Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Ša­tei­kiškiai na­mi­nę di­de­liais kie­kiais va­rė Tel­šių ra­jo­no miš­ke

Ša­tei­kiškiai na­mi­nę di­de­liais kie­kiais va­rė Tel­šių ra­jo­no miš­ke

Plun­gės ra­jo­no miš­kai mū­siš­kiams na­mi­nu­kės ga­min­to­jams kaž­kuo ne­įti­ko – di­džiu­lį bra­vo­rą vy­rai bu­vo įsi­ren­gę kai­my­ni­nia­me ra­jo­ne, Kęs­tai­čių kai­mo miš­ke. Ta­čiau sau­sio 24 die­ną šią va­ryk­lą ap­ti­ko Tel­šių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (VPK) pa­rei­gū­nai.

Iš pra­džių pa­tru­liuo­jan­tiems Tel­šių po­li­ci­nin­kams „ki­bo“ leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, pri­grūs­tas tal­pų su al­ko­ho­liu. Apie 10.46 va­lan­dą Ga­dū­na­vo se­niū­ni­jos Kęs­tai­čių kai­me, ke­lio Lieplaukė–Alsėdžiai 9-aja­me ki­lo­met­re, tel­šiš­kiai su­stab­dė „Ford Ga­la­xy“, ku­rį vai­ra­vo 1991 me­tais gi­męs Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas. Vy­riš­kio ma­ši­nos sa­lo­ne ras­ta 230 lit­rų svai­ga­lų.
Įta­rę, kad ne­to­li ga­li bū­ti fab­ri­kė­lis, pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­ją su­lai­kė, o pa­tys, pa­si­tel­kę ki­no­lo­gą su tar­ny­bi­niu šu­ni­mi, pa­su­ko į miš­ko tan­kmę, iš kur bu­vo iš­lin­dęs mi­nė­tas „for­das“. Nuo­jau­ta ne­ap­ga­vo – sek­da­mi snie­ge iš­min­tu ta­ku, apie 12.30 va­lan­dą to pa­ties Kęs­tai­čių kai­mo miš­ke pa­ma­tė su­ręs­tą pa­šiū­rę. Pa­čia­me dar­bo įkarš­ty­je, sma­giai klau­sy­da­mie­si mu­zi­kos, bra­vo­re su­ko­si du vy­rai, gi­mę 1991 m. ir 1976 m. Jie­du kurs­tė ug­nį ir aky­lai ste­bė­jo ga­my­bos pro­ce­są. Pa­pras­čiau ta­riant, vi­rė sa­ma­nę. Kaip pa­aiš­kė­jo – abu Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jai.
Mi­nė­ta­me ga­my­bos „taš­ke“ ras­ta vi­sa ne­le­ga­liam al­ko­ho­liui ga­min­ti rei­ka­lin­ga įran­ga, 241,5 lit­ro jau iš­var­vė­ju­sios „pik­to­sios“ ir dar 8 to­nos rau­go. Nu­sta­ty­ta, jog elek­tros ener­gi­ją, rei­ka­lin­gą įvai­riems prie­tai­sams veik­ti, vy­ru­kai „sko­li­no­si“ iš ne­to­lie­se esan­čio vien­kie­mio.
Įvy­kio vie­to­je už­klup­ti as­me­nys su­lai­ky­ti. Įta­ria­muo­sius pri­sta­tę į areš­ti­nę, pa­rei­gū­nai ėmė­si fab­ri­kė­lio įren­gi­nių nai­ki­ni­mo dar­bų.
Tri­ju­lės at­žvil­giu pra­dė­ti iki­teis­mi­niai ty­ri­mai pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 str. (Ne­tei­sė­tas na­mi­nių stip­rių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ir apa­ra­tų ga­mi­ni­mas, lai­ky­mas, ga­be­ni­mas ar re­a­li­za­vi­mas). To­kiu „ver­slu“ už­si­ė­mu­siems vy­rams gre­sia bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki 5 me­tų.
Tel­šių ap­skri­ties VPK pa­rei­gū­nai apie įta­ria­muo­sius dau­giau in­for­ma­ci­jos ne­tei­kia. Pa­mi­nė­ta tik tiek, kad vi­si gy­ve­na Ša­tei­kių se­niū­ni­jo­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama