Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Prieš teis­mą stos pik­tnau­džia­vi­mu kal­ti­na­mi Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai

Prieš teis­mą stos pik­tnau­džia­vi­mu kal­ti­na­mi Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jai

Teis­mui per­duo­ta by­la, ku­rio­je bu­vu­sios Rie­ta­vo miš­kų urė­di­jos urė­das Vai­do­tas Šlio­ge­ris ir in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tas Li­nas Re­me­za kal­ti­na­mi pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Kaip skel­bia pro­ku­ra­tū­ra, iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­rį at­li­ko Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) pa­rei­gū­nai, duo­me­ni­mis, urė­das su urė­di­jos in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tu, vyk­dan­čiu įmo­nės vie­šų­jų pir­ki­mų or­ga­ni­za­to­riaus ir ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko funk­ci­jas, ga­lė­jo su­klas­to­ti do­ku­men­tus. Šie do­ku­men­tai bu­vo pa­teik­ti Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui, nag­ri­nė­jan­čiam ci­vi­li­nę by­lą dėl vie­šo­jo pir­ki­mo miš­ko ke­lių tai­sy­mo dar­bams urė­di­jo­je pri­pa­ži­ni­mo ne­tei­sė­tu ir su­tar­ties pa­nai­ki­ni­mo.
Pa­sak pro­ku­ro­rų, to­kiais sa­vo veiks­mais urė­das ir urė­di­jos in­for­ma­ti­kos spe­cia­lis­tas, įta­ria­ma, ty­čia klai­di­no by­lą nag­ri­nė­jan­tį teis­mą ir su­kė­lė grės­mę teis­mui pri­im­ti ži­no­mai ne­tei­sin­gą ir ne­tei­sė­tą spren­di­mą.
STT anks­čiau yra skel­bu­si, kad urė­di­jos skelb­tą ke­lio re­mon­to kon­kur­są lai­mė­jo ir dar­bus pa­gal fik­ty­vią dar­bų są­ma­tą at­li­ko V. Šlio­ge­rio pro­te­guo­ja­ma įmo­nė. Taip pat įtar­ta, kad urė­das pro­te­ga­vo sau pa­lan­kias įmo­nes ir ki­tuo­se urė­di­jos kon­kur­suo­se.
Rie­ta­vo urė­di­ja ap­leis­tų ke­lių tvar­ky­mui vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių miš­kų te­ri­to­ri­jo­se 2016 me­tais bu­vo ga­vu­si be­veik 97 tūkst. eu­rų.
Kal­ti­na­mie­siems gre­sia bau­da, areš­tas ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių me­tų. By­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Plun­gės apy­lin­kės teis­mo Plun­gės rū­mams.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama