Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Tai bent bravorėlis!

Nak­tį į šeš­ta­die­nį Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, net aš­tuo­nis mė­ne­sius rin­kę bei tik­ri­nę in­for­ma­ci­ją, iš­vaikš­čio­ję po miš­kus apie 160 km, Tve­rų se­niū­ni­jos Dal­gų kai­me ap­ti­ko to­kį ne­tra­di­ci­nį bra­vo­rą, kad ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti: na­mi­nės va­ryk­la bu­vo įreng­ta dvie­juo­se au­to­bu­siu­kuo­se, ku­rie, pa­ga­mi­nus pro­duk­ci­ją, at­si­skir­da­vo ir nu­va­žiuo­da­vo į skir­tin­gas pu­ses.

Iš­mo­nės ši­to­kiam ver­slui už­te­ko bro­liams, ku­rių vie­nas jau teis­tas už stip­raus na­mi­nio al­ko­ho­lio ga­mi­ni­mą, o ki­tas, šį­kart su­lai­ky­tas so­dy­bo­je, – aš­tuo­nio­lik­me­tis abi­tu­rien­tas.

Vie­na­me iš au­to­bu­siu­kų bu­vo vi­sa kai­ti­ni­mo ir au­ši­ni­mo įran­ga, ant­ra­ja­me – rau­go ka­ti­lai. Juos jun­gė vamz­džiai. Au­to­bu­siu­kai iš ma­to­mo­sios pu­sės bu­vo pri­deng­ti šie­no ru­lo­nais.
Tre­čią va­lan­dą nak­ties, kai so­dy­bo­je pa­si­ro­dė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, moks­lei­vis jau bu­vo iš­te­ki­nęs apie 160 l „sa­ma­go­no“, o sta­ti­nė­se ty­vu­lia­vo per to­ną rau­go. Rie­ta­vo po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, vi­suo­met su­nai­ki­nan­tys ir iš­si­ve­žan­tys vi­są na­mi­nės deg­ti­nės va­ryk­lų įran­gą, šį­kart dar­bo tu­rė­jo il­gam: iš­mon­tuo­ti au­to­bu­siu­kuo­se gud­riai iš­dės­ty­tus įren­gi­mus pri­rei­kė net 12 va­lan­dų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama