaiz­duo­tę teks su­si­mo­kė­ti teis­tu­mu

Už tai, kad me­la­vo apie sun­kius nu­si­kal­ti­mus, vie­nam plun­giš­kiui gre­sia rim­ti ne­ma­lo­nu­mai: teks at­sa­ky­ti pa­gal LR Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 236 str. (už me­la­gin­gą įskun­di­mą ar pra­ne­ši­mą apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą).

Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai iš­aiš­ki­no, kad 1993 me­tais gi­męs plun­giš­kis šiais me­tais net du kar­tus pra­ne­šė apie at­ve­jus, kai ne­va prieš jį bu­vo įvyk­dy­ti sun­kūs nu­si­kal­ti­mai – plė­ši­mai gra­si­nant pei­liu. Esą abu kar­tus nu­si­kal­ti­mus įvyk­dė tie pa­tys as­me­nys.
Pir­mą kar­tą mi­nė­tas plun­giš­kis į Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nus krei­pė­si 2017 m. va­sa­rio mė­ne­sį, pra­neš­da­mas, kad apie 23 val. Plun­gė­je, V. Ma­čer­nio gat­vė­je, pri­ėję du vai­ki­nai gra­si­no pei­liu, su­pjaus­tė nu­ken­tė­ju­sio­jo kel­nes bei pa­gro­bė pi­ni­gi­nę su 130 eu­rų. An­trą kar­tą apie nu­si­kal­ti­mą in­for­ma­vo ba­lan­džio mė­ne­sį – esą tie pa­tys as­me­nys tuo pa­čiu bū­du jį api­plė­šė Plun­gės ra­jo­ne, Ku­liuo­se. Pa­rei­gū­nams vaikinas ne tik da­vė me­la­gin­gus pa­ro­dy­mus, bet ir pa­tei­kė su­klas­to­tus įro­dy­mus – ne­va plė­ši­mo me­tu su­pjaus­ty­tas kel­nes. Ta­čiau policininkams pro akis ne­pra­sly­do ke­le­tas ty­ri­mo me­tu už­fik­suo­tų de­ta­lių. Fan­ta­zi­jos ne­sto­ko­jan­čiam vai­ki­nui te­ko pri­si­pa­žin­ti, kad to­kiu bū­du jis tik ban­dė iš­kau­ly­ti dau­giau pi­ni­gų iš tė­vų. Abu iki­teis­mi­niai ty­ri­mai nu­trauk­ti, ne­nu­sta­čius, jog bu­vo pa­da­ry­ta nu­si­kals­ta­ma vei­ka, o pri­si­me­la­vu­siam plun­giš­kiui teks at­sa­ky­ti pa­gal LR BK 236 str. – už me­la­gin­gą įskun­di­mą ar pra­ne­ši­mą apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama