Archyvas

Nuo:
Iki:

Reklama

Plungės rajono ir Rietavo savivaldybių laikraštis » Rubrikos » Teisėsauga » Po­li­ci­jos su­stab­dy­tas plun­giš­kis įpū­tė 3 pro­mi­les

Po­li­ci­jos su­stab­dy­tas plun­giš­kis įpū­tė 3 pro­mi­les

Klai­pė­dos ke­lių pa­tru­lių kuo­pos pa­rei­gū­nai kar­tu su Pa­tru­lių rink­ti­nės pa­rei­gū­nais rug­sė­jo 7 die­ną or­ga­ni­za­vo di­džiu­lį po­li­ci­jos rei­dą Že­mai­ti­jo­je. Pa­žei­dė­jų įkliu­vo ir Rie­ta­ve, ir Plun­gė­je.

Klai­pė­dos pa­rei­gū­nai ket­vir­ta­die­nį vyk­dė po­li­ci­nę prie­mo­nę ne­blai­vių ir ap­svai­gu­sių vai­ruo­to­jų kon­tro­lei, ku­rios me­tu pa­tik­ri­no 140 trans­por­to prie­mo­nių uos­ta­mies­ty­je ir 415 Klai­pė­dos ra­jo­ne. Nu­sta­ty­ti 27 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai, iš juos pa­da­riu­sių­jų ke­tu­ri vai­ruo­to­jai bu­vo ne­blai­vūs ir tiek pat ne­tu­rė­jo tei­sės vai­ruo­ti.
Va­ka­rop rei­dą pa­rei­gū­nai tę­sė Rie­ta­ve, kur pa­tik­ri­no 53 trans­por­to prie­mo­nes, nu­sta­tė pen­kis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. Tarp pa­žei­dė­jų – vie­nas ne­blai­vus dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas. Tai 1962 m. gi­męs Jau­pė­nų k. gy­ven­to­jas, ku­ris į al­ko­ho­lio ma­tuok­lį įpū­tė 1,23 prom. gir­tu­mą.
Nuo 22 val. iki vi­dur­nak­čio po­li­ci­jos prie­mo­nė bu­vo vyk­do­ma Plun­gės mies­te ir ra­jo­ne, kur pa­tik­rin­ta dar 110 trans­por­to prie­mo­nių. Per po­rą va­lan­dų nu­sta­ty­ti 7 Ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai, tarp pa­žei­dė­jų – vie­nas ne­blai­vus vai­ruo­to­jas. Tai „Opel Ca­lib­ra“ vai­ra­vęs 1979 m. gi­męs vy­ras. Jam al­ko­ho­lio ma­tuok­liu nu­sta­ty­tas net 3 pro­mi­lių gir­tu­mas. „ReidasTv“ pa­skel­bė pa­žei­dė­jo au­to­mo­bi­lio nuo­trau­ką ir pa­ra­šė, jog įkliu­vęs vy­ras var­du Kęs­tu­tis. Iš nuo­trau­kos ma­ty­ti, jog vai­ruo­to­jas su­stab­dy­tas J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, ne­to­li par­duo­tu­vės „Pa­par­tis“. Šio pa­žei­dė­jo at­žvil­giu pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

« Atgal

Naujas Nr.

Apklausa

Reklama