Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Pro­ku­ro­ras B. Raz­ma va­do­vaus ko­le­goms Plun­gė­je ir Skuo­de

Pro­ku­ro­ras B. Raz­ma va­do­vaus ko­le­goms Plun­gė­je ir Skuo­de

Rug­sė­jo mė­ne­sį įvy­ko po­ky­čių Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ro­je: ko­le­gos at­si­svei­ki­no net su 4-iais pas­ku­ti­niuo­sius me­tus va­do­vau­jan­čias pa­rei­gas už­ėmu­siais pro­ku­ro­rais. Tarp jų mi­ni­mas ir Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Val­de­ma­ras Vai­te­kū­nas, dir­bęs Plun­gės ir Skuo­do gru­pė­je. Da­bar jo vie­tą už­ėmė 39 m. plun­giš­kis pro­ku­ro­ras Bro­nis­lo­vas Raz­ma.

Kaip in­for­ma­vo Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ig­nė Ro­tau­tai­tė, vy­riau­sių­jų pro­ku­ro­rų at­ran­kos ko­mi­si­jos po­sė­dis Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je įvy­ko dar ge­gu­žės 29 die­ną. Pre­ten­den­tų, ku­rie nu­spren­dė da­ly­vau­ti at­ran­ko­je į at­si­lais­vi­nan­čią Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo vie­tą (dar­bo vie­ta Plun­gė­je), są­ra­še bu­vo pen­ki kan­di­da­tai: du iš Plun­gės, po vie­ną iš Skuo­do, Pa­lan­gos, Gargž­dų.

Ko­mi­si­ja iš­klau­sė pre­ten­den­tų pa­si­sa­ky­mus. Pro­ku­ro­rai įvar­di­jo sie­kius ir tiks­lus, taip pat at­kreip­tas dė­me­sys į as­me­ni­nes sa­vy­bes, rei­ka­lin­gas už­imant va­do­vau­ja­mą pos­tą. Ta­da kiek­vie­nas pre­ten­den­tas bu­vo įver­tin­tas ba­lais ir jų kan­di­da­tū­ros su iš­va­do­mis teik­tos Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ge­ne­ra­li­niam pro­ku­ro­rui Eval­dui Pa­ši­liui. Apie B. Raz­mą sa­ko­ma, jog tai mo­ty­vuo­tas pro­ku­ro­ras, ži­no dar­bi­nę si­tu­a­ci­ją ir at­mos­fe­rą ko­lek­ty­ve, tu­ri va­do­vau­ja­mo dar­bo pa­tir­ties, yra pri­si­dė­jęs prie ge­rų re­zul­ta­tų Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je.
Ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro E. Pa­ši­lio spren­di­mu ir bir­že­lio 9 die­ną pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu į mi­nė­tą pos­tą nuo rug­sė­jo 12 die­nos bu­vo pa­skir­tas pro­ku­ro­ras B. Raz­ma. Jis pa­kei­tė už­tar­nau­to po­il­sio iš­ėju­sį, 40 me­tų pro­ku­ra­tū­ros sis­te­mo­je dir­bu­sį V. Vai­te­kū­ną, ku­ris pas­ta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus ėjo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas Plun­gė­je.
Pro­ku­ro­ras B. Raz­ma, kaip ir anks­tes­nis va­do­vas, į pos­tą pa­skir­tas 5 me­tų ka­den­ci­jai. Dar­bo vie­ta – Plun­gė­je, ta­čiau dar­bas or­ga­ni­zuo­ja­mas ir šia­me mies­te, ir po­rą die­nų Skuo­de.
Iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja su V. Vai­te­kū­no at­si­svei­ki­ni­mu ir B. Raz­mos nau­jų pa­rei­gų pe­rė­mi­mu Plun­gės pro­ku­ra­tū­ros pa­tal­po­se įvy­ko rug­sė­jo 11 die­ną. Da­ly­va­vo Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­va­duo­to­jas Au­re­li­jus Sta­nis­lo­vai­tis, ko­le­gos pro­ku­ro­rai, ki­tų tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jai.
Pro­ku­ro­ras B. Raz­ma pro­ku­ra­tū­ro­je pra­dė­jo dirb­ti prieš 12 me­tų. Dve­jus me­tus – nuo 2005-ųjų – dir­bo Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros (šiuo me­tu va­di­na­si Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra) vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro pa­dė­jė­ju, o nuo 2007-ųjų to­je pa­čio­je pro­ku­ra­tū­ro­je ėjo pro­ku­ro­ro pa­rei­gas. B. Raz­ma ne kar­tą ska­tin­tas. 2015-ai­siais ap­do­va­no­tas ir Tre­čio­jo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klu „Už nuo­pel­nus“. Prieš įsi­dar­bin­da­mas pro­ku­ra­tū­ro­je, B. Raz­ma 8 me­tus dir­bo Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riu­je.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama