Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Trys nu­si­kal­tė­lių iš­puo­liai plun­giš­kį su­krė­tė, o ty­rė­jai nu­vy­lė

Trys nu­si­kal­tė­lių iš­puo­liai plun­giš­kį su­krė­tė, o ty­rė­jai nu­vy­lė

Nu­si­kal­tė­liai, ku­rie tą pa­čią nak­tį iš­dau­žė bu­vu­sio kri­mi­na­lis­to bu­to lan­gus ir su­de­gi­no so­do na­me­lį, ne­nu­sta­ty­ti.

Tris­de­šimt me­tų tei­sė­sau­gos sri­ty­je ­dir­bęs plun­giš­kis Čes­lo­vas Spu­du­lis pra­dė­jo keiks­no­ti po­li­ci­ją, kai pa­čiam pri­rei­kė pa­gal­bos. Prieš me­tus kaž­kas ban­dė pa­deg­ti jo bu­tą, duk­ters au­to­mo­bi­lį ir su­pleš­ki­no so­do na­me­lį, bet kal­tų iki šiol ne­ras­ta.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl pa­si­kė­si­ni­mo su­nai­kin­ti sve­ti­mą tur­tą ir sve­ti­mo tur­to su­nai­ki­ni­mo vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du bu­vo nu­trauk­tas.
Jis at­nau­jin­tas tik po to, kai, pra­šy­da­mas pa­gal­bos, 79 me­tų Č. Spu­du­lis pri­ra­šė laiš­kų įvai­rioms ins­tan­ci­joms, tarp jų – ir po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui bei ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui.
Per nak­tį – trys iš­puo­liai
Se­ri­ja iš­puo­lių nu­ti­ko per­nai, rug­pjū­čio 4-osios nak­tį. Apie 4 va­lan­dą Č. Spu­du­lis nu­bu­do nuo dūž­tan­čių stik­lų gar­so. At­si­kė­lęs pa­ma­tė, kad iš­dauž­ti du jo bu­to pir­ma­me aukš­te lan­gai.
Iš­ėjęs į lau­ką, pen­si­nin­kas pa­ste­bė­jo, kad ap­de­gin­tas plas­ti­ki­nis lan­go rė­mas. Jis ma­no, kad kaž­kas no­rė­jo bu­tą pa­deg­ti, bet, kai tai ne­pa­vy­ko, iš­dau­žė lan­gus.
Su­ne­ri­męs Č. Spu­du­lis iš­kart pa­skam­bi­no duk­te­riai. Mo­te­ris nu­spren­dė va­žiuo­ti pas su­si­jau­di­nu­sius tė­vus. Pri­ėju­si prie au­to­mo­bi­lio, pa­ma­tė, kad kaž­kas ban­dė jį pa­deg­ti – ša­lia mė­tė­si nu­de­gę il­gie­ji deg­tu­kai. Po va­lan­dos už­si­lieps­no­jo Č. Spu­du­lio so­do na­me­lis „Do­bi­lo“ so­dų ben­dri­jo­je Kau­šė­nų kai­me. Kol at­vy­ko gais­ri­nin­kai, ug­nis su­ri­jo vi­sas me­di­nes na­mo de­ta­les – du­ris, lan­gus ir bal­dus. Li­ko tik mū­ras. Nu­sta­ty­ta, kad na­me­lis bu­vo pa­deg­tas.
Ži­no, kaip rei­kė­tų tir­ti
„Per vie­ną nak­tį skir­tin­go­se vie­to­se į ma­no ir ma­no šei­mos tur­tą pa­si­kė­sin­ta tris kar­tus, ta­čiau iki šiol ne­nu­sta­ty­ti as­me­nys, ku­rie tai pa­da­rė“, – ste­bi­si Č. Spu­du­lis, di­dži­ą­ją da­lį gy­ve­ni­mo dir­bęs kri­mi­na­li­nė­je tar­ny­bo­je ir ži­nan­tis, kaip to­kie nu­si­kal­ti­mai tu­ri bū­ti ti­ria­mi.
Jo ma­ny­mu, Plun­gės po­li­ci­jos ty­rė­ja Edi­ta Ku­pe­tie­nė be prie­žas­ties vil­ki­no iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, nie­kas net ne­pa­si­do­mė­jo, ar nu­ken­tė­jęs žmo­gus ką nors įta­ria.
Ne­ap­klaus­ti Spu­du­lių na­mo ir so­do kai­my­nai, ku­rie gal­būt tą nak­tį pa­ste­bė­jo įtar­ti­nų as­me­nų. Ty­rė­jų ne­su­do­mi­no ir įvy­kio vie­to­se ras­ti deg­tu­kai, ne­si­do­mė­ta, ko­kiu de­giuo­ju skys­čiu bu­vo ap­lie­ta pa­lan­gė.
Gra­si­ni­mų su­lau­kė anū­kas
„Nei aš, nei ma­no žmo­na prie­šų ne­tu­ri­me, su nie­kuo ne­si­pyks­ta­me, jo­kių gra­si­ni­mų ne­su­lau­kė­me, – ti­ki­no Č.Spu­du­lis. – Ta­čiau tuo me­tu kar­tu su mu­mis gy­ve­no anū­kas Man­tas, iš­si­tuo­kęs su sa­vo žmo­na. Jie ne­su­ta­rė dėl su­si­ti­ki­mų su pus­tre­čių me­tų duk­te­ri­mi, ku­rią mo­ti­na iš­si­ve­žė į An­gli­ją.
Ten ji jau me­tus gy­ve­na su drau­gu. Jos drau­gas gra­si­no ma­no anū­kui su­si­do­ro­ji­mu, kar­tą pa­skam­bi­nęs pa­reiš­kė: „Nu­si­pai­šei ant nu­ga­ros kry­žių.“ To­dėl tuos pa­de­gi­mus su­sie­jo­me su kom­pli­kuo­tais anū­ko ir jo bu­vu­sios žmo­nos san­ty­kiais. Apie tai pa­pa­sa­ko­jo­me Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams, ta­čiau jie į tai ne­krei­pė dė­me­sio“, – pa­sa­ko­jo Č. Spu­du­lis.
Kai ug­nis nio­ko­jo plun­giš­kių tur­tą, anū­ko bu­vu­si žmo­na gy­ve­no Plun­gė­je, ta­čiau po to iš­kart iš­vy­ko į Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę.
Per­nai gruo­dį, su­si­pa­ži­nęs su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­ga, Č. Spu­du­lis krei­pė­si į ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­tį pro­ku­ro­rą Bro­nis­la­vą Raz­mą, pra­šė nu­ša­lin­ti, jo ma­ny­mu, ne­tin­ka­mai dir­bu­sią ty­rė­ją, ta­čiau vis­kas li­ko kaip bu­vę.
Pa­tys Spu­du­liai vi­saip sten­gė­si pa­dė­ti ty­rė­jams. Pa­ste­bė­ję į Plun­gę grį­žu­sią anū­ko bu­vu­sią su­tuok­ti­nę, iš­kart apie tai pra­ne­šė. Ta­čiau jau­na mo­te­ris pa­rei­gū­nų ne­su­do­mi­no, po de­vy­nių die­nų ji iš­vy­ko at­gal į už­sie­nį.
Va­sa­rio pra­džio­je Plun­gės pro­ku­ro­ras B. Raz­ma su­stab­dė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ar­gu­men­tuo­da­mas, kad at­lik­ti vi­si rei­kia­mi pro­ce­so veiks­mai, pa­nau­do­tos vi­sos ga­li­my­bės, ta­čiau as­me­nys, ku­rie pa­da­rė šią nu­si­kals­ta­mą vei­ką, ne­nu­sta­ty­ti.
By­la vėl su­grį­žo į Plun­gę
Tuo­met Č. Spu­du­lis, su­ra­šęs raš­tą po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­niam ko­mi­sa­rui Li­nui Per­na­vui ir ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui Eval­dui Pa­ši­liui, pa­pra­šė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą per­duo­ti Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.
„Be­veik vi­są gy­ve­ni­mą dir­bau kri­mi­na­li­nės pa­ieš­kos sis­te­mo­je, po­rą me­tų va­do­va­vau tuo­me­tei Tau­ra­gės mi­li­ci­jai. Vi­są lai­ką sten­giau­si kiek ga­lė­da­mas pa­dė­ti žmo­nėms ko­vo­da­mas su nu­si­kal­tė­liais. Ne­tu­rė­jau jo­kių pa­pei­ki­mų, tik pa­ska­ti­ni­mus ir pa­gy­ri­mus. Ta­čiau da­bar­ti­nės Plun­gės po­li­ci­jos dar­bu te­ko nu­si­vil­ti“, – nuos­kau­dą lie­jo Č. Spu­du­lis.
Prieš ku­rį lai­ką plun­giš­kiui bu­vo su­ži­bu­si men­ka vil­tis, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis.
Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Imu­ni­te­to val­dy­bos vir­ši­nin­kas Ela­nas Jab­lons­kas Č. Spu­du­lio skun­dą dėl ap­lai­daus Plun­gės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo per­siun­tė Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui, kad ši in­for­ma­ci­ja bū­tų pa­tik­rin­ta.
Ta­čiau ne­tru­kus iki­teis­mi­nio ty­ri­mo by­la vėl nu­ke­lia­vo į Plun­gę. Tuo vis­kas ir bai­gė­si.
Tirs ki­ti pa­rei­gū­nai
Tei­sy­bės ne­ran­dan­tį plun­giš­kį ne­se­niai pa­sie­kė links­mes­nė ži­nia.
Jam pra­neš­ta, kad Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­sios pro­ku­ro­rės pa­va­duo­to­jo Val­de­ma­ro Vai­tie­kū­no nu­ta­ri­mu pa­nai­kin­tas Plun­gės pro­ku­ro­ro B. Raz­mos nu­ta­ri­mas, ir iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bau­džia­mo­jo­je by­lo­je at­nau­jin­tas.
Pa­žy­mė­ta, kad ne­bu­vo at­lik­ti vi­si rei­kia­mi pro­ce­so veiks­mai, ne­pa­nau­do­tos vi­sos ga­li­my­bės nu­sta­ty­ti kal­ti­nin­kus.
Pa­pil­do­mą ty­ri­mą pa­ves­ta at­lik­ti ne E. Ku­pe­tie­nei, o ki­tai ty­rė­jai, iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ja ki­ta pro­ku­ro­rė.
Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas tu­rė­tų bū­ti baig­tas rug­pjū­čio 17-ąją. Č. Spu­du­lis vi­lia­si, kad bent šį­kart pa­rei­gū­nai sa­vo pa­rei­gas at­liks tin­ka­mai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama