Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Tvars­čių afe­ra: bus tei­sia­ma ir vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja iš Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų

Tvars­čių afe­ra: bus tei­sia­ma ir vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja iš Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą nu­skam­bė­jo di­de­lio mas­to va­di­na­mo­ji tvars­čių afe­ra. Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa iš­si­aiš­ki­no, jog vais­tų ir me­di­ci­ni­nių pre­pa­ra­tų pla­ti­ni­mu už­si­i­man­čios Vil­niu­je re­gist­ruo­tos įmo­nės dar­buo­to­jai suk­čiau­ja, nau­do­da­mie­si Plun­gės ra­jo­no Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų glo­bo­ti­nių kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sais. Ap­gau­le bu­vo pa­si­sa­vin­ti tūks­tan­čiai eu­rų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų.

Į šią afe­rą bu­vo įsi­pai­nio­ju­si ir Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sio­ji slau­gy­to­ja, ku­riai ne­tru­kus teks at­sa­ky­ti teis­me. Ji įta­ria­ma per­duo­da­vu­si kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sus pre­kiau­jan­čios tvars­čiais įmo­nės at­sto­vui – va­dy­bi­nin­kui. Jis vež­da­vo juos gy­dy­to­jams, šie iš­ra­šy­da­vo tvars­čius, ta­da va­dy­bi­nin­kas vyk­da­vo į vie­ną uos­ta­mies­čio vais­ti­nę. Pa­cien­tams tvar­slia­vą skir­da­vo Plun­gės svei­ka­tos cen­tro me­di­kai, ta­čiau 100 pro­cen­tų iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šų kom­pen­suo­ja­mi tvars­čiai, nau­do­ja­mi il­gai ne­gy­jan­čioms žaiz­doms ar pra­gu­loms gy­dy­ti, li­go­nių Sto­nai­čiuo­se taip ir ne­pa­siek­da­vo.
Spa­lio 16 die­ną Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­ba (FNTT) iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą „FNTT by­la pa­sie­kė teis­mą: pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do ap­mo­kė­tus dau­giau nei 174 tūkst. eu­rų už spe­cia­lius tvars­čius teks grą­žin­ti“
Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos apy­gar­dos val­dy­ba kar­tu su Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ap­gau­le gau­tų dau­giau kaip 174 tūkst. eu­rų pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų. Įta­ri­mai suk­čia­vi­mu yra pa­reikš­ti dar­buo­to­jui ben­dro­vės, ku­ri re­kla­muo­ja žaiz­dų gi­ji­mui nau­do­ja­mas prie­mo­nes, o Plun­gės ra­jo­no Sto­nai­čių so­cia­li­nės glo­bos na­mų vy­riau­sia­jai slau­gy­to­jai pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai tar­ny­bos pa­rei­gų ne­at­li­ki­mu.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, at­skleis­ta, kad nuo 2014 m. va­sa­rio mėn. iki 2015 m. rug­sė­jo mėn. me­di­ci­ni­nių tvars­čių pla­ti­ni­mu už­si­i­man­čios ben­dro­vės dar­buo­to­jas iš vy­riau­sio­sios slau­gy­to­jos ga­vo 32 šiuo­se glo­bos na­muo­se be­si­gy­dan­čių pa­cien­tų kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sus. Įta­ria­ma, kad pas­ta­ra­sis su­ra­šė žaiz­dų įver­ti­ni­mo pro­to­ko­lus ir juo­se me­la­gin­gai nu­ro­dė duo­me­nis apie pa­cien­tų li­gos po­bū­dį. Kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų pa­sai ir ne­tei­sin­gi duo­me­nys apie li­go­nius bu­vo pa­teik­ti Plun­gė­je dir­ban­tiems ke­liems me­di­kams. Pas­ta­rie­ji, ne­ap­žiū­rė­ję pa­cien­tų ir ne­įver­ti­nę jų būk­lės, iš­ra­šė re­cep­tus kom­pen­suo­ja­mo­sioms me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms. Vais­tų re­cep­tai bu­vo pa­teik­ti vie­nai Klai­pė­dos vais­ti­nei, ku­ri tūks­tan­čius vie­ne­tų bran­giai kai­nuo­jan­čių tvars­čių ati­da­vė įta­ria­ma­jam. Įsi­gy­ti tvars­čiai bu­vo 100 proc. kom­pen­suo­ti Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis.
FNTT Klai­pė­dos apy­gar­dos ty­rė­jai iš­aiš­ki­no, kad per pus­an­trų me­tų bu­vo iš­ra­šy­ta re­cep­tų dau­giau kaip 15-kai tūks­tan­čių tvars­čių, ku­rių ver­tė sie­kia dau­giau kaip 174 tūkst. eu­rų.
Dėl ke­lių Plun­gės pri­va­čios kli­ni­kos gy­dy­to­jų, ku­rie ne­ap­žiū­rė­ję ar ne­tin­ka­mai ap­žiū­rė­ję pa­cien­tus ne­pa­grįs­tai iš­ra­šė kom­pen­suo­ja­muo­sius tvars­čius, veiks­mų bu­vo pri­im­tas spren­di­mas at­skir­ti ty­ri­mą dėl ne­tin­ka­mo pa­rei­gų at­li­ki­mo. Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mas jau pri­ėmė nu­tar­tis, ku­rio­mis kal­ti­na­mus me­di­kus pri­pa­ži­no kal­tais ir at­lei­do juos nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą.
Ty­ri­mo me­tu bu­vo at­ly­gin­ta ir da­lis pa­da­ry­tos ža­los – be­veik 72 tūks­tan­čiai eu­rų. Dėl li­ku­sių dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų ci­vi­li­niu ieš­ko­vu by­lo­je yra pri­pa­žin­ta Šiau­lių te­ri­to­ri­nė li­go­nių ka­sa.
Bau­džia­mo­ji by­la, su­ra­šius kal­ti­na­mą­jį ak­tą, per­duo­ta nag­ri­nė­ti Klai­pė­dos mies­to apy­lin­kės teis­mui.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama