Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Su pei­liu plė­ši­ka­vęs plun­giš­kis lau­kia teis­mo

Su pei­liu plė­ši­ka­vęs plun­giš­kis lau­kia teis­mo

Va­sa­rio mė­ne­sį ra­šė­me apie pei­liu ap­si­gin­kla­vu­sį ne­pil­na­me­tį as­me­nį, ku­ris J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je at­ėmė iš vy­res­nio jau­nuo­lio du mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pė pra­ne­šė, jog nu­si­kal­ti­mas iš­aiš­kin­tas.

Pri­me­na­me, jog va­sa­rio 21-osios va­ka­re, 19.15 val., Bab­run­go se­niū­ni­jos Žvir­blai­čių kai­mo gy­ven­to­jas (gim. 1997 m.) Plun­gė­je su­si­dū­rė su pei­liu gin­kluo­tu plė­ši­ku. Sė­dė­da­mas sa­vo au­to­mo­bi­ly­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, prie vie­no dau­gia­bu­čio, vai­ki­nas kal­bė­jo­si su pa­žįs­ta­mu ne­pil­na­me­čiu as­me­niu, ku­ris po­kal­bio me­tu stai­ga iš­si­trau­kė pei­lį ir pra­dė­jo gra­sin­ti. Pa­sa­kęs, jog „da­bar ben­drau­sim ki­taip“, jau­nuo­lis at­ėmė du žvir­blai­tiš­kio mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nus, ku­rių ben­dra ver­tė – 35 eu­rai.
Ge­gu­žės 25 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties VPK pra­ne­šė, jog Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nai jau bai­gė šį iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl įvyk­dy­to plė­ši­mo, pa­nau­do­jant žmo­gui su­ža­lo­ti pri­tai­ky­tą daik­tą.
Nu­sta­ty­ta, kad nu­si­kal­ti­mą įvyk­dė 1999 m. gi­męs jau­nuo­lis. Pra­ei­ty­je šis jau­nas plun­giš­kis jau du kar­tus bu­vo teis­tas už va­gys­tes, nie­kur ne­dir­ba. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­ra­do te­le­fo­nus ir grą­ži­no juos sa­vi­nin­kui. Nu­ken­tė­ju­sia­jam pa­da­ry­ta ne­di­de­lė ža­la, ta­čiau įvyk­dy­tas nu­si­kal­ti­mas pri­ski­ria­mas sun­kių nu­si­kal­ti­mų ka­te­go­ri­jai, o va­do­vau­jan­tis Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 180 str. 2 da­li­mi, už tai ga­li bū­ti ski­ria­mas lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama