Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Sa­vait­ga­lį pa­rei­gū­nai pri­grie­bė ne vie­ną nar­ko­ti­kų mė­gė­ją

Sa­vait­ga­lį pa­rei­gū­nai pri­grie­bė ne vie­ną nar­ko­ti­kų mė­gė­ją

Ba­lan­džio 3 die­ną Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Plun­gė­je vyk­dy­ta pre­ven­ci­jos prie­mo­nė „Nar­ko­ti­kai“ ne­li­ko be re­zul­ta­tų. Į ko­mi­sa­ria­tą pri­sta­ty­ta ir var­to­to­jų, ir ga­li­mų pla­tin­to­jų.

Skel­bia­ma, jog pa­rei­gū­nai pas vie­ną iš as­me­nų ra­do aš­tuo­nis fo­li­jos lanks­ti­nu­kus, ku­riuo­se bu­vo apie 9 gra­mus nar­ko­ti­nės me­džia­gos, įta­ria­ma – ma­ri­hu­a­nos.
At­lie­kant kra­tą, pas ki­tą įta­ria­mą­jį ras­ti apie 22 gra­mai me­džia­gos, grei­čiau­siai taip pat ma­ri­hu­a­nos. Taip pat ap­tik­tos dvi­de­šimt sep­ty­nios ga­li­mai psi­chot­ro­pi­nės tab­le­tės, ma­žos svars­tyk­lės, pi­ni­gų.
Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nius ty­ri­mus.
Kaip sa­kė Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė, iš vi­so sa­vait­ga­lį į ko­mi­sa­ria­tą bu­vo pri­sta­ty­ti 7 jau­ni as­me­nys, vie­ni – dėl var­to­ji­mo, ki­ti – dėl nar­ko­ti­nių me­džia­gų tu­rė­ji­mo. Vi­si su­gau­dy­ti Plun­gės mies­te. Po ap­klau­sos še­ši pa­leis­ti, vie­nas su­lai­ky­tas. At­ei­ty­je pre­ven­ci­jos prie­mo­nė „Nar­ko­ti­kai“ bus or­ga­ni­zuo­ja­ma daž­nai.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama