Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Su­stab­dy­ta­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je šuo užuo­dė nar­ko­ti­kus

Su­stab­dy­ta­me tak­si au­to­mo­bi­ly­je šuo užuo­dė nar­ko­ti­kus

Kvai­ša­lų kva­pas ge­rai iš­tre­ni­ruo­tą po­li­ci­jos tar­ny­bi­nį ke­tur­ko­jį Jor­ge pri­ver­tė stab­te­lė­ti prie tak­si au­to­mo­bi­lio sa­lo­no ap­švie­ti­mo lem­pos. Nu­ė­mus gaub­tą, pa­aiš­kė­jo, jog uos­lė šuns ne­apgavo.

Va­sa­rio 11-osios nak­tį, iš­kart po vi­dur­nak­čio, Plun­gės mies­te, ties 48-uo­ju Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vės na­mu, Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus ir Re­a­ga­vi­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai su­stab­dė įta­ri­mų su­kė­lu­sį tak­si au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“. Au­to­mo­bi­ly­je, be vai­ruo­to­jo, va­žia­vo dar ke­tu­ri ke­lei­viai.
Po­li­ci­nin­kams ben­drau­jant su jiems ži­no­mu vai­ruo­to­ju, gim. 1988 m., gy­ve­nan­čiu Plun­gės ra­jo­ne, bei su ke­lei­viais, gim. 1992, 1998, 1999 ir 2000 me­tais, ma­tė­si, kad vi­si yra su­ne­ri­mę. Be to, au­to­mo­bi­ly­je jau­tė­si sil­pnas ga­li­mai ma­ri­hu­a­nos kva­pas, to­dėl nu­spręs­ta nuo­dug­niau patikrinti as­me­nis ir trans­por­to prie­mo­nę.
Ap­žiū­rint au­to­mo­bi­lį, pa­si­telk­tas ir tar­ny­bi­nis šuo Jor­ge. Mašinos sa­lo­ne ke­tur­ko­jis dė­me­sį at­krei­pė į sa­lo­no ap­švie­ti­mo lem­pą. Nu­ė­mę jas gaub­tą, pa­rei­gū­nai ap­ti­ko po­lie­ti­le­no pa­ke­tą su ro­ži­nės spal­vos sta­čia­kam­pio for­mos tab­le­tė­mis (8 vnt.) ir vie­ną fo­li­jos lanks­ti­nu­ką, ku­ria­me bu­vo žals­vos spal­vos au­ga­li­nės kil­mės me­džia­ga.
Įta­rus, kad vi­sa tai – nar­ko­ti­nės me­džia­gos, vy­ru­kai su­lai­ky­ti ir pri­sta­ty­ti į ko­mi­sa­ria­tą. Dėl įvy­kio bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 259 str. 2 da­lį (tas, kas ne­tei­sė­tai ga­mi­no, lai­kė, ga­be­no ar siun­tė ne­di­de­lį kie­kį nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų ne­tu­rė­da­mas tiks­lo jų par­duo­ti ar ki­taip pla­tin­ti, bau­džia­mas vie­šai­siais dar­bais ar­ba lais­vės ap­ri­bo­ji­mu, ar­ba bau­da, ar­ba areš­tu).

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama